Luận văn: Ảnh hưởng của tỷ suất doanh thu của các Cty niêm yết

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Ảnh hưởng của tỷ suất doanh thu của các Cty niêm yết hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU VÀ VÕNG QUAY TÀI SẢN ĐẾN ROE CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Tài chính công ty là khâu cơ sở của hệ thống tài chính bởi lẽ nó trực tiếp gắn liền và phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh ở các đơn vị cơ sở, nơi trực tiếp tạo ra sản phẩm quốc dân, mặt khác còn có tác động quyết định đến thu nhập của các khâu tài chính khác trong hệ thống tài chính. Việc Phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp nhà quản lý công ty nắm rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó nhận ra những mặt mạnh, yếu của công ty làm căn cứ hoạch định phương án chiến lược tương lai, đồng thời đề xuất những giải pháp để ổn định, tăng cường chất lượng hoạt động công ty. Qua đó, công ty có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu, ra quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và hiệu quả SXKD.

Trong phân tích báo cáo tài chính, đánh giá tác động của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến ROE là điều vô cùng quan trọng để biết được sự thích hợp đầu tư như thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn. Thời gian qua đã có một số nghiên cứu đánh giá về công ty về tác động này qua mô hình Dupont, song cũng là phân tích trên 1 đơn vị mà chưa có đánh giá tổng quan trên từng phân ngành.

Do đó việc thực hiện đề tài này mang lại sự phân tích tổng quan tác động của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến ROE các công ty đã niêm yết, mang lại cho người quản trị công ty một cách nhìn rõ rệt trong việc quản trị doanh thu, chi phí để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán

2. Mục tiêu nghiên cứu Luận văn: Ảnh hưởng của tỷ suất doanh thu của các Cty niêm yết

Đề tài nhằm phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến ROE của các công ty, thông qua đó nhằm rút ra được các hàm ý và đề xuất về chiến lược quản trị doanh thu, chi phí của công ty nhằm đem lại hiệu quả hoạt động của công ty tốt nhất.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu:

Ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến ROE của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung: phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến ROE của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Về không gian: các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian nghiên cứu: (2015 đến 2017).

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp mô tả, thống kê

Phương pháp phân tích mô hình Dupont – Phương pháp t-test

5. Bố cục của đề tài

Chương 1. Cơ sở lý luận về phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến ROE của các công ty niêm yết

Chương 2. Phân tích ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến ROE của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3. Kết luận và đề xuất

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU VÀ VÒNG QUAY TÀI SẢN ĐẾN ROE CỦA CÁC CÔNG TY

1.1. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1.1. Khái niệm

Phân tích báo cáo tài chính là một bộ phận trong tiến trình phân tích hoạt động của công ty (Phân tích tình hình và kết quả sản xuất của công ty; phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất; tình hình tiêu thụ; phân tích tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính)

1.1.2. Đối tượng và mục đích sử dụng thông tin từ BCTC Luận văn: Ảnh hưởng của tỷ suất doanh thu của các Cty niêm yết

Đối tượng sử dụng báo cáo tài chính bao gồm:

  • Bên ngoài công ty: Nhà đầu tư, Chủ nợ, Nhà nước.
  • Bên trong công ty: Người quản lý, nhân viên .

1.1.3. Tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính của công ty giữ một vai trò cực kỳ quan trọng không thể thiếu được trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Sử dụng các công cụ, kỹ thuật để phân tích báo cáo tài chính giúp nhà phân tích, nhà quản trị kiểm tra tình hình tài chính các thời kỳ đã qua, hiện hành đã khắc phục được gì, giữ vững được gì, từ đó có các kế hoạch phát triển, đầu tư trong tương lai.

1.2. TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Luận văn: Ảnh hưởng của tỷ suất doanh thu của các Cty niêm yết

1.2.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh của công ty

Hiệu quả kinh doanh (HQKD) là một đại lượng so sánh: So sánh giữa kết quả đầu vào và đầu ra, so sánh giữa chi phí kinh doanh bỏ ra và kết quả kinh doanh thu được. Nâng cao HQKD là làm cho các chỉ tiêu đo lường HQKD của DN tăng lên và mức độ đạt được các mục tiêu định tính theo hướng tích cực.

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh Luận văn: Ảnh hưởng của tỷ suất doanh thu của các Cty niêm yết

a. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời

Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời được các DN quan tâm sử dụng bởi lợi nhuận là mục tiêu cao nhất mà các DN hướng tới.

  • Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu = Lợi nhuận/Doanh thu tiêu thụ sản phẩm
  • Tỷ suất lợi nhuận của tài sản = Lợi nhuận/Tổng tài sản
  • Tỷ suất lợi nhuận của vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu

Nhóm các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng tài sản

Hiệu suất sử dụng tài sản được thể hiện bằng việc sử dụng ít tài sản để tạo ra nhiều lợi ích hoặc giảm thời gian một vòng quay của tài sản… Để đánh giá hiệu suất sử dụng tổng tài sản của DN, người ta thường sử dụng chỉ tiêu phản ánh số vòng quay của tài sản (sức sản xuất của tài sản).

Đối với tài sản cố định, các chỉ tiêu thường được sử dụng là sức sản xuất của tài sản cố định; suất hao phí của tài sản cố định. Đối với tài sản ngắn hạn, các DN thường sử dụng số vòng quay của tài sản ngắn hạn (tháng, quý, năm); hệ số đảm nhiệm của tài sản ngắn hạn và thời gian của một vòng quay tài sản để đánh giá. Cụ thể:

  • Số vòng quay của tài sản = Tổng doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân
  • Sức sản xuất của TSCĐ = Tổng doanh thu thuần/TSCĐ bình quân
  • Số vòng quay của tài sản ngắn hạn = Tổng doanh thu thuần/Tài sản ngắn hạn bình quân
  • Thời gian một vòng quay của tài sản ngắn hạn = Thời gian của kỳ phân tích/Số vòng quay của tài sản ngắn hạn Số vòng quay của hàng tồn kho = Tổng doanh thu thuần/Hàng tồn kho bình quân

Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động trong công ty

Lao động là một trong ba yếu tố quan trong của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, số lượng và chất lượng lao động là một trong những yếu tố ánh hưởng trực tiếp đến HQKD. Hiệu quả sử dụng lao động được biểu hiện qua các chỉ tiêu sau:

Doanh lợi bình quân một lao động = Lợi nhuận ròng trong kỳ/Số lao động bình quân trong kỳ

Doanh thu bình quân một lao động = Doanh thu/Số lao động bình quân trong kỳ

1.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty

Căn cứ vào công thức tính toán HQKD của DN thì yếu tố cơ bản để nâng cao HQKD là tăng doanh thu hoặc giảm chi phí. Các biện pháp để thực hiện rất khác nhau, tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể từng DN, tuy nhiên có thể tổng hợp thành một số biện pháp cơ bản như sau:

Thứ nhất, tăng doanh thu. Thứ hai, giảm chi phí..

Thứ ba, tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng chi phí.

1.3. TỔNG QUAN VỀ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN DOANH THU, HỆ SỐ VÕNG QUAY TÀI SẢN VÀ CHỈ TIÊU ROE CỦA CÁC CÔNG TY Luận văn: Ảnh hưởng của tỷ suất doanh thu của các Cty niêm yết

1.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)

Định nghĩa

Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu (ROS) (Tỷ suất sinh lời trên doanh thu, Tỷ Suất sinh lời của doanh thu, Hệ số lãi ròng) là một tỷ số tài chính dùng để theo dõi tình hình sinh lợi của công ty cổ phần. Nó phản ánh quan hệ giữa lợi nhuận ròng dành cho cổ đông và doanh thu của công ty.

1.3.2. Vòng quay tổng tài sản (AT)

Doanh thu thuần

Vòng quay tổng tài sản (AT) = Tổng tài sản bình quân

Số vòng quay tổng tài sản (hay gọi tắt là Số vòng quay tài sản) là một tỷ số tài chính, là thước đo khái quát nhất hiệu quả sử dụng tài sản của công ty. Tỷ số này được tính ra bằng cách lấy doanh thu thuần (ròng) đạt được trong một thời kỳ nhất định chia cho giá trị bình quân tổng tài sản (bao gồm cả tài sản lưu động lẫn tài sản cố định) của công ty trong cũng kỳ đó. Giá trị bình quân tính bằng trung bình cộng của giá trị đầu kỳ và giá trị cuối kỳ. Tỷ số này cho biết mỗi đồng tài sản tạo ra cho công ty bao nhiêu đồng doanh thu.

1.3.3. Tỷ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) Luận văn: Ảnh hưởng của tỷ suất doanh thu của các Cty niêm yết

1.3.4. Mối quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, vòng quay tài sản, tỷ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

Hiện nay, các nhà phân tích tài chính hay vận dụng công thức Dupont trong các phân tích mô hình hoạt động của công ty. Đây là công cụ đơn giản nhưng hiệu quả, cho phép các nhà phân tích có thể nhìn khái quát được toàn bộ các vấn đề cơ bản của công ty, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. Công thức Dupont thông thường được triển khai sử dụng như sau:

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Có nhiều phương pháp được sử dụng để tiến hành phân tích tài chính công ty trong đó phương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng rộng rãi, phổ biến nhất. Nội dung phân tích tài chính được xem xét trên nhiều góc độ khác nhau nhưng tập trung lại thì có hai dạng chính, một là việc phân tích các chỉ tiêu trên từng báo cáo tài chính và hai là phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính.

Trong nội dung của chương này, tác giả trình bày một số nội dung liên quan đến phân tích báo cáo tài chính dựa trên mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, đó là: Phân tích mối quan hệ tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, vòng quay tài sản và tỷ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Từ đó làm cơ sở để thực hiện đề tài. Luận văn: Ảnh hưởng của tỷ suất doanh thu của các Cty niêm yết

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Tổng quan về các Cty niêm trên sở GDCK TP HCM

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x