Luận văn: Biện pháp cải thiện giấy chứng nhận đất tại Bù Gia Mập

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp cải thiện giấy chứng nhận đất tại Bù Gia Mập hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Phương hướng, quan điểm của huyện Bù Gia Mập về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Xác định tầm quan trọng đó, tỉnh Bình Phước đã và đang chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính vì vậy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết tăng cường công tác chuẩn hóa hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công cho xã hội, đặc biệt là hoạt động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, UBND huyện Bù Gia Mập đã có những phương hướng, quan điểm trong hoạt động cấp giấy như:

Thứ nhất, để hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt hiệu quả cao cần phải kết hợp chặt chẽ với việc định hướng xây dựng và quản lý việc sử dụng đất trên địa bàn huyện. Với những định hướng và mục tiêu đã được xác định, UBND huyện sẽ có những định hướng đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cũng như hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Thứ hai, nội dung nghị quyết 30C/2011/NQ-CP về chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 đặt ra mục tiêu đó là cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Do đó, hoạt động cấp giấy phải được triển khai đơn giản, thuận lợi, dễ dàng, tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân nhằm thay đổi lề lối làm việc, thái độ làm việc của cán bộ khi thực hiện hoạt động này.

Thứ ba, Nghị quyết 30C/2011/NQ-CP còn yêu cầu “công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; thực hiện thống nhất cách tính chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính”[14]. Chính vì vậy, quy trình, trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân cần niêm yết công khai theo đúng quy định cho người dân có thể nắm bắt thuận tiện. Bên cạnh đó, theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 quy định “phải bảo đảm quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở cấp xã và các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân” [36], do đó khi công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính là cơ sở để người dân được biết, được bàn, được tham gia trực tiếp vào hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông qua hoạt động này để người dân được hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Từ đó, sẽ có ý thức và trách nhiệm cùng với nhà nước trong việc thực hiện tốt và đem lại hiệu quả trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ tư, việc thực hiện hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện cần dựa trên những định hướng chung của cơ quan cấp trên cũng như những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thuận lợi, dễ dàng trong công tác quản lý đảm bảo quản lý tập trung, thống nhất toàn bộ đất đai nói chung và hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng trong phạm vi cả nước.

Với những định hướng và mục tiêu đã được xác định, UBND huyện Bù Gia Mập đã đề ra được những định hướng đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cũng như hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công

3.2. Một số giải pháp và điều kiện áp dụng thành công hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập

3.2.1 Cơ sở xây dựng những giải pháp Luận văn: Biện pháp cải thiện giấy chứng nhận đất tại Bù Gia Mập

Việc đề xuất những giải pháp này nhằm khiến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tiến hành có khả thi. Tác giả cũng đưa ra những định hướng và cơ sở để xây dựng nên những giải pháp nhằm áp dụng đối với hoạt động cấp giấy tại huyện Bù Gia Mập.

Việc xây dựng những giải pháp tác giả dựa trên cơ sở sau đây:

Thứ nhất, cơ sở lý luận

Cơ sở lý luận đã được tác giả trình bày cụ thể ở chương 1, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng nhất của quản lý Nhà nước về đất đai và nhà ở, thực hiện có hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương. Do đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chặt chẽ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như nâng cao sức mạnh của chính quyền cấp cơ sở.

Mặt khác, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một chứng thư pháp lý quan trọng với cả người sử dụng và người quản ls nên đòi hỏi phải có tính chất chính xác cao, vì vậy công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chỉ yêu cầu về số lượng mà còn cả chất lượng đó là sự chính xác, rõ ràng và đầy đủ cơ sở pháp lý. Đất đai là một tài sản dễ xảy ra tranh chấp và vô cùng khó khăn phức tạp nếu như giấy tờ pháp lý thiếu chính xác hoặc sai sót trong quá trình ghi chép. Vì vậy việc cấp giấy ngay từ ban đầu lại càng trở nên quan trọng cấp thiết hơn, mặt khác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được thực hiện đồng thời cho tất cả các loại đất: đất nông nghiệp, đất nông thôn, đất ở đô thị và đất lâm nghiệp nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý đất đai.

Do đó, đề tài đề xuất những giải pháp dựa trên những quy định của pháp luật về hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở những quy định pháp lý đó, tác giả dựa trên những đặc điểm riêng của địa phương để đề xuất những giải pháp cho phù hợp.

Thứ hai, cơ sở thực tiễn

Qua nghiên cứu đề tài từ phần tích chương 1 và chương 2 đề tài thấy rằng chính vì một số hạn chế trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã xảy ra nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Điều này xuất phát từ thực trạng sau đây:

  • Xuất phát từ vai trò hệ thống pháp luật, cơ chế cũng như xuất phát từ hạn chế của các chính sách quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .
  • Xuất phát từ vai trò của đội ngũ CBCC là chủ thể tham giai trực tiếp vào hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chất lượng đội ngũ tốt sẽ quyết định chất lượng hiệu quả trong hoạt động cấp giấy.
  • Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần có sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với nhau, tuy nhiên công tác phối hợp chưa đem lại hiệu quả cao.
  • Xuất phát từ vai trò của hồ sơ địa chính và hệ thống thông tin về đất đai đối với hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là cơ sở phục vụ trong việc cung cấp thông tin cho hoạt động cấp giấy, đồng thời thể hiện được đầy đủ chính xác hệ thống thông tin đất đai, tuy nhiên hiện nay hồ sơ địa chính và hệ thống thông tin trên địa bàn huyện Bù Gia Mập chưa đầy đủ và quản lý chưa khoa học. Do đó, gây khó khăn trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Xuất phát từ hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện trong thời gian qua chưa được tiến hành thường xuyên và hiệu quả.

Từ những thực tiễn trên khiến cho hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa cao và chưa phát huy hết vai trò cũng như tầm quan trọng của hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.

3.2.2. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Luận văn: Biện pháp cải thiện giấy chứng nhận đất tại Bù Gia Mập

3.2.2.1. Hoàn thiện về thể chế, chính sách

Hiện nay, hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chưa hoàn thiện. Hiện tại mặc dù đã có các Thông tư hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng trên thực tế cho thấy còn rất nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng quy trình bị chậm tiến độ, hiệu quả công việc không được đảm bảo. Chính vì vậy, cần xây dựng một hệ thống văn bản pháp lý cụ thể có liên quan đến hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để việc quản lý đất đai của địa phương dễ dàng hơn và quá trình thực hiện hoạt động này có cũng hiệu quả hơn.

Tại Khoản 2, Điều 77, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo về việc mất giấy chứng nhận mới nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên – Môi trường quy định về hồ sơ địa chính thì thời gian niêm yết thông báo mất giấy là 15 ngày, dẫn đến khó khăn cho các địa phương trong tổ chức việc thực hiện. Vì vậy, cần có sự thống nhất giữa Nghị định và Thông tư về thời gian niêm yết.

Theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi UBND huyện ký GCNQSD đất. Việc này đã làm chậm thời gian cấp GCN và người dân phải đi lại nhiều lần, do đó việc người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính cần thực hiện đồng thời với việc nhận GCN, song song đó Nhà nước cũng phải tăng cường khâu hậu kiểm tra đối với cơ quan thực thi nhiệm vụ được giao.

Theo kiến nghị của luận văn, UBND huyện Bù Gia Mập cần tiếp tục xem xét, đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài nguyên – Môi trường kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện thể chế pháp luật, sớm xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể hạn chế bất cập trong quá trình thực hiện.

Mặt khác, nguyên tắc quản lý Nhà nước bằng pháp luật đòi hỏi mọi hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó có hoạt động ra quyết định quản lý hành chính phải phù hợp với pháp luật về nội dung và trình tự ban hành, nghĩa là mọi quyết định quản lý hành chính được ban hành trên cơ sở Hiến pháp, Luật và văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mặt khác, các quyết định quản lý hành chính phải bảo đảm tính hợp lý, nghĩa là phải phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và thực tiễn, khả năng quản lý nhà nước trong từng giai đoạn cụ thể. Do đó, luận văn kiến nghị khi xây dựng quyết định, UBND tỉnh cần lưu ý đến tính hợp pháp và hợp lý của quyết định để đảm bảo có thể đưa nó vào thực tiễn.

Về tính hợp pháp của quyết định, UBND tỉnh cần dựa vào các căn cứ pháp lý trong các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, tránh hiện tượng khi ban hành các Quyết định, văn bản hướng dẫn làm cho cơ quan địa phương không nắm rõ ràng hoặc hiểu sai lệch về những nội dung liên quan đến hoạt động cấp GCNQSDĐ cho người dân dẫn đến đến tình trạng sai phạm trong thực thi công việc, chồng chéo, trách nhiệm với công việc không được đảm bảo.

Về tính hợp lý, trong quá trình xây dựng quyết định, UBND tỉnh cần căn cứ vào tình hình thực tế, tức là trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan. Từ hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, những ưu, nhược điểm của hệ thống pháp lý,… quyết định được xây dựng để phát huy những mặt tích cực và khắc phục những vướng mắc hiện có trong các văn bản pháp lý để có được những quy định đúng đắn và khả thi nhất.

Nội dung của quyết định chủ yếu đề cập đến những vấn đề chủ yếu như: thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công việc, xác định điều kiện và phương tiện làm việc, trách nhiệm thực thi công việc của các công chức trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm quyền của cơ quan quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của đội ngũ này. Qua đó, là cơ sở để tiến hành việc đánh giá, thanh tra, kiểm tra, giám sát đào tạo, bồi dưỡng…cán bộ công chức trong việc tổ chức thực hiện hoạt động cấp giấy và tạo điều kiện cho những người này làm việc hiệu quả nhất. Chính vì vậy, UBND tỉnh cần quan tâm nghiên cứu trên cơ sở phân tích công việc thực tế tại các xã trên địa bàn từ đó thống nhất những nội dung liên quan để ban hành quyết định cụ thể để “pháp lý hóa” những nội dung của cơ quan cấp trên, tránh tạo sự chồng chéo mâu thuẫn trong quá trình thực hiện.

3.2.2.2. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức Luận văn: Biện pháp cải thiện giấy chứng nhận đất tại Bù Gia Mập

Để công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi, đòi hỏi đội ngũ CBCC phải đảm bảo về số lượng và chất lượng, sáng tạo, nhiệt tình với công việc. Để nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức, cần thực hiện các biện pháp sau:

Một là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức. Để nâng cao năng lực của đội ngũ CBCC thìa cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ CBCC có hiểu biết đầy đủ những quy định của pháp luật quy định trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thường xuyên cập nhật những kiến thức, những thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan; trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC này cần tập trung vào trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thái độ tinh thần trách nhiệm và chế độ khen thưởng kỷ luật.

Các nội dung tập huấn đào tạo bồi dưỡng kiến thức có thể đề xuất các đối tượngđược đưa đi đào tạo là ai? Đào tạo phải phù hợp với yêu cầu, mục đích của tổ chức, tùy thuộc vào tình hình thực tế của địa phương mà tổ chức có thể lựa chọn các đối tượng phù hợp để đi đào tạo, đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại. Hay bồi dưỡng nghiệp vụ vào thời gian nào? Lựa chọn các chương trình phù hợp có sự đa dạng, phong phú không chỉ dừng lại ở việc trao đổi các nội dung triển khai theo quy định pháp luật mà còn mở rộng hơn nữa khi có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương.

Bên cạnh đó, khi đề xuất các khóa học đào tạo, bồi dưỡng cần phải quan tâm đến việc xem xét các khóa học đào tạo trước đây như thế nào, đem lại hiệu quả cao hay không để rút kinh nghiệm đề xuất các khóa đào tạo được tốt hơn.

Thứ hai, nâng phẩm chất, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức Để công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kết quả tốt, trước hết các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và chính đội ngũ CBCC làm công tác chuyên môn cần nhận rõ vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong hoạt động quản lý đất đai hiện nay. Từ nhận thức đúng đắn mới có sự quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và của đội ngũ công chức về hoạt động cấp giấy, cần thực hiện các biện pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền dưới hình thức phù hợp như thông qua hệ thống văn bản, trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các cuộc hội nghị, hội thảo. Tránh tình trạng nhũng nhiễu người dân, đồng thời UBND huyện cần xử lý nghiêm đối với cơ quan, cá nhân có hành vi sai phạm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn và gắn trách nhiệm với việc phân loại đánh giá công chức cuối năm và cũng là một nội dung để đánh giá hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị liên quan.

Hai là, quán triệt mạnh mẽ, công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ công chức làm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan thông qua hệ thống văn bản, chương trình, kế hoạchđể triển khai từng nội dung, từng bước trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên.

3.2.2.3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước Luận văn: Biện pháp cải thiện giấy chứng nhận đất tại Bù Gia Mập

Công tác quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ được thực hiện theo các quy định của Luật Đất đai năm 1988, 1993, 2003, 2013, việc cấp GCN theo nhiều hình thức hình thức khác nhau, điều này dẫn đến việc dễ xảy ra cấp trùng GCN. Do vậy cần phải có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị với nhau để kiểm tra, rà soát, đối chiếu, xử lý hồ sơ nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp GCN và tránh việc cấp trùng GCN, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Muốn vậy, cần có các giải pháp cụ thể như:

Một là, UBND huyện cần quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

UBND huyện Bù Gia Mập cần quy định cụ thể, chi tiết nội dung, trách nhiệm, quyền hạn, phương thức phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân các xã cùng với các phòng chuyên môn cấp huyện có liên quan trong việc thực hiện hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan trực tiếp tham mưu việc xác định trách nhiệm, quyền hạn cho UBND huyện; trách nhiệm cần quy định cụ thể trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc xây dựng các nội dung quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động cấp giấy cần cụ thể và chi tiết hơn nữa nhằm khắc phục được những khó khăn, vướng mắc đang còn tồn tại.

Thứ hai, tăng cường thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong quá trình cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất

Việc phối hợp giữa các cơ quan đơn vị cũng như giữa đội ngũ CBCC trong hoạt động các thủ tục hành chính cũng như hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong đó, UBND huyện cần tăng cường thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với TTHC nói chung và TTHC trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng.

Có thể nói rằng, cho đến nay, việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa lien thông” là biện pháp hữu hiệu để cải cách thủ tục hành chính nhằm giải tỏa những bức xúc kể trên của người dân, góp phần đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội, do đó để hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kết quả cao, UBND huyện cần tăng cường chỉ đạo UBND các xã và Phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp chặt chẽ trong việc xác minh thẩm tra hồ sơ. Mặt khác, UBND huyện cần chỉ đạo UBND các xã rà soát, kiểm tra thống kê các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết gắn với số giấy chứng nhận được cấp theo tháng, theo quý; chủ động phối với với thôn, ấp để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc. Từ đó, việc phối hợp giữa các đơn vị sẽ thuận lợi, từ đó TTHC áp dụng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông sẽ được rút ngắn thời gian xử lý, khắc phục sự nhũng nhiễu, hiện tượng tiêu cực, đồng thời giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức của nhân dân trong quá trình giải quyết TTHC cấp giấy tại địa phương.

Thứ ba, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cải cách thủ tục hành chính nói chung là một trong những nội dung quan trọng của chương trình tổng thể CCHC, tại Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 5 năm từ 2016-2020 đó là xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Muốn vậy, cần xây dựng mô hình tổ chức hành chính đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với yêu cầu điều chỉnh hợp lý các quy định về thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính chặt chẽ, tiếp tục hoàn thiện cơ chế “một cửa – liên thông và hiện đại” ở tất cả các cấp. Do đó, UBND huyện Bù Gia Mập đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền để có ý kiến sửa đổi, bổ sung các TTHC cho phù hợp.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đơn giản, gọn nhẹ tránh rườm rà thì người dân mới dễ thực hiện, cần tăng cường chỉ đạo giám sát việc cụ thể hóa trình tự, thủ tục và cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận hồ sơ cần trình bày, hướng dẫn một cách rõ ràng các thủ tục hành chính với người dân, đồng thời niêm yết công khai rộng rãi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào việc niêm yết bộ thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đặc biệt là tại UBND các xã.

3.2.2.4. Tăng cường, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Luận văn: Biện pháp cải thiện giấy chứng nhận đất tại Bù Gia Mập

Công tác tăng cường, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những công việc quan trọng không thể thiếu trong hoạt động quản lý đất đai. Thông qua thanh tra, kiểm tra để nắm bắt được những kết quả đạt được so với chỉ tiêu đề ra cũng như những khó khăn còn tồn đọng đề ra các giải pháp phù hợp, thiết thực để các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện, nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Đồng thời, kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá, xếp hạng việc hoàn thành công việc đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã từ đó và bình xét thi đua – khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm.

Hiện nay, việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, chưa được tiến hành thường xuyên và hiệu quả đem lại chưa có, do đó cần tập trung tăng cường thực hiện cụ thể các biện pháp sau:

Một là, tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

UBND huyện cần tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Phòng Tài nguyên – Môi trường, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và UBND các xã. Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các nội dung cần tuân thủ trong quy trình của việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức trong thực thi công việc, kiểm tra tình trạng trang thiết bị máy móc đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra công tác chỉ đạo, việc triển khai về các quy định pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

Công tác thanh tra, kiểm tra cần được tiến hành thường xuyên và sát sao hơn. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra sẽ phát hiện được những sai sót trong quá trình quản lý điều hành, tính tiêu cực thực tế trong các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện. Qua đó, đề xuất những kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền có những biện pháp khắc phục kịp thời, đối với những sai phạm phải có quy trách nhiệm cụ thể để sớm có hướng giải quyết, không những vậy thông qua những sai phạm ấy, cơ quan chức năng sẽ có những hướng dẫn cụ thể, truyền đạt những kinh nghiệm giúp các địa phương hạn chế được những sai phạm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hai là, tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức trên địa bàn huyện

Tranh chấp, khiếu nại là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tồn đọng trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để giải quyết vấn đề khó khăn này, UBND huyện cần tăng cường tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức trên địa bàn huyện. Qua đó, UBND huyện cần xem xét, kiểm tra trực tiếp thực địa, tiến hành nghiên cứu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai để giải quyết, nếu UBND cấp xã không giải quyết được cần báo cáo lên UBND cấp huyện để kịp thời chỉ đạo Phòng tài nguyên – Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ và Công chức Địa chính – Xây dựng các xã xem xét giải quyết phù hợp theo quy định pháp luật, tránh để xảy ra tình trạng khiếu nại khiếu kiện vuợt cấp.

Khi tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức trên địa bàn huyện cần phải tiến hành nhanh và không để kéo dài qua nhiều năm. Những trường hợp chưa được quy định trong các văn bản quy định pháp luật hiện hành thì các cơ quan, đơn vị cần báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, xin ý kiến hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại cần được thực hiện một các công khai, minh bạch. Cần giải quyết các trường hợp còn tồn đọng do lịch sử để lại đưa công tác đất đai đi vào nề nếp hiệu quả nói chung và hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện nói riêng.

Mỗi kiến nghị, phản ánh do người dân cung cấp, các cơ quan đơn vị cần giải quyết kịp thời. Có như vậy các thông tin đó mới có ý nghĩa và người dân sẽ sẵn sang cung cấp thông tin cho những lần tiếp theo. Nếu những kiến nghị, phản ánh của người dân không được CQNN quan tâm, giải quyết kịp thời sẽ làm giảm lòng tin của người dân đối với CQNN. Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập cần làm cho người dân hiểu rằng, những khó khăn bức xúc của người dân sẽ được tiếp nhận và xử lý.

UBND huyện cần chủ động thực hiện trong việc giải quyết những kiến nghị của người dân để thể hiện được thiện chí và sự quyết tâm trong quá trình giải quyết các ý kiến của người dân. Đồng thời, công khai minh bạch quá trình giải quyết, thông tin kịp thời để người dân nắm bắt được kết quả giải quyết công việc mà mình đã kiến nghị.

Với phương châm thực hiện“trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin”, UBND huyện Bù Gia Mập cần quan tâm chú trọng đến công tác tiếp dân. Việc tiếp dân được thực đúng theo quy định của pháp luật, công tác tiếp dân cần được duy trì thực hiện thường xuyên và lịch tiếp công dân của lãnh đạo phải được công khai để người dân được biết, việc công khai không chỉ niêm yết tại trụ sở cơ quan mà còn được triển khai rộng rãi trên trang cổng thông tin điện tử của huyện để đảm bảo rằng mọi người dân đều có thể nắm bắt. Ngoài lịch tiếp công dân, còn phải bố trí lãnh đạo về địa phương để tiếp xúc cử tri lắng nghe những khó khăn bức xúc của người dân được sát sao hơn.

Ba là, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thực hiện nghiêm hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức làm công tác chuyên môn về hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như hành vi của người dân địa phương trong quản lý, sử dụng đất. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi để xảy ra sai phạm phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện.

UBND huyện cần quyết liệt xử lý triệt để các CBCC có hành vi cố ý gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân làm chậm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hạn chế tối đa việc bao che, đùn đẩy trách nhiệm, không có tinh thần tự giác nhận trách nhiệm khi có hành vi xảy ra.

3.2.2.5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về nhận thức và pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai cho người dân Luận văn: Biện pháp cải thiện giấy chứng nhận đất tại Bù Gia Mập

Việc thực hiện hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng muốn đạt kết quả tốt, trước hết các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đội ngũ CBCC và chính người dân cần nhận rõ vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong hoạt động quản lý đất đai hiện nay. Từ nhận thức đúng đắn mới có sự quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, nâng cao hiệu quả trong công tác cấp giấy trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.

Để nâng cao nhận thức cho người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai nói chung và đặc biệt là hoạt động cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng, cần thực hiện các biện pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Đối với người dân, CBCC cần tích cực tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các Kế hoạch của địa phương về công tác quản lý đất đai cũng như hoạt động cấp giấy để người dân nhận thấy được rằng lợi ích của hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoạt động này sẽ liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đời sống của người dân, vì vậy để đảm bảo quyền lợi, người dân cần phải chủ động đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thông qua các buổi sinh hoạt dưới thôn ấp, thông qua các giờ phát sóng trên loa phát thanh tại các xã cần lồng ghép các nội dung để người dân ý thức được rằng “Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của người dân. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan trực tiếp và gián tiếp đến người dân, là cách thức để người dân bảo vệ quyền lợi của mình”.

Là địa bàn có hơn 30% là người dân tộc thiểu số, hơn nữa trình độ dân trí thấp dẫn đến việc thay đổi nhận thức, ý thức được ý nghĩa công tác cấp giấy là việc làm đòi hỏi CBCC cần có kinh nghiệm, thời gian và công sức bỏ ra tương đối lớn. Một số hộ gia đình sợ tốn kém chi phí giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì vậy làm chậm quá trình đăng ký; CBCC cần tuyên truyền hướng để người dân hiểu được lợi ích lâu dài của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ đó người dân tự nguyện và tích cực hơn khi đăng ký cấp GCN.

Thứ hai, luôn luôn tăng cường và đổi mới phương thức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến nhân về các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng cách niêm yết cụ thể rõ ràng các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả với các nội dung cụ thể: tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu và nắm vững được ý nghĩa của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian giải quyết hồ sơ và các loại phí phải đóng theo quy định; hình thức tuyên truyền đa đạng, phong phú được lồng ghép với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các chương trình thông tin cổ động để người dân nhận thức được trách nhiệm trong việc đăng ký cấp giấy chứng nhận và thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Các hình thức tuyên truyền về cấp giấy chứng nhận được thông qua Đài Truyền thanh huyện, Cổng Thông tin điện tử của huyện, trong tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật…Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân….công tác này không chỉ thực hiện một vài lần mà phải được tiến hành thường xuyên liên tục với nội dung thiết thực và cập nhật nhất. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng tiếng Dân tộc thông qua hệ thống Trạm truyền thanh xã và các cuộc họp của thôn, tiểu khu …Đặc biệt là cần tranh thủ sự giúp đỡ của người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cách dễ hiểu, thiết thực với từng địa phương. Niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã và tại nhà văn hóa của thôn, khu dân cư… Luận văn: Biện pháp cải thiện giấy chứng nhận đất tại Bù Gia Mập

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biết đất đai cần được thực hiện thường xuyên, đề cao tính hiệu quả hướng tới việc đưa Luật đất đai cũng như các văn bản quy định liên quan đến hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi vào thực tiễn đời sống, nâng cao nhận thức thay đổi hành động của người dân, cộng đồng trong việc chấp hành thực thi pháp luật đến đất đai nhằm góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế – chính trị trên địa bàn huyện nói chung và hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3

Dựa trên tình hình thực tế tại UBND huyện Bù Gia Mập cùng với kết quả thực hiện hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tác giả đã đưa ra một số giải pháp để đưa việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào thực tế đạt được kết quả cao.

Trong nền kinh tế ngày càng phát triển hiện nay thì nhu cầu sử dụng đất đai ngày tăng thể hiện càng rõ chức năng và giá trị của đất đai, do đó hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hoạt động đã thực hiện từ trước đây rất lâu nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện thành công hoạt động này đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống giải pháp mang tình khả thi và đồng bộ.

Các giải pháp luận văn đưa ra giải quyết từng nguyên nhân của những hạn chế đã phân tích ở chương 2, trong một số hệ thống logic nghiên cứu: Hoàn thiện về thể chế, chính sách; Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về nhận thức và pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai cho người dân.

Các giải pháp được đưa ra cụ thể rõ ràng để áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Muốn vậy, đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành và cần đảm bảo về cơ chế pháp luật, chính sách, ngân sách… phù hợp và thuận lợi.

KẾT LUẬN

Vai trò của đất đai trong đời sống của con người đã được khẳng định từ lâu nhưng không phải ai cũng nhận biết được tầm quan trọng của cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đó hàng loạt các tranh chấp về đất đai đã diễn ra gây sự bất ổn trong kinh tế – xã hội của nhiều địa phương. Vì vậy công tác quản lý Nhà nước về đất đai cần được tăng cường và phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, để người dân thấy được tầm quan trọng của việc quản lý đất đai tiết kiệm có hiệu quả. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một biện pháp cần thiết đảm bảo cho công tác quản lý và sử dụng đất diễn ra một cách có khoa học.

Đề tài luận văn “Hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước” đã được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận những vấn đề liên quan đến đất đai và hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là các nội dung thực hiện trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm cơ sở lý luận cho thực trạng trong chương 2. Với việc khảo sát thực tiễn đối với những nội dung UBND huyện Bù Gia Mập đã thực hiện trong hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bên cạnh những thành tựu đạt được hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng gặp một số hạn chế khó khăn nhất định. Vấn đề đặt ra là cần quan tâm hơn nữa để hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có những đóng góp tích cực cho hoạt động QLNN về đất đai nói riêng và quá trình phát triển toàn diện của huyện nói riêng và đất nước nói chung.

Với ý nghĩa đó, từ những nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước trong chương 2, luận văn đã đề xuất và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trong chương 3, tác giả mong muốn được đóng góp một phần công sức mình để hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày càng hoàn thiện và mang lại những ý nghĩa thiết thực đẩy nhanh công cuộc cải cách hành chính và phát triển của huyện Bù Gia Mập nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung.

Như vậy luận văn đã hoàn thành được các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu ngắn và bản thân cũng còn những hạn chế trong công tác nghiên cứu khoa học nên luận văn còn những hạn chế nhất định. Luận văn: Biện pháp cải thiện giấy chứng nhận đất tại Bù Gia Mập

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Hoạt động quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x