Luận văn: Giải pháp hoàn thiện HĐ M&A các Cty chứng khoán

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp hoàn thiện HĐ M&A các Cty chứng khoán hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Hoạt động hợp nhất, sáp nhập (M&A) công ty chứng khoán tại Việt Nam dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Định hướng hoạt động M&A các công ty chứng khoán tại Việt Nam trong đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm thúc đẩy TTCK tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, thu hút nhà đầu tư trong đó có nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan quản lý sẽ phối hợp với các thành viên thị trường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Kế hoạch tái cấu trúc các CTCK và hiện đại hóa cấu trúc thị trường theo hướng:

  • Tiếp tục hợp nhất, giải thể, phá sản các CTCK yếu kém, thua lỗ dựa trên nền tảng các chỉ tiêu an toàn tài chính;
  • Cho phép tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài mua để sở hữu đến 100% CTCK trong nước;
  • Hợp nhất các Sở giao dịch Chứng khoán và phát triển, phân định các khu vực thị trường: Thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và hình thành thị trường sản phẩm phái sinh để nâng cao vị thế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong khu vực ASEAN;
  • Hoàn thiện đầu tư công nghệ thông tin cho toàn thị trường theo hướng hiện đại, thống nhất;
  • Nghiên cứu hệ thống vay/cho vay chứng khoán mục đích để phục vụ thanh toán bù trừ; xây dựng hệ thống phục vụ các sản phẩm phái sinh;

Đào tạo, tuyên truyền quảng bá về thị trường và các sản phẩm mới.

Theo đó, cơ quan quản lý Nhà nước là UBCKNN cần khuyến khích các CTCK thực hiện tái cấu trúc theo hướng hợp nhất để làm lành mạnh tình hình tài chính, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra định kỳ hoạt động CTCK trên cơ sở phân loại công ty này, xem xét xử lý các trường hợp vi phạm.UBCKNN cần tập trung thực hiện công tác tiếp tục rà soát, đánh giá lại để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đặc biệt là Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động CTCK, hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy nhanh hơn tiến trình tái cấu trúc CTCK.

Các CTCK cần phải cơ cấu lại hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh; từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa các dịch vụ cung cấp theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế; mở rộng quy mô, phạm vi và địa bàn hoạt động, khuyến khích việc cung cấp các dịch vụ chứng khoán cho các thị trường quốc tế trong khu vực và trên thế giới; sử dụng công nghệ và hạ tầng kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư. Nâng cao năng lực kiểm soát và quản trị rủi ro; áp dụng các nguyên tắc quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế; cơ cấu lại danh mục đầu tư, chấn chỉnh lại các hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro; tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính là cung cấp các dịch vụ chứng khoán.

Đồng thời với các định hướng trên, CTCK cần phải nâng cao năng lực quản trị và điều hành công ty; cơ cấu lại hệ thống quản trị, tổ chức lại bộ máy, nhân sự; áp dụng các nguyên tắc và chuẩn mực cao nhất về đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhân viên, cán bộ của các tổ chức này; có giải pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích. Qua đó, tạo điều kiện các tổ chức kinh doanh chứng khoán hợp nhất, sáp nhập, mua lại theo nguyên tắc tự nguyện nhằm tích tụ vốn, công nghệ, mở rộng địa bàn hoạt động, tận dụng kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm để tạo đà phát triển nhanh về quy mô và hoạt động nghiệp vụ; khuyến khích các tổ chức này tham gia xử lý các tổ chức kinh doanh chứng khoán bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động M&A công ty chứng khoán Luận văn: Giải pháp hoàn thiện HĐ M&A các Cty chứng khoán

3.2.1. Hoàn thiện khung pháp lý, khuyến khích và tạo điều kiện cho hoạt động M&A

Xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động M&A là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Bởi vì có được một hành lang pháp lý hoàn chỉnh thì mới tạo được sự chắc chắn trong quá trình thực hiện về phương diện quản lý và trách nhiệm, quyền lợi của các chủ thể tham gia. Mọi hoạt động trong nền kinh tế đều phải hoạt động theo quy định của pháp luật, như vậy pháp luật Việt Nam đã thừa nhận hoạt động này trong nền kinh tế Việt Nam thì cần xây dựng một hành lang pháp lý để bảo hộ và quản lý hoạt động đó.

Vấn đề quan trọng nhất trong việc xây dựng hệ thống hành lang pháp lý cho hoạt động M&A hiện nay ở nước ta là:

Thứ nhất, cần nhanh chóng đưa ra một văn bản hướng dẫn thống nhất dành riêng để điều tiết hoạt động này. Trước mắt, văn bản hướng dẫn việc thực hiện hoạt động M&A chưa cần đưa ra dưới hình thức là văn bản Luật mà có thể là Nghị định hướng dẫn thực hiện, rồi sau đó dần bổ sung và phát triển lên thành Luật. Bởi vì đây là một hoạt động rất phức tạp và chỉ mới được tiếp nhận vào nền kinh tế nước ta và chắc chắn là nó sẽ có mang những đặc tính riêng của nền kinh tế Việt Nam cho nên không thể quá dựa vào văn bản Luật hướng dẫn việc thực hiện hoạt động này ở các nước khác để xây dựng thành văn bản Luật cho Việt Nam.

Thứ hai, để ban hành văn bản pháp luật cho hoạt động M&A ở Việt Nam thì cần tổ chức nhiều cuộc hội thảo lấy ý kiến từ các nhóm đối tượng như: các công ty đang thực hiện tư vấn cho hoạt động M&A, các nhà chuyên gia nghiên cứu kinh tế trong và ngoài nước và các công ty chứng khoán đã và đang có ý định thực hiện M&A trong tương lai.

Thứ ba, mặc dù hoạt động M&A được điều chỉnh bởi một văn bản pháp luật riêng nhưng nó vẫn chịu sự điều tiết của Luật doanh nghiệp ở phương diện là một hình thức tổ chức lại công ty, vẫn chịu sự điều tiết của Luật cạnh tranh trên phương diện là một hình thức tập trung kinh tế, vẫn chịu sự điều tiết của Luật đầu tư bởi nó vẫn là một trong số các hình thức đầu tư trực tiếp và nó vẫn chịu sự quản lý của Luật chứng khoán nếu hoạt động mua lại, sáp nhập công ty chứng khoán được thực hiện bằng cách mua cổ phần của công ty.

Việc Nhà nước quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hút đầu tư nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp cũng là một nhân tố làm cho thị trường M&A có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển. Bởi lẽ, hình thức đầu tư trực tiếp cũng là một hình thức của hoạt động mua lại, sáp nhập công ty chứng khoán. Việc kêu gọi và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam là một điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các giao dịch M&A có yếu tố nước ngoài tiếp tục gia tăng mạnh trong tương lai.

3.2.2. Nâng cao vai trò của cơ quan quản lý và tăng cường công tác thanh tra, giám sát trong quá trình M&A Luận văn: Giải pháp hoàn thiện HĐ M&A các Cty chứng khoán

Năm 2015, cùng với dự báo kinh tế vĩ mô có sự phát triển ổn định, TTCK cũng nhờ đó sẽ có bước phát triển bền vững hơn. Để tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc công ty chứng khoán, trong đó có hoạt động M&A, một số biện pháp nhằm nâng cao vai trò của cơ quan quản lý như sau:

Thứ nhất, đưa hệ thống quản trị các CTCK tiếp cận dần với tiêu chuẩn quốc tế; Tổ chức triển khai chế độ kế toán mới, cơ chế tài chính áp dụng cho các CTCK nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị công ty và quản trị rủi ro của CTCK.

Thứ hai, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức kinh doanh chứng khoán hợp nhất, sáp nhập nâng cao sức cạnh tranh. Đối với các công ty yếu kém về năng lực tài chính, năng lực hoạt động, kiên quyết thực hiện việc tái cấu trúc theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật.

Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự, công bằng và minh bạch.

Sự tồn tại và phát triển của TTCK không thể tách rời với niềm tin của các nhà đầu tư chứng khoán. Muốn tăng niềm tin của các nhà đầu tư, một mặt, UBCKNN cần tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc TTCK theo hướng lành mạnh hóa, tăng tính công khai minh bạch và khả năng kiểm soát thị trường chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt là sắp xếp lại hệ thống các công ty chứng khoán và ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, lũng đoạn thị trường.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới thể chế quản lý TTCK, từ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ cấu lại thị trường, tổ chức sắp xếp lại các sàn giao dịch chứng khoán, tăng cường năng lực kiểm soát TTCK, phát triển cân đối TTCK sơ cấp và thứ cấp đối với cả cổ phiếu và trái phiếu đến nâng cấp hệ thống tổ chức quản lý, nhân sự, công nghệ hiện đại nhằm tạo lập môi trường thật sự hấp dẫn, lành mạnh, đáng tin cậy và có sức cạnh tranh đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy hoạt động M&A phát triển.

Thứ năm, đối với những công ty chứng khoán sau M&A có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro không đảm bảo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần tăng cường áp dụng các biện pháp bắt buộc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đối với những công ty chứng khoán có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 150%, hàng ngày đối với những công ty chứng khoán có tỷ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 120%. Bên cạnh đó, UBCKNN cử các đoàn kiểm tra đến nắm tình hình hoạt động của công ty, nếu phát hiện CTCK chưa thực hiện tách biệt tài sản của nhà đầu tư thì yêu cầu công ty chứng khoán thực hiện và tuân thủ theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo an toàn hoạt động cho công ty chứng khoán sau M&A cũng như các nhà đầu tư.

3.2.3. Đàm phán để tìm đối tác thích hợp thực hiện M&A Luận văn: Giải pháp hoàn thiện HĐ M&A các Cty chứng khoán

Quá trình đàm phán là quá trình bàn thảo trực tiếp giữa hai bên để đi đến quyết định cuối cùng là thực hiện hay không thực hiện vụ giao dịch này giữa hai bên. Kết quả của quá trình đàm phán sẽ ảnh hưởng đến hoạt động trong tương lai của cả hai bên, vì thế sự cận trọng trong quá trình đàm phán là một nguyên tắc bắt buộc mà những người khi tham gia trong sự đàm phán.

Thứ nhất, các CTCK cần phải tuyển chọn những người vào trong bộ phận đảm nhiệm việc thực hiện M&A và bộ phận đàm phán trực tiếp là những chuyên viên giỏi được đào tạo và có nhiều kinh nghiệm trong quá trình đàm phán. Nghệ thuật để đạt được kết quả như mong muốn trong một cuộc đàm phán cũng phụ thuộc vào kỹ năng riêng của mỗi người trong đàm phán, vì thế việc lựa chọn những người vào bộ phận này là một công việc cần được chú trọng. Các nhân viên trong bộ phận đàm phán phải là những người phải có tinh thần trách nhiệm đối với công ty, có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực mà họ đang đảm nhiệm trong bộ phận thực hiện M&A.

Thứ hai, theo kinh nghiệm thì bên nào có nhiều thông tin và các thông tin chính xác thì bên đối tác đó sẽ giành được nhiều lợi thế hơn trong quá trình đàm phán. Vì thế, công ty chứng khoán cần phải tiến hành thu thập thông tin thật nhiều về đối tác, về các vấn đề có liên quan đến nội dung đàm phán trước khi bước vào cuộc đàm phán. Đây là yếu tố rất quan trọng mang đến thành công cho công ty chứng khoán.

Thứ ba, việc xây dựng giá trị thương hiệu trong quá trình đàm phán cần phải được chú trọng khi thực hiện M&A. Bởi giá trị mà thương hiệu có được chính là chi phí đã đầu tư cho thương hiệu đó có được tình trạng hiện tại. Hay nói cách khác giá trị thương hiệu chính là giá thành của nó.

3.2.4. Minh bạch hóa thông tin trong quá trình M&A Luận văn: Giải pháp hoàn thiện HĐ M&A các Cty chứng khoán

Yếu tố thông tin là một yếu tố rất có ý nghĩa đối với giao dịch M&A các doanh nghiệp nói chung và các CTCK nói riêng. Các loại thông tin mà công ty cần khi muốn thực hiện giao dịch M&A là: giá cổ phiếu công ty, thương hiệu, thị phần, thị trường, công tác quản trị, tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh trong quá khứ của công ty chứng khoán,…. Có đầy đủ các thông tin cần thiết sẽ giúp cho việc định giá công ty được chính xác hơn, giúp công ty chứng khoán có lợi thế trong quá trình đàm phán.

Việc xây dựng một cơ chế và kênh cung cấp thông tin về công ty chứng khoán đầy đủ, chính xác, minh bạch là một biện pháp nhằm tăng tính chuyên nghiệp cho thị trường M&A. Do đó:

Thứ nhất, cơ quan quản lý cần ban hành văn bản quy định về việc công bố thông tin của các đối tượng là doanh nghiệp trong nền kinh tế, bởi quy định công bố thông tin hiện nay chủ yếu là áp dụng với các công ty đại chúng và công ty niêm yết. Đồng thời cần quy định rõ các loại thông tin và hình thức để công bố thông tin mà công ty phải có nghĩa vụ cung cấp kịp thời và đầy đủ cho cơ quan quản lý và thị trường.

Các loại thông tin có thể được công bố công khai: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nguồn vốn, cấu trúc vốn và các biến động lớn trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán. Kênh cung cấp thông tin về công ty cho thị trường có thể được thực hiện bởi chính cơ quan quản lý nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin. Như vậy, đối tác giao dịch trong quan hệ M&A có thể thu nhập thông tin từ hai nguồn chính là từ chính công ty mục tiêu và thứ hai là từ kênh thông tin của cơ quan quản lý. Với phương thức công bố như thế vừa có thể cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin vừa có thể kiểm soát được đối tượng thu thập thông tin về công ty mục tiêu.

Thứ hai, để làm tăng tính minh bạch cho các thông tin được công bố thì cần nhanh chóng thực thi các chuẩn mực kế toán, kiểm soát sổ sách kế toán của công ty chặt chẽ hơn thông qua công tác kiểm toán nội bộ và độc lập.

Thứ ba, các công ty chứng khoán cần sớm làm quen với việc hoạt động kinh doanh trong một môi trường thông tin hiệu quả. Việc công khai thông tin về công ty chứng khoán bên cạnh những bất lợi thì việc làm này sẽ mang lại nhiều lợi thế cho các công ty chứng khoán làm ăn có hiệu quả như quảng bá thương hiệu, khẳng định vị thế. Bên cạnh đó, các bên cần tích cực trao đổi và chia sẻ thông tin khi thực hiện M&A dựa trên các cam kết bảo mật giữa các bên, nếu các thông tin này không thuộc nghĩa vụ phải công bố ra công chúng.

Việc công bố thông tin công khai càng làm tăng uy tín, thương hiệu của công ty chứng khoán. Trong công tác định giá thì nó góp phần để đối tác đánh giá đúng về giá trị của công ty. Vì thế, trong tương lai, nếu công ty chứng khoán có dự định tham gia vào hoạt đông M&A thì việc công khai thông tin từ lúc đầu là việc mà công ty chứng khoán cần thực hiện tốt.

3.2.5. Thay đổi tư duy và văn hóa về M&A, đẩy mạnh công tác truyền thông

Cải thiện và thay đổi nhận thức của nhà quản trị công ty đối với hoạt động M&A trong bối cảnh hiện nay của nền kinh tế Việt Nam là một xu thế tất yếu. Do số lượng công ty chứng khoán trong nước rất nhiều nhưng đa phần là các công ty với quy mô vừa và nhỏ chiếm một tỷ lệ đáng kể, thiếu năng lực cạnh tranh lâu dài nên việc tiếp tục tồn tại và phát triển của những công ty chứng khoán này là rất khó nếu không có một định hướng phát triển rõ ràng, dài hơi. Để tránh con đường phá sản thì M&A là một phương thức lựa chọn đáng được các công ty chứng khoán lưu tâm.

Các nhà quản trị nên xem hoạt động M&A là một công cụ hữu hiệu để tái cấu trúc lại công ty chứng khoán khi cần thiết, là một giải pháp lâu dài cho sự phát triển của công ty. Nếu như trước đây, M&A thường được xem là hành vi tiêu cực với các hoạt động thâu tóm thù địch, thì các nhà quản trị cần phải sớm thay đổi tư duy trên, bởi M&A là một phương thức để tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực tài chính trong môi trường thường xuyên thay đổi và nhiều đối thủ cạnh tranh.

Ngoài ra, nhà quản trị công ty cần có một sự chuẩn bị tốt cho quá trình để tiến hành hoạt động M&A ngay từ các khâu đầu tiên như lập kế hoạch, chiến lược phát triển công ty, tìm kiếm, xác định mục tiêu và công ty mục tiêu. Đội ngũ nhân viên công ty cũng cần phải qua các lớp đào tạo chuyên ngành trong hoạt động M&A để hiểu rõ hơn và dần cải thiện về tư duy M&A.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức các chương trình, hội thảo liên quan đến M&A với các chuyên gia, các nhà tư vấn qua các kênh truyền thông đại chúng. Với các sự kiện về M&A hàng năm, thì các nhà quản trị cần tích cực tham gia và khuyến khích đội ngũ nhân sự về M&A tham gia nhằm mục tích tìm hiểu cũng như tìm kiếm thêm đối tác để thực hiện M&A.

3.2.6. Phát triển hoạt động tư vấn về M&A Luận văn: Giải pháp hoàn thiện HĐ M&A các Cty chứng khoán

Thị trường M&A hoạt động bền vững là dựa vào các công ty tư vấn trong lĩnh vực này. Nguyên tắc thực hiện các giao dịch M&A là dựa trên sự thỏa thuận đồng ý của hai bên đối tác. Sự thỏa thuận giữa hai bên cần có người trợ giúp của công ty tư vấn. Tính chuyên nghiệp của thị trường M&A phụ thuộc vào tính chuyên nghiệp của các công ty tư vấn. Để đảm bảo cho sự phát triển và vận hành tốt thị trường M&A trong tương lai ở Việt Nam thì không đòi hỏi một lượng quá nhiều các công ty tư vấn mà chỉ cần sự chuyên nghiệp, vững mạnh về mọi mặt của một vài công ty tư vấn. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tư vấn về M&A:

Thứ nhất, cần tuyển dụng các nhân viên có chuyên môn đạt được những yêu cầu về nghiệp vụ và chuyên ngành đúng đáp ứng cho hoạt động của công ty và nhu cầu thị trường.

Thứ hai, các cơ quan quản lý hoạt động M&A kết hợp với các công ty tư vấn và các chuyên gia mở các lớp tập huấn cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau như: các cán bộ quản lý Nhà nước, nhà quản trị công ty và các nhân viên của công ty tư vấn để nâng cao nhận thức và kinh nghiệm.

Thứ ba, ở Việt Nam cần chấp nhận sự có mặt của các công ty tư vấn nước ngoài trong lĩnh vực này bởi bản thân nền kinh tế Việt Nam và các công ty tư vấn Việt Nam hiểu biết về hoạt động này còn hạn chế. Sự có mặt của các công ty tư vấn nước ngoài sẽ tạo điều kiện sớm đưa hoạt động của thị trường này trở nên hiện đại và chuyên nghiệp như trên thế giới, qua đó học hỏi thêm chuyên môn lẫn kinh nghiệm tư vấn từ những hoạt động thực tiễn.

Thứ tư, cần tạo điều kiện cho các công ty tư vấn trong nước có đủ điều kiện về tài chính và chuyên môn trong nước hoạt động trong lĩnh vực này để tránh sự phụ thuộc vào bên ngoài cho sự phát triển bền vững của thị trường này ở Việt Nam.

Các giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích sự phát triển công ty tư vấn chuyên nghiệp cho hoạt động M&A là:

  • Khuyến khích và cho phép các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại có đủ năng lực mở thêm công ty tư vấn cho hoạt động M&A.
  • Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế trong những năm đầu hoạt động đối với công ty tư vấn.
  • Tạo điều kiện và nhanh chóng cấp phép thành lập các công ty tư vấn cho hoạt động M&A trong và ngoài nước nếu đã đủ điều kiện.

3.2.7. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện Luận văn: Giải pháp hoàn thiện HĐ M&A các Cty chứng khoán

Việc xác định mục tiêu cần đạt được cũng như tuân thủ kế hoạch đề ra trong một thương vụ M&A là một việc rất quan trọng bởi nó là cơ sở để công ty chứng khoán xác định các nội dung cần thực hiện cho thương vụ giao dịch, là cơ sở để đánh giá kết quả của thương vụ giao dịch. Việc xác định được mục tiêu cần đạt được khi tiến hành hoạt động M&A sẽ giúp cho công ty chứng khoánthực hiện các bước tiếp theo như xác định đối tác, các nội dung cần thương thảo và các công việc cần phải thực hiện trong quá trình đàm phán và thực hiện M&A.

Thứ nhất, cơ sở để công ty chứng khoán xác định mục tiêu nhằm thực hiện hoạt động M&A đó là nguồn nội lực và khả năng hiện tại của công ty chứng khoán. Do đó công ty chứng khoán cần kiểm tra, đánh giá lại tình hình hiện tại của công ty để xác định những nguồn lực hiện tại đang có và đang thiếu.

Thứ hai, những mục tiêu mà hoạt động M&A cần đạt được sẽ nhắm đến để bổ sung những nguồn lực hiện đang thiếu của công ty chứng khoán. Việc bổ sung những nguồn lực này cần phải được lên kế hoạch rõ ràng về thời gian, giai đoạn thực hiện, hay nói cách khác, dựa trên thực trạng của công ty chứng khoán để lập chiến lược và đưa vào chiến lược đó kế hoạch thực hiện hoạt động M&A.

Thứ ba, công ty chứng khoán cần căn cứ và bám sát những mục tiêu đã được đề ra trước đó để tiến hành thực hiện, tránh việc bị sa lầy vào những cám dỗ của đối tác làm phát sinh những chi phí hay phải gánh chịu những nghĩa vụ không nhất thiết phải chấp nhận.

Thứ tư, với kế hoạch thực hiện đã đặt ra, cần phải tuân thủ và bám sát, hoặc có những điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế phát sinh. Bên cạnh việc bám sát kế hoạch thực hiện, cần phải thường xuyên đánh giá, kiểm tra tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng và hiệu quả, giữ uy tín với đối tác cùng tham gia M&A.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chương 3 của luận văn đã nêu lên những giải pháp thiết thực góp phần hoàn thiện hoạt động M&A các công ty chứng khoán. Những giải pháp này được đưa ra trên cơ sở đánh giá thực trạng của quá trình M&A các công ty chứng khoántrong những giai đoạn khó khăn vừa qua. Bên cạnh đó, chương 3 cũng đề cập đến một vài định hướng từ các cơ quan quản lý trong đề án tái cấu thị trường chứng khoán của Thủ tướng Chính phủ.

KẾT LUẬN

M&A là một hoạt động đã xuất hiện từ rất lâu trên thị trường thế giới nhưng lại mới phát triển tại Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây. Sự phát triển của thị trường này là một yêu cầu tất yếu trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Mặc dù hiện nay, đã xuất hiện tại Việt Nam nhưng những cơ sở pháp lý và nền tảng về kiến thức cho sự phát triển của thị trường M&A ở trong nước lại rất hạn chế. Chính vì thế, đề tài này đã tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hoạt động M&A công ty chứng khoán và thực trạng hoạt động của thị trường này ở Việt Nam để có cơ sở đề ra các giải pháp hoàn thiệnhoạt động này trong tương lai.

Sự phát triển của hoạt động M&A nói chung và công ty chứng khoán nói riêng trong thời gian vừa qua ở Việt Nam xuất phát từ nhu cầu cần thiết của các công ty chứng khoán trong việc muốn nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Việc tham gia thực hiện các vụ M&A của các công ty chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua được xem như là một bước chuẩn bị đối phó với môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên khắt nghiệt khi nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn.

Tuy chưa phát triển mạnh nhưng trào lưu M&A các công ty chứng khoán song cũng đã có được những kết quả bước đầu. Với việc nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp, hoạt động M&A sẽ phát triển mạnh hơn trong tương lai, giúp cho các công ty chứng khoán hoạt động lành mạnh hơn, qua đó giúp nền kinh tế tăng trưởng.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, song luận văn vẫn còn một số hạn chế nhất định. Tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý thầy, cô, các nhà khoa học và bạn đọc quan tâm đến đề tài, qua đó giúp tôi hoàn thiện và xây dựng nội dung luận văn có ý nghĩa thiết thực hơn. Chân thành cảm ơn Quý thầy, cô, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các cán bộ, chuyên viên của cơ quan quản lý đã quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả có thể hoàn thành luận văn này./. Luận văn: Giải pháp hoàn thiện HĐ M&A các Cty chứng khoán

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Hoạt động (M&A) tại Cty chứng khoán tại Việt Nam

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x