Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Xây dựng chiến lược kinh doanh website tại Công ty cổ phần truyền thông quốc tế Incom dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần truyền thông quốc tế Incom

2.1.1. Lịch sử hình thành Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Công ty cổ phần truyền thông quốc tế Incom được thành lập năm 2006 trên nền tảng của Trung tâm hệ thống thông tin thuộc công ty VASC – đơn vị thành viên của Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Sau hơn 10 năm tạo dựng và phát triển, Incom gồm đội ngũ gần 100 kỹ sư, thạc sỹ có kinh nghiệm, luôn năng động, sáng tạo và tràn đầy đam mê. Lấy con người làm linh hồn của công ty, Incom đã thành công với nhiều dự án trong và ngoài nước, đồng thời luôn được đánh giá là đối tác có năng lực và uy tín trong lĩnh vực Internet, Viễn thông và Công nghệ truyền thông.

Từ kinh nghiệm và những con người đó, cùng với phương châm luôn đặt lợi ích của khách hàng song song với mình, Incom đã thiết lập được mối quan hệ cộng hưởng bền vững với hàng trăm đối tác trong các lĩnh vực viễn thông, truyền thông, công nghệ thông tin, tài chính-chứng khoán.

Đặc biệt, Incom phát triển được mạng lưới khách hàng đa dạng từ các cơ quan chính phủ, tổ chức nước ngoài, các doanh nghiệp, cá nhân với hàng nghìn khách hàng dịch vụ Internet, hàng trăm nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ thông tin trên Internet và hàng triệu khách hàng khai thác dịch vụ qua điện thoại di động.

Hiện tại công ty đang phát triển các dự án website phục vụ cho dịch vụ của công ty. Các dự án cung cấp thông tin kinh tế, xã hội, thị trường, chứng khoán, xổ số, bóng đá, nhạc chuông, đọc báo, … qua điện thoại. Chuyên trang tìm kiếm các văn bản pháp luật, văn bản liên quan, thông tin hiệu lực, …

Với phương châm luôn đặt lợi ích của khách hàng song song với lợi ích của mình, sau 10 năm phát triển, Incom đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu “Top Brands” năm 2014 và nằm trong Top 500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam giai đoạn 2011-2016. Do vậy, ban giám đốc đặt quyết tâm đưa các sản phẩm phần mềm của công ty phát triển ngày một xa hơn, đóng góp những giá trị hữu ích và tốt đẹp cho ngành truyền thông và nội dung số nói riêng, cũng như ngành Internet Việt Nam nói chung.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

2.1.2. Cơ cấu tổ chức Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế Incom

Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận/trung tâm trong Incom như sau:

2.1.2.1. HĐQT

HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

HĐQT có các quyền và nghĩa vụ căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số:

 • 68/2014/QH13 26 tháng 11 năm 2014.
 • Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 • Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 • Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 • Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
 • Quyết định mua lại cổ phần theo quy định;
 • Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
 • Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
 • Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
 • Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

2.1.2.2. Ban kiểm soát Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Ban kiểm soát công ty do đại hội đồng cổ đông bầu lên, ban kiểm soát có quyền hạn và nghĩa vụ như sau:

 • Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
 • Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
 • Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
 • Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.
 • Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.
 • Kiến nghị HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc vi phạm quy định thì phải thông báo ngay bằng văn bản với HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
 • Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các cuộc họp khác của công ty.
 • Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 • Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.1.2.3. Ban Tổng giám đốc công ty Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT;
 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty: trưởng phòng, phó phòng, Giám đốc và phó giám đốc trung tâm;
 • Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh có vai trò phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh của toàn công ty, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm về doanh số, lợi nhuận thu được của công ty, giải trình nếu có vấn đề xảy ra và có quyền bổ nhiệm những vị trí cấp dưới.

Phó Tổng giám đốc phụ trách văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh có vai trò đứng đầu toàn bộ hệ thống trong thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm từ tuyển dụng nhân viên, kinh doanh và đưa ra các phương án, đường hướng cho các lãnh đạo cấp trên.

2.1.2.4. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng

 • Phòng Tổ chức hành chính: là phòng chức năng phụ trách các công việc liên quan đến hồ sơ hành chính, nhân sự chung cho cả công ty;
 • Trung tâm Công nghệ phần mềm: là nơi thực hiện các chức năng công nghệ của công ty như máy móc, lập trình nền tảng, quản lý thiết bị…
 • Trung tâm Internet: quản lý các mảng về Internet cũng như đường truyền của công ty, đảm bảo cho đường truyền hoạt động một cách ổn định nhất, không ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty;
 • Trung tâm Nội dung và Chăm sóc khách hàng: chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng, đưa dịch vụ tốt nhất đến khách hàng;
 • Trung tâm văn bản luật: quản lý các giấy tờ về pháp chế của công ty;
 • Trung tâm kinh doanh: Bao gồm các dự án tạo ra lợi nhuận cho công ty, đây là phần cốt lõi của công ty.

2.1.3. Đặc điểm kinh doanh website của Công ty Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

2.1.3.1. Đặc điểm về sản phẩm, cơ cấu sản phẩm

Hiện tại công ty đang có 6 dự án sản phẩm kinh doanh website đang chính thức hoạt động, mỗi tháng phục vụ trên hàng triệu lượt xem từ khách hàng. Các trang web đều được xây dựng từ những năm 2010 đến năm 2013, những thay đổi cập nhật mới về giao diện cũng như chức năng cho mỗi trang web rất ít. Mỗi phiên bản mới được xây dựng và đưa vào vận hành sau cần từ 2 – 3 năm.

Triển khai hoạt động từ tháng 10/2000, website Luật Việt Nam là kho dữ liệu văn bản luật Việt Nam đầu tiên trên Internet, hệ thống một số lượng văn bản khổng lồ, đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tra cứu và cập nhật nhanh chóng, chính xác thông tin văn bản, chính sách Nhà nước của đông đảo nhà nghiên cứu, quản trị, các doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước.

Ngoài việc cung cấp văn bản luật với công cụ tra cứu tiện lợi, website Luật Việt Nam còn đem lại cho người dùng nhiều hỗ trợ tiện ích với các chuyên mục: Bản dịch văn bản tiếng Anh; Tra cứu Hiệu lực văn bản (giúp xác định văn bản còn giá trị áp dụng hay không), Tra cứu Thời điểm áp dụng văn bản (giúp xác định văn bản được đăng Công báo khi nào), Tin nóng tóm lược nội dung văn bản mới, Bản tin văn bản hàng tuần gửi miễn phí qua email…

Theo thông tin của trang web chuyên đánh giá xếp hạng các website trên thế giới   (https://www.similarweb.com),   tính   đến   tháng   2/2018,   trang   web http://luatvietnam.vn hiện có 71 ngàn lượt truy cập mỗi tháng, xếp hạng 10.734 về số lượt truy cập trong các trang web tại Việt Nam.

Trang web rao vặt: http://tructiep.vn

Ra đời vào năm 2010, mục đích của trang web là cho phép người mua và người bán kết nối và giao dịch an toàn, dễ dàng trong một môi trường tiện lợi và rõ ràng. Đây là trang thông tin mua bán, rao vặt trên nhiều lĩnh vực như: máy tính, điện thoại di động, mua bán nhà đất, lao động việc làm, ô tô xe máy, học hành, …

Theo thông tin của trang web chuyên đánh giá xếp hạng các website trên thế giới (https://www.similarweb.com), tính đến tháng 2/2018, trang web http://tructiep.vn hiện có 745 ngàn lượt truy cập mỗi tháng, xếp hạng 1.535 về số lượt truy cập trong các trang web tại Việt Nam.

Trang web thông tin bóng đá: http://bongda24h.vn

Được chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2006, website là kho dữ liệu bóng đá phong phú, hệ thống thông tin khổng lồ, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tra cứu và cập nhật thông tin nhanh chóng của đông đảo các tín đồ yêu môn thể thao vua.

Với kinh nghiệm 8 năm phát triển, cùng sự đầu tư kỹ càng cả về chất và lượng, Bóng đá 24h đã và đang mang đến những dịch vụ tiện ích nhất, được đông đảo người dùng đón nhận. Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Theo thông tin của trang web chuyên đánh giá xếp hạng các website trên thế giới   (https://www.similarweb.com),   tính   đến   tháng   2/2018,   trang   web http://bongda24h.vn hiện có 5,16 triệu lượt truy cập mỗi tháng, xếp hạng 247 về số lượt truy cập trong các trang web tại Việt Nam.

Trang web thông tin phong thuỷ: http://lichngaytot.com

Lịch Ngày Tốt, cung cấp thông tin lịch âm, ngày giờ tốt/ xấu, sao, vận hạn hàng năm, cùng nhiều thông tin phong thuỷ có giá trị.

Theo thông tin của trang web chuyên đánh giá xếp hạng các website trên thế giới (https://www.similarweb.com), tính đến tháng 2/2018, trang web http://lichngaytot.com hiện có 2,57 triệu lượt truy cập mỗi tháng, xếp hạng 467 về số lượt truy cập trong các trang web tại Việt Nam.

Thông tin kết quả xổ số trực tiếp: www.xoso.tructiep.vn

Đây là một dịch vụ Internet VAS – dịch vụ giá trị gia tăng của công ty, cho phép khách hàng theo dõi thông tin kết quả xổ số trực tiếp cập nhật hàng ngày từng giải quay.

Phân tích xổ số – kết hợp với 24h: www.ketquaxoso.24h.com.vn.

Là chuyên trang thống kê & phân tích kết quả xổ số .

Xổ số tài lộc: www.xosotailoc.com

2.1.3.2. Đặc điểm về Khách hàng

Khách hàng của các website của công ty có 2 loại:

Thứ nhất, khách hàng có nhu cầu muốn lấy thông tin, tin tức như các khách hàng có nhu cầu về các văn bản pháp luật, khách hàng sẽ truy cập trang web luật Việt Nam để lấy được những thông tin mà khách hàng đang có nhu cầu, hoặc webstie rao vặt tructiep.vn phục vụ nhu cầu của những khách hàng muốn mua sản phẩm được đăng trên chính website. Đây là khách hàng cuối của công ty, là khách hàng mà công ty cần tập trung vào phân tích để tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng để thu hút được lượng khách hàng này. Lượng khách hàng cuối là khách hàng truy cập vào các website trên, là lượng khách hàng mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận lớn cho công ty. Công ty càng thu hút được lượng khách hàng này lớn thì thương hiệu của công ty nói chung và của các website của công ty nói riêng ngày càng mạnh, từ đó làm tăng doanh thu cũng như lợi nhuận cho công ty.

Thứ hai, khách hàng có nhu cầu muốn đăng bài, đăng tin quảng cáo trên các website của công ty. Đây là nguồn doanh thu trực tiếp của công ty. Khách hàng có nhu cầu muốn quảng cáo qua các banner, các bài PR hay các tài khoản để bán hàng trên website rao vặt của công ty sẽ tìm đến công ty và mua những vị trí này trên website.

Công ty cần thu hút và nâng cao số lượng của cả hai lượng khách hàng này để vừa tăng vị thế cho công ty, vừa có lượng doanh thu lớn để có thể hoạt động hiệu quả.

2.1.3.3. Đặc điểm về hình thức kinh doanh tại Website của công ty Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Với mục tiêu và định hướng hướng tới Website chiếm phần doanh thu lớn của công ty Incom trong những năm tới, việc kinh doanh tại Website luôn được công ty chú trọng để theo định hướng phát triển chung của toàn công ty.

Đối với những website tin tức như luật Việt Nam, bongda24h, thông tin phong thủy, kết quả sổ xố thì hình thức kinh doanh từ hai nguồn là lượng đối tác muốn treo các banner và tin quảng cáo trên các vị trí trên trang hoặc đăng tin bài PR trên trang. Ví dụ hình thức đăng tin trên site tructiep.vn sẽ có những gói và giá dịch vụ như sau:

Bảng 2.1: Bảng giá đăng tin quảng cáo trên website

Vì hằng ngày trên Tructiep.vn có hàng chục nghìn tin đăng mới nên tin cũ luôn bị đẩy xuống. Do vậy khách hàng có thể sử dụng hình thức này để tin của mình luôn lên đầu.

Nạp tiền vào tài khoản để sử dụng dịch vụ qua trang cá nhân

Bảng 2.2: Bảng giá đặt banner trên website

Top banner: Quảng cáo ở vị trí trên đầu trang

Right banner: Quảng cáo ở vị trí bên phải trang

Bottom banner: Quảng cáo ở vị trí dưới chân trang

Đi kèm theo đó, sẽ có những chiết khấu với những khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ hoặc sử dụng với thời gian lâu dài và có những yêu cầu kỹ thuật riêng đối với các banner quảng cáo để vừa đảm bảo đạt hiệu quả quảng cáo, lại vừa đảm bảo đạt thẩm mỹ cũng như nội dung phù hợp cho trang chủ như:

 • Mỗi mẫu quảng cáo chỉ có 3 frame hình
 • Chuyển động qua lại giữa các frame ít nhất là 1 giây
 • Dung lượng file quảng cáo không quá 100K (gif, jpg, flash)
 • Nếu là Flash sau khi chạy xong phải ngừng 5 giây sau mới chạy lại
 • Các hiệu ứng chỉ được mở ra trong một phạm vi nhỏ của mẫu quảng cáo
 • Quảng cáo không gây chói hoặc phản cảm. Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các

Những website rao vặt đặc biệt như tructiep.vn thì còn thêm một đặc thù so với các website tin tức là các vị trí đăng tin thường chiếm phần lớn trên trang, các tin tức để thu hút người dùng hầu hết không phải là phần chính của website. Do vậy, dù phục vụ mục đích kinh doanh nhưng chủ website cũng cần chắt lọc những tin tức, đăng bài trên trang để tạo sự hấp dẫn cho khách hàng tới xem, tránh để loãng thông tin cũng như để trang có hình thức không đẹp.

Như vậy, lượng khách hàng càng lớn tới các website thì website càng có hiệu quả quảng cáo và đăng tin cao. Vậy việc cần thiết nhất mà website cần chú trọng là nâng cao thương hiệu của mình, tiếp tục xây dựng các website với thông tin hấp dẫn, nền tảng tốt để thu hút người dùng, từ đó đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Website nói riêng và toàn bộ công ty nói chung

2.1.3.4. Đặc điểm về nguồn nhân lực

Hiện nay, công ty có tổng số cán bộ công nhân viên là 354 người trong đó số người có trình độ đại học và cao đẳng chiếm khoảng 82,4% lao động toàn công ty. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên như trên, công ty có một nguồn nhân lực mạnh và có một bề dày trong công tác quản trị kinh doanh. Họ gắn bó với công ty, nhiệt tình công tác, am hiểu về tình hình thị trường, có kinh nghiệm về các sản phẩm và đặc thù về công ty. Đây là điểm mạnh về nhân lực, tạo thế vững mạnh cho sự phát triển của công ty trong tương lai. Công ty có những đợt cải tổ phương thức quản lý để hướng tới bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả.

2.1.4. Kết quả hoạt động Kinh doanh của công ty trong những năm gần đây

Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty được thể hiện qua bảng kết quả kinh doanh của công ty như dưới đây:

Bảng 2.3: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Incom giai đoạn 2014-2017

Từ bảng kết quả kinh doanh ta có thể thấy như sau:

Doanh thu giai đoạn 2014-2017 của Incom tăng đều qua các năm và đạt mức tăng trưởng doanh thu hàng năm là trên 15%. Cùng với đó là lợi nhuận qua các năm liên tục tăng, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng 128,6% từ năm 2014 đến 2017. Tuy nhiên có thể thấy rằng mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của công ty đã có sự giảm dần trong những năm gần đây. Điều này được lý giải do sự cạnh tranh gay gắt của thị trường ngày càng tăng lên, thêm nhiều công ty gia nhập ngành khiến cho Incom gặp khó khăn trong việc duy trì thị phần và đạt được mức tăng trưởng cao liên tục.

2.2. Các yếu tố tác động vào chiến lược kinh doanh website của Incom

2.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài của Incom Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

2.2.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô

Môi trường chính trị – pháp luật (Politics)

Môi trường chính trị – pháp luật bao gồm các hệ thống quan điểm đường lối chính sách của chính phủ, hệ thống pháp luật hiện hành, các xu hướng chính trị, ngoại giao của chính phủ và những diễn biến chính trị trong nước, trong khu vực và trên toàn thế giới. Các biến động về môi trường chính trị – pháp luật sẽ tạo cơ hội và rủi ro doanh nghiệp với các doanh nghiệp.

Môi trường pháp lý của Việt Nam còn thiếu và yếu, tuy nhiên trong quá trình hội nhập WTO, hành lang pháp lý về lĩnh vực điện tử đã được thiết lập thông qua các quy định được ban hành như:

 • Luật Công nghệ thông tin (Số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006).
 • Luật Giao dịch điện tử (Số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005)
 • Nghị định Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007).
 • Nghị định Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng (nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007).
 • Nghị định Quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007).

Đây là một trong những yếu tố mở rộng và thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin và truyền thông nói chung và các sản phẩm trực tuyến nói riêng. Nhà nước và pháp luật có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn tới các website tại Việt Nam

Chính phủ có vai trò to lớn trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua các chính sách kinh tế, tài chính, tiền tệ và các chương trình chi tiêu của mình. Trong mối quan hệ với các doanh nghiệp chính phủ vừa đóng vai trò là người kiểm soát, khuyến khích, tài trợ, quy định, ngăn cấm, hạn chế vừa đóng vai trò khách hàng quan trọng đối với doanh nghiệp (trong chương trình chi tiêu của chính phủ) và sau cùng chính phủ đóng vai trò là nhà cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp như cung cấp các thông tin vĩ mô và các dịch vụ công cộng khác. Nếu chính phủ khuyến khích việc đăng tải các thông tin trên mạng và có các chính sách hỗ trợ vốn vay cũng như khuyến khích cho các hoạt động này thì các website sẽ có nền tảng phát triển mạnh mẽ hơn.

Số lượng và loại chương trình phát triển thương mại điện tử mà chính phủ áp dụng.

Việc tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh hay không lành mạnh hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố pháp luật và quản lý nhà nước về kinh tế.

Pháp luật đưa ra những quy định cho phép, không cho phép hoặc những đòi hỏi buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong hệ thống luật pháp như thuế, đầu tư … sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc kinh doanh của các website cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nếu chỉ có một điều chỉnh nhỏ của pháp luật, là công ty và hoạt động của các website có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức. Ví dụ, nhà nước ra quy định tất cả các website cần phải có đăng ký với Bộ công thương nếu là website thương mại điện tử, hoặc đăng ký với Sở Thông tin & Truyền thông nếu nếu là trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP) thì đây cũng là một bước mà doanh nghiệp cần chú ý khi phát triển các website, nhưng nó cũng là cơ hội để ngăn chặn các website không chính thống, có những nội dung vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục…

Ngoài ra các thay đổi về quy định tên miền cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tư vấn và thiết kế website, ví dụ như trong năm 2013, khi mà VNNIC thay đổi thời gian “ân hạn” của tên miền từ 30 ngày xuống còn 20 ngày như hiện nay, nhiều nhà quản trị website mất hàng loạt tên miền do bất cẩn. Các doanh nghiệp nói chung và các chủ website nói riêng cần vô cùng lưu ý về những vấn đề này

Các luật, nghị định, thông tư, quy định mà nhà nước ban hành là một nhân tố vô cùng quan trọng và ảnh hưởng tiên quyết tới các website, do vậy các chủ website cần đặc biệt lưu ý

Hiện nay, các website khi hoạt động cần đăng ký với cổng thông tin hoạt động thương mại điện tử của bộ Công Thương, Incom cũng đã rất chú trọng đến yêu cầu này của bộ Công thương để có những thủ tục đăng ký phù hợp, đủ tư cách pháp nhân hoạt động sau này. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực cho Incom khi hoạt động với những tin tức, thông tin cần phải xác thực, tránh việc vi phạm bảo mật thông tin hay thuần phong mỹ tục…

Môi trường kinh tế (Economics)

Việt Nam đã hội nhập quốc tế về công nghệ, dịch vụ và mô hình kinh doanh từ khá sớm. Về thị trường, Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ có hiệu lực từ năm 2001 cho phép Mỹ tham gia thị trường dịch vụ thương mại Việt Nam nhưng thực tế chủ yếu vẫn chỉ có cạnh tranh trong nước. Tuy nhiên thời điểm Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngày 7/11/2006, thị trường viễn thông và Internet tại Việt Nam đã là một thị trường có tính cạnh tranh cao trong hầu hết các loại hình dịch vụ.

Theo một thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay, đã có 18,96% dân số Việt Nam sử dụng Internet. 100% các doanh nghiệp lớn, Tổng công ty, 98% trường phổ thông trung học, 50% trường trung học cơ sở đã kết nối Internet. Tốc độ phát triển CNTT bình quân hằng năm đạt 25-30% (Số liệu Bộ TT và TT). Môi trường CNTT và truyền thông là một lĩnh vực mới phát triển đầy tiềm năng đối với các công ty công nghệ nói chung và Incom nói riêng. Việc phát triển công nghệ cao được coi là mũi nhọn của nền công nghiệp Việt Nam, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Incom. Riêng về Website, Incom muốn đây là một hướng đi chính phát triển trong hiện tại và tương lai, tạo ra các giá trị gia tăng qua các trang Web, vừa mang đến lợi ích cho người tiêu dùng, vừa truyền tải được thông tin và vừa mang lại doanh thu cho công ty.

Môi trường xã hội (Social)

Môi trường văn hóa xã hội bao gồm các chuẩn mực và các giá trị được chấp thuận và tôn trọng bởi một văn hóa hoặc một văn hóa cụ thể. Yếu tố văn hoá – xã hội tác động rất chậm đến doanh nghiệp. Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Sự thay đổi của các yếu tố văn hoá xã hội một phần là hệ quả của sự tác động lâu đài của các yếu tố vĩ mô khác, do vậy nó thường xảy ra chậm hơn so với các yếu tố khác. Các khía cạnh hình thành môi trường văn hoá xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ tới các hoạt động của website như: (1) Những quan niệm về đạo đức, thẩm mỹ, về lối sống, về nghề nghiệp; (2) Những phong tục, tập quán, truyền thống (3) Những quan tâm và ưu tiên của xã hội; Trình độ nhận thức, học vấn chung của xã hội… Ðối với quản trị chiến lược, yếu tố văn hóa, xã hội là nhạy cảm, hay thay đổi nhất. Lối sống của dân cư tự thay đổi nhanh chóng theo xu hướng du nhập những lối sống mới, dẫn đến thái độ và hành vi người dùng thay đổi. Trình độ dân trí cao hơn, do vậy nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người dùng về chất lượng, phong phú về nội dung trong các trang Web, cụ thể một số yếu tố như sau:

 • Nguồn nhân lực: Một website muốn vận hành tốt cần một nguồn nhân lực có trình độ cao ở các ngành nghề, từ kỹ thuật cho tới kinh tế, Marketing. Do vậy, nguồn nhân lực của xã hội ảnh hưởng vô cùng lớn tới các website, xã hội càng đạo tạo những lao động chất lượng cao thì các website nói riêng và cả xã hội nói chung ngày càng phát triển.
 • Số lượng người dùng Internet: Hiện nay số lượng người dùng Internet chiếm tỉ trọng khá cao trong số lượng người dân, nhưng đó là một yếu tố rất ảnh hưởng đến việc phát triển các website. Việc phủ rộng Internet tới vùng xâu vùng xa, miền núi hải đảo cũng như vùng dân cư có điều kiện khó khan… khiến các website tin tức và bán hàng của Incom có thể phát triển tốt hơn, đưa được thông tin và tiện ích tới người dùng nhiều hơn nữa.
 • Đi kèm với số lượng người dùng Internet bên trên thì số máy tính/thiết bị điện tử truy cập Internet bình quân trên một người dân càng cao thì chứng tỏ sự phát triển của website nói chung ngày một mạnh mẽ.
 • Trình độ và kỹ năng công nghệ thông tin của người dùng: Trình độ người dùng càng cao thì khả năng cũng như thời gian tiếp cận Internet và các website càng lớn, tác động đến sự phát triển của các website.
 • Việc sao chép thông tin trên web cũng là vấn đề cần quan tâm. Đối với Việt Nam, việc sao chép thông tin của người khác xảy ra phổ biến và một số người viết không nhận thức được những điều này. Nhưng với Châu Âu và các nước tiên tiến, đây là hành vi “ăn cắp thông tin””và vi phạm bản quyền. Như vậy, chủ website cần đặc biệt lưu ý, tránh xảy ra tình trạng xâm phạm lợi ích, ảnh hưởng tới yếu tố pháp luật.
 • Bên cạnh đó, dân số cũng là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến các yếu tố khác của môi trường vĩ mô, đặc biệt là yếu tố xã hội và yếu tố kinh tế. Những thay đổi trong môi trường dân số sẽ tác động trực tiếp đến sự thay đổi của môi trường kinh tế và xã hội và ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp/chủ sở hữu website.

Incom đã nắm bắt được những cơ hội trên để có thể phát triển các website một cách tốt nhất, hướng tới thị hiếu của người tiêu dùng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn văn hóa, xã hội, chuẩn mực đạo đức…trong các sản phẩm trên Website của mình.

Môi trường công nghệ (Technology)

Nhân tố công nghệ có ảnh hưởng lớn đối với chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. Giai đoạn hiện nay là giai đoạn công nghệ phát triển cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta đang sống trong thời kỳ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khi mà mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều được áp dụng công nghệ kỹ thuật số. Do đó việc phán đoán xu hướng phát triển công nghệ là vấn đề hết sức quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Sự thay đổi về công nghệ ảnh hưởng lớn đến những chu kỳ sống của sản phẩm và dịch vụ. Sự phát triển đột phá của công nghệ có thể là cơ hội cho những doanh nghiệp có khả năng huy động vốn đầu tư, nhưng cũng có thể là mối đe dọa cho những doanh nghiệp bị gắn chặt vào công nghệ cũ. Trong sự phát triển của xã hội, chắc chắn là rất cần phải chuyển sang công nghệ mới. Tuy nhiên không phải vì thế mà bỗng nhiên các doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ cũ bị thua lỗ. Một là những công nghệ cũ vẫn có người mua trong thời gian dài, một phần vì các doanh nghiệp tiếp tục cải tiến những công nghệ đó. Hai là khó mà tiên đoán sự ra đời của công nghệ mới, bởi vì việc nghiên cứu công mới là rất tốn kém và không hoàn chỉnh; hơn nữa nó thường bắt đầu từ những thị trường phụ. Vả lại công nghệ mới có chiều hướng tạo ra thị trường mới chứ không xâm lấn thị trường hiện tại. Incom đã vận dụng những công nghệ mới trong tất cả các quy trình của mình, từ nghiên cứu thị trường đến phát triển các phần mềm, ứng dụng đặc biệt cho các website. Các công nghệ mới như UI/UX cũng được áp dụng để đưa một nền tảng website tốt nhất cho người tiêu dùng.

Ma trận các yếu tố bên ngoài của Incom (EFE)

Căn cứ vào đặc điểm môi trường vĩ mô như đã phân thích ở trên, kết hợp sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia, người viết thiết lập ma trận các yếu tố bên ngoài của Incom như bảng sau:

Bảng 2.4: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của Incom (EFE)

Theo như số liệu đã thu nhận được từ quá trình phỏng vấn chuyên gia (Interview), điểm tổng 2,774 > 2,5 thể hiện công ty Incom tương đối khá về các yếu tố bên ngoài, trên mức trung bình. Vì thế công ty cần biết tận dụng những cơ hội từ bên ngoài và phát huy thêm những điểm tốt để phát triển hơn nữa.

Từ ma trận các yếu tố bên ngoài, ta rút ra được những cơ hội và nguy cơ đối với công ty Cổ phần truyền thông Quốc tế Incom như sau:

Cơ hội của công ty từ môi trường bên ngoài:

Sự ổn định về chính trị của Việt Nam: tương đối ổn định tạo điều kiện phát triển các website.

Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế: Việt Nam trong những năm gần đây đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và đạt mức cao khoảng trên 6%/năm, do vậy tất cả các ngành từ kinh doanh tới kỹ thuật, kinh tế… tại Việt Nam đều có cơ hội phát triển hơn nữa, và Website tại Incom cũng không phải là ngoại lệ.

Xu hướng phát triển công nghệ truyền thông trên thế giới: Incom phản ứng tương đối tốt với xu hướng này do công nghệ truyền thông trên thế giới càng phát triển thì Việt Nam cũng càng nắm bắt được những công nghệ mới để hòa theo nhịp phát triển đó, dẫn đến càng nhiều cơ hội hơn. Các website hoạt động ngày càng phủ rộng nhờ sự phát triển này

Pháp luật và chính sách phát triển ngành truyền thông của Việt Nam: Incom phản ứng rất tốt với yếu tố này. Những chính sách hay thông tư của nhà nước luôn luôn ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của các website. Trong thời gian những năm gần đây, Nhà nước thường xuyên đưa ra các chính sách tạo cơ hội cho các website tin tức, thương mại điện tử trong nước, kích thích sự phát triển của các doanh nghiệp, Incom đã biết tận dụng những lợi thế này để phát triển

Nhu cầu tăng cao về các thông tin liên quan đến thể thao, xổ số, lịch: đây là yếu tố mà Incom vô cùng chú trọng, tuy nhiên khả năng thích ứng lại chưa cao do chưa đem được sản phẩm tốt nhất tới người dùng, do vậy Incom mong muốn tập trung sâu hơn nữa để khai thác các yếu tố này nhằm hướng tới khách hàng hơn nữa

Thị hiếu thông tin của khách hàng: Incom đã khai thác tốt được thị hiếu của khách hàng để đưa ra các sản phẩm như website luật, website đăng tin mua bán… Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Nguy cơ từ môi trường bên ngoài

Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của nền tảng ứng dụng di động: Incom phản ứng chưa tốt với yếu tố này, cần phải chú trọng vì tương lai, các nền tảng ứng dụng ngày càng phát triển, số lượng người dùng sử dụng website để xem tin tức, mua sắm… sẽ giảm xuống.

Sự gia tăng số lượng website cung cấp nội dung tương tự: Tuy Website tại Incom không bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố này, nhưng đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp có thể ảnh hưởng tới Incom, do vậy Incom cần liên tục đổi mới cũng như cải tiến các website hơn nữa để có thể đáp ứng lại những nguy cơ này.

Áp lực từ phía các nhà cung cấp dịch vụ nền tảng cho website: áp lực này là tương đối quan trọng và ảnh hưởng đến Website của Incom, do đây là nhà cung cấp các nền tảng trực tiếp. Tuy nhiên, Incom cố gắng hạn chế áp lực này bằng cách đào tạo đội ngũ tự vận hành từ quá trình đầu tiên xây dựng lên website đến quá trình cuối cùng.

Áp lực đổi mới công nghệ ngày càng gay gắt: tuy áp lực này vô cùng lớn nhưng Incom đã hạn chế được sự tác động của việc đổi mới công nghệ liên tục, do vậy yếu tố này ảnh hưởng không nhiều tới Incom, thể hiện sự ứng phó tốt đối với các yếu tố bên ngoài.

Áp lực từ phía khách hàng về chất lượng sản phẩm dịch vụ: Incom phản ứng tốt với nguồn cung này do thông tin là một trong những yếu tố vô cùng cần thiết trong quá trình xây dựng và hình thành website, Incom đã nhận thức được và tập trung vào việc phát triển yếu tố này.

Với những cơ hội cũng như thách thức, Incom vẫn luôn nhận thức được những đặc điểm này và có những lối đi phù hợp vừa tận dụng được những cơ hội sẵn có, vừa hạn chế được những thách thức đến với công ty, để công ty có thể phát triển một cách phồn thịnh.

2.2.1.2. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh

Nguy cơ nhập cuộc các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng: Hiện nay các website từ cung cấp thông tin đơn giản đến bán hàng, công nghệ thông tin… đều có nguy cơ cạnh tranh từ các đối thủ tiềm tàng cực kỳ cao do công nghệ phát triển từng ngày, rất nhiều các doanh nghiệp và cá nhân muốn lấn sân sang đầu tư vào các website trên Internet để tìm kiếm một lượng khách hàng khổng lồ, từ đó tạo ra lợi nhuận. Incom cũng không nằm ngoài quy luật đó, vì vậy công ty thường xuyên đổi mới hệ thống, bắt kịp xu thế công nghệ, đưa ra những nội dung phù hợp để có thể phát triển bền vững.

Mức độ cạnh tranh giữa các công ty hiện có trong ngành: Các website ở Việt Nam hiện nay ngày càng nhiều, có rất nhiều các công ty truyền thông đầu tư vào các website, và cả các cá nhân đơn lẻ, vì vậy mức độ cạnh tranh trong ngành này cũng cực kỳ cao. Ví dụ điển hình một số công ty truyền thông tại Việt Nam có Website vô cùng phát triển như: 24H, VCCorp… những công ty này có nền tảng ban đầu rất tốt cùng đội ngũ nhân viên trình độ cao, số lượng rất lớn. Đây là thách thức cho các công ty trong ngành nói chung cũng như Incom nói riêng. Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Quyền năng của nhà cung cấp: đối với Incom, yếu tố này tác động không mạnh mẽ và liên tục trong quá trình kinh doanh website, các nhà cung cấp ở đây là các đơn vị cung cấp máy chủ và tên miền cho website. Hiện nay, hệ thống máy chủ và tên miền của các đơn vị cung cấp hoạt động khá ổn định với chi phí hợp lý, tuy nhiên rủi ro là luôn tiềm tàng. Một khi hệ thống máy chủ, cung cấp server cho website hay như hệ thống tên miền bị lỗi, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty…

Quyền năng của khách hàng: Thị hiếu của người tiêu dùng, sở thích của khách hàng… ảnh hưởng trực tiếp đến lượt truy cập tới các website, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận thu được từ các hoạt động của các website đó. Quyền năng cũng như sức ảnh hưởng của khách hàng là vô cùng to lớn, Incom khi xây dựng những website của mình đều dựa trên các nhu cầu của khách hàng và hướng tới nhu cầu của khách hàng, ví dụ như website về luật đem lại cho người dùng những thông tin hết sức cần thiết về các văn bản luật, đó là một nhu cầu vô cùng cần thiết trong thời đại hiện nay khi các công ty start up được thành lập vô cùng nhiều, và kể cả các công ty lớn luôn luôn cần một nền tảng pháp chế vững vàng để phát triển một cách ổn định và lâu dài.

Đe doạ của các sản phẩm thay thế: Để lấy thông tin nói chung, hiện nay khách hàng ngoài cách truy cập vào các website thì còn một cách khác đó là dùng mã QR Code, khách hàng có thể quét đoạn mã này và lấy được thông tin cần biết, ngoài ra còn có một số các phần mềm mà không cần truy cập và các website như các ứng dụng trên các thiết bị di động… Đó là thách thức vô cùng lớn, và đặt ra câu hỏi cho các doanh nghiệp/các chủ website nói chung và Incom nói riêng làm thế nào để tăng cường sức hút của các website thuộc quyền sở hữu của mình.

Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM)

Dù phân tích và so sánh đối thủ cạnh tranh là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển website, tuy nhiên rất nhiều người lại tiến hành quá trình phân tích và so sánh này một cách thiếu hệ thống. Thay vì vậy, họ vận hành dựa trên cái gọi là “ấn tượng, phỏng đoán, và trực giác thu thập được từ những mẩu tin nhỏ về đối thủ cạnh tranh mà mỗi trưởng phòng hay nhận được”. Kết quả là những phương pháp thu thập thông tin truyền thống này đặt nhiều trang web vào những điểm mù nguy hiểm trong cạnh tranh do thiếu một hệ thống phân tích cạnh tranh triệt để. Nguồn kiến thức vượt trội về đối thủ tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn, điều này khiến cho kiến thức về đối thủ trở thành một thành phần thiết yếu trong chiến lược phát triển trang web. Những website áp dụng phương pháp so sánh đối thủ cạnh tranh (benchmarking) sẽ tạo ra một lợi thế rất lớn. Chính vì vậy, khả năng so sánh và định hình đối thủ một cách toàn diện nhất sẽ trở thành một năng lực cốt lõi để thành công trong phát triển website.

Dù là trong lĩnh vực kinh doanh bình thường hay kinh doanh về Website thì việc so sánh và học những cái hay từ đối thủ là rất quan trọng. Đối với Incom, ta có thể liệt kê những đối thủ cạnh tranh chính như sau:

 • Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H (gọi tắt là “24H”)
 • Công ty cổ phần VCCorp (gọi tắt là “VCCorp”)
 • Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Thủ Đô (gọi tắt là “Thủ đô”)

Căn cứ vào đặc điểm 5 áp lực cạnh tranh của Incom như đã phân tích ở trên, kết hợp sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia, người viết thiết lập ma trận hình ảnh cạnh tranh của Incom như bảng sau:

Bảng 2.5: Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM)

Qua ma trận hình ảnh cạnh tranh, Công ty Cổ phần truyền thông Quốc tế Incom có tổng điểm số 2,694 > 2,5 là khá cho thấy hoạt động của công ty có thể ứng phó được trên thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Công ty VCCorp có điểm 3,470 luôn đứng đầu thị trường, do đây là công ty chiếm thị phần Internet lớn hiện nay tại Việt Nam (trên 90% lượng người dùng Internet). Công ty có tổng điểm 3,113 < 3,470 luôn đứng đầu về thị phần trên thị trường. So với Incom và Thủ Đô, công ty có tổng điểm lớn hơn (3,470 > 2,694 > 2,411) nên công ty có nhiều lợi thế hơn và cần phát huy thế mạnh của mình. Tuy nhiên Incom và Thủ Đô cần cải thiện những điểm yếu để hoạt động của công ty ngày càng hiệu quả hơn.

2.2.2. Phân tích môi trường bên trong của Incom Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Nguồn nhân lực

Hiện nay, công ty có tổng số cán bộ công nhân viên là 354 người trong đó số người có trình độ đại học và cao đẳng chiếm khoảng 82,4% lao động toàn công ty. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên như trên, công ty có một nguồn nhân lực mạnh và có một bề dày trong công tác quản trị kinh doanh. Họ gắn bó với công ty, nhiệt tình công tác, am hiểu về tình hình thị trường, có kinh nghiệm về mặt hàng kinh doanh. Đây là điểm mạnh về nhân lực, tạo thế vững mạnh cho sự phát triển của công ty trong tương lai. Từ khi chuyển sang hạch toán kinh tế theo cơ chế mới, công ty đã đổi mối tổ chức và cơ cấu quản lý nhằm có được một bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả.

Bảng 2.6. Cơ cấu lao động của Incom

Đây là một yếu tố mới trong các doanh nghiệp những năm gần đây nhưng là yếu tố đặc biệt quan trọng. Với xu hướng hiện đại hóa, toàn cầu hóa như hiện nay, internet dường như đã phủ sóng khắp nơi trên toàn thế giới. Người người, nhà nhà điều sử dụng intenet để thỏa mãn nhu cầu cá nhân như một việc làm bình thường. Chính vì vậy, Marketing càng đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong việc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Incom đã nhận thức được điều này và có những nhân sự chủ chốt làm về mảng Marketing như adwords, SEO. Tu y nhiên, thứ nhất do Incom chưa có một phòng Marketing chuyên trách. Thứ hai, Incom chưa đầu tư về mảng Marketing offline mà mới đầu tư vào mảng marketing online nên lượng người dùng tiếp cận được các website của Incom chưa cao, hiệu quả Markting chưa tốt. Thời gian tới Incom cần tập trung phát triển mảng này để mang lại hiệu quả cho các trang web cao hơn nữa

Tài chính – kế toán:

Cơ cấu nguồn vốn của Incom từ năm 2014-2017 được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2.7. Cơ cấu nguồn vốn của Incom giai đoạn 2014-2017

Qua số liệu trên cho ta thấy nguồn vốn của Incom tăng đều qua các năm chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn của công ty cao.

Sản xuất và tác nghiệp: Incom luôn chú trọng tập trung vào nguồn đầu vào(các thông tin) cũng như đầu ra là các tin tức hay tin bài đưa đến người đọc, càng ngày càng cố gắng đem đến chất lượng tin bài tốt nhất cho khách hàng Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Nghiên cứu và phát triển: Khi thành lập một công ty hay một công việc kinh doanh nào đó người ta phải làm rất nhiều công đoạn như là nghiên cứu thị trường (market research), phân tích điểm mạnh điểm yếu của mình (SWOT analysis), kết hợp điểm yếu với các điểm mạnh khác để tăng thêm thế mạnh của mình và giảm bớt yếu điểm (TOWS analysis), xác định đối tượng khách hàng tiềm năng (Potential target group), xác định vị trí của mình trên thương trường (Market positioning), phân chia thị phần (market segmentation), số tiền sẽ bỏ ra để đầu tư (budget) và cuối cùng là xác định nhiệm vụ chính của mình (core business). Ngoài ra còn rất nhiều bước nữa để chuẩn bị. Đây là những bước cơ bản của việc nghiên cứu và phát triển một website. Incom cũng nhận thức được những điều này, tuy nhiên có một số mặt Incom chưa làm tốt. Ví dụ như quá trình nghiên cứu thị trường còn sơ sài và chưa quy củ từ ban đầu, chủ yếu là những nghiên cứu chủ quan và dựa vào kinh nghiệp từ trước. Quá trình phân chia thị phần của công ty cũng chưa thật sự rõ ràng. Công ty cần có những hoạt động và quy trình rõ ràng quy củ hơn nữa để có thể phát triển các website một cách bền vững

Hệ thống thông tin: Incom phát triển và vận hành trong một bộ máy khép kín, hệ thống thông tin từ bên ngoài đến bên trong là bảo mật. Incom vẫn liên tục theo dõi hệ thống thông tin này và có những biện pháp điều chỉnh phù hợp để cải tiến dịch vụ hơn nữa

Ma trận các yếu tố bên trong của Incom (IFE)

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại của công ty, kết hợp với phương pháp phỏng vấn chuyên gia, người viết thiết lập ma trận các yếu tố công nghệ bên trong của công ty như bảng sau:

Bảng 2.8: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)

Qua ma trận hình ảnh bên trong, với tổng số điểm đạt 2,725 > 2,5 lớn hơn mức trung bình cho ta thấy công ty mạnh về các yếu tố nội bộ. Vì thế công ty cần tận dụng những lợi thế của mình để có thể ứng phó với thị trường bên ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh công ty cần khắc phục những điểm yếu như: thương hiệu của website, các hoạt động marketing, mở rộng kênh phân phối, cơ sở vật chất kỹ thuật, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Từ ma trận các yếu tố bên trong, ta rút ra được những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty Cổ phần Truyền thông quốc tế Incom như sau:

Các điểm mạnh của Incom:

 • Số lượng nhân sự chủ chốt: Incom có một số lượng nhân sự tương đối lớn (354 người), họ gắn bó với công ty, nhiệt tình công tác, am hiểu về tình hình thị trường, có kinh nghiệm về mặt hàng kinh doanh. Đây là điểm mạnh về nhân lực, tạo thế vững mạnh cho sự phát triển của công ty trong tương lai.
 • Trình độ nhân sự: Tổng số cán bộ công nhân viên là 354 người trong đó số người có trình độ đại học và cao đẳng chiếm khoảng 82,4% lao động toàn công ty, đây là tỉ lệ tương đối cao thể hiện chất lượng cao trong đội ngũ cán bộ nhân viên.
 • Giá thành của các sản phẩm dịch vụ cung cấp: đây là giá thành của một số sản phẩm công ty cung cấp như: banner quảng cáo trên các trang website, các bài báo PR, hay các sản phẩm được rao trên trang tructiep.vn. Giá thành của Incom tương đối thấp so với các website tương tự, do vậy đây là lợi thế của Incom so với các website khác.
 • Chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp: Incom luôn đem lại những sản phẩm là các website có chất lượng tốt nhất đến cho khách hàng.
 • Nguồn lực tài chính dành cho Website: Công ty có tiềm lực tài chính tương đối tốt.
 • Cơ sở vật chất của Incom: Incom có hai chi nhánh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó chi nhánh ở Hà Nội có một tòa nhà dành riêng cho Incom, với trang thiết bị máy móc hiện đại. Đây là điểm mạnh lớn của Incom.

Các điểm yếu của Incom

 • Hoạt động marketing: việc bán hàng và quảng bá hình ảnh công ty chưa thực sự hiệu quả, chưa có biện pháp tuyên truyền, quảng cáo hữu hiệu.
 • Thương hiệu của các website: công ty chưa đưa được thương hiệu các website của mình đến lượng lớn khách hàng sử dụng Internet, chưa tạo được thương hiệu và sức ảnh hưởng đối với khách hàng.
 • Nền tảng kỹ thuật website: Mặc dù rất chú trọng vào nền tảng công nghệ kỹ thuật cho các website, tuy nhiên thời gian vừa qua sau khi vận hành, các website có một số lỗi về mặt kỹ thuật, do vậy Incom cần cải thiện yếu tố này trong thời gian tới
 • Quản trị hệ thống website: các website còn chưa có một hệ thống quản trị hiện đại, tự động mà chủ yếu quản trị qua kết quả và báo cáo, cần hoàn thiện hơn công tác quản trị hệ thống và đưa ra một số phần mềm quản trị hệ thống phù hợp với các website trong thời gian tới.

2.2.3. Tổng hợp năng lực lõi và các áp lực cạnh tranh Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

2.2.3.1. Năng lực lõi của công ty Cổ phần truyền thông Incom

Incom được thành lập từ năm 2006 với bề dày kinh nghiệm lâu năm trong việc phát triển các website tại Việt Nam, cụ thể một số năng lực lõi của Incom nổi bật như sau:

 • Trình độ nhân sự: Tổng số cán bộ công nhân viên là 354 người trong đó số người có trình độ đại học và cao đẳng chiếm khoảng 82,4% lao động toàn công ty, đây là tỉ lệ tương đối cao thể hiện chất lượng cao trong đội ngũ cán bộ nhân viên.
 • Cơ sở vật chất của Incom: Incom có hai chi nhánh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó chi nhánh ở Hà Nội có một tòa nhà dành riêng cho Incom, với trang thiết bị máy móc hiện đại. Đây là điểm mạnh lớn của Incom.
 • Đội ngũ lãnh đạo được đào tạo bài bản và được học hỏi kinh nghiệm ở các nước trên Thế giới nên có một tầm nhìn tốt và phong cách lãnh đao đạt hiệu quả cao

2.2.3.2. Các áp lực cạnh tranh về hoạt động kinh doanh website của công ty Cổ phần truyền thông Incom Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Incom cần chịu đựng một số những áp lực cạnh tranh về Website như sau:

 • Website nói riêng và các sản phẩm tận dụng lợi thế của Internet nói chung đều phải chịu áp lực rất lớn về việc thay đổi liên tục từng ngày từng giờ về công nghệ, các công nghệ thay đổi rất nhanh chóng và phát triển liên tục. Do vậy đây là áp lực lớn nhất cho Incom. Incom cần nhận thức được và kịp thời đào tạo đội ngũ nhân sự, học hỏi các công nghê mới và thay đổi từng ngày để có thể bắt kịp xu thế
 • Người dùng cuối (khách hàng) ngày càng phát sinh nhiều nhu cầu hơn, và nhu cầu cũng ngày càng đa dạng hơn. Do vậy đây cũng là một áp lực với Incom, đòi hỏi Incom cần nghiên cứu từng ngày nhu cầu của khách hàng, để có những bước đi phù hợp cho thời gian tới
 • Công nghệ ngày càng phát triển, áp lực từ phía các công ty đối thủ cạnh tranh những sản phẩm tương tự cả về giá, công nghệ và tin tức hấp dẫn được đăng lên các website, đặt ra áp lực lớn cho công ty Cổ phần truyền thông Incom

2.2.4. Phân tích ma trận SWOT

Bảng 2.9 Ma trận SWOT

Dựa vào bảng phân tích ma trận SWOT ở bên trên, ta đi sâu vào phân tích từng chiến lược như sau:

2.2.3.1. Nhóm chiến lược 1 – SO

Chiến lược thâm nhập thị trường (Kết hợp S1, S2, S3, S4, S5, S6, O1, O2, O3, O4) :

Tận dụng những điểm mạnh của công ty về nhân sự và giá thành của các sản phẩm cũng như nguồn lực tài chính… công ty cần có chiến lược thâm nhập thị trường dành cho Website để tăng thị phần. Chiến lược này nhằm mở rộng thị phần, nâng cao chất lượng dịch vụ, có chính sách giá phù hợp, để giữ chân các khách hàng truyền thống và thu hút các khách hàng mới, phát triển hệ thống thông tin để nâng cao vị thế cạnh tranh, giúp công ty chống chọi với tình hình có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ (Kết hợp S1, S2, S3, S5, S6, O2, O3, O4):

Tăng cường nghiên cứu và phát triển nhằm cải tiến những sản phẩm dịch vụ hiện tại và tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu, dựa trên cơ hội sẵn có là sự ủng hộ của nhà nước và pháp luật cũng như xu hướng công nghệ truyền thông ngày một phát triển. Đi kèm với đó là nâng cao chất lượng của sản phẩm dịch vụ vì đây là yếu tố để khách hàng có thể đánh giá uy tín của công ty và chất lượng dịch vụ.

2.2.3.2. Nhóm chiến lược 2 – ST Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Chiến lược phát triển thị trường (Kết hợp S1, S2, S4, S5, S6, T2, T3, T4) Gia nhập những thị trường mới với những dịch vụ website hiện có để nâng cao thị phần do phải chịu những áp lực của việc đổi mới công nghê, về khách hàng…Sau khi thâm nhập thị trường, việc mở rộng thị trường đến các phân khúc khách hàng khác giúp nâng cao doanh thu, lợi nhuận, cũng như uy tín thương hiệu, công ty cần tiến hành nghiên cứu kỹ lại nhu cầu của khách hàng, phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp cụ thể về sản phẩm dịch vụ, giá cả.

Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ (Kết hợp S1, S2, S4, S5, S6, T1, T2, T4, T5).

Tăng cường nghiên cứu và phát triển nhằm cải tiến những sản phẩm dịch vụ hiện tại và tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu gia tăng. Càng gia tăng sản phẩm dịch vụ thì công ty càng thu hút được thị phần cao trên Internet, từ đó tăng thương hiệu của công ty và thu được doanh thu về cho công ty. Chiến lược phát triển sản phẩm nhờ vào sự phát triển kinh tế xã hội, kết hợp thế mạnh hiện có của đội ngũ nhân viên trẻ, trình độ chuyên môn cao, năng động, linh hoạt để nâng cao chất lượng đối với sản phẩm, giúp công ty đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, nâng cao tính cạnh tranh của công ty về mặt chất lượng dịch vụ.

2.2.3.3. Nhóm chiến lược 3 – WO

Chiến lược hội nhập ngang (Kết hợp W1, W2, W3, W4, O4, O5 O6)

Incom cần đưa ra chiến lược hội nhập ngang để tận dụng được xu hướng phát triển công nghệ và thị hiếu của khách hàng nhưng cũng giảm được sự ảnh hưởng từ điểm yếu đang có của nội tại công ty là các hoạt động marketing chưa tốt, quản trị hệ thống website còn yếu kém…

Chiến lược tăng trưởng tập trung ( Kết hợp W2, W3, W4, O1, O2, O3, O5, O6)

Thời gian để mở rộng cũng như đem các yếu tố mới vào Incom là một thời gian dài, cần sự nỗ lực. Do vậy, giải pháp trước mắt được đưa ra là cải thiện những sản phẩm và thị trường hiện có mà không thay đổi yếu tố nào.

2.2.3.4. Nhóm chiến lược 4 – WT Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

Chiến lược đa dạng hóa (Kết hợp W1, W3, W4, T1, T2)

Thêm các sản phẩm dịch vụ mới có liên quan với sản phẩm dịch vụ hiện đang cung cấp cho khách hàng. Khắc phục những điểm yếu và những thách thức, Incom đưa ra chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cho Website với hi vọng sẽ có sự thay đổi một cách tích cực từ những sản phẩm dịch vụ mới này.

Chiến lược cắt giảm (Kết hợp W1, W2, W3, W4, T1, T2,T3, T4, T5)

Công ty cần có một chiến lược phòng thủ nhằm giảm đi những điểm yếu bên trong thích nghi với những thách thức từ bên ngoài. Sự cắt giảm này là cắt giảm một bộ phận để tăng vốn cho hoạt động đầu tư và các chiến lược khác. Do sự hoạt động chưa hiệu quả của một số phòng ban trong công ty, do vậy việc cắt giảm là cần thiết để nâng cao chất lượng và hiệu quả cho quá trình vận hành Website của công ty.

2.2.5. Lựa chọn chiến lược QSPM

Như vậy, thông qua sử dụng ma trận SWOT đã hình thành một số chiến lược khả thi có thể lựa chọn. Bước tiếp theo, người viết sử dụng ma trận QSPM kết hợp với phương pháp phỏng vấn chuyên gia (Interview) nhằm định lượng khả năng thực hiện chiến lược của doanh nghiệp từ đó lựa chọn chiến lược khả thi và phù hợp nhất với điều kiện thực tế của công ty.

Bảng 2.14: Bảng chiến lược ưu tiên được lựa chọn

Từ việc phân tích ma trận QSPM, ta chọn ra được bốn chiến lược cho Website của Công ty cổ phần truyền thông quốc tế Incom như sau: Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ, chiến lược phát triển thị trường, chiến lược hội nhập ngang và chiến lược cắt giảm. Luận văn: Thực trạng chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Luận văn: Chiến lược KD website tại Cty quốc tế Incom

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x