Luận văn: Giải pháp HT thực thi pháp luật về Cty chứng khoán

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp HT thực thi pháp luật về Cty chứng khoán hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Địa vị pháp lý của Công ty chứng khoán theo Luật chứng khoán ở Việt Nam hiện nay dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Nhu cầu tăng cường thực thi pháp luật về địa vị pháp lý của công ty chứng khoán tại Việt Nam hiện nay

Việc hoàn thiện pháp luật và tăng cường thực thi pháp luật về địa vị pháp lý của công ty chứng khoán tại Việt Nam hiện nay xuất phát từ những nhu cầu sau:

Thứ nhất là nhu cầu từ thực trạng của TTCK và thực trạng hoạt động của các CTCK.

Không giống như TTCK của nhiều nước trên thế giới được hình thành một cách tự phát do nhu cầu mua, bán, trao đổi các loại chứng khoán, TTCK Việt Nam ra đời xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với sự tác động mạnh mẽ của Nhà nước và trước yêu cầu đổi mới nền kinh tế. Trên thực tế, TTCK Việt Nam ngoài việc xác định là một biểu hiện của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn đang thực hiện một số chính sách kinh tế xã hội quan trọng của Nhà nước, nhất là trong giai đoạn tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, cải tiến, chuyển đổi tư duy kinh tế phù hợp với những cam kết trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Thực trạng tình hình hoạt động của các CTCK như đã được nêu và phân tích ở Chương 2 cho thấy các CTCK còn khá nhiều hạn chế trong hoạt động, cần có những giải pháp điều chỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ hai là nhu cầu từ định hướng phát triển kinh tế – xã hội nói chung và định hướng phát triển TTCK của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đề ra mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam trong thời kỳ đầu của thế kỷ 21 là đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đối với thị trường tài chính, Đảng ta xác định: “Phát triển vững chắc thị trường tài chính bao gồm thị trường vốn và thị trường tiền tệ theo hướng đồng bộ, có cơ cấu hoàn chỉnh. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Huy động mọi nguồn vốn trong xã hội cho đầu tư phát triển” [22, tr. 80].

Trên cơ sở các định hướng nêu trên, Thủ tướng phê duyệt đề án phát triển thị trường vốn đến 2020, tầm nhìn đến 2030, trong đó xác định hướng phát triển các CTCK cả về số lượng, tăng quy mô và phạm vi hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế có đủ điều kiện thành lập CTCK, hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ…

Thứ ba là nhu cầu từ các cam kết của Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế. Là một lĩnh vực kinh tế quan trọng, ngành chứng khoán không thể đứng ngoài xu thế hội nhập của đất nước. Khi thực hiện hội nhập, hoạt động của TTCK và các CTCK phải đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với tính thống nhất của thị trường, phải có hệ thống các chủ thể tham gia hoạt động chứng khoán phù hợp với các thỏa thuận mà Việt Nam đã ký kết và cam kết thực hiện. Sức ép của hội nhập bắt buộc các CTCK phải chuyên môn hóa sâu hơn các nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm hoạt động dịch vụ. Mở cửa TTCK sẽ có nhiều tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tham gia…

Thứ tư là nhu cầu từ những kinh nghiệm khi nghiên cứu việc xây dựng và thực thi Luật chứng khoán của các nước trên thế giới, từ xu thế điều chỉnh pháp luật các tổ chức kinh doanh chứng khoán nói chung và điều chỉnh CTCK nói riêng của thế giới.

Là một bộ phận của khung pháp luật về kinh tế, khung pháp luật về TTCK và CTCK có mối liên hệ chặt chẽ với các khoa học khác và pháp luật của nhiều lĩnh vực khác nhau, là kết quả của nghiên cứu về bản chất, vai trò của nhà nước. Các văn bản pháp lý về TTCK và CTCK của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở học hỏi, kế thừa của pháp luật thế giới. Song, do điều kiện hình thành TTCK và điều kiện kinh tế, xã hội có những khác biệt cũng như trình độ, kỹ năng xây dựng pháp luật và việc quản lý của Việt Nam còn yếu nên cần phải có sự hoàn thiện liên tục hệ thống văn bản pháp luật về CTCK, tránh những bất cập, vướng mắc khi thi hành.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học

3.2. Phương hướng hoàn thiện quy định và tăng cường thực thi pháp luật về địa vị pháp lý của công ty chứng khoán tại Việt Nam hiện nay Luận văn: Giải pháp HT thực thi pháp luật về Cty chứng khoán

Việc hoàn thiện quy định và tăng cường thực thi pháp luật về địa vị pháp lý của công ty chứng khoán tại Việt Nam hiện nay dựa trên quan điểm và định hướng sau:

Một là đảm bảo nguyên lý phù hợp với xu thế phát triển TTCK, bảo đảm sự cân bằng giữa mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư với việc tạo điều kiện để các CTCK phát triển, vừa đảm bảo TTCK hoạt động công khai, công bằng, minh bạch, hiệu quả, linh hoạt và thích ứng với thực tế, đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường.

Hai là đảm bảo tuân thủ bốn nguyên lý mà tổ chức quốc tế các ủy ban chứng khoán (IOSCO) đã khuyến nghị gồm:

  • Hệ thống quản lý cần quy định tiêu chuẩn gia nhập tối thiểu đối với các thành viên trên thị trường;
  • Cần có các yêu cầu về vốn ban đầu và vốn sử dụng trong quá trình hoạt động cũng như các yêu cầu cần thiết khác đối với các trung gian trên thị trường. Các yêu cầu này phản ánh rủi ro mà các tổ chức này phải gánh chịu;
  • Cần yêu cầu các trung gian thị trường tuân thủ các tiêu chuẩn đối với hoạt động của tổ chức và vận hành nội bộ nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đảm bảo quản lý hợp lý rủi ro;
  • Cần có quy trình giải quyết thất bại của các trung gian này nhằm giảm thiểu tổn thất và mất mát cho người đầu tư và quản lý tốt rủi ro hệ thống.

Ba là đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Pháp luật về địa vị pháp lý của CTCK là tổng thể các quy định pháp luật điều chỉnh CTCK trong việc thành lập, tổ chức hoạt động, các quyền và nghĩa vụ, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản và chấm dứt hoạt động của CTCK. Vì vậy, hoàn thiện các quy định pháp luật điều chỉnh cần có sự đồng bộ giữa văn bản pháp luật chuyên ngành và văn bản pháp luật chung như luật doanh nghiệp, luật thương mại, đầu tư… Phải đảm bảo được tính kế thừa, khắc phục được các tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời đảm bảo tính bền vững của các văn bản khi xây dựng, tránh tình trạng có quá nhiều văn bản hướng dẫn, dễ tạo ra sự chồng chéo, mâu thuẫn.

Bốn là phải hướng đến nâng cao hiệu quả quản trị CTCK. Đây là điều rất quan trọng trong bối cảnh năng lực quản lý điều hành của các CTCK còn nhiều yếu, khả năng kiểm soát rủi ro còn hạn chế, trình độ công nghệ so với các nước trong khu vực và trên thế giới còn lạc hậu, nhân viên hành nghề kinh doanh chứng khoán còn kém cả về chất lượng và số lượng, năng lực cạnh tranh còn yếu…

3.3. Các giải pháp hoàn thiện quy định và tăng cường thực thi pháp luật về địa vị pháp lý của công ty chứng khoán tại Việt Nam hiện nay Luận văn: Giải pháp HT thực thi pháp luật về Cty chứng khoán

Trên cơ sở chỉ ra được những nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự hạn chế trong phát triển hoạt động của các CTCK trong thời gian qua ở chương 2 và qua phân tích nhu cầu và định hướng hoàn thiện quy định và tăng cường thực thi pháp luật về địa vị pháp lý của công ty chứng khoán tại Việt Nam, trên cơ sở tham khảo những ý kiến của các tài liệu có liên quan và ý kiến của các chuyên gia luật học, học viên xin mạnh đưa ra một số nhóm giải pháp cụ thể như sau:

Nhóm 1: hoàn thiện các quy định về địa vị pháp lý của công ty chứng khoán

Thứ nhất là cần chuẩn hóa các quy định pháp luật về điều kiện thành lập. Hiện nay, các quy định về điều kiện thành lập CTCK còn quá đơn giản, chỉ phù hợp với giai đoạn đầu thành lập TTCK những năm 2000, tạo điều kiện để các CTCK ra đời và hoạt động. Chính sự giản đơn này dẫn đến thực trạng có quá nhiều CTCK được thành lập nhưng chất lượng hoạt động kém, nguy cơ giải thể, sáp nhập hoặc phá sản có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi có khủng hoảng tài chính thế giới.

Việc hoàn thiện điều kiện thành lập đầu tiên là về vốn pháp định. Có thể nói, giai đoạn thử nghiệm của TTCK Việt Nam đã qua. Điều đó có nghĩa là thiết chế pháp lý ban đầu cần thiết cho sự ra đời của các chủ thể tham gia trên TTCK đã bước đầu hoàn thành nhiệm vụ, phải đến giai đoạn mở rộng với những yêu cầu cao hơn. Do đó, yêu cầu về vốn pháp định phải có quy định mới, nâng cao nhằm mở rộng quy mô hoạt động và tạo dựng, trang bị các phương thức tiện ích nhất cho khách hàng. Qua các lần pháp luật chứng khoán được sửa đổi, cách quy định và mức vốn pháp định hiện vẫn giữ nguyên trong khi điều kiện kinh tế xã hội cũng như yêu cầu của tình hình mới đã thay đổi. Đây là hướng phát triển biện chứng phù hợp với xu thế phát triển của TTCK. Tuy nhiên, quy định mức độ vốn giai đoạn tiếp theo thế nào để khuyến khích cạnh tranh, nâng cao tiện ích phục vụ khách hàng là điều mà nhà quản lý phải bàn tính kỹ và đưa vào Luật. Không nên ngay một lúc nâng mức vốn pháp định lên quá cao làm cho CTCK khó có thể đáp ứng dẫn đến hạn chế nội dung kinh doanh hoặc quy định quá thấp dẫn đến không đủ tiềm lực kinh doanh. Cần xây dựng lộ trình quy định về mức vốn pháp định theo từng giai đoạn cho CTCK. Điều quan trọng hơn nữa là xây dựng quy chế giám sát việc sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích, giúp bảo vệ nhà đầu tư, hạn chế rủi ro trong quá trình kinh doanh nhất là khi CTCK thực hiện nghiệp vụ tự doanh.

Tiếp đến, cần có quy định về việc tăng, giảm vốn điều lệ của CTCK khi mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh…

Cần sửa đổi quy định về điều kiện cơ sở vật chất theo hướng yêu cầu CTCK chú ý tăng cường trang thiết bị hiện đại hơn để phục vụ tốt nhất cho người đầu tư. Nên có quy định bắt buộc CTCK phải trích khoản lợi nhuận hàng năm để mua trụ sở chứ không thuê tạm thời, hạn chế tình trạng chia hết lợi nhuận mà không đầu tư cho cơ sở vật chất.

CTCK phải lựa chọn công nghệ giao dịch hiện đại đảm bảo tính bảo mật, thuận lợi cho quản lý, phù hợp cho kinh doanh. Cần thiết phải chia hai mảng back office (quản lý nộp rút tiền của nhà đầu tư, quản lý chứng khoán, quản lý giao dịch, thanh toán bù trừ, lưu ký) và front office (quản lý nhân viên môi giới, quản lý khách hàng, quản lý hiệu quả, hiệu suất làm việc của nhân viên, phòng, chi nhánh). Công nghệ phải tương thích với SGDCK và trung tâm lưu ký. Công nghệ cũng cần thích ứng với sự phát triển của thị trường trong 5 – 10 năm tới.

Về điều kiện con người, cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Cần xây dựng Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh chứng khoán gồm các chuẩn mực hành vi, cách cư xử và ứng xử được quy định cho nghề nghiệp kinh doanh chứng khoán nhằm bảo vệ và tăng cường vai trò, tính tin cậy, niềm tự hào của nghề nghiệp kinh doanh chứng khoán trong xã hội.

Thời kỳ TTCK bùng nổ, nhiều CTCK tập trung lo xử lý công việc kinh doanh hàng ngày nên thiếu quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề chứng khoán. Vì vậy, ở đâu đó đã có nhiều phản hồi về việc đối xử không công bằng với khách hàng, chèn lệnh mua bán cho cá nhân, cho người thân… của nhân viên CTCK. Có những đợt kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát hiện và đi đến cảnh cáo, kỷ luật khá nhiều nhân viên và công ty chứng khoán vì những sai phạm dạng này… Đây là một thực trạng đáng báo động trong hoạt động kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quy tắc ứng xử của công ty chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ – HHKDCKVN ngày 22/11/2006) song do chưa có chế tài xử lý nghiêm minh nên vẫn có tình trạng CTCK và nhân viên kinh doanh chứng khoán lợi dụng tình thế, chỉ thực hiện các lệnh mua, bán chứng khoán cho chính công ty và chính mình mà coi nhẹ hoặc không thực hiện đúng thời gian, số lượng các chứng khoán cần giao dịch của khách hàng.

Vì gắn với đồng tiền của nhà đầu tư, sức khoẻ của các DN nên TTCK càng phát triển, đạo đức của người hành nghề kinh doanh chứng khoán càng phải được coi trọng. Nếu thị trường vẫn tiếp tục tình trạng có nhân viên chèn lệnh, mua bán khống, lập chứng từ khống để mua bán… thì tính minh bạch, công bằng trong hoạt động giao dịch chưa biết đến khi nào mới trở thành hiện thực. Vừa qua, chúng ta đã quá coi nhẹ đạo đức nghề nghiệp, dẫn đến thực trạng một số người hành nghề đã vi phạm pháp luật. Nhiều công ty chứng khoán lặng lẽ cho thôi việc những nhân viên này, nhưng sau đó, những người từng phạm lỗi lại chuyển sang công ty chứng khoán khác làm việc. Đúng ra, những người này cần phải chịu phạt nặng hơn, không chỉ là sự cảnh cáo, phạt tiền, mà thậm chí họ không đáng được trọng dụng ở bất kỳ công ty chứng khoán nào.

Thứ hai là hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động và nội dung kinh doanh.

Quy định về hoạt động bảo lãnh phát hành của CTCK còn những bất cập về xác định giá ban đầu khi tiến hành cổ phần. Bất cập này nhiều khi dẫn đến thất thu cho ngân sách nhà nước khi xác định giá trị ban đầu của cổ phiếu quá thấp, hoặc gây khó khăn cho việc cổ phần hóa khi xác định giá cổ phiếu ban đầu quá cao không được người đầu tư chấp thuận mặc dù có qua hoạt động đấu giá. Những hạn chế này gây nên tốn kém về tiền của và thời gian đối với tổ chức phát hành và trung tâm đấu giá mỗi khi tổ chức đấu giá không thành công. Luận văn: Giải pháp HT thực thi pháp luật về Cty chứng khoán

Ngoài ra, vấn đề xác định giá khi phát hành thêm cổ phiếu cũng còn bất cập. Khi CTCK thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành thêm thực chất là mua chứng khoán của tổ chức phát hành để bán cho các nhà đầu tư. Do đó, việc xác định giá phải dựa trên cơ sở khoa học, thỏa thuận giữa tổ chức kinh doanh và tổ chức phát hành thêm để bảo đảm cuộc phát hành thành công.

Đặc biệt, trên thực tế, không ít CTCK còn giữ lại một phần cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành cho hoạt động tự doanh. Bảo lãnh phát hành và tự doanh là hai mảng đem lại lợi nhuận cao nhất cho CTCK thời đó. Tuy nhiên, khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, TTCK sụt giảm, giá nhiều cổ phiếu lao dốc, thì hoạt động này cũng ảm đạm theo, bởi rủi ro về giá cổ phiếu là không thể đoán định được.

Quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC yêu cầu các CTCK phải trích lập dự phòng cao đối với số chứng khoán chưa phân phối hết từ các hợp đồng bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn. Trong đó, trong thời gian kể từ ngày kết thúc thời hạn phân phối tới ngày phải thanh toán cho tổ chức phát hành, hệ số rủi ro phát hành bằng 80%.

Theo đánh giá của giới phân tích, với mức giảm giá trung bình của nhiều cổ phiếu trong các đợt sụt giảm lên tới 25 – 50%, thì với mỗi thương vụ bảo lãnh, theo mức hệ số 80% này, các CTCK sẽ phải trích lập dự phòng khoảng 12 16% đối với số cổ phiếu chưa phân phối hết. Đây là khoản trích lập dự phòng không hề nhỏ [62].

Ngoài ra, thực tế, nhiều cuộc phát hành thêm của tổ chức phát hành chứng khoán đã niêm yết trên TTCK không thể thực hiện được khi giá trên thị trường còn thấp hơn nhiều so với giá bảo lãnh phát hành. Do đó, tổ chức kinh doanh không thể thực hiện việc mua để bán lại các chứng khoán cho khách hàng vì không có lãi mà thậm chí còn lỗ cao. Những thất bại này gây hoài nghi, làm mất lòng tin đối với không ít nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nhỏ lẻ mới tham gia thị trường.

Thứ ba là hoàn thiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của công ty chứng khoán.

Để đảm bảo an toàn về vốn cho hoạt động của CTCK, cần quy định nghĩa vụ trích lập quỹ dự phòng từ lợi nhuận sau thuế theo một tỷ lệ nhất định hàng năm, đồng thời trích nộp một tỷ lệ nhất định tiền gửi giao dịch của nhà đầu tư vào quỹ dự trữ bắt buộc do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo khả năng thanh toán trong trường hợp gặp rủi ro trong thanh toán. Cần phải tách bạch tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư chuyển sang Ngân hàng thực hiện việc quản lý tài khoản tiền gửi và phải có chế tài xử lý nghiêm khắc khi có vi phạm.

Nếu thực hiện việc tách bạch tài khoản một cách triệt để, chi tiết, NĐT sẽ chỉ mở một tài khoản chứng khoán tại CTCK. Cùng với đó, họ sẽ mở một tài khoản tiền tại ngân hàng mà CTCK ký hợp đồng quản lý tiền. Như vậy, NĐT sẽ nộp tiền trực tiếp tại ngân hàng và CTCK không dính dáng gì đến số tiền này. Giữa CTCK và ngân hàng có một phần mềm để CTCK kiểm tra số dư tiền của NĐT xem họ đặt lệnh giao dịch có phù hợp với số tiền hiện có hay không. Phía ngân hàng cũng kiểm tra được số tiền họ chuyển mua chứng khoán có phù hợp với số chứng khoán khách hàng mua hay không.

Pháp luật chứng khoán cũng phải quy định thêm về nghĩa vụ tăng vốn theo lộ trình đối với từng loại hình CTCK.

Thứ tư là hoàn thiện các quy định về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản và chấm dứt hoạt động của công ty chứng khoán.

Hiện nay, vấn đề phá sản CTCK do pháp luật phá sản điều chỉnh như với quy trình, thủ tục phá sản các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, do CTCK là doanh nghiệp đặc thù nên cần áp dụng thủ tục đặc thù, cần đặt CTCK trong tình trạng kiểm soát đặc biệt khi ở giai đoạn tiền phá sản. Đến khi đã mở thủ tục phá sản ở tòa án ròi thì áp dụng thủ tục phá sản như đối với các công ty bình thường khác.

Trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản CTCK, nếu phát hiện có dấu hiệu phạm tội thì vẫn tiếp tục giải quyết việc phá sản. Hoạt động truy tố các cá nhân trong công ty cần thực hiện tách biệt với thủ tục phá sản.

Cần quy định rõ thời gian buộc CTCK mắc nợ làm đơn yêu cầu tòa án tuyên bố phá sản đối với mình và cần có các quy định về việc phải phong tỏa tài sản của các công ty này gửi tại ngân hàng để trả lại cho người đầu tư.

Khi xuất hiện nguy cơ mất khả năng thanh toán, UBCKNN có quyền yêu cầu CTCK bàn giao quyền và nghĩa vụ đối với các đối tác cho doanh nghiệp thay thế. Khi CTCK đã thực sự lâm vào tình trạng phá sản thì không có quyền được lựa chọn đối tác để bàn giao tài sản cũng như không thể áp dụng biện pháp khôi phục.

Nhóm 2: Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả tái cấu trúc công ty chứng khoán

Trước hết cần thực hiện rà soát các công ty chứng khoán.

  • Đối với các CTCK có năng lực tài chính hạn chế, rủi ro về an toàn tài chính cao, UBCKNN cần nhanh chóng chỉ đạo theo hướng thu hẹp nghiệp vụ cấp phép. Khuyến khích các công ty sắp xếp lại trên cơ sở tự nguyện sáp nhập, hợp nhất, mua lại. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, cần phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư mở tài khoản tại công ty. Với các CTCK đang lâm vào tình trạng hoạt động kinh doanh thua lỗ kéo dài từ 3 năm trở lên, cần đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt của một bộ phận chuyên trách thuộc UBCKNN. Các CTCK rơi vào tình trạng “kiểm soát đặc biệt” phải chịu các chế tài: không được vay nợ, không được cung cấp dịch vụ tài chính cho NĐT…
  • Đối với các công ty không được xếp vào diện có rủi ro an toàn tài chính cao, điều mấu chốt là phải tái cấu trúc quản trị nội bộ, quản trị rủi ro một cách minh bạch nhất. UBCKNN cũng cần thiết lập cơ chế đặc biệt để các CTCK có thể chuyển đổi mô hình hoạt động, thực hiện cung cấp các dịch vụ chuyên sâu như mô hình ngân hàng đầu tư chuyên sâu, hoặc mô hình ngân hàng đầu tư đa năng kết hợp ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và bảo hiểm.

Qua công tác tái cấu trúc, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của các CTCK cũng đã có bước tiến rõ nét. Điều này bảo đảm tính chính xác, nhanh chóng, giảm rủi ro cho cả CTCK lẫn nhà đầu tư tham gia.

Ngoài ra, nói đến tái cấu trúc CTCK thì không thể không nói tới vấn đề thanh kiểm tra. Trong suốt 3 năm triển khai tái cấu trúc CTCK, UBCKNN đã tiến hành thanh, kiểm tra rất nhiều và đảm bảo sự liên tục, thường xuyên. Những công ty vi phạm đều được xử lý và công bố công khai. Song, tình trạng vi phạm vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động của nhiều CTCK nhỏ còn hoạt động kém hiệu quả.

Như vậy, trong thời gian tới, việc triển khai tái cấu trúc sẽ còn phải quyết liệt hơn nữa nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của các công ty chứng khoán.

Thứ hai là thực hiện tái cấu trúc nguồn nhân lực và quản trị rủi ro và minh bạch hóa thông tin ở các công ty chứng khoán.

Các CTCK cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa kinh doanh nhằm tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ và đạo đức nghề nghiệp. Trước hết, các CTCK cần phải xây dựng kết hoạch phát triển nguồn nhân lực của công ty trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm với việc vạch rõ nhu cầu số lượng và chất lượng nhân viên cho mỗi hoạt động nghiệp vụ của công ty.

Để chuẩn hóa đội ngũ nhân viên sau này ngay từ khâu tuyển dụng, các CTCK cần có tiêu chí tiểu dụng riêng với từng vị trí và có thêm những tiêu chuẩn khác phù hợp với văn hóa công ty và với sự phát triển của thị trường. Sau khi đã tuyển dụng, việc đào tạo tại CTCK cần được chú trọng thực hiện liên tục, thường xuyên, kết hợp đào tạo theo chuyên đề và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Luận văn: Giải pháp HT thực thi pháp luật về Cty chứng khoán

Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro, trong đó phải xác định rõ mức độ chấp nhận rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro. Trên cơ sở này, đưa ra các biện pháp cảnh báo rủi ro, giảm thiểu rủi ro và xử lý rủi ro một cách hiệu quả nhất. Mặt khác, cần minh bạch thông tin về tái cấu trúc khối CTCK một cách mạnh mẽ để tăng niềm tin của nhà đầu tư vào CTCK và thị trường. Đây là nội dung quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các CTCK phát triển bền vững.

Trong vấn đề tái cấu trúc hoạt động, các CTCK cần áp dụng phương pháp quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế. Hiện nay, vấn đề quản trị công ty theo chuẩn mực đã được quy định và được áp dụng đối với các công ty niêm yết đại chúng. Các CTCK cần nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế sẽ đem lại hiệu quả công việc cao hơn và đó cũng là một trong những nhân tố làm giảm rủi ro trong quá trình hoạt động. Do vậy, vấn đề quản trị công ty cũng cần được các CTCK quan tâm, chủ động thực hiện mà không cần phải chờ đến khi luật pháp quy định mới thực hiện.

Kết luận chương 3

Việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản về địa vị pháp lý của CTCK, thực trạng quy định về địa vị pháp lý cũng như thực trạng hoạt động của CTCK ở Việt Nam cho thấy vấn đề hoàn thiện các quy định pháp luật về CTCK nói chung và về địa vị pháp lý của CTCK là một đòi hỏi khách quan, tất yếu của quá trình phát triển TTCK trong hội nhập quốc tế.

Việc hoàn thiện pháp luật và tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của CTCK trên TTCK phải đảm bảo đúng quan điểm và định hướng phát triển CTCK ở Việt Nam trong giai đoạn tới. Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật, cần thực hiện hiệu quả hơn nữa việc tái cấu trúc các CTCK trong đó bản thân các CTCK phải hết sức nỗ lực nâng cao nguồn lực của công ty, cả về nguồn lực tài chính lẫn nguồn nhân lực, đồng thời chú trọng quản trị rủi ro và minh bạch hóa thông tin.

CTCK cần chủ động thực hiện chương trình đào tạo, bôi dưỡng nhân viên thông qua các công việc nghiệp vụ hàng ngày, đào tạo đúng đối tượng, cán bộ được cử đi đào tạo phải phù hợp với chương trình đào tạo về nội dung và trình độ, tổ chức các khóa học nâng cao trình độ nhân viên như phân tích chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp, kỹ năng bán hàng, văn hóa doanh nghiệp, ngoại ngữ tin học… Đồng thời, CTCK phải lựa chọn công nghệ giao dịch hiện đại đảm bảo tính bảo mật, thuận lợi cho quản lý, phù hợp cho kinh doanh.

KẾT LUẬN

CTCK là doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán. Các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Địa vị pháp lý của CTCK bao gồm những quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của CTCK theo quy định của pháp luật về kinh doanh chứng khoán và những quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm do CTCK xác định trong điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của CTCK cũng như những quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm nảy sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của CTCK trên cơ sở tận dụng những khả năng mà pháp luật cho phép. Pháp luật về địa vị pháp lý của CTCK là tổng thể các quy định pháp luật điều chỉnh CTCK trong việc thành lập, tổ chức hoạt động, các quyền và nghĩa vụ, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản và chấm dứt hoạt động của CTCK.

Để thúc đẩy sự phát triển của các CTCK trên TTCK ở Việt Nam, để các CTCK thực sự phát huy được hết tiềm năng của mình đảm nhiệm vai trò trung gian tài chính không thể thiếu được trên TTCK, là cầu nối giữa các nhà đầu tư với các tổ chức phát hành và hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro mà các công ty có thể gây ra, đảm bảo mục tiêu duy trì và phát triển TTCK Việt Nam, phục vụ tốt hơn cho công cuộc xây dựng đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế, cần phải tạo lập môi trường pháp lý, đổi mới các điều kiện cần thiết cho CTCK phát triển trong đó có việc hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về địa vị pháp lý của CTCK. Đồng thời, bản thân các CTCK cũng cần có các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Luận văn: Giải pháp HT thực thi pháp luật về Cty chứng khoán

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Pháp lý của theo Luật chứng khoán ở Việt Nam

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x