Luận văn: Giải pháp cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận DN

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận DN hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Mục tiêu

Để việc thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phát huy những thành tựu đạt được, tiến đến xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hướng đến người dân, vì nhân dân phục vụ; trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện những mục tiêu cơ bản sau đây:

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết tâm thực hiện những mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, các mục tiêu có liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, xem công tác cải cách thủ tục hành chính trong thành lập doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng trong tổng thể cải cách hành chính đối với tất cả lĩnh vực. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp cần được đảm bảo thực hiện tốt những mục tiêu sau:

Triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính giữa cơ quan, bộ phận gắn với phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính của Thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao năng lực thi hành pháp luật, đẩy mạnh công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan đăng ký kinh doanh; thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa” tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp; tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức cơ quan.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công

3.2. Phương hướng Luận văn: Giải pháp cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận DN

Phương hướng giai đoạn năm 2018 đến năm 2020

Thực hiện rà soát, đánh giá, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức phòng Đăng ký kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Định kỳ đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cho phù hợp. Đào tạo các kỹ năng mềm đối với công chức phòng Đăng ký kinh doanh như: kỹ năng giao tiếp ứng xử nơi công sở; kỹ năng tiếp công dân, Đồng thời bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ và chuyên môn: nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện cơ chế phối hợp liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan công an và các đơn vị, tổ chức khác, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp, chú trọng việc đa dạng hóa các hình thức công khai thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện để người dân, tổ chức tiếp cận với các quy định về thủ tục hành chính góp phần giúp dân, tổ chức tham gia giám sát việc thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ, huy động người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động quản lý nhà nước nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng.

Giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tiếp tục hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật; đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác

Phương hướng giai đoạn năm 2020 đến năm 2025

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; tập trung chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng Đăng ký kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

Chú trọng việc phát hiện các bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật và nâng cao chất lượng các kiến nghị qua hoạt động.

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm các phương tiện thông tin và truyền thông phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp. Giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.3. Một số giải pháp Luận văn: Giải pháp cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận DN

3.3.1. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong thực hiện thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phải xây dựng quy chế, chính sách khen thưởng, kỷ luật và áp dụng nghiêm các quy định này nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh.

3.3.2. Hoàn thiện các quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp Luận văn: Giải pháp cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận DN

Tiếp tục hoàn thiện chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp:

Cần định kỳ tổ chức đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính đã được ban hành, chú trọng lấy ý kiến góp ý của các đối tượng chịu tác động trên cơ sở điều tra xã hội học, tham khảo ý kiến khi gặp gỡ, tiếp xúc và qua giám sát của cơ quan, tổ chức nhằm tạo ra kênh phản hồi, từ đó giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định, những nội dung không còn phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật.

Thông qua kết quả tổng hợp từ các ngành, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu thực hiện điều chỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho phù hợp với thực trạng cấp phép thành lập doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Việc điều chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng mở rộng, linh hoạt, các quy định phải tạo được sự chủ động cho từng địa phương trong việc áp dụng pháp luật

Cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức gia nhập thị trường nhưng các quy định pháp luật cần chặt chẽ, hạn chế việc một số đối tượng lợi dụng các sơ hở pháp luật để trục lợi.

Ngoài ra, để công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đạt được hiệu quả, cần xác định không phải chỉ một cơ quan, một địa phương tổ chức thực hiện mà công tác này phải được triển khai thực hiện ở tất cả các cấp chính quyền quản lý nhà nước về doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, là trách nhiệm của người dân, tổ chức và của toàn xã hội; trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả rà soát từ các địa phương trên phạm vi cả nước.

Cần tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải nghiêm chỉnh thực hiện tinh thần tự do kinh doanh đã được hiến định, chấm dứt việc ban hành văn bản quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trái thẩm quyền. Trong trường hợp thấy cần thiết phải quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, các cơ quan này phải báo cáo cấp có thẩm quyền (Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ) để ban hành..

Văn bản quy phạm pháp luật vừa là căn cứ pháp lý, vừa là công cụ quan trọng cho hoạt động quản lý nhà nước, trong đó có hoạt động quản lý nhà nước về cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, các cơ quan có thẩm quyền phải không ngừng hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các quy định theo hướng đơn giản hóa nhưng đảm bảo chặt chẽ, thống nhất.

3.3.3. Hoàn thiện cơ chế phối hợp

Để hoàn thiện cơ chế phối hợp, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cần ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; trong đó cũng quy định rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết từng cơ quan.

Ngoài ra, các cơ quan cần bố trí đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn có đủ năng lực, nghiệp vụ cho công tác phối hợp tránh bố trí kiêm nhiệm sẽ dẫn đến hiệu quả công việc không cao, mất nhiều thời gian.

Đối với phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cần xây dựng quy trình phối hợp nội bộ trong công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quy trình phối hợp này cần phải sát với tình hình thực tế, quy định rõ trách nhiệm từng cán bộ, công chức và quy định rõ thời gian từng khâu, từng giai đoạn để đảm bảo các bộ phận phối hợp với nhau nhịp nhàng, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với bưu điện, các ngân hàng thương mại và các cơ sở khắc dấu, quy định trách nhiệm từng cơ quan và xác định thời gian thực hiện giữa các cơ quan nhằm tránh ảnh hưởng thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

3.3.4. Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa Luận văn: Giải pháp cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận DN

Để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp đăng ký doanh nghiệp, cần tiến hành một số biện pháp như sau:

Triển khai mô hình lấy ý kiến của người dân, tổ chức về kết quả làm việc, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử để tất cả cán bộ, công chức phòng Đăng ký kinh doanh đều được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhưng vẫn đảm bảo không ảnh hưởng công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, sau mỗi lớp đào tạo, tập huấn cần phải đánh giá được hiệu quả của công tác này để đưa ra được các biện pháp đẩy mạnh hoặc điều chỉnh, thay đổi chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hiệu quả hơn.

Tuyển chọn, bố trí công chức có trình độ chuyên môn phù hợp, có phẩm chất đạo đức và thái độ giao tiếp tốt làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cải thiện chế độ đãi ngộ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ngoài ra, cần xây dựng chính sách khen thưởng hợp lý, kịp thời để động viên, khuyến khích những công chức làm việc hiệu quả, nhận được nhiều đánh giá tốt của người dân, tổ chức.

3.3.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính Luận văn: Giải pháp cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận DN

Để thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiệu quả, cần phải không ngừng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế cần phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cấp phép thành lập doanh nghiệp, trong đó xây dựng được Hệ thống thông tin dụ phòng liên thông cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; Hệ thống quản lý rủi ro, theo dõi và giám sát doanh nghiệp chung cho toàn thành phố. Hệ thống quản lý rủi ro, theo dõi và giám sát doanh nghiệp sẽ cập nhật tất cả thông tin liên quan đến doanh nghiệp kể từ khi doanh nghiệp thành lập đến cả quá trình hoạt động của doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp; theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực thi công vụ có thể kiểm tra thông tin doanh nghiệp, cập nhật danh sách doanh nghiệp chấp hành các quy định pháp luật tốt, chưa tốt; đồng thời, hệ thống sẽ giúp cơ chế phối hợp giữa các cơ quan được tốt hơn, thông tin chính xác hơn. Hệ thống quản lý rủi ro, theo dõi và giám sát doanh nghiệp là công cụ hiệu quả, giúp Thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Tiếp tục góp ý xây dựng hoàn thiện Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để rút ngắn thời gian cấp mã số doanh nghiệp góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp còn 01-02 ngày làm việc.

Mở rộng việc cung cấp dịch vụ công cấp 3 và cấp 4 trực tuyến trong đăng ký doanh nghiệp (triển khai cung cấp dịch vụ Đăng ký doanh nghiệp tại nhà – cấp 3; dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng – cấp 4) và đẩy mạnh việc “Phục vụ đăng ký đầu tư trực tuyến”, “Phục vụ đăng ký tại nhà cho doanh nghiệp”, “Tra cứu tình trạng hồ sơ” nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức thành lập doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, hiệu quả, giảm thiểu công tác lưu trữ văn bản giấy và khắc phục được tình trạng nhũng nhiễu, hạch sách doanh nghiệp.

Cải tiến, nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở theo hướng chuyên nghiệp, thường xuyên cập nhật thông tin mới, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp; để Trang thông tin điện tử của Sở trở thành kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả. Ngoài ra, cần xây dựng hộp thư điện tử kết nối trực tiếp đến hộp thư Thanh tra Sở để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp, về cán bộ công chức…

3.3.6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra và kỷ luật Luận văn: Giải pháp cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận DN

Để nâng cao trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh nói chung và đội ngũ cán bộ công chức nói riêng, cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra và kỷ luật đúng quy định pháp luật, tác giả đề xuất một số nội dung sau:

Xây dựng quy trình giám sát thường xuyên việc thực hiện các thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót, sai phạm trong thực thi công vụ.

Trong thanh tra hành chính hoạt động công vụ, cần xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đăng ký kinh doanh để có đánh giá khách quan. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu xét thấy có sai phạm cần phải được xem xét, xử lý ngay để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định.

Đặc biệt, cần chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát các hồ sơ người dân, tổ chức nộp nhưng bị từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch giữa các hồ sơ đăng ký.

Ngoài ra, sau thanh tra cần phải theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra để bảo đảm các kiến nghị thanh tra được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

3.4. Kiến nghị

3.4.1. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung thêm quy định về người thành lập doanh nghiệp phải trực tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhằm tránh trường hợp một số cá nhân lấy thẻ căn cước, chứng minh nhân dân giả mạo làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

3.4.2. Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Luận văn: Giải pháp cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận DN

Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro, theo dõi và giám sát doanh nghiệp chung cho toàn thành phố và Hệ thống thông tin dự phòng kết nối giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét điều kiện thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh để phê duyệt quy hoạch các địa điểm cấm sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường theo quy hoạch, công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân, doanh nghiệp biết thực hiện và cơ quan đăng ký kinh doanh có cơ sở xem xét cấp đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp thể hiện sự công khai, minh bạch.

3.4.3. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Kiến nghị Giám đốc Sở chỉ đạo:

  • Thanh tra Sở triển khai thanh tra, kiểm tra định kỳ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Phòng Pháp chế xây dựng quy trình giám sát thường xuyên việc thực hiện các thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Văn phòng Sở xây dựng tiêu chí chung về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; định kỳ rà soát, đánh giá công chức để bố trí công việc phù hợp và đào tạo, bồi dưỡng hiệu quả.
  • Phòng Thông tin xây dựng hộp thư điện tử trên Trang thông tin điện tử của Sở kết nối trực tiếp đến hộp thư Thanh tra Sở để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp, về cán bộ công chức.
  • Phòng Đăng ký kinh doanh phối hợp phòng Thông tin thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở, thực hiện cảnh báo người dân, doanh nghiệp về việc xử lý vi phạm liên quan đến giả mạo hồ sơ đăng ký kinh doanh, hướng dẫn một số trường hợp, tình huống tiêu biểu khác.

Tiểu kết Chương 3 Luận văn: Giải pháp cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận DN

Để cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện cơ chế một cửa trong đăng ký kinh doanh là biện pháp tích cực nhằm đổi mới phương thức giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước và người dân, tổ chức; từ đó từng bước tách dần công việc quản lý chuyên sâu với các công việc sự vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, cơ chế một cửa trong đăng ký kinh doanh sẽ không phát huy hết hiệu quả nếu như có khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện không được khắc phục kịp thời. Do đó, Chương 3 tác giả đưa ra mục tiêu, phương hướng trong thời gian tới để cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời tập trung xây dựng các giải pháp về đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoàn thiện các quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp, hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra và kỷ luật. Để khắc phục những khó khăn, hạn chế, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa trong đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trên cơ sở có mục tiêu, phương hướng rõ ràng, cụ thể. Những giải pháp trên chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có sự quyết tâm vào cuộc của toàn thể lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ, công chức của Thành phố.

KẾT LUẬN

Thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã góp phần bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong thực thi pháp luật; đảm bảo sự quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư; làm cho hệ thống pháp luật Nhà nước về doanh nghiệp trở nên khả thi, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong những năm qua đã đạt được những thành tích nổi bật góp phần tạo động lực thúc đẩy việc giải phóng các nguồn lực tài chính, kinh tế, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh luôn lấy phương châm phục vụ, hài lòng người dân để hoạt động; góp phần tạo lập môi trường đầu tư theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, minh bạch phù hợp tiến trình hội nhập quốc tế, khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư đối với thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bộc lộ một số hạn chế cần tiếp tục cải tiến như: trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp vẫn chưa chặt chẽ, dễ dẫn đến tình trạng giả mạo hồ sơ; còn phát sinh một số thủ tục khác so với quy định; năng lực một số cán bộ, công chức còn hạn chế; cơ sở vật chất chưa thật sự tốt; thời gian giải quyết các thủ tục còn kéo dài gây mất nhiều công sức và thời gian của doanh nghiệp.

Để khắc phục thực trạng trên, các chủ thể tham gia thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần phải đánh giá khách quan kết quả thực hiện, triển khai đồng bộ các giải pháp khác nhau để đạt được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh còn cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của các phòng chuyên môn để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Thông qua kết quả nghiên cứu phân tích thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ góp phần hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, gây mất thời gian của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính cấp thành lập doanh nghiệp tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi, dễ dàng cho doanh nghiệp gia nhập thị trường; đảm bảo công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời để nâng cao hiệu quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh trong việc ban hành các quy định, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức; kiến nghị tăng cường ứng dụng công nghệ, thông tin trong quản lý nhà nước nhằm từng bước hoàn thiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tác giả hy vọng kết quả nghiên cứu của Luận văn đóng góp một phần nhỏ vào công tác cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Luận văn: Giải pháp cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận DN

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Thủ tục đăng ký DN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x