Luận văn: Cấp chứng chỉ nghề xây dựng tại Cục Quản Lí

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Cấp chứng chỉ nghề xây dựng tại Cục Quản Lí hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Nội dung thể chế về quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2.1.1. Nội dung quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng

Thứ nhất, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

Thứ hai, nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động.

Thứ ba, những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định gồm an toàn lao động; giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án; chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng…

Thứ tư, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng được phân thành hạng I, hạng II, hạng III do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực.

Thứ năm, Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng; điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động của nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài; chương trình, nội dung, hình thức tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực của tổ chức và điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động xây dựng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lí Công

2.1.2. Nội dung quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng Luận văn: Cấp chứng chỉ nghề xây dựng tại Cục Quản Lí

2.1.2.1. Nội dung quy định về điều kiện của tổ chức lập thiết kế quy hoạch xây dựng

Một là, có đủ điều kiện năng lực lập thiết kế quy hoạch xây dựng phù hợp.

Hai là, cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với từng loại quy hoạch xây dựng.

2.1.2.2. Nội dung quy định về điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm lập, thẩm tra dự án; cá nhân tham gia lập, thẩm tra dự án phải có năng lực hành nghề phù hợp với từng loại dự án đầu tư xây dựng. Thành viên tham gia phải đủ năng lực hành nghề lập dự án phù hợp với yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng.

2.1.2.3. Nội dung quy định về điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Luận văn: Cấp chứng chỉ nghề xây dựng tại Cục Quản Lí

Thứ nhất, tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;
 • Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.

Thứ hai, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hoặc của chủ đầu tư đối với Ban quản lý dự án do mình thành lập;
 • Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;
 • Có cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý dự án; có trụ sở, văn phòng làm việc ổn định;
 • Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.

2.1.2.4. Nội dung quy định về điều kiện của tổ chức khảo sát xây dựng

Thứ nhất, tổ chức khảo sát xây dựng muốn hành nghề phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau đây:

 • Có đủ năng lực khảo sát xây dựng.
 • Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định.
 • Máy, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an toàn cho công tác khảo sát và bảo vệ môi trường.
 • Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng phải đủ tiêu chuẩn theo quy định và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng công nhận.

Thứ hai, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng phù hợp với loại hình khảo sát được quy định tại Điều 73 của Luật xây dựng năm 2014.

Thứ ba, phạm vi hoạt động khảo sát xây dựng:

 • Hạng I: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • Hạng II: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • Hạng III: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

2.1.2.5. Nội dung quy định về điều kiện của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Luận văn: Cấp chứng chỉ nghề xây dựng tại Cục Quản Lí

Thứ nhất, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình:

 • Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 2 (hai) công trình cấp II và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • Hạng II: Đã làm chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp III và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II trở lên cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3 (ba) công trình cấp III hoặc 5 (năm) công trình cấp IV cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề,

Thứ hai, tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình muốn hành nghề phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau đây:

 • Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.
 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cấp công trình.

2.1.2.6. Nội dung quy định về điều kiện của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng

 • Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng.
 • Cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện.

2.1.2.7. Nội dung quy định về điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 • Có đủ điều kiện năng lực hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Cá nhân chủ trì việc lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

2.1.2.8. Nội dung quy định về điều kiện của tổ chức thi công xây dựng công trình Luận văn: Cấp chứng chỉ nghề xây dựng tại Cục Quản Lí

 • Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình xây dựng.
 • Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ hành nghề phù hợp.
 • Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình.

2.1.2.9. Nội dung quy định về điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập

 • Có đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề.
 • Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện.

2.1.3. Nội dung quy định về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thứ nhất, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Thứ hai, thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định như sau:

 • Bộ Xây dựng có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Sở xây dựng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng các hạng còn lại.
 • Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên của Hội, đối với lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của mình theo quy định của Bộ Xây dựng. Thứ ba, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam được quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật xây dựng năm 2014.

Thứ tư, Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên toàn quốc.

Thứ năm, thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề:

 • Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Sở xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III;
 • Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên của Hội, đối với lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của mình theo quy định của Bộ Xây dựng.

2.2. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng

2.2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng Luận văn: Cấp chứng chỉ nghề xây dựng tại Cục Quản Lí

Thứ nhất, về vị trí. Cục Quản lý hoạt động xây dựng là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Thứ hai, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, bao gồm quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý nhà nước về an toàn kỹ thuật xây dựng; quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác…

Thứ ba, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý hoạt động xây dựng gồm: i) Văn phòng; ii) Phòng Dự án xây dựng; iii) Phòng Khảo sát, thiết kế xây dựng; iv) Phòng An toàn lao động; v) Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng.

2.2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng

Thứ nhất, tính từ thời điểm thành lập đến ngày 31/7/2017, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân và năng lực tổ chức 8.774/10.109 cá nhân, tổ chức, đạt tỷ lệ 87%; có 1.335/10.109 cá nhân, tổ chức không được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đạt tỷ lệ 13%.

Thứ hai, Cục quản lý hoạt động xây dựng chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Thứ ba, thực hiện công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ.

Thứ tư, thực hiện nghị quyết của Chính phủ giao.

Thứ năm, Lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động xây dựng đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, thể hiện qua việc ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch hành động của Cục để thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội về phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

2.2.3. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng Luận văn: Cấp chứng chỉ nghề xây dựng tại Cục Quản Lí

2.2.3.1. Những kết quả đạt được

Một là, đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước; thành lập các phòng, trung tâm với việc giao nhiệm vụ, phân công công việc cụ thể, rõ ràng và bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Hai là, tiến hành triển khai các hoạt động tập huấn, phổ biến nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các Sở xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp xây dựng, đội ngũ kiến trúc sư, chuyên gia tư vấn giám sát và các tổ chức, cá nhân khác hoạt động trong lĩnh vực hành nghề xây dựng.

Ba là, tiến hành các cuộc thanh tra định kỳ hoặc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công tác quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bốn là, tiến hành cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng thanh tra hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng ở các địa phương.

Năm là, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các địa phương đối với những vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Sáu là, công tác cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý hoạt động hành nghề xây dựng được thực hiện đúng với các quy định của Luật xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bảy là, Lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động hành nghề xây dựng rất chú trọng đến công tác tuyển chọn, sắp xếp, sử dụng, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức của Cục.

Tám là, xây dựng bộ tiêu chí ISO về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đi đôi với cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; xây dựng mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông”; ứng dụng công nghệ hiện đại từng bước áp dụng việc nhận, xét duyệt và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các tổ chức, cá nhân qua cổng thông tin điện tử, mạng internet v.v…

2.2.3.2. Những hạn chế, yếu kém Luận văn: Cấp chứng chỉ nghề xây dựng tại Cục Quản Lí

Một là, do mới được thành lập và đi vào hoạt động chưa lâu nên công tác quản lý nhà nước của Cục Quản lý hoạt động hành nghề xây dựng về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng khó tránh khỏi những hạn chế.

Hai là, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng vẫn còn thiếu thống nhất, đồng bộ.

Ba là, cơ chế phối, kết hợp giữa Cục Quản lý hoạt động hành nghề xây dựng với các vụ, cục, viện và các đơn vị khác của Bộ Xây dựng trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng có lúc còn chưa nhịp nhàng, đồng bộ, ăn ý.

Bốn là, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt là trình độ ngoại ngữ của một bộ phận cán bộ, công chức của Cục Quản lý hoạt động xây dựng còn hạn chế nên chưa đáp ứng với đòi hỏi của công tác quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Năm là, việc phối, kết hợp trong chỉ đạo, điều hành giữa Cục Quản lý hoạt động xây dựng với các Sở xây dựng trong quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng còn chưa thật sự khoa học, hợp lý.

Sáu là, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đang trong quá trình xây dựng, cập nhật và từng bước hoàn thiện. Đây cũng là một thách thức cho công tác quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng của Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

Bảy là, công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và nâng cao trình độ hiểu biết các văn bản pháp luật có liên quan thực hiện chưa bao phủ hết 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sự hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm quản lý cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; tổ chức các tọa đàm, hội thảo, các khóa đào tạo, bồi dưỡng với sự tham gia hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài còn hạn chế.

Tám là, việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm trong quản lý các thông tin, số liệu về chứng chỉ hành nghề; thực hiện “số hóa” các hồ sơ, giấy tờ về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng và thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng qua mạng internet v.v… tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng còn hạn chế.

Chín là, việc nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức hoạt động xây dựng thuộc các Bộ, ngành, địa phương để quản lý điều kiện năng lực và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy lực lượng này phát triển vẫn còn hạn chế.

Mười là, một số cán bộ, công chức chưa chủ động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng chức danh của chuyên viên là phải độc lập nghiên cứu và đề xuất giải quyết nên một số công việc thực hiện chưa đạt hiệu quả cao.

Mười một là, việc nghiên cứu cơ chế, chính sách, cập nhật thông tin những nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục chưa thường xuyên, đồng thời sự phối hợp với các đơn vị liên quan chưa thực sự tốt nên một số công việc thực hiện còn mất nhiều thời gian.

2.2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém Luận văn: Cấp chứng chỉ nghề xây dựng tại Cục Quản Lí

Nguyên nhân chủ quan

 • Đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước của Cục Quản lý hoạt động xây dựng hạn chế về số lượng; năng lực, trình độ chuyên môn còn chưa đồng đều.
 • Sự hạn chế về trình độ ngoại ngữ của một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động của Cục Quản lý hoạt động xây dựng.
 • Vẫn còn tồn tại tư duy quản lý theo kiểu hành chính truyền thống mà chưa chuyển đổi sang tư duy quản trị hiện đại trong suy nghĩ, tác phong, lề lối làm việc của một bộ phận công chức của Cục Quản lý hoạt động xây dựng.
 • Các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao việc; kỹ năng điều hành v.v… chưa được trang bị, tiếp cận đối với một số công chức của Cục Quản lý hoạt động xây dựng.
 • Còn có những biểu hiện quan liêu, hách dịch, tác phong xử lý công việc chưa chuyên nghiệp và giao tiếp, văn hóa ứng xử chưa thực sự chuẩn mực.

Nguyên nhân khách quan

 • Công tác quản lý nhà nước về xây dựng nói chung và quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nói riêng chưa theo kịp với những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 • Mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động gây những khó khăn nhất định đến tư tưởng, thái độ của một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động của Cục Quản lý hoạt động xây dựng.
 • Do sự hạn chế của ngân sách nhà nước nên việc mua sắm, trang bị các phương tiện, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất phục vụ quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề chưa đồng bộ, đầy đủ và đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng của Cục Quản lý hoạt động xây dựng.
 • Luật xây dựng năm 2014 có một số quy định về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng song mới “dừng lại” ở nguyên tắc chung, khái quát chưa cụ thể, chi tiết. Điều này cũng ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước trong cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.
 • Việc ứng dụng công nghệ thông tin; phần mềm quản trị hiện đại trong hoạt động quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng chưa đồng bộ, thống nhất, đầy đủ và cập nhật thường xuyên tình hình, kết quả cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm cả nước v.v… Luận văn: Cấp chứng chỉ nghề xây dựng tại Cục Quản Lí

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả chứng chỉ xây dựng

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x