Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Một số giải pháp hoàn thiện công tác marketing tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại tổng hợp Phú Thọ dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1.1. Lịch sử phát triển :

Công ty Cổ phần kinh doanh Thương Mại Tổng hợp Phú Thọ là đơn vị thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ. Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

Trụ sở giao dịch: số 1676 Đại lộ Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ VI năm 1986, tình hình kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến, việc trao đổi buôn bán hàng hoá ngày càng phát triển. Nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tham gia vào nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thương mại được xem là một vấn đề cần thiết. Trước tình hình đó, mỗi Công ty muốn tồn tại và phát triển đều phải có cơ chế quản lý phù hợp sao cho đáp ứng nhu cầu cần thiết ngày càng gia tăng của nhân dân. Cũng từ đây, Công ty Thương Mại Tổng hợp Phú Thọ ra đời dựa trên các căn cứ nghị định, quyết định, cơ sở vật chất của các Công ty thương nghiệp Vĩnh Phú cũ

 • Căn cứ vào nghị định 388 Hội đồng Bộ trưởng ngày 22-11-1991 về quy chế thành lập và giải thể các Doanh nghiệp Nhà nước
 • Căn cứ vào nghị định 156 Hội đồng Bộ trưởng ngày 7-5-1992 về việc sửa đổi bổ sung nghị định 388 Hội đồng Bộ trưởng

Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Tổng Hợp Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 5762/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Thọ. Đại hội cổ đông thành lập ngày 30/12/2004, chính thức hoạt động ngày 01/01/2005 Là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương mại tổng hợp tỉnh Phú Thọ, Sở Thương Mại và Du lịch tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, Công ty hoạt động sản xuất và kinh doanh thuộc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ quản lý phần vốn nhà nước.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Marketing

2.1.2. Mục tiêu, lĩnh vực kinh doanh Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

Mục tiêu

 • Trở thành công ty cung cấp các thiết bị công nghệ uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ, luôn phục tận tình và làm hài lòng khách hàng.
 • Đẩy mạnh hoạt động bán hàng và cung cấp dịch; từng bước mở rộng thị trường ra khắp khu vực tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.
 • Doanh thu tăng bình quân 25% mỗi năm.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Tư vấn, thiết kế giải pháp, cung cấp, lắp đăt hệ thống Camera giám sát chuyên nghiệp.
 • Nhận thiết kế Website , lắp đặt bảo trì mạng.
 • Ngoài ra để đáp ứng được nhu cầu đa dạng của rất nhiều khách hàng. Công ty còn kinh doanh buôn bán linh kiện máy tính, thiết bị văn phòng, vật tư nguyên liệu công nghiệp, xây dựng công trình giao thông…

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

Công ty có ba phòng ban chính: phòng kinh doanh – Maketing,phòng xuất nhập khẩu, phòng kỹ thuật – Vật tư, phòng Quản trị tài chính cùng giám đốc và 2 phó giám đốc tạo nên cơ cấu tổ chức của công ty. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần TM TH Phú Thọ được biểu diễn theo sơ đồ 2.1 như sau (Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của công ty CP KD TM TH Phú Thọ)

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

 • Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;
 • Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 • Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 • Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
 • Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật Doanh nghiệp;
 • Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc Điều lệ công ty;
 • Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty;

Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông; Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất một năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện quyết định nói trên. Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám Đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về những sai phạm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 27.8 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP KD TMTH Phú Thọ

Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 27.8 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP KD TMTH Phú Thọ, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu;

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại điều này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;

Ban kiểm soát không được tiết lộ bí mật của Công ty.

Giám đốc:

Giám đốc: Là người đại diện về pháp lý của Công ty để ký kết các văn bản pháp lý trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền được hội đồng quản trị giao. Chịu trách nhiệm quản lý tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Công ty và chỉ tiêu kinh doanh được giao theo đúng chủ trương, chính sách và định hướng phát triển của tổng công ty. Đồng thời có sáng tạo và linh hoạt trong triển khai nhằm đạt được nhiều thành tích trong kinh doanh.Tổ chức bộ máy của đơn vị phòng ban bao gồm việc hợp lý hóa cơ cấu tổ chức, thiết lập lộ trình công việc khoa học, quy hoạch và thực hiện bố trí đúng người,đúng việc.

Phó Giám đốc:

Phó giám đốc: Là người giúp Giám đốc giải quyết các công việc thuộc phạm vi, quyền hạn do Giám đốc phân công hoặc ủy nhiệm.

Phòng kỹ thuật – vật tư : có 7 người

Đảm bảo các vấn đề, lập phương án tiến độ thi công các dự án.

Tính toán các khối lượng và chất lượng trong dự án cho phòng kinh doanh.

 • Quản lý sản phẩm của công ty;
 • Thực hiện thi công các dự án.

Phòng quản trị tài chính: có 5 người

Bộ phận nhân sự

Quản lý, bố trí nhân sự, tham gia lập kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch lao động… đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lập quy hoạch cán bộ trước mắt và lâu dài.

Lập kế hoạch và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán bộ và lao

động.

Bảo đảm chế độ cho người lao động theo chế độ chính sách hiện hành.

Phối hợp với các đơn vị, phòng ban liên quan để soạn thảo các quy chế hoạt động của Công ty và của các đơn vị.

Tham mưu, cung cấp dữ liệu tài chính cho Giám đốc trong việc quản lý nguồn vốn, sử dụng vốn tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận và ra quyết định.

Bộ phận kế toán:

Theo dõi, giám sát và kiểm tra định kỳ về tài chính- kế toán. Báo cáo quyết toán tài chính toàn bộ, các đơn vị thuộc Công ty

Lập kế hoạch tài chính toàn kỳ, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên

Theo dõi kiểm tra công nợ của toàn Công ty Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

Ghi sổ và báo cáo tiền quỹ theo đúng nguyên tắc kế toán đã quy định.

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh của công ty có 10 người trong đó có 2 người trực tiếp bán hàng tại cửa hàng của công ty và 8 người làm việc tại phòng kinh doanh – maketing

Những vị trí trong phòng kinh doanh bao gồm:

 • 01 Trưởng phòng
 • 01 Phó phòng
 • 06 Nhân viên làm việc tại phòng kinh doanh: Các nhân viên này làm việc theo khu vực của mình được phân công.
 • 02 Trực tiếp bán hàng tại cửa hàng
 • Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh

Tiếp khách hàng, phân tích thị trường, tìm thị trường, khách hàng cho Công ty, đảm bảo nguồn hàng ổn định cho Công ty.

Lên kế hoạch, theo dõi sản xuất mẫu đối mẫu chào hàng.

Phân tích đơn hàng, lập định mức sản phẩm trên cơ sở đó chiết tính giá thành sản phẩm giá bán trình giám đốc duyệt.

Nhận các đơn đặt hàng,

Lên hợp đồng kinh tế nội và ngoại trình giám đốc ký.

Phòng xuất nhập khẩu

Phòng xuất nhập khẩu có 12 người, bao gồm 1 trưởng phòng, 2 phó phòng.

Phòng xuất nhập khẩu có chức năng nhiệm vụ:

 • Định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty; Theo dõi chặt chẽ và nắm bắt kịp thời tình hình thị trường, giá cả, nhu cầu hàng hóa xuất nhập khẩu để tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc đàm phán tiến tới ký kết các hợp đồng kinh tế;
 • Nghiên cứu theo dõi các chủ trương chính sách xuất nhập khẩu, thuế của Nhà nước ban hành để tổ chức triển khai và thực hiện đúng quy định; Tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phương án kinh doanh xuất – nhập khẩu và các kế hoạch khác có liên quan của Công ty. Tìm kiếm nguồn khách hàng trong và ngoài nước có nhu cầu mua bán hàng hóa, dịch vụ ngoại thương. Kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu bao gồm cả dịch vụ kho bãi, thủ tục thông quan, vận chuyển v..v.. trong nghiệp vụ ngoại thương;
 • Thực hiện cung cấp chứng từ xuất nhập khẩu, hóa đơn xuất nhập hàng hóa, đồng thời quản lý chặt chẽ hàng hóa và hệ thống kho hàng của Công ty; Thực hiện các hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu và khi được uỷ quyền được phép ký kết các hợp đồng thuộc lĩnh vực này;
 • Thực hiện chức năng quản lý thương hiệu của Công ty. Theo dõi và báo cáo cho Ban Giám đốc về công tác xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu. Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá trong nước và các nước, vùng lãnh thổ mà Công ty có khả năng xuất khẩu;
 • Phối kết hợp với các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc các cuộc tiếp khách, đàm phán, giao dịch, ký kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài;
 • Phối kết hợp với các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan giới thiệu, chào bán sản phẩm, dịch vụ của Công ty tại các hội chợ triển lãm tại nước ngoài, khảo sát thị trường, trao đổi nghiệp vụ, thu thập thông tin nhằm mở rộng thị trường quốc tế;
 • Thực hiện các thủ tục hợp đồng thông quan đối với các hợp đồng nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ cho Công ty;

2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TM TH PHÚ THỌ 2021-2023

Tình hình kinh doanh và lợi nhuận của công ty giai đoạn năm 2021-2023 được thể hiện qua bảng 2.1 nhìn vào bảng 2.1 ta thấy lợi nhuận ròng của Công ty năm 2022 so với năm 2021 tăng lên 5,873,000 đồng tương ứng tăng 17.05 %, mức tăng tuyệt đối không cao nhưng mức tăng tương đối là rất khả quan, đây là một điều đáng mừng vì năm 2021 công ty cũng chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

Tổng doanh thu năm 2022 so với năm 2021 tăng 309,132,000 đồng tương ứng tăng 6.15%. vì do nhu cầu về mặt hàng các thiết bị mạng và camera quan sát… ngày càng tăng cao và một phần do công ty đã tiến hành các hình thức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi làm cho các dịch vụ lắp đặt, sữa chữa, thực hiện dự án của công ty ngày càng được nhiều khách hàng biết đến, làm tăng uy tín của công ty đối với khách hàng dẫn đến việc tăng doanh thu dẫn tới tăng lợi nhuận.

Tổng chi phí năm 2023 so với năm 2022 tăng 301,302,000 đồng tương ứng tăng 6.05% . Nguyên nhân làm cho tổng chi phí tăng là do:

Chi phí từ hoạt động tài chính phát sinh là do công ty đã tiến hành đầu tư vào các hoạt động tài chính làm cho tổng chi phí tăng lên.

Chi phí quản lý Doanh nghiệp năm chủ yếu là do công ty đã tiến hành các hoạt động tuyên truyền như khuyến mãi, quảng cáo, bảng báo giá và đầu tư thêm một số trang thiết bị. Tuy nhiên việc tăng chi phí này là theo chiều hướng tốt vì đã góp phần truyền bá rộng dịch vụ lắp đặt sữa chữa và bão dưỡng các thiết bị mạng của công ty đến khách hàng.

Mặc dù chi phí các năm năm sau cao hơn năm trước nhưng lợi nhuận tăng đặc biệt năm 2023 so với năm 2022 tăng gấn gấp đôi lợi nhuận sau thuế

Tóm lại, tuy mức tăng của tổng chi phí khá cao nhưng khi so sánh ta thấy mức độ tăng của tổng doanh thu cao hơn mức độ tăng tổng chi phí. Như vậy lợi nhuận của công ty tăng lên là theo chiều hướng tốt. Do vậy, tiền lương bình quân tăng năm sau cao hơn năm trước khoảng trên 7%. Có được những kết quả này khẳng định được những nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV Công ty trong điều kiện nền kinh tế của nước ta vẫn đang trong tình trạng suy thoái, với những khó

khăn nhất định. Thu nhập bình quân của CBCNV đạt mức khá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CP KD TM TH PHÚ THỌ Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

2.3.1 Môi trường vĩ mô

2.3.1.1 Các yếu tố về Chính trị pháp luật

Các yếu tố về chính trị và pháp luật có ảnh hưởng chung đến hoạt động kinh doanh của tất cả các Công ty như: Luật Thương Mại, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế khi Việt Nam tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm 2007; mở cửa thị trường các nước Đông Nam Á (khu vực mậu dịch tự do AFTA) nên xu hướng cạnh tranh ngày càng gay gắt. Là đơn vị cung ứng các vật tư, nguyên liệu, một số loại thiết bị côn nghiệp đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất chịu ảnh hưởng không nhỏ của các cơ chế mà doanh nghiệp đặt ra cho Công ty thương mại nói chung, Công ty CP KD TM TH Phú Thọ nói riêng. Đặc biệt là các chính sách về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, các hàng rào phi thuế quan khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Môi trường kinh doanh và đầu tư trong nước ngày thuận lợi nhưng chính sách về luật pháp ngày càng chặt chẽ có rất nhiều thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp thương mại phải thích ứng rất nhanh với các cơ chế, chính sách để tránh các hành vi vi phạm như: các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, hải quan vv… là những yêu cầu đặt ra trong môi trường pháp luật đối với công ty. Công ty còn chịu ảnh hưởng bởi một số văn bản pháp luật khác quy định riêng về hoạt động kinh doanh lắp đặt, sữa chữa các thiết bị mạng như Văn bản Luật quy định về điều kiện tham gia hoạt động kinh doanh. Yếu tố chính trị và Pháp luật luôn tác động một cách tổng quát đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Nó còn định hướng cho Công ty thực hiện và phát triển.

2.3.1.2. Các yếu tố kinh tế

Ổn định về các mặt kinh tế – xã hội trong giai đoạn 2009 – 2023 là yếu tố quan trọng giúp nền kinh

Tăng trưởng kinh tế trong 5 năm 2009 -2023 tuy có giảm sút do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính, ngân hàng toàn cầu, nhưng vẫn duy trì được mức tăng trưởng kinh tế bình quân 5,86%/năm.

Biểu 2.1: Tốc độ tăng GDP qua các năm

Tốc độ phát triển của nền kinh tế là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với Công ty trong việc trở thành nhà cung ứng hay đối tác làm ăn lâu dài của các tổ chức hay cá nhân trong địa bàn cũng như trong cả nước.

Thêm vào đó, số lượng các dự án của các nhà đầu tư trong nước đang được triển khai liên quan tới tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinhtế tạo lên nhu cầu rất lớn về đảm bảo an ninh an toàn.

Theo ông Daniel Lim – Giám đốc Markeing Bosch Security Systems Asia Pacific, năm 2010 thị trường an ninh của Việt Nam ước khoảng 90 triệu USD, trong đó thị trường thiết bị an ninh chiếm khoảng 40%. Thị trường này tăng khoảng 7 lần trong 2 năm vừa qua và còn tăng nhiều nữa trong những năm tới. Thiết bị an ninh được đề cập ở đây bao gồm: camera quan sát, hệ thống báo động báo cháy, máy dò kim loại, máy soi hành lý, chuông cửa có hình, hệ thống định vị vệ tinh…Thị trường an ninh bao gồm thị trường cung cấp dịch vụ bảo vệ và thị trường cung cấp các thị thiết bị an ninh.

2.3.1.3 Các yếu tố kỹ thuật công nghệ Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

Công nghệ thông tin, và mạng Internet đã làm cho khoảng cách trên thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé. Tri thức và thông tin không biên giới sẽ đưa hoạt động kinh tế vượt ra khỏi phạm vi quốc gia và trở thành hoạt động mang tính toàn cầu. Sự hội tụ công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu và dẫn đến sự hình thành những loại hình dịch vụ mới, tạo ra khả năng mới và cách tiếp cận mới đối với phát triển kinh tế xã hội.

Cuộc cách mạng về công nghệ cùng với quá trình toàn cầu hóa đang ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, đưa xã hội loài người chuyển mạnh từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin, từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức, ở đó năng lực cạnh tranh phụ thuộc chủ yếu vào năng lực sáng tạo, thu thập, lưu trữ, xử lý và trao đổi thông tin.

Là một trong những công ty kinh doanh về các sản phẩm công nghệ hiện đại công ty CP KD TM TH Phú Thọ phải cố gắng không ngừng cung cấp những sản phẩm mới có chất lượng cao phục vụ cho khách hàng.

2.3.1.4. Các yếu tố văn hóa xã hội

Các yếu tố về văn hóa xã hội như tính cách của con người tại mỗi vùng, miền, cách sống, tín ngưỡng, phong tục, nề nếp, thói quen làm việc, chúng ta cần phải tôn trọng, lưu ý những điểm này để quản lý và hoàn thành công việc tốt hơn.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thì văn hóa xã hội cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh nếu xã hội phát triển tốt thì nhận thức về tầm quan trong của các sản phẩm công nghệ càng cao từ đó có khả năng thu hút các khách hàng. Đối với công ty hoạt động tại tỉnh Phú Thọ, nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn. Do đó, đối với loại hình kinh doanh về thiết bị camera quan sát của Công ty thì các đặc điểm về trình độ nhận thức, văn hóa của người dân còn thấp, ảnh hưởng đến các đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng như con người ý thức chưa cao trong việc vào các cửa hàng tự chọn, siêu thị tại TP Việt Trì, tại các Thị trấn, Thị xã. Tại TP Việt Trì có các siêu thị lớn như Big C, Prime mart, Phú Cường supermart vv… Hoạt động các doanh nghiệp cần sản phẩm trong thực hiện công tác bảo vệ, quản lý lao động, tài sản, và đối với mỗi gia đình, cá nhân cũng như vậy. Do đó, là yếu tố văn hóa xã hội đã là các hành vi văn hóa ứng xử trong lao động, trong cuộc sống, các tệ nạn trộm cắp nguy hiểm vv… làm cho mỗi tỏ chức, cá nhân qua tâm đến việc bảo vệ cũng như quản lý cho chính cá nhân, tổ chức và nó tác động trở thành cơ hội cho Công ty có thể kinh doanh và phát triển sản phẩm của mình.

2.3.2. Các yếu tố vi mô Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh của Công ty

Đối thủ cạnh tranh của Công ty CP KD Thương Mại TH Phú Thọ với các doanh nghiệp khác cùng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và cung cấp các thiết bị camera quan sát. Hiện nay tại tỉnh Phú Thọ có 3 Công ty tham gia vào hoạt động kinh doanh này đây là thách thức to lớn đối với Công ty. Do đó yêu cầu Công ty phải có chiến lược kinh doanh, hoạt động Marketing nhằm thu hút khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Sau đây tác giả sẽ đưa ra ma trận hình ảnh cạnh tranh để có thể thấy rõ hơn về các đối thủ cạnh tranh của Công ty CP KD TM TH Phú Thọ

Qua phân tích ma trận hình ảnh cạnh trạnh ta có thể xếp hạng đối thủ cạnh trạnh như sau: thứ nhất là công ty CP KD TM TH Phú Thọ với tổng số điểm quan trọng là 3.04 điều này cho thấy đây là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của công ty CP TM VMC. Xét về lợi tài chính đây là công ty có nguồn tài chính tốt và có khả năng ứng phó với sự thay đổi tương đối nhanh. Công ty TM TH Sông Lô với tổng số điểm quan trọng là 2.49 dù không mạnh như Công ty. Do vậy việc xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm của Công ty CP KD TM TH Phú Thọ cần phải phát huy được điểm mạnh của Công ty và hạn chế những điểm yếu của mình để cạnh tranh với các Công ty TM CP Sông Lô và phòng thủ đối với CP TM TH VMC. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc hệ thống của công ty Viễn thông của VNPT Phú Thọ đã và đang trở thành các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng của Công ty không chỉ hiện tại mà còn trong tương lai gần.

2.3.2.2 Khách hàng

Là công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, trong đó cung cấp sản phẩm công nghệ nên rất khó phân khúc khách hàng. Bởi vì khách hàng của công ty có thể là cá nhân hay một tổ chức bất kỳ, cũng có thể là các doanh nghiệp lớn hay chỉ là doanh nghiệp nhỏ.

Người quyết định mua sản phẩm của công ty là các cá nhân nếu như nó là hộ gia đình, đối với các công ty thì người mua sản phẩm phụ thuộc vào giám đốc, còn đối với các tổ chức thì người quyết định mua sản phẩm là người đứng đầu của tổ chức đó. Tại thị trường Phú Thọ như phân tích ở trên, sản phẩm camera quan sát và các sản phẩm điện tử nói chung được hệ thống các doanh nghiệp lớn sử dụng như Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty suppe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; chuỗi hệ thống siêu thị Big C, Prime, Phú Cường, các nhà máy thuộc các khu công nghiệp sử dụng trong việc quản lý, bảo vệ tài sản, quản lý lao động vv… Đối với các cửa hàng nhỏ lẻ, gia đình trong việc quản lý bán hàng, chống trộm cắp. Thậm chí một số cơ sở giáo dục mầm non, trường học sử dụng để cho phụ huynh học sinh quản lý con em họ khi họ đi công tác. Với đa dạng các nhu cầu sử dụng sản phẩm thì tùy thuộc vào mức độ nắm bắt nhu cầu, thông tin của khách hàng để Công ty có thể đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp và phát triển thị trường. Nhóm khách hàng lớn hay nhỏ tùy thuộc và quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ để có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty cũng như của đối thủ cạnh tranh cùng ngành hàng với công ty.

2.3.2.3. Nhà cung cấp Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

Mang tính chất là công ty dịch vụ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ nên các nhà cung cấp của công ty là những công ty nước ngoài trong lĩnh vực camera giám sát như: PANASONIC, SONY, SAMSUNG, AXIS, KOCOM, AVTECH, KODAK, Các nhà cung cấp này có văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội hoặc thành Phố Hồ Chí Minh không chỉ kinh doanh các sản phẩm về thiết bị quan sát mà họ còn kinh doanh hệ thống các thiết bị điện tử, các linh kiện và phụ kiện điện tử.

Công ty có một số nhà cung cấp ổn định về hệ thống thiết bị điện tử và camera quan sát như: Công ty TNHH Tân Phú (chủ yếu từ Nhật Bản và Hàn Quốc của các hãng Sony, Samsung…). Hệ thống chuỗi siêu thị Toàn Anh, Nguyễn Kim tại Hà Nội là các đối tác cung cấp thiết bị cho Công ty. Trước đây, nhu cầu sử dụng camera quan sát Công ty chủ yếu nhập nguồn hàng từ các nhà cung cấp tại Hà Nội. Nay Công ty mở rộng các đối tác cung cấp hàng từ TP Hồ Chí Minh như Công ty CP thiết bị công nghệ HTC, Công ty phát triển công nghệ Thiên Việt, Công ty TNHH Rồng Vàng… Đôi khi, do nhu cầu của khách hàng tùy từng trường hợp cụ thể, Công ty có thể liên hệ thông qua một số đại lý của các hãng trên mua hàng trực tiếp từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Do tính chất ngành hàng kinh doanh có điều kiện, có tính đặc thù riêng nên Công ty có thể bị ảnh hưởng về chính sách giá, bảo hành thiết bị, thời gian giao hàng, chính sách về thuế nhập khẩu thiết bị, tỷ giá đồng ngoại tệ so với nội tệ nên đôi khi gây ảnh hưởng đến về chi phí mua, bán hàng và từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Ben cạnh đó, các nhà cung cấp sẽ có những ưu thế về thiết bị cung cấp sẽ đưa ra những đặc trưng về ngành hàng và là những đối tác đáng tin cậy cung cấp ổn định sản phẩm cho Công ty. Họ không thể có hệ thống đại lý trên toàn quốc để cung cấp đến các khách hàng cụ thể, xác định trên từng thị trường. Do vậy, giữa Công ty với các nhà cung cấp là mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Với chức năng kinh doanh hiện có, Công ty trở thành nhà phân phối sản phẩm của các nhà cung cấp thiết bị điện tử và camera quan sát đến từng nhóm đối tượng khách hàng tại thị trường tỉnh Phú Thọ và một số địa bàn lân cận.

2.3.3 Nhận xét Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

Qua phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công ty ở trên ta có thể rút ra những cơ hội, thách thức đối với công ty như sau:

Cơ hội:

 • Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta ngày càng tăng thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế phát triển. Trước đây, nhu cầu sử dụng camera quan sát và các thiết bị điện tử chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
 • Nhu cầu sử dụng chỉ dừng lại ở các tổ chức, các chuỗi nhà hàng, siêu thị, khách sạn, cơ quan. Nhưng trong những năm gần đây, do sự phát triển kinh tế mà nhu cầu sử dụng camera quan sát không chỉ dừng lại cho các cơ quan đơn vị như trên mà đến cá nhân các cửa hàng nhỏ lẻ, gia đình, trường học (nhất là các trường mầm non) cũng sử dụng mặt hàng này theo mục đích riêng của từng nhóm đối tượng. Vì vậy, nhu cầu sử dụng mặt hàng này là rất lớn.
 • Nước ta có nên chính trị ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực.
 • Việt Nam nói chung, Phú Thọ nói riêng có một thị trường tiềm năng để thị trường kinh doanh các thiết bị an ninh phát triển ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam khi các nhà đầu tư càng tăng thì nhà xưởng và văn phòng càng tăng và nhu cầu sử dụng các thiết bị an ninh càng tăng cao (các nhà máy, cơ sở sản xuất như Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty Suppe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; các khu công nghiệp ở Thành phố Việt Trì. Hệ thống các cửa hàng chuỗi siêu thị tại TP Việt Trì. TX Phú Thọ; Hệ thống các trường mầm non tư thục trong địa bàn tỉnh, các hội gia đình, cá nhân vv…).
 • Công nghệ thông tin ngày càng phát triển giúp khách hàng có thể dễ dàng tìm hiểu về các sản phẩm mới như các thiết bị an ninh trên mạng internet, giúp cho khách hàng hiểu biết nhiều thêm về công dụng và các chức năng của sản phẩm.
 • Công ty đã có kinh nghiệm kinh doanh nghành nghề lĩnh vực nhất định trong nhiều năm qua. Có đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên lành nghề, được khách hàng biết đến và có uy tín trên thị trường. Do vậy, là những ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh mới vào nghề.

Thách thức

 • Thị trường thiết bị an ninh còn mới nên chưa có nhiều khách hàng biết tới.
 • Đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng nhiều, vì đây là một thị trường tiền năng bên cạnh đó các đối thủ của công ty là những đối thủ lớn có tiềm lực kinh tế mạnh, không chỉ là các công ty như đã nêu ở trên mà Công ty Viễn thông Viettel của Quân đội, Công ty Viễn Thông Phú Thọ, các công ty thiết bị điện tử của ngành công an cũng tham gia nên thị trường ngày càng trở nên gay gắt. Các công ty này không chỉ có tiềm lực về mặt tài chính, kỹ thuật, con người mà còn được sự hậu thuẫn của Nhà nước về sản xuất kinh doanh và quan hệ với đối tác nước ngoài.
 • Hiện nay các thiết bị an ninh đều nhập khẩu từ nước ngoài về nên chi phí còn cao.
 • Kinh doanh các sản phẩm thiết bị an ninh là kinh doanh các sản phẩm công nghệ vì vậy công ty thường phải thường xuyên cập nhật và đổi mới sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường.
 • Kinh doanh thiết bị đòi hỏi các yếu tố về kĩ thuật, công nghệ nên cần một đội ngũ cán bộ kĩ thuật và công nhân lành nghề đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng nhất là chính sách bảo trì và sửa chữa thiết bị khi khách hàng có nhu cầu.
 • Hạn chế về tài chính, về hệ thống kênh phân phối và năm bắt được nhu cầu đa dạng của các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau là một thách thức.
 • Chiến lược về khuyếch trương sản phẩm, về quảng cáo của Công ty còn chưa theo kịp với nhu cầu của thị trường. Luận văn: Khái quát công tác marketing tại Công ty Phú Thọ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:  

===>>> Luận văn: Thực trạng hoạt động markrting tại Cty Phú Thọ

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x