Luận văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán VN

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán VN hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Các nhân tố ảnh hưởng mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam – nghiên cứu ở 03 nhóm ngành – Công nghiệp, xây dựng và tài chính dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Đối với nhà đầu tư vốn, những hiểu biết về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty thật sự quan trọng và là yếu tố quyết định của việc đầu tư. Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn quan trọng, để đạt được điều kiện tham gia thị trường vốn này, các công ty phải đạt được nhiều điều kiện khắt khe. Trong đó, là điều kiện bắt buộc tuân thủ các quy định về công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, các nhà đầu tư, cổ đông, và các bên có liên quan khác. Trong hoàn cảnh đó, để tạo điều kiện thúc đẩy công khai minh bạch thông tin nhằm tạo niềm tin với các nhà đầu tư, từ năm 2007 cơ quan Bộ tài chính đã ban hành các thông tư hướng dẫn việc công bố thông tin, hiện nay đang áp dụng theo thông tư số 52/2012/TT–BTC của Bộ tài chính ngày 05/04/2012 hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/06/2012. Luận văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán VN

Theo báo cáo thường niên năm 2014 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), số lượng công ty đại chúng niêm yết lần lượt là 365 và 305, giá trị vốn hóa tại ngày 31/12/2014 lần lượt là 136.017,41 tỷ đồng và 985.258 tỷ đồng. 03 nhóm ngành chiếm tỷ trọng cao đó là: công nghiệp, xây dựng và tài chính. Tính tương ứng trên hai Sở GDCK thì 03 nhóm ngành chiếm tỷ trọng khoảng 67% giá trị vốn hóa của thị trường, cho thấy tỷ trọng của 03 nhóm ngành trên thị trường chứng khoán được nhận định là khá cao. Nghiên cứu ở nước ngoài của Meek và cộng sự (1995), nghiên cứu của Chau và Gray (2002) cho thấy có kết quả khác biệt khi nghiên cứu về CBTT ở các nhóm ngành khác nhau. Tại Việt nam, có nhiều nghiên cứu về công bố thông tin ở các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, một số nghiên cứu sâu hơn về hoàn thiện việc công bố thông tin, chủ yếu ở các công ty phi tài chính, ngân hàng thương mại… Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu thực hiện đo lường nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin (CBTT) tự nguyện của các nhóm ngành và so sánh kết quả đạt được. Các nhân tố tác động đến mức độ CBTT tự nguyện có thể có ảnh hưởng khác nhau, hoặc có mức ảnh hưởng không đồng đều ở mỗi nhóm ngành. Từ đó, việc nhìn nhận về các giải pháp nâng cao sự minh bạch thông tin tài chính ở mỗi nhóm ngành có thể cũng có sự khác biệt nhau.

Từ tính cấp thiết và mục đích trên, tác giả lựa chọn đề tài: ”Các nhân tố ảnh hưởng mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam – nghiên cứu ở 03 nhóm ngành: công nghiệp, xây dựng và tài chính”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

2. MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN

Mục tiêu tổng quát của đề tài: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt nam nhằm tìm hiểu các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty đại chúng niêm yết ở Sở GDCK Hà nội và Sở GDCK Thành phố Hồ chí minh, thực hiện trên 03 nhóm ngành: công nghiệp, xây dựng, và tài chính. Từ mục tiêu chung, tác giả đưa ra 03 mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu thứ nhất, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện tự nguyện của công ty để tiến hành áp dụng nghiên cứu thực nghiệm cho cả 03 nhóm ngành: công nghiệp, xây dựng và tài chính.

Mục tiêu thứ hai, thực hiện nghiên cứu và đánh giá kết quả đạt được của mô hình, phân tích so sánh kết quả đạt được ở 03 nhóm ngành với mô hình kiểm định tương tự nhau và so sánh kết quả với một số nghiên cứu trước.

Mục tiêu thứ ba, dựa vào những kết quả đạt được và nhận định vấn đề ở mỗi nhóm ngành, đề tài đưa ra những kiến nghị đến các bên có liên quan nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin tự nguyệncủa các công ty đại chúng niêm yết trên Sở GDCK.

3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Luận văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán VN

Phạm vi nghiên cứu

Là các công ty đại chúng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà nội và Sở GDCK Thành phố Hồ chí minh thuộc 03 nhóm ngành: công nghiệp, xây dựng và tài chính. Các công ty niêm yết thuộc 03 nhóm ngành trên được xác định theo nhóm ngành cấp I của Hệ thống phân ngành kinh tế của cả hai Sở GDCK Hà nội và Thành phố Hồ chí minh.

Dữ liệu thu thập trên báo cáo thường niên năm 2014.

Đối tượng nghiên cứu:

Tìm hiểu các nhân tố có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện trên báo cáo thường niên của công ty. Đề tài dựa trên lý thuyết, các nghiên cứu thực nghiệm ở trong và ngoài nước, đưa vào mô hình các biến độc lập như sau: (1) quy mô công ty; (2) đòn bẩy nợ; (3) lợi nhuận; (4) tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn; (5) tỷ lệ sở hữu của Nhà nước (6) tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài; (7) tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị độc lập; (8) tách biệt vai trò chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc. Hai biến (7) và (8) là hai biến kiểm soát.

Tương ứng với 08 biến độc lập, tác giả đưa ra 08 giả thuyết nghiên cứu.

Mức độ công bố thông tin tự nguyện của mỗi công ty, để đo lường biến phụ thuộc này, tác giả sử dụng danh mục công bố tự nguyện được phát triển bởi Meek (1995) và sửa đổi bổ sung bởi Chau và Gray (2002) kết hợp đối chiếu, loại trừ các khoản mục được quy định bắt buộc công bố theo pháp luật Việt nam, đó là thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 04/05/2012 của Bộ tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Phụ lục 07 trình bày dữ liệu thu thập của các công ty đại chúng niêm yết tại hai Sở GDCK Việt nam ở 03 nhóm ngành công nghiệp, xây dựng và tài chính dựa trên báo cáo thường niên của công ty công bố.

Ảnh hưởng của các nhân tố đếnmức độ công bố thông tin tự nguyện trên báo cáo thường niêncủa công ty niêm yết trên Sở GDCK của 03 nhóm ngành: công nghiệp, xây dựng và tài chính.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài sử dụng phương pháp định tính kết hợp định lượng. Cụ thể, để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài cần sử dụng phương pháp khác nhau cho mỗi mục tiêu.

Mục tiêu thứ nhất, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện tự nguyện của công ty để tiến hành áp dụng nghiên cứu thực nghiệm cho cả 03 nhóm ngành: công nghiệp, xây dựng và tài chính. Để đạt được mục tiêu này, tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận tổng quát, phân tích điểm giống và khác nhau mỗi nghiên cứu thực nghiệm tại Việt nam, cũng như những nghiên cứu ở nước ngoài được tìm thấy. Từ đó, kết hợp những lập luận và đưa ra các giả thuyết nghiên cứu liên quan. Đồng thời, để dễ hiểu, tác giả cũng xác định phương pháp đo lường biến độc lập. Tiến hành lập bảng tổng hợp các biến và các giả thuyết cần kiểm định trong mô hình. Mô hình được sử dụng nghiên cứu đồng thời ở cả 03 nhóm ngành: công nghiệp, xây dựng và tài chính.

Biến phụ thuộc là chỉ số công bố thông tin tự nguyện được tính toán dựa trên danh mục thông tin theo mô hình công bố tự nguyện của Meek (1995) và phát triển bởi Chau và Gray (2002) trình bày ở phụ lục 01. Sau đó, đối chiếu và loại trừ các mục thông tin bắt buộc theo thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, trình bày ở phụ lục 02. Từ đó, tác giả đưa ra danh mục tự nguyện công bố áp dụng tính điểm cho từng công ty.

Mục tiêu thứ hai, thực hiện nghiên cứu và đánh giá kết quả đạt được của mô hình, phân tích so sánh kết quả đạt được ở 03 nhóm ngành với mô hình kiểm định tương tự nhau. Với phương pháp định lượng, ở mỗi nhóm ngành, đề tài sử dụng phương pháp hồi quy bội, công cụ hỗ trợ kiểm định giả thuyết nghiên cứu SPSS. Kiểm định mô hình thông qua 04 bước. Tiếp theo, so sánh và thảo luận kết quả của 03 nhóm ngành, so sánh với kết quả đạt được ở một số nghiên cứu trước trong và ngoài nước.

Mục tiêu thứ ba, dựa vào những kết quả đạt được và nhận định vấn đề ở mỗi nhóm ngành, đề tài đưa ra những kiến nghị đến các bên có liên quan nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty đại chúng niêm yết trên Sở GDCK ở mỗi nhóm ngành tương ứng. Trên cơ sở thu thập số liệu, phân tích kết quả đạt được, tác giả nhận định và dựa trên môi trường thực tế nhằm đưa ra những kiến nghị phù hợp.

5. CÁC ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN Luận văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán VN

Về mặt lý thuyết, đề tài tóm tắt một số nghiên cứu trước đã được thực hiện ở trong nước và nước ngoài.

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu đóng gópkết quả nghiên cứu tác động đến mức độ công bố thông tin tự nguyện trên báo cáo thường niên của 03 nhóm ngành: công nghiệp, xây dựng và tài chính. Đánh giá kết quả khác nhau giữa nhóm ngành phi tài chính và tài chính, so sánh với các nghiên cứu trước trong và ngoài nước.

Từ đó, giúp doanh nghiệp có cơ sở về nghiên cứu trong công bố thông tin tự nguyện được các bên liên quan quan tâm, nâng cao chất lượng và số lượng thông tin nhằm thu hút nguồn đầu tư, tạo hình ảnh tốt với nhà đầu tư, cơ quan nhà nước, xã hội và các bên liên quan khác. Đối với nhà đầu tư, hỗ trợ họ hiểu rõ hơn về các thông tin mà doanh nghiệp tự nguyện công bố ngoài những thông tin bắt buộc, giúp họ nhận định và đưa ra những quyết định đúng đắn. Đối với Cơ quan quản lý, đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm cải thiện mức độ CBTT tự nguyện, cũng là góp phần cho sự minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán Việt nam.

6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu, đề tài bao gồm 05 chương theo trình tự từ lý thuyết đến thực nghiệm.

Chương 1 tổng quan về tình hình nghiên cứu đã được thực hiện trong nước và ngoài nước có liên quan.

Chương 2 trình bày khái quát về cơ sở lý thuyết

Chương 3 phương pháp nghiên cứu bao gồm việc xác định phương pháp tiếp cận, mô hình, phương pháp đo lường biến thể hiện mức độ CBTT, phương pháp thu thập dữ liệu, chọn mẫu nghiên cứu.

Chương 4, trình bày kết quả nghiên cứu ở 03 nhóm ngành: công nghiệp, xây dựng và tài chính. Thảo luận và so sánh kết quả đạt được ở 03 nhóm ngành, cũng như so sánh với một số nghiên cứu trước ở trong và ngoài nước.

Chương 5 nêu kết luận đề tài và đưa ra kiến nghị với các bên liên quan. Đồng thời, ghi nhận hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY

1.1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC CÓ LIÊN QUAN Luận văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán VN

1.1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI

Trên thế giới có nhiều nghiên cứu về công bố thông tin, công bố thông tin tự nguyện ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Một nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng của Meek và cộng sự (1995) “Factors influencing voluntary annual report disclosures by U.S., U.K. and continental european multinational corporation”, thực hiện ở các nước phát triển, được tham chiếu nhiều trong các nghiên cứu liên quan. Meek và cộng sự (1995) nghiên cứu về các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin tự nguyện và xây dựng một danh mục công bố thông tin tự nguyện dựa trên khảo sát ở Mỹ, Anh và một số nước Châu Âu. Danh mục được xây dựng trên 03 khía cạnh: thông tin chiến lược, thông tin tài chính và thông tin phi tài chính. Tác giả thảo luận, so sánh kết quả đạt được theo 03 cụm: nước Mỹ, Anh và các nước Châu Âu khác. Kết quả cho thấy các nhân tố giải thích cho mức độ CBTT tự nguyện bao gồm 04 nhân tố: quy mô công ty, vùng địa lý, tình trạng niêm yết, và loại ngành công nghiệp mà công ty hoạt động. Khi phân tích về loại ngành công nghiệp, tác giả đưa vào 04 ngành công nghiệp: (1) ngành kim loại, vật liệu xây dựng, xây dựng, (2) ngành kỹ thuật, (3) ngành tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, (4) ngành dầu, hóa chất, khai thác mỏ. Kết quả phân tích, cho thấy đối với khu vực nước Mỹ thì 02 ngành là ngành kim loại, vật liệu xây dựng, xây dựng và ngành dầu, hóa chất, khai thác mỏ có mức công bố thông tin tự nguyện cao hơn 02 ngành còn lại. Đối với nước Anh thì ngành tiêu dùng, dịch vụ có mức độ CBTT tự nguyện cao hơn nhiều so với 02 ngành còn lại. Kết quả này chứng tỏ là mức độ CBTT tự nguyện có sự khác nhau giữa các ngành nghề kinh doanh của các công ty. Mặc dù nghiên cứu có được những kết quả đáng chú ý, nhưng một hạn chế cho thấy mức độ giải thích của R2 ở mức 14 đến 46%, cần có thêm các biến giải thích cho mô hình, với dữ liệu, tác giả cho biết có thể cần thêm các biến độc lập liên quan đến cổ đông.

Về phương pháp thực hiện, Meek và cộng sự (1995) áp dụng mô hình hồi quy đa biến, phân tích 6 nhân tố tác động đến mức độ CBTT tự nguyện ở từng nhóm thông tin. Phương pháp thực hiện này là phù hợp cho mô hình nghiên cứu. Trong phần trình bày kết quả nghiên cứu, tác giả cũng thể hiện rất đầy đủ về kết quả thống kê mức độ CBTT tự nguyện ở từng nhóm ngành của từng vùng khác nhau, thống kê kích thước mẫu, các chỉ số R2, mức ý nghĩa của từng nhóm ngành liên quan.

Một nghiên cứu thực nghiệm tại nước Châu Á, là nghiên cứu của Chau và Gray (2002) “Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong Kong and Singapore” về mối liên hệ giữa cấu trúc sở hữu vốn và công bố thông tin tự nguyện tại Hồng Kông và Singapore. Để xây dựng chỉ số CBTT tự nguyện, tác giả đã dựa trên danh mục phát triển bởi Meek và bổ sung một số mục cụ thể hơn, việc trình bày danh mục đo lường mức độ CBTT tự nguyện được trình bày ở phụ lục của nghiên cứu. Theo quan điểm riêng của tác giả, các mục bổ sung là phù hợp, có thể công bố bởi công ty nhằm thể hiện rõ ràng tình hình của công ty với người sử dụng thông tin trên báo cáo.

Với phương pháp định lượng, tác giả cũng sử dụng mô hình hồi quy nhằm kiểm định mối liên hệ cấu trúc vốn ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện. Biến độc lập gồm 06 biến: quy mô công ty, đòn bẩy nợ, số lượng thành viên kiểm toán, cấu trúc sở hữu, lợi nhuận, mức độ đa dạng của ngành nghề kinh doanh. Kích thước mẫu ở Hồng Kông và Singapore lần lượt là 60 và 62 công ty niêm yết. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến không xảy ra trong mô hình hồi quy, với yêu cầu VIF cần nhỏ hơn 10.

Kết quả cho thấy cấu trúc sở hữu có yếu tố bên ngoài và quy mô đa dạng thì có ảnh hưởng tích cực đến mức độ CBTT tự nguyện, ngược lại các công ty có yếu tố sở hữu nội bộ và sở hữu gia đình thì làm giảm chỉ số CBTT tự nguyện. Ngoài ra, tác giả còn xem xét ngành nghề của các công ty, 04 ngành kinh doanh đưa vào mô hình là: (1) thực phẩm và nước uống, (2) vận chuyển và giao thông vận tải, (3) thiết bị điện tử và công nghệ, (4) vật liệu xây dựng và xây dựng. Tuy không đi sâu phân tích tác động của từng ngành nghề đến mức độ CBTT tự nguyện, nhưng kết quả cho thấy có sự tác động khác nhau giữa các ngành công nghiệp đến mức độ CBTT tự nguyện. Tuy nhiên, mức độ phù hợp của mô hình còn thấp, ở Hồng Kông, chỉ số R2 từ 22.5% đến 25%, ở Singapore từ 42,6% đến 64,9%.

Một nghiên cứu khác có liên quan của Xiao và Yuang (2007) với đề tài là “Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure: Evidence from listed companies in China” được thực hiện khảo sát trên 559 công ty niêm yết tại Trung Quốc năm 2002. Việc tính chỉ số đo lường mức độ CBTT tự nguyện cũng tương tự các nghiên cứu trên. Sau đó, tác giả tập hợp từ các nghiên cứu trước đưa ra các giả thuyết liên quan đến mô hình. Các biến được đưa vào kiểm định: sở hữu của cổ đông lớn, sở hữu của nhà quản trị công ty, sở hữu của nhà nước, sở hữu của cá nhân, tình trạng niêm yết/sở hữu cổ đông nước ngoài, thành viên hội đồng quản trị độc lập, việc tách biệt vai trò của chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc/giám đốc. Kết quả cho thấy sở hữu cổ đông lớn và tình trạng niêm yết/sở hữu cổ đông nước ngoài là hai biến có liên quan đến công bố thông tin. Các biến còn lại có mối liên hệ thấp hoặc không có.

Sử dụng mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương bé nhất OLS để kiểm tra mối quan hệ giữa các biến. Đây cũng là phương pháp mà các nghiên cứu trước sử dụng, điều này được đánh giá là phù hợp cho nghiên cứu định lượng của tác giả. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến đạt được mức tin tưởng cao, VIF tối đa là 1.351, thấp hơn 10. Tuy nhiên, đề tài cũng có hạn chế về mức R2 rất thấp, ở mức 9,7% cho thấy còn nhiều yếu tố khác chưa được đưa vào mô hình nghiên cứu. Tác giả cũng cho thấy hạn chế khi thực hiện nghiên cứu trên các công ty niêm yết ở Shanghai, đại diện cho 45,7% các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Trung Quốc.

1.1.2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC Luận văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán VN

Từ thực tế đòi hỏi thông tin nhiều hơn nhằm phục vụ cho các quyết định đầu tư, cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt nam, do đó, những nghiên cứu về CBTT được nghiên cứu tại Việt nam được thực hiện chủ yếu ở các công ty đại chúng niêm yết. Hầu hết các nghiên cứu thực hiện theo phương pháp đo lường chỉ số công bố thông tin, đánh giá và kiểm định các nhân tố tác động đến CBTT, chất lượng công bố thông tin và các giải pháp hoàn thiện công bố thông tin ở các công ty niêm yết.

Đối với công bố thông tin tự nguyện là một mảng đi sâu hơn dựa trên yêu cầu của thực tế, khi những thông tin bắt buộc công bố chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người sử dụng thông tin trên các báo cáo, chưa thiết lập đủ niềm tin khi sự tách biệt giữa người sở hữu và người quản lý. Mảng nghiên cứu về CBTT tự nguyện chưa được thực hiện nhiều tại Việt nam, tác giả nêu một số nghiên cứu liên quan.

Lê Quang Bình (2012) thực hiện nghiên cứu thực nghiệm về CBTT tự nguyện của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng bảng danh mục các thông tin tự nguyện công bố dựa trên Luật doanh nghiệp 2005 và Luật chứng khoán Việt năm 2006, sau đó sử dụng bảng câu hỏi khảo sát ý kiến mức độ quan trọng của 92 nhà phân tích tài chính và 106 nhà quản lý tài chính. Hai kết quả nghiên cứu được đưa ra, là mức độ công bố thông tin của 199 công ty niêm yết được khảo sát và mức độ quan trọng của thông tin dựa trên hai quan điểm của nhà phân tích tài chính và nhà quản lý tài chính. Kết quả cho thấy ở một nước đang phát triển như Việt Nam, thì mức độ công bố thông tin về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp thấp, điều này tương tự như các nước phát triển khác (Nhật bản, Ireland). Ngoài ra, quan điểm của nhà phân tích tài chính và nhà quản lý tài chính gần như có một sự đồng thuận về tầm quan trọng của các khoản mục thông tin. Nghiên cứu cho thấy các công ty cần cải thiện hơn trong việc xác định thông tin CBTT tự nguyện để đáp ứng và tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Tác giả đề xuất hướng nghiên cứu tìm các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin tự nguyện trên báo cáo thường niên ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Do đó, đề tài này được thực hiện cũng góp phần vào lĩnh vực công bố thông tin hiện nay.

Nguyễn Thị Thu Hảo (2014) nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ chí minh. Để tính chỉ số CBTT tự nguyện, tác giả cho biết đã sử dụng danh mục tự tổng hợp dựa trên các nghiên cứu của nhiều tác giả được thực hiện ở các nước đang phát triển như Jordan, Nam Phi và Malaysia. Tuy nhiên, tác giả không ghi cụ thể cách tổng hợp như thế nào để có được 69 mục thông tin tự nguyện sử dụng để đối chiếu với thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính ban hành quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Danh mục được tác giả thực hiện khảo sát (các kế toán viên, kiểm toán viên, nhân viên ngân hàng, nhà đầu tư tài chính) để đánh giá mức độ quan trọng của mỗi thông tin, loại trừ các mục thông tin có mức quan trọng dưới 3 (theo thang đo Likert từ 1 đến 5 tăng dần theo mức độ quan trọng, 3 là “Trung lập”). Điều này là chưa thật sự phù hợp, có thể đối với những đối tượng được khảo sát này chỉ tập trung vào một số thông tin, mà danh mục CBTT tự nguyện hướng đến nhiều đối tượng sử dụng, có thể là cơ quan nhà nước, chủ nợ, các nhà đầu tư chưa đầu tư vào công ty, hoặc là người lao động… Kết quả của nghiên cứu cho thấy nhân tố quy mô, loại hình sở hữu, lợi nhuận có tác động thuận chiều đến mức độ CBTT tự nguyện. Các nhân tố công ty kiểm toán, đòn bẩy tài chính, quy mô hội đồng quản trị, tỷ lệ thành viên không điều hành trong hội đồng quản trị thì không ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện.

Phương pháp kiểm định mô hình hồi quy đa biến nhằm kiểm định mối liên hệ giữa các biến độc lập đến biến phụ thuộc, mức ý nghĩa R2 ở mức 22% cho thấy còn có nhiều yếu tố tác động đến CBTT tự nguyện mà chưa được đưa vào mô hình nghiên cứu. Hướng nghiên cứu tương lai được tác giả đề cập khi số lượng công ty niêm yết nhiều hơn, có thể nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin ở nhiều ngành kinh doanh. Đề tài lựa chọn 03 nhóm ngành công nghiệp, xây dựng và tài chính để nghiên cứu, định hướng cũng dựa trên phương pháp kiểm định mô hình hồi quy đa biến tương tự phương pháp của tác giả này, cũng như một số tác giả trước.

Nghiên cứu mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà nội của tác giả Huỳnh Thị Vân (2013). Mức độ công bố thông tin được đo lường dựa trên hướng dẫn của thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tức là các thông tin mang tính bắt buộc. Điều này có thể dẫn đến những thiếu sót, vì tác giả nghiên cứu công bố thông tin kế toán thì cần thiết phải kết hợp căn cứ vào chuẩn mực kế toán để đối chiếu và chấm điểm mức độ CBTT của doanh nghiệp.Đối với biến độc lập, tác giả xem xét một số biến như: quy mô công ty, đòn bẩy, chủ thể kiểm toán, liên quan đến quản trị công ty nhưng chưa đưa ra cơ sở lý thuyết để đưa ra các biến độc lập, xây dựng giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy đối với nhóm ngành xây dựng, chỉ có quy mô công ty giải thích cho mức độ CBTT.

Tóm lại, từ nghiên cứu ngoài nước cho thấy sự ảnh hưởng của ngành nghề kinh doanh đến mức độ CBTT tự nguyện. Nghiên cứu trong nước về lĩnh vực CBTT tự nguyện chưa được thực hiện nhiều và nghiên cứu giữa các ngành chưa có. Do đó, tác giả nhận thấy khe hổng nghiên cứu là việc cần xác định các nhân tố và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ công bố thông tin tự nguyện. Luận văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán VN

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Luận văn: Tổng quan về thông tin tự nguyện của các Cty VN

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x