Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Quản lý nhà nước đối với tổ chức hành nghề công chứng từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.2. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

2.2.1. Chủ thể quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng

Quốc hội ban hành Bộ luật Dân sự, Luật Công chứng, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan quy định cách thức thành lập, hình thức hoạt động, quyền và nghĩa vụ của công chứng viên và các tổ chức HNCC và trình tự, thủ tục khi thực hiện hoạt động mà các tổ chức HNCC phải tuân theo.

Chính phủ ban hành các nghị định, nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật, nhằm chi tiết hóa các quy định của luật áp dụng vào đời sống thực tiễn. Qua đó, điều chỉnh hoạt động của các tổ chức HNCC phát triển đúng pháp luật, đúng định hướng. Đồng thời, Chính phủ ban hành nghị quyết, văn bản chỉ đạo các bộ ngành, UBND tỉnh, thành phố phối hợp với nhau thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo thuận lợi công tác QLNN cũng như tạo điều kiện cho các tổ chức HNCC phát triển theo cơ cấu phù hợp. Các bộ ngành trung ương và UBND tỉnh, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với nhau triển khai chi tiết các quy định của Chính phủ. Triển khai việc thực hiện chính sách phát triển tổ chức HNCC trên địa bàn tỉnh, thành phố. Tổ chức công tác nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh liên quan đến phát triển tổ chức HNCC cũng như hoạt động công chứng để làm tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng chủ trương, chính sách pháp luật. Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội nói chung. Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp cùng Hội công chứng viên tỉnh và các sở, ngành khác triển khai thực hiện các chính sách trong hoạt động công chứng, các chương trình phát triển các tổ chức HNCC trên địa bàn, bao gồm quản lý hoạt động của các tổ chức HNCC, kiểm tra kiểm soát các hoạt động của các tổ chức này theo nội dung chương trình đã đề ra. Xây dựng triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức HNCC đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (ban hành kèm theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ), tổ chức triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển tổ chức HNCC đến năm 2020, theo một mạng lưới gắn kết với địa bàn dân cư trong toàn tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo và tăng cường an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, phục vụ hiệu quả cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với hoạt động công chứng; ban hành Quyết định Quy định Tiêu chí, mức điểm và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Năm 2017, UBND tỉnh cho ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đưa cơ sở dữ liệu vào vận hành thông suốt, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao dịch cũng như giúp gia tăng chất lượng hoạt động công chứng và hiệu quả QLNN đối với các tổ chức HNCC thông qua cơ chế theo dõi, giám sát bằng dữ liệu điện tử.

Với việc Luật Công chứng năm 2014 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo việc thành lập, đăng ký hoạt động của các Văn phòng công chứng phải thực hiện đúng quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Khuyến khích phát triển và thành lập các tổ chức HNCC từ hai Công chứng viên trở lên, yêu cầu các VPCC được thành lập theo Luật Công chứng 2006 nhanh chóng tiến hành chuyển đổi cho phù hợp với quy định của văn bản luật hiện hành; Ra quyết định thu hồi quyết định thành lập đối với 2 VPCC không đủ điều kiện chuyển đổi. Sau khi Quy hoạch tổng thể các tổ chức HNCC được bãi bỏ, UBND tỉnh cần đặt ra yêu cầu quản lý việc thành lập mới VPCC khắt khe hơn nhằm đảm bảo chất lượng chung của hoạt động công chứng đồng thời vẫn thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa của Nhà nước.

Các Sở, ngành của tỉnh có nhiệm vụ tham mưu với UBND tỉnh thực hiện các quy định pháp luật trong QLNN đối với các tổ chức HNCC, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, phát triển tổ chức HNCC, Hội công chứng viên của tỉnh, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức này theo nội dung chương trình đã đề ra. Cụ thể, Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lắk lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên; ra quyết định tạm đình chỉ đối vớiCông chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc Công chứng viên đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc bảo đảm tiêu chuẩn hành nghề của công chứng viên tại tỉnh.

Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có 3 Phòng công chứng và chỉ thành lập mới VPCC. Theo phân công của UBND tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND, Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai thực hiện; trực tiếp tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập VPCC đồng thời kiểm tra, giám sát tính khả thi đối với các tiêu chí đã được thẩm định trước khi cấp giấy đăng ký hoạt động cho VPCC. Trong hai năm từ 2018 đến năm 2019, Sở Tư pháp đã ra quyết định thành lập cho 7 VPCC; thực hiện đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho hơn 10 công chứng viên thuộc các VPCC trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh, Sở Tư pháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc xây cơ sở dữ liệu công chứng; thực hiện thường xuyên việc sao lưu cơ sở dữ liệu công chứng, cùng với các tổ chức HNCC thường xuyên, kịp thời cập nhật văn bản công chứng, văn bản ngăn chặn, văn bản giải tỏa ngăn chặn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Luật học

2.2.2. Về việc thực hiện các nội dung, hình thức quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng. Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

2.2.1.1. Công tác ban hành văn bản pháp luật, hướng dẫn của cơ quan QLNN

Hoạt động xây dựng, ban hành văn bản pháp luật đóng vai trò quan trọng trong QLNN. Đây là hình thức hoạt động chủ yếu nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi cơ quan nhà nước từ trung ướng đến địa phương được ban hành các loại văn bản pháp luật tương ứng với thẩm quyền. Dù khác nhau về thẩm quyền ban hành nhưng tất cả những quy định được ban hành ra đều nhằm mục đích điều chỉnh hoạt động công chứng, hoạt động của các tổ chức HNCC diễn ra đúng pháp luật, hiệu quả, theo mục tiêu đã đề ra.

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức HNCC đến năm 2020 của Chính phủ, Quyết định số 240/QĐ-TTg ban hành tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức HNCC ở Việt Nam đến năm 2020, Quyết định số 1093/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Đề án phát triển tổ chức HNCC trên địa bàn tỉnh, Tờ trình số 68/TTr-STP của Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện, Đề án quy hoạch phát triển tổ chức HNCC đến năm 2020 UBND tỉnh ra quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển tổ chức HNCC đến năm 2020. Đề án được xây dựng với mục đích tổ chức triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển tổ chức HNCC đến năm 2020 theo một mạng lưới gắn kết với địa bàn dân cư trong toàn tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và thực hiện quy định pháp luật về công chứng, đảm bảo và tăng cường an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, phục vụ hiệu quả cho quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với các tổ chức HNCC; Thực hiện phát triển các tổ chức HNCC theo đúng quy hoạch và lộ trình cụ thể nhằm đảm bảo cho sự phát triển hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Để đạt được những mục tiêu này, UBND tỉnh đặt ra yêu cầu việc thành lập, đăng ký hoạt động của các VPCC phải thực hiện đúng quy định của Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

Với sự ra đời của Luật Công chứng 2014, UBND tỉnh Đắk Lắk đã những thay đổi về chỉ đạo phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới, trong đó: Khuyến khích phát triển và thành lập các tổ chức HNCC từ hai Công chứng viên trở lên, yêu cầu các VPCC được thành lập theo Luật Công chứng 2006 nhanh chóng tiến hành chuyển đổi cho phù hợp với quy định của văn bản luật hiện hành; Ra quyết định thu hồi quyết định thành lập đối với 2 VPCC không đủ điều kiện chuyển đổi. Bên cạnh đó UBND của ban hành Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chí, mức điểm và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, theo đó UBND tỉnh phân công Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập VPCC đồng thời kiểm tra, giám sát tính khả thi đối với các tiêu chí đã được thẩm định trước khi cấp giấy đăng ký hoạt động cho VPCC. Quy định trên nhằm mục đích xây dựng tiêu chuẩn thành lập VPCC đồng đều, chất lượng phù hợp với trình độ phát triển của địa phương vừa đáp ứng nhu cầu của xã hội vừa đảm bảo yếu tố hiệu quả hoạt động của các tổ chức này.

Quy hoạch tổng thể các tổ chức HNCC đã được Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch trên cở sở phù hợp với tình hình mới và cơ chế kinh tế thị trường. Tuy vậy, vẫn cần thiết phải có sự kiểm soát của Nhà nước đối với việc phát triển tổ chức hành nghề chứng theo hướng chặt chẽ hơn. Vì vậy, sau khi xem xét các tiêu chí thành lập VPCC theo Quyết định số 49/2015, UBND tỉnh cần tiến hành phân tích so sánh những tiêu chí này trong điều kiện hiện tại, đồng thời có xây dựng dự báo tiến trình phát triển trong tương lai để nhanh chóng có những sửa đổi, bổ sung cần thiết theo hướng tiêu chuẩn cao hơn, chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo chất lượng chung của hoạt động công chứng đồng thời vẫn thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa của Nhà nước.

2.2.1.2. Chỉ đạo thực hiện trong công tác QLNN đối với tổ chức hành nghề công chứng phù hợp tiến trình phát triển kinh tế – xã hội Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

Ngày 9/10/2013, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên minh Công chứng quốc tế (UINL), đây là một dấu mốc ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động công chứng ở Việt Nam và sự hội nhập sâu rộng của công chứng Việt Nam với công chứng thế giới. Với sứ mệnh nhằm mục đích thúc đẩy, phối hợp và phát triển chức năng và hoạt động của các công chứng viên trên toàn thế giới, Liên minh Công chứng quốc tế hoạt động nhằm đảm bảo phẩm giá và sự độc lập của các công chứng viên để cung cấp một dịch vụ tốt hơn cho mọi người và xã hội nói chung.

Việc Việt Nam thực hiện thành công chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, phát triển mạng lưới tổ chức HNCC, thành lập hội công chứng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp công chứng viên… là những điều kiện tiên quyết cho việc gia nhập Liên minh Công chứng quốc tế. Ngành công chứng Việt Nam có thêm nhiều cơ hội tốt để học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với công chứng quốc tế, điều này góp phần đưa công chứng Việt Nam ngày càng phát triển. Công chứng viên Việt Nam cần một tổ chức xã hội-nghề nghiệp có thể đại diện cho mình ở tầm quốc gia tại các diễn đàn, tổ chức công chứng khu vực và thế giới. Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam ra đời trong bối cảnh nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, trực tiếp là Bộ Tư pháp cũng như Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp các địa phương, với sứ mệnh khẳng định vị thế, vai trò và đóng góp của giới công chứng viên Việt Nam đối với xã hội, cùng với các cơ quan QLNN thực hiện việc quản lý, phát triển đội ngũ công chứng viên và phát triển nghề công chứng theo hướng bền vững, đúng pháp luật. Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

Trên con đường thực hiện thực hiện chủ trương xã hội hóa công chứng, cơ quan QLNN cũng như các tổ chức HNCC của tỉnh Đắk Lắk cũng đang phải đổi mặt với nhiều thách thức như: cơ sở hạ tầng cho hoạt động công chứng và hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước còn hạn chế và thiếu đồng bộ; Thiếu hụt nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và có trình độ quản lý đối với các tổ chức HNCC; hệ thống thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu còn nhiều hạn chế; sự kết nối giữa cơ quan QLNN với các cơ quan nhà nước có liên quan và với các tổ chức HNCC chưa hiệu quả. Đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thực hiện QLNN đối với sự phát triển của cả hoạt động công chứng lẫn các tổ chức HNCC phù hợp với sự phát triển của xã hội và tiến trình hội nhập.

Trước tình hình này, ở cấp độ địa phương UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cập nhật khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 93/TTr-STP ngày 30/12/2016. Đây là một hoạt động tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Công chứng 2014 và chủ trương cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, tiết kiệm chi phí hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch. Ngoài ra, UBND tỉnh còn ban hành các quy định về quy hoạch phát triển các tổ chức hành công chứng và các tiêu chí thành lập VPCC để kịp thời điều chỉnh các tổ chức này phát triển đúng hướng. Tuy nhiên, qua thời gian hội nhập quốc tế một số quy định về quy hoạch không còn phù hợp, các tiêu chuẩn, tiêu chí thành lập cũng chưa được cập nhật. Đòi hỏi các cơ quan QLNN phải có sự chỉ đạo kịp thời đối với các tổ chức HNCC cho phù hợp tiến trình kinh tế – xã hội.

2.2.1.3. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với tổ chức hành nghề công chứng

Công tác hướng dẫn thanh tra việc thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển, hoạt động của các tổ chức HNCC; xử lý vi phạm pháp luật đã và đang được quan tâm. UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã thành lập các đoàn kiểm tra thanh tra thường xuyên và đột xuất để kiểm tra việc thực hiện pháp luật tại các tổ chức HNCC, để kịp thời phát hiện vi phạm các quy định. Qua thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức HNCC trong thời gian vừa qua, kết luận ghi nhận một số trường hợp vi phạm trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch điển hình như:

  • Phiếu yêu cầu công chứng không ghi họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, không ghi đầy đủ nội dung theo quy định của Điểm a, khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng.
  • Lời chứng Công chứng viên chưa phù hợp với mẫu lời chứng ban hành kèm Thông tư số 06/2015/TT-BTP
  • Giấy tờ do người yêu cầu công chứng cung cấp chưa phù hợp, như: bản sao chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng, nội dung về tình trạng hôn nhân thể hiện tại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng theo hướng dẫn của Thông tư 15/2015/TT_BTP và Nghị định 123/2015NĐ_CP
  • Sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định
  • Lập sổ chứng thực bản sao từ bản chính, số công chứng hợp đồng, giao dịch không đúng mẫu.

Ngoài những hành vi vi phạm kể trên thì đoàn thành tra cũng ghi nhận việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực công chứng: các tổ chức hành nghề cồng chứng tuân thủ việc niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng, chi phí công chứng, thù lao công chứng; thực hiện đầy đủ việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên; thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thuận tiện trong việc tra cứu, sử dụng theo quy định tại Điều 63, Điều 64 Luật Công chứng…

Bên cạnh đó, để phát huy tốt hiệu quả hoạt động QLNN đối với các tổ chức HNCC, Sở Tư pháp cũng nên tổ chức công tác lấy ý kiến, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến công chứng và tổ chức HNCC phát huy vai trò giám sát của nhân dân, đồng thời tăng cường hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong QLNN đối với các tổ chức HNCC nói chung.

2.2.1.4. Xây dựng hệ thống dữ liệu công chứng Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng là công cụ đắc lực phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ của các công chứng viên. Từ thực tế trên, đòi hỏi sự cần thiết phải xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng hoàn thiện, đầy đủ trên phạm vi toàn tỉnh có sự kết nối dữ liệu giữa các cơ quan chức năng có liên quan. Việc ban hành Quy chế Khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng là một bước tích cực trong thực hiện Luật Công chứng, đưa cơ sở dữ liệu vào vận hành thông suốt, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao dịch. Với những khuyết điểm còn tồn tại của phần mềm quản lý công chứng của tỉnh Đắk Lắk, gần như tất cả các VPCC trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột đầu tư sử dụng thêm một phần mềm nữa là phần mềm Quản lý HĐ Công chứng và dữ liệu ngăn chặn UCHI. Phần mềm này khắc phục được hầu hết những khuyết điểm của phần mềm do Sở Tư pháp xây dựng. Giao diện thân thiện, thao tác nhanh chóng, hiệu quả, đồng bộ dữ liệu tình trạng ngăn chặn giao dịch của tài sản ngay tức thời. Tuy nhiên, hệ thống dữ liệu này lại chỉ bao gồm thông tin của nội bộ từng văn phòng.Tổ chức và hoạt động thông tin công chứng vẫn mang tính tạm thời. Trước tình trạng này, UBND tỉnh Đắk Lắk nói chung và Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk nói riêng cần nhanh chóng thực hiện cải cách, nâng cấp hệ thống dữ liệu công chứng của tỉnh. Khắc phục những hạn chế kịp thời đáp ứng nhu cầu truy cập quản lý, vận hành, cập nhật, tra cứu dữ liệu, cung cấp, sử dụng và lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng các hợp đồng, giao dịch về động sản và bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thực tế còn cho thấy, cũng có những bất cập trong hoạt động công chứng, chứng thực không phải do yếu tố chủ quan từ công chứng viên mà do thiếu sự liên kết, chia sẻ thông tin đồng bộ về giao dịch bất động sản, đăng ký giao dịch bảo đảm. Hay trường hợp người dân sau khi hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại VPCC, nộp hồ sơ qua văn phòng đăng ký đất đai và chi cục thuế thì hồ sơ bị trả về với lý do cá nhân này đang nợ thuế. Trong khi đó, khi VPCC kiểm tra thông tin của cá nhân và tài sản liên quan trong hợp đồng thì không phát hiện bất kỳ thông tin ngăn chặn nào. Vấn đề phát sinh làm cho thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân bị kéo dài, có trường hợp cá nhân, tổ chức chậm nộp thuế số tiền vài ngàn đồng, có trường hợp thông tin ngăn chặn không được gửi cho các VPCC hoặc cơ quan thuế chưa cập nhật hệ thống của chính mình nên vẫn thông báo việc nợ thuế khiến cho người dân phải tự đi tìm lại biên lai và các bằng chứng chứng minh cho việc họ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế để được cơ quan gỡ thông tin ngăn chặn, sau đó giao dịch mới có thể tiến hành. Thiếu sót này gây thiệt hại không chỉ về thời gian và tiền bạc của người dân mà lớn hơn còn gây ra một sự lãng phí nguồn lực xã hội. Vì vậy, việc cần thiết phải có sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan như sở tư pháp, văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế, cơ quan thi hành án dân sự, tòa án nhân dân…nhằm cập nhật thông tin đầy đủ và tức thời.

2.2.1.5. Xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm pháp luật công chứng Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

Tình trạng giả mạo giấy tờ, giả người công chứng là một trong những thực trạng gặp phải ở tất cả các tổ chức HNCC trên cả nước.Với trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển như hiện nay việc tìm ra được một giải pháp triệt để giải quyết vấn đề này là hoàn toàn bất khả thi. Các đối tượng vi phạm sử dụng giấy tờ làm giả với mức độ ngày càng phức tạp và tinh vi. Trong quá trình công chứng, để xác định được tính chính xác và hợp pháp của các loại giấy tờ công chứng cần vận dụng phối hợp không chỉ các thiết bị kỹ thuật mà còn cả kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ của mình. Bên cạnh đó, trong quá trình chứng thực sao y bản chính với số lượng đa dạng các loại văn bằng, chứng chỉ…, đặc biệt đối với các loại chứng chỉ, chứng nhận tin học, ngoại ngữ được cấp bởi nhiều trường, trung tâm trên cả nước các công chứng viên gặp không ít khó khăn trong việc nắm rõ, bao quát hết được các loại giấy tờ này.

Bên cạnh đó, việc xác định “đúng người” là một trong những yêu cầu tối quan trọng của hoạt động công chứng. Vì vậy, đứng trước tình trạng nhiều người yêu cầu công chứng có hành vi gian dối nhờ người khác đóng giả vợ chồng, bố mẹ hoặc anh chị em…của mình để ký tên với hợp đồng các tổ chức HNCC cần kiểm tra đối chiếu thông tin, xác minh kỹ càng hành vi, thái độ của người yêu cầu nhằm kịp thời phát hiện hành vi giả mạo khi tiếp nhận hồ sơ. Nếu công chứng thành công, các đối tượng vô tư sử dụng hồ sơ được công chứng, giấy tờ giả để tiến hành các hành vi, giao dịch vi phạm pháp luật, những nạn nhân của các đối tượng này yên tâm khi thấy có dấu đỏ đóng dấu của các tổ chức HNCC từ đó phát sinh thiệt hại lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ sử dụng máy soi, kính lúp để quan sát kỹ giấy tờ, kiểm tra, xác minh đối chiếu thông tin, kịp thời phát hiện việc giả mạo khi tiếp nhận hồ sơ cần có sự phối hợp chuyên môn giữa các tổ chức HNCC với các cơ quan, tổ chức có liên quan như văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan công an…để kịp thời xác minh các giấy tờ có liên quan. Ngoài ra, Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cũng cần xây dựng các kênh thông tin như công văn thông báo, hệ thống dữ liệu công chứng, tập huấn nhằm cập nhật cung cấp thông tin về các trường hợp giả giấy tờ, giả người cách thức và bằng chứng thu thập được, giúp các tổ chức công chứng cảnh giác hơn và dễ dàng phát hiện những hành vi vi phạm. Hành vi giả mạo giấy tờ, mạo danh người đi công chứng đã tác động tiêu cực đến việc bảo đảm an toàn pháp lý trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều tổ chức, cá nhân bị lừa, bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng và gây áp lực cho công chứng viên. Ngoài thiệt hại về vật chất, các hành vi giả mạo còn ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống công chứng và trở thành nỗi “bất an” cho những người tham gia giao dịch, nỗi “ám ảnh” của nhiều công chứng viên. Những hành vi này nếu được thực hiện trót lọt có thể gây ra những thiệt hại rất lớn tuy vậy mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này hiện tại lại rất thấp với mức phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, văn bản hoặc giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người yêu cầu công chứng để được công chứng hợp đồng, giao dịch; làm giả giấy tờ, văn bản để được công chứng bản dịch. Điều này đặt ra yêu cầu, các nhà làm luật cần nghiên cứu gia tăng mức hình phạt để đủ tính răn đe, hạn chế đến mức thấp nhất hành vi vi phạm.

Đối với các tổ chức HNCC, trong quá trình thực hiện hoạt động vi phạm quy định của Luật Công chứng thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật, các công chứng viên vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Trong thực tế, có khó xử phạt được hoặc có những hành viđã xử phạt nhưng tổ chức HNCC, người yêu cầu công chứng vẫn tái phạm do mức xử phạt nhẹ chưa đủ răn đe. Quy định Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng Không cung cấp thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên của tổ chức mình thực hiện công chứng để đưa vào cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định của Luật Công chứng (Bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 15 NĐ 67/2015). Nếu chiếu theo quy định này thì hầu như tất cả các tổ chức HNCC của tỉnh Đắk Lắk đều sẽ vi phạm nó. Nguyên nhân là do cách thức cài đặt nhập dữ liệu hiện này của Trang Cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Đắk Lắk, do bất cập trong cách cài đặt này nên các tổ chức HNCC không thể nhập chính xác, đầy đủ thông tin của nhiều giao dịch, tài sản. Cũng trong NĐ 67/2015 Sửa đổi Điểm a, Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Hành vi vi phạm quy định về hoạt động hành nghề công chứng quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Công chứng ngoài trụ sở của tổ chức HNCC không đúng quy định tại Điều 44 của Luật Công chứng. Tuy nhiên, việc xử phạt các tổ chức HNCC về hành vi này là khó chứng minh và khó xử phạt, mặc dù trên thực tế các tổ chức HNCC thực hiện công chứng cho người yêu cầu công chứng nằm ngoài những đối tượng thuộc Khoản 2 Điều 44 Luật Công chứng.

2.2.1.6. Tiêu chuẩn công chứng viên và tiêu chí thành lập văn phòng công chứng Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam để được bổ nhiệm công chứng viên cần đáp ứng các điều kiện sau: tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt; có bằng cử nhân luật; có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật; tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng; đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

Người có bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng với thời gian đào tạo nghề công chứng là 12 tháng.Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng được cơ sở đào tạo nghề công chứng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng.Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng sau đó phải tập sự hành nghề tại một tổ chức HNCC trong thời gian 12 tháng.

Những người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 05 năm trở lên; luật sư đã hành nghề từ 05 năm trở lên; giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật; người đã là thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật thì được miễn đào tạo nghề công chứng. Những người này chỉ phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trong thời gian 03 tháng và tập sự tại tổ chức HNCC trong thời gian 06 tháng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên. Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

Đối với những người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết về cơ sở đào tạo nghề công chứng, chương trình khung đào tạo nghề công chứng và việc công nhận tương đương.

Người đáp ứng đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo Luật Công chứng 2014 có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên được gửi đến Sở Tư pháp nơi người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên đã đăng ký tập sự hành nghề công chứng. Năm 2018 là năm chứng kiến sự gia tăng đột biến số lượng VPCC được cấp giấy đăng ký hoạt động. Bảy VPCC mới hoạt động ở các huyện như Krông Năng, Ea H’leo, Krông Búk, Ea Kar, Krông Ana, Krông Bông, Ea Súp và Buôn Đôn. Đây là một số lượng VPCC khá lớn so với tương quan về số lượng nhu cầu công việc cần công chứng. Không thể phủ nhận sự xuất hiện nhiều VPCC đã tạo ra mạng lưới tổ chức HNCC rộng khắp và phân bố khắp các địa bàn dân cư trên toàn tỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, cá nhân trong xã hội, tăng cường tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng giao dịch, bảo đảm các hợp đồng, giao dịch liên quan hoặc có khả năng liên quan đến chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản đều phải được công chứng, tạo sự đa dạng và thuận tiện hơn cho người dân sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, việc nhu cầu công chứng của người dân trong vài năm trở lại đây có xu hướng phát triển chậm, gia tăng không đáng kể như thời kỳ trước đây khiến cho nhiều VPCC rơi vào tình trạng thiếu việc để làm. Kinh tế tăng trưởng thấp, thị trường bất động sản sau khi đạt mức tăng quá nóng đã giảm nhiệt và chững lại kéo theo hàng số lượng giao dịch cần công chứng cũng giảm rõ rệt.

Trước đây, “Quy hoạch tổng thể Phát triển tổ chức HNCC” do chính phủ ban hành nhằm hạn chế tình trạng tăng trưởng nóng các VPCC trong giai đoạn đầu thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng đã khắc phục đáng kể một số bất cập trong thực tế. Nhưng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 đã bãi bỏ các quy định có liên quan đến Quy hoạch tổng thể Phát triển tổ chức HNCC. Theo đó, Luật không còn quy định ấn định số lượng cứng các VPCC như trước đây. Hiện nay, để đảm bảo cho các VPCC hoạt động hiệu quả, chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội cần phải có biện pháp quản lý khác thay thế việc bỏ biện pháp QLNN bằng việc kiểm soát số lượng. Nhà nước cần tiến hành rà soát, sửa đổi các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với công chứng viên, điều kiện thành lập, tổ chức hoạt động, các quyền và nghĩa vụ pháp lý của tổ chức HNCC, đặc biệt UBND tỉnh cần xem xét ban hành bộ tiêu chí thành lập VPCC theo hướng chặt chẽ hơn, tiêu chuẩn cao hơn để phù hợp với tính đặc thù của ngành nghề này trong giai đoạn hiện nay.

UBND tỉnh cần xây dựng kế hoạch phát triển nghề công chứng sao cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, phù hợp sự phân bố về vị trí địa lý và với nhu cầu của từng huyện, bảo đảm tổ chức HNCC phát triển gắn với địa bàn dân cư, đáp ứng đầy đủ nhu cầu công chứng của các cá nhân, tổ chức trong địa bàn. UBND tỉnh khi xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC cần đảm bảo các tổ chức này đáp ứng đúng, đủ các tiêu chí theo các tiêu chí thành lập VPCC trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhằm thực hiện tốt vai trò QLNN đối với hoạt động công chứng, UBND tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND về ban hành quy đinh về Quy định Tiêu chí, mức điểm và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập VPCC trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (trừ các VPCC được thành lập từ việc chuyển đổi Phòng Công chứng sang VPCC): Quy định này nhằm tránh việc thành lập VPCC tràn lan như không đảm bảo chất lượng hoạt động, gây mất an toàn cho các hợp đồng, giao dịch dân sự, dễ phát sinh rủi ro pháp lý gây thiệt hại cho xã hội. Việc chấm dứt, giải thể hoạt động của các tổ chức HNCC không đơn giản như việc chấm dứt hay giải thể của một tổ chức thông thường. Sự thay đổi này phát sinh nhiều nghĩa vụ pháp lý theo sau, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát của mình Sở Tư pháp Đắk Lắk cần tăng cường thanh tra, kiểm tra quá trình hoạt động, xử lý nghiêm các sai phạm, có thể thu hồi giấy đăng ký hoạt động của VPCC, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập đối với tổ chức HNCC hoạt động vi phạm, không tuân thủ điều kiện khi thành lập trong quá trình hành nghề để đảm bảo chất lượng của hoạt động công chứng cũng như hiệu quả QLNN đối với các tổ chức HNCC.

2.3. Những ưu điểm, hạn chế và nguyên ngân của những hạn chế trong quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

2.3.1. Những ưu điểm

Sở Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp hoạt động của các tổ chức HNCC tại địa phương. Với vai trò đó, hàng năm Sở Tư pháp đều ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng QLNN, cụ thể thông qua việc: xây dựng các chương trình, kế hoạch báo cáo chuyên đề, xây dựng đề án triển khai áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu, tổ chức hội nghị tấp huấn bồi dưỡng trao đổi nghiệp vụ, triển khai nội dung các quy định pháp luật liên quan đến công chứng, chủ trương xã hội hóa công chứng và định hướng phát triển nghề công chứng tại địa phương.

Bên cạnh đó Sở còn tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định mức trần thù lao công chứng và Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, mức điểm và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập VPCC trên địa bàn tỉnh giúp điều chỉnh số lượng tổ chức HNCC ở tỉnh phát triển ổn định mà vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động. Riêng tỉnh Đắk Lắk trong năm 2019 với 39 công chứng viên hành nghề tại21 tổ chức HNCC của tỉnh đã thực hiện công chứng 170.263 hợp đồng giao dịch, trong đó, gần 90% số giao dịch đó được công chứng ở VPCC đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách nhà nước. Các VPCC gia tăng về số lượng tạo thuận lợi cho người dân trong việc dễ dàng lựa chọn nơi để thực hiện yêu cầu công chứng. Số lượng các VPCC càng tăng đồng nghĩa với sự cạnh tranh giữa các văn phòng càng rõ rệt. Điểm h, Khoản 1 Điều 7, Luật Công chứng 2014 quy định quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức mình, cho nên cách duy nhất để các VPCC thu hút người dân lựa chọn nơi giao dịch chính là việc đầu tư thương hiệu và chất lượng dịch vụ. Đây là một trong những hiệu quả tiến bộ mà quá trình xã hội hóa công chứng mang lại.

Nhận thức được vai trò của hoạt động công chứng đối với việc đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch cũng như duy trì sự ổn định của xã hội, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo cụ thể đối với các Sở ban ngành và tổ chức có liên quan nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả Luật Công chứng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành một cách có hệ thống và đồng bộ. Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng như UBND tỉnh còn kịp thời có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giải đáp thắc mắc, hỗ trợ các tổ chức HNCC trong suốt quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, năm 2016 UBND tỉnh đã ra quyết định thành lập Hội công chứng viên tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành công“ngôi nhà chung” cho các công chứng,trở thànhtổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả công chứng viên. Nhằm phát huy vai trò tự quản của Hội Công chứng viên về quản lý tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên đã tiến hành ký kết: “Quy chế phối hợp trong việc quản lý về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”thông qua việc ban hành và giám sát việc thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, Điều lệ của Hội Công chứng viên, giám sát hoạt động tuân theo pháp luật của các tổ chức HNCC và các công chứng viên, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng, tạo sự thống nhất, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm cũng được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kịp thời và hiệu quả. Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện thanh tra đã kịp thời phát hiện, điều chỉnh và xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật của các công chứng viên và tổ chức HNCC, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả của hoạt động bổ trợ tư pháp, tính nghiêm minh của pháp luật. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra Sở Tư pháp tỉnh đánh giá được thực tiễn thi hành của pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng, phát hiện được những vướng mắc trong quy định từ đó đã có những thay đổi, hướng dẫn kịp thời. Ngoài ra, kết quả của hoạt động này không chỉ nhằm đánh giá hoạt động của các tổ chức HNCC mà còn là cơ sở để đánh giá thực trạng QLNN về công chứng nói chung, từ đó hoàn thiện thể chế pháp luật về công chứng cho phù hợp với thực tiễn xã hội.

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

Những hạn chế:

Tư nhân hóa các nguồn lực của xã hội là xu hướng phát triển tất yếu, giúp tối ưu hóa nguồn lực, tăng tính minh bạch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Xã hội hóa công chứng đã mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội. Lường trước được tình trạng tăng trưởng nóng số lượng các VPCC tư nhân là không tránh khỏi trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển dịch, Chính phủ đã ban hành quy định về Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức HNCC nhằm kiểm soát số lượng VPCC phù hợp với từng địa phương. Đến năm 2019, nhận thấy sự cần thiết phải để hoạt động này tuân theo cơ chế thị trường cũng như căn cứ vào tình thực tế của các tổ chức HNCC, Chính phủ đã quyết định bỏ quy định về phân bổ số lượng VPCC. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức HNCC, tổng số tổ chức HNCC quy hoạch đến năm 2020 đối với tỉnh Đắk Lắk là 23 tổ chức HNCC. Thực tế tại địa bàn tỉnh cho đến năm 2019, toàn tỉnh có 21 tổ chức HNCC hoạt động. Tuy số lượng các tổ chức HNCC vẫn thấp hơn so với mức quy hoạch, nhưng vẫn xuất hiện tình trạng các đội ngũ nguồn công chứng viên không đủ đáp ứng, mật độ VPCC phân bố không đều, tập trung chủ yếu tại một địa bàn cấp huyện, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức HNCC. Ngoài ra, chất lượng hoạt động của một số VPCC không được đảm bảo, hiệu quả công chứng mang lại không cao dẫn đến việc không thể hiện được vai trò phòng ngừa, đảm bảo an toàn pháp lý.

Số lượng các tổ chức HNCC tăng nhanh nhưng các cơ quan QLNN của tỉnh thực hiện công tác QLNN chưa thực sự hiệu quả, còn thiếu sâu sát trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức HNCC, để xảy ra tình trạng vi phạm trình tự, thủ tục công chứng…Bên cạnh đó, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ QLNN, các chức danh tư pháp của một số cơ quan cũng như năng lực phối hợp giữa các cơ quan QLNN với các cơ quan, tổ chức có liên quan và với tổ chức HNCC còn chưa cao dẫn đến dễ xảy ra vi phạm pháp luật công chứng ảnh hưởng đến hiệu quả QLNN nói chung. Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

Tình trạng một tài sản được giao dịch ở nhiều tổ chức HNCC vẫn còn tồn tại gây mất niềm tin trong xã hội cũng như gây ra thiệt hại về vật chất và tinh thần cho các bên liên quan. Bất cập này xuất phát từ nguyên nhân do hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng hoạt động chưa đồng bộ và hiệu quả. Bản thân hệ thống còn tồn tại nhiều khuyết điểm, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của các tổ chức HNCC.Ngoài ra, việc thực hiện chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thuế, cơ quan thi hành án, Sở Tài nguyên và Môi trường…còn chậm và chưa hiệu quả.

Nguyên nhân của hạn chế:

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồ sộ về số lượng nhưng chưa đồng đều về chất lượng. Nhiều quy phạm có nội dung mâu thuẩn, chồng chéo nhau. Văn bản quy phạm pháp luật do cấp dưới ban hành mâu thuẫn, thậm chí quy định nội dung trái với văn bản quy phạm pháp luật do cấp trên ban hành. Một số quy định pháp luật có nội dung không rõ ràng, gây lúng túng và không thống nhất trong cách áp dụng.

Năng lực chuyên môn của một số cán bộ, công chức làm nhiệm vụ QLNN còn nhiều hạn chế, chưa đồng đều. Dẫn đến tình trạng bản thân đội ngũ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức HNCC không phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm. Chất lượng của việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm cũng vì đó mà ảnh hưởng.

Khả năng phân tích, dự báo hướng phát triến để xác định tầm nhìn, xây dựng pháp luật còn chưa cao. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật vừa ban hành đã phát sinh nhiều điểm không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Sự thay đổi thường xuyên về pháp luật sẽ gây mất ổn định trật tự xã hội.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của tỉnh phát triển chưa đồng bộ: hệ thống máy tính, mạng viễn thông, cơ sở vật chất văn phòng…cộng với năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào QLNN còn chưa cao ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả QLNN đối với các tổ chức HNCC.

Tiểu kết Chương 2

Xã hội hóa công chứng đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Qua 5 năm thi hành Luật Công chứng 2014, thực tiễn hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cho thấy những kết quả nhất định. Những đổi mới trong quy định của Luật đã cải thiện chất lượng công chứng nói chung, giảm thiểu được gánh nặng cho Phòng công chứng và UBND cấp xã, giải quyết kịp thời nhu cầu công chứng của người dân, tạo hành lang pháp lý an toàn cho các giao dịch thương mại, dân sự diễn ra trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trước những nguy cơ, rủi ro pháp lý có thể xảy ra…Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, thực tế áp dụng pháp luật đã cho thấy vẫn còn nhiều vướng mắc cần phải khắc phục. Các cơ quan nhà nước cần hoạt động tích cực hơn trong công tác quản lý của mình để đảm bảo chất lượng của hoạt động công chứng vẫn được duy trì và phát triển đúng hướng, phát huy được vai trò của công chứng là “người gác cửa” bảo vệ tính pháp lý của hợp đồng, giao dịch đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trên cơ sở phân tích và đánh giá những ưu, nhược điểm của quá trình thực hiện pháp luật công chứng cũng như quá trình thực hiện chức năng quản lý của nhà nước, Chương 3 đưa ra các quan điểm, đề xuất định hướng hoàn thiện cơ chế quản lý của nhà nước. Luận văn: Thực trạng tổ chức hành nghề công chứng tại Đắk Lắk

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận văn: Giải pháp NC quản lý nghề công chứng tại Đắk Lắk

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x