Luận văn: Thực trạng thuê đất cho các tổ chức ở Thái Nguyên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng thuê đất cho các tổ chức ở Thái Nguyên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Đánh giá công tác cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018 dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các kết quả công tác cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi không gian: Nghiên cứu được giới hạn trong không gian hành chính thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 • Phạm vi thời gian: Đề tài đánh giá công tác cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu. Luận văn: Thực trạng thuê đất cho các tổ chức ở Thái Nguyên

2.2.1. Thời gian nghiên cứu

Việc nghiên cứu được tiến hành từ năm 2019 đến năm 2020

2.2.2. Địa điểm nghiên cứu

Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai

2.3. Nội dung nghiên cứu

2.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 • Điều kiện tự nhiên:
 • Vị trí địa lý
 • Địa hình, địa mạo
 • Khí hậu
 • Thủy văn

Các nguồn tài nguyên

Điều kiện kinh tế – kiện xã hội.

2.3.2. Đánh giá công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Luận văn: Thực trạng thuê đất cho các tổ chức ở Thái Nguyên

 • Hiện trạng sử dụng đất thành phố Thái Nguyên năm 2019
 • Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên

2.3.3. Đánh giá công tác cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018.

Đánh giá công tác cho thuê đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 -2018.

 • Đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2018.
 • Đánh giá công tác cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên theo ý kiến tổ chức và cán bộ quản lý

2.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

 • Giải pháp về chính sách pháp luật
 • Giải pháp về phát triền nguồn nhân lực
 • Giải pháp về công nghệ, kỹ thuật

2.4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Thực trạng thuê đất cho các tổ chức ở Thái Nguyên

2.4.1. Thu thập số liệu

Thu thập số liệu thứ cấp

Thu thập các loại số liệu thứ cấp:

 • Thu thập số liệu có sẵn về tình hình cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất từ các cơ quan nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thống kê, phòng Tài nguyên và Môi trường…
 • Thu thập các Niên giám thống kê của tỉnh Thái Nguyên từ năm 2016 đến năm 2018; thu thập các báo cáo tổng hợp, báo cáo thuyết minh về: Kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. b. Thu thập số liệu sơ cấp

Để thu thập được thông tin số liệu sơ cấp: Đề tài đã sử dụng phương pháp như sau:

Điều tra phỏng vấn bằng bộ câu hỏi qua phiếu điều tra chuẩn bị trước liên quan đến công tác cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đánh giá của cán bộ tham gia trực tiếp, tổ chức sử dụng đất.

Nội dung thông tin được thu thập theo mẫu phiếu điều tra bao gồm:

 • Đối với các tổ chức sử dụng đất có hồ sơ giao dịch về thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn 2016 – 2018. Nội dung điều tra gồm Tên tổ chức sử dụng đất, địa chỉ, nhận xét về việc thực hiện thủ tục hành chính về cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Thái Nguyên cụ thể về: Chính sách, văn bản pháp luật về đất đai, thái độ làm việc của cán bộ “1 cửa”, thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định. (điều tra ngẫu nhiên phiếu phân theo địa bàn 32 đơn vị hành chính cấp xã, phường, số phiếu điều tra tùy thuộc vào số lượng hồ sơ thực hiện trong các năm tại mỗi phường, xã trong giai đoạn nghiên cứu).
 • Đối với cán bộ tham gia trực tiếp (công chức, viên chức, người lao động của Sở Tài Nguyên và môi trường, phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai). Nội dung điều tra bao gồm: Tên cán tham gia trực tiếp, nhận xét đánh giá về tập huấn công tác thuê đất và cấp giấy chứng nhân, về thủ tục thành phần hồ sơ, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc. (điều tra ngẫu nhiên phiếu theo cán bộ tham gia trực tiếp tại:Sở Tài Nguyên và môi trường, phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, cán bộ địa chính xã, phường… số phiếu điều tra tùy thuộc mức độ công việc liên quan). Cụ thể điều tra như sau:

Bảng 2.1. Số phiếu điều tra theo đối tượng

Điều tra đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Đảm bảo tính đại diện cao nhất: Tổ chức sử dụng đất được chọn để điều tra phải là những tổ chức đại diện chung cho tình hình thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố như diện tích, hình thức, thời gian…..
 • Đối tượng điều tra được xác định trên cơ sở là các tổ chức được thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
 • Cán bộ được điều tra là ngững người tham gia trực tiếp vào công tác cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.4.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các doanh nghiệp được thuê đât Luận văn: Thực trạng thuê đất cho các tổ chức ở Thái Nguyên

Để đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các doanh nghiệp được thuê đât dựa vào 3 nhóm chỉ tiêu:

Hiệu quả kinh tế

Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế: Các khoản doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước theo quy định; mức độ tăng ngân sách nhà nước.

Hiệu quả xã hội

Để đánh giá hiệu quả xã hội sử dụng các chỉ tiêu sau: Thu hút lao động và giải quyết việc làm; Thu nhập bình quân của người lao động.

Hiệu quả môi trường

Để đánh giá hiệu quả môi trường sử dụng các chỉ tiêu sau: Thực hiện các thủ tục về môi trường; Rác thải, chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất

2.4.3. Phương pháp xử lý, thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu Luận văn: Thực trạng thuê đất cho các tổ chức ở Thái Nguyên

Đối với thông tin, số liệu thứ cấp: sau khi thu thập, toàn bộ các thông tin số liệu được kiểm tra ở ba khía cạnh đầy đủ, chính xác, kịp thời và khẳng định độ tin cậy. Sau đó, xử lý tính toán phản ánh thông qua các bảng thống kê, đồ thị để so sánh, đánh giá và rút ra kết luận cần thiết.

Đối với thông tin, số liệu sơ cấp: toàn bộ thông tin số liệu đều được xử lý trên MS Excel. Trong quá trình xử lý số liệu, phương pháp phân tổ thống kê được coi là phương pháp chủ đạo để đánh giá phân tích, so sánh và rút ra những kết luận cần thiết trong quá trình nghiên cứu.

Phân tích tổng hợp số liệu kết hợp các yếu tố định tính với định lượng, các vấn đề vĩ mô và vi mô trong phân tích, mô tả, so sánh và đánh giá công tác cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.4.4. Phương pháp so sánh, đánh giá

Phương pháp so sánh giữa tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với các văn bản pháp luật của trung ương và địa phương.

Phương pháp so sánh giữa lý luận và thực tiễn, lấy quy định của pháp luật làm cơ sở đánh giá:

Căn cứ vào các quy định của pháp Luật Đất đai về cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ vào các văn bản của tỉnh tỉnh Thái Nguyên về quản lý và sử dụng đất đai.

Căn cứ vào các số liệu đã thu thập được và thực trạng của địa phương. Luận văn: Thực trạng thuê đất cho các tổ chức ở Thái Nguyên

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Biện pháp tăng cường cho thuê đất tại Thái Nguyên

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x