Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn:Phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân, tạo ra nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. [1] Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, là phương tiện chủ yếu để nâng cao mức sống đồng bào dân tộc. Tăng trưởng kinh tế miền núi phải dựa trên nguyên tắc hài hòa xã hội, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường lâu bền. Bởi môi trường sinh thái vô cùng cần thiết cho sự sống của con người và mọi loài sinh vật, là cơ sở tự nhiên không thể thiếu được cho sự phát triển bền vững của các ngành nông – lâm – ngư nghiệp.

Những năm gần đây, các hoạt động nông nghiệp cùng với những hoạt động dịch vụ, sinh hoạt đã làm xuất hiện nhiều vấn đề môi trường. Những vấn đề này gây tác động mạnh mẽ và lâu dài đến các hệ sinh thái ở khu vực nông thôn, nó cản trở sự phát triển bền vững trong tương lai. Nó ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi và ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường nhật của người dân nông thôn. Quan trọng nhất, hiện trạng môi trường trên tác động xấu đến sức khoẻ cộng đồng dân cư nông thôn và để lại hậu quả lâu dài đối với thế hệ mai sau.

Tình trạng thoái hóa đất đai và tài nguyên rừng ở miền núi nói chung vẫn đang tiếp tục gia tăng. Địa hình miền núi có độ dốc lớn, dòng chảy mạnh và do rừng bị tàn phá nghiêm trọng nên hiện tượng đất bị xói mòn, sụt lở,… xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc miền núi.

Bảo vệ, cải thiện môi trường là yếu tố quan trọng không tách rời trong quá trình phát triển kinh tế. Coi yêu cầu bảo vệ môi trường là một tiêu chí không thể thiếu trong các chiến lược, các chính sách, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội miền núi. Phát triển bền vững miền núi là sự nghiệp của cả nước, nhưng trước hết là của đồng bào các dân tộc miền núi. Phát triển bền vững miền núi là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành,…của mỗi người dân và của toàn xã hội.

Định Hóa là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, có nhiều đồng bào dân tộc đang chung sống và hoạt động sản xuất chủ yếu là nông – lâm nghiệp. Kinh tế của huyện có nhiều thay đổi đáng kể nhưng sự phát triển còn ở mức thấp so với thực tế tình hình phát triển kinh tế xã hội nước ta hiện nay. Để thu được kết quả cao trong sản xuất, người dân đã dùng mọi biện pháp (sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu,… kể cả những chế phẩm bị cấm hoặc đã quá thời hạn cho phép sử dụng) hoặc sử dụng bừa bãi các chế phẩm này làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi mà lãng quên đến môi trường sinh thái hiện nay đang bị đe dọa. Có nhiều người dân biết được sự nguy hại của các chế phẩm hoá học không nên sử dụng đối với môi trường đất, nước và không khí nhưng vẫn phải sử dụng vì mục đích kinh tế. Thêm vào đó, độ che phủ rừng của huyện, đặc biệt rừng phòng hộ cũng ngày càng thấp dần. Trước thực tế đang diễn ra như vậy, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa” nhằm mục tiêu vừa phát triển kinh tế hộ nông dân đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái khu vực nông thôn huyện Định Hóa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung

Đánh giá hiện trạng đời sống kinh tế hộ, chỉ ra được những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ khu vực nghiên cứu. Xác định mối quan hệ giữa phát triển kinh tế hộ với môi trường sinh thái. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế của hộ gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên, tiến tới sự phát triển bền vững của khu vực nông thôn huyện Định Hóa.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Nghiên cứu những vấn đề có tính tổng quan, những vấn đề cơ bản về phát triển kinh tế hộ và ảnh hưởng tới môi trường sinh thái.

Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ hiện tại, xác định những nhân tố ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của người dân trong quá trình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hộ ở khu vực nông thôn huyện Định Hoá.

Đưa ra các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp bền vững ở khu vực nông thôn huyện Định Hóa và phát triển của các hệ thống sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập và bảo vệ môi trường sinh thái (đất, nước, không khí,…)

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài được giới hạn trong việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế hộ và môi trường sinh thái ở khu vực nông thôn huyện Định Hóa.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về không gian:

Đề tài tập trung nghiên cứu trên địa bàn khu vực nông thôn huyện Định Hoá – tỉnh Thái Nguyên.

Về thời gian:

 • Các tài liệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế hộ và môi trường sống của khu vực nông thôn huyện được thu thập từ các tài liệu đã công bố trong khoảng từ năm 2005 đến nay.
 • Số liệu điều tra ở huyện Định Hóa chủ yếu trong năm 2007.

Về nội dung:

 • Trọng tâm là những vấn đề về phát triển kinh tế hộ hiện tại và hướng phát triển kinh tế của hộ trong tương lai.
 • Thực trạng về môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hoá
 • Những ảnh hưởng tới môi trường sinh thái trong quá trình phát triển kinh tế của hộ, một số giải pháp phát triển bền vững khu vực nông thôn huyện Định Hoá trong thời gian tới.

4. Ý nghĩa khoa học của luận văn

Tìm hiểu, phân tích quá trình phát triển kinh tế hộ; những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực và mối quan hệ giữa phát triển kinh tế hộ với môi trường sinh thái khu vực nông thôn huyện Định Hóa.

Qua các số liệu điều tra có thể đưa ra tổng quát về những khó khăn, thuận lợi, những tiềm năng và những thách thức trong quá trình phát triển bền vững khu vực nghiên cứu.

Đề xuất một số giải pháp vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ vừa kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn nghiên cứu.

5. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, và kiến nghị, luận văn gồm 3 chương chính sau:

 • Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế hộ và những tác động đến môi trường sinh thái khu vực nông thôn huyện Định Hóa.
 • Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ và bảo vệ môi trường khu vực nông thôn huyện Định Hóa.

CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở khoa học của phát triển kinh tế hộ và môi trường khu vực nông thôn

1.1.1. Quan điểm về phát triển, phát triển kinh tế, phát triển bền vững

Theo các nhà kinh tế học: Phát triển không chỉ bao gồm tăng trưởng kinh tế mà còn phải bao gồm cả thu hẹp sự bất bình đẳng, xoá bỏ đói nghèo, cải cách cơ cấu xã hội và thể chế quốc gia để đảm bảo quyền lợi của đa số dân cư tham gia hoạt động chính trị – kinh tế – xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và trình độ văn hoá của đa số nông dân. Trọng tâm phát triển là sự phát triển con người, tức là đảm bảo đời sống con người, tôn trọng con người, tạo mọi điều kiện để hộ tham gia hoạt động về các mặt văn hoá – kinh tế – chính trị – xã hội. [2]

Phát triển bền vững theo Ngân hàng Thế giới (WB) là sự phát triển nhằm thoả mãn những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng thế hệ tương lai trong việc tự đáp ứng nhu cầu của họ. Hội nghị thượng đỉnh Thế giới: Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa 3 mặt của sự phát triển, bao gồm: tăng trưởng kinh tế, cải thiện các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Phát triển kinh tế được hiểu là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là xóa bỏ đói nghèo, suy dinh dưỡng, sự tăng lên của tuổi thọ bình quân,…

Đảng cộng sản Việt Nam thể hiện quan điểm trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2010: “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”.[3]

1.1.2. Quan điểm về phát triển kinh tế khu vực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Nông thôn là vùng đất đai rộng với một cộng đồng dân cư chủ yếu làm nông nghiệp (nông, lâm, ngư nghiệp), có mật độ dân cư thấp, cơ sở hạ tầng kém phát triển, có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, trình độ sản xuất hàng hóa thấp và thu nhập mức sống của dân cư thấp hơn đô thị. [4]

Trong công cuộc phát triển đất nước, chúng ta chủ trương tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao phúc lợi, giảm đói nghèo và bảo đảm công bằng xã hội. Tuy vậy, tăng trưởng kinh tế chỉ là điều kiện cần để nâng cao đời sống của dân và giảm số hộ đói nghèo, điều quan trọng là những thành quả của tăng trưởng được phân phối như thế nào để tránh tình trạng thiếu công bằng, tạo điều kiện cho một số người giàu lên, còn đa số người khác vẫn sống trong nghèo khổ, chênh lệch giàu – nghèo gia tăng. Đối với nông thôn, nông dân là khu vực thụ hưởng ít nhất kết quả của đổi mới, đang còn nhiều khó khăn và là bộ phận bị thiệt thòi nhất khi nước ta gia nhập WTO, thì nhiệm vụ phát triển nông thôn bền vững được đặt ra lại càng cấp bách.

Về kinh tế, đó là phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh, tăng năng suất lao động và năng suất ruộng đất, tạo ra những vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân. Đó cũng là quá trình phát triển thêm nhiều ngành nghề, làng nghề, các loại hình doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cùng với các tổ chức hoạt động dịch vụ ở nông thôn

Về văn hóa, đó là phát triển và mở rộng các hình thức nâng cao trình độ văn hóa, kỹ năng lao động cho nông dân, để họ tiếp cận với yêu cầu mới của sản xuất, kinh doanh. Quan trọng hơn nữa là giáo dục nghề nghiệp cho những nông dân vùng bị thu hồi đất. Các thiết chế văn hóa ở nông thôn cần được củng cố và phát triển; điều quan trọng là bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, những làng nghề truyền thống của từng vùng. Cần tổ chức những sinh hoạt văn hóa, phát huy truyền thống dòng họ, làng xã; mặt khác, nâng cao trình độ thẩm mỹ của cư dân nông thôn, khắc phục tình trạng xâm nhập của thị hiếu văn hóa không lành mạnh.

Về xã hội, đó là giải quyết việc làm, yêu cầu cấp thiết hiện nay ở khu vực nông thôn. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, lao động nông nghiệp sẽ giảm cả về cơ cấu và số lượng (dự kiến năm 2010, lao động nông nghiệp chỉ còn chiếm dưới 50% lao động xã hội so với hiện nay là khoảng 70%). Vì vậy, giải quyết việc làm cho nông dân không chỉ là yêu cầu cấp bách để tận dụng lao động nông thôn lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho họ, mà cấp bách hơn nữa là ở những vùng đất bị thu hồi, tránh tình trạng số người này ồ ạt chuyển vào thành phố, gây ra nhiều vấn đề xã hội rất khó giải quyết. Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Những việc nói trên đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước với tinh thần coi sự phát triển bền vững của nông thôn là nền tảng của sự phát triển bền vững của cả nước. Nông dân là nhân vật trung tâm, để nông thôn và nông dân tận dụng và phát huy hết nguồn lực của họ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát triển kinh tế nông thôn nhất thiết phải đạt được hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường. Hiệu quả kinh tế đòi hỏi phải sản xuất ngày càng nhiều nông sản phẩm và sản phẩm hàng hóa với giá thành hạ, chất lượng sản phẩm và năng suất lao động cao, tích lũy và tái sản xuất mở rộng không ngừng. Hiệu quả xã hội đòi hỏi đời sống của người dân nông thôn không ngừng được nâng cao, lao động có việc làm với thu nhập ngày càng tăng, thực hiện xóa đói giảm nghèo. Hiệu quả môi trường đòi hỏi môi trường sinh thái ngày càng được cải thiện.

Phát triển nông thôn với kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Việc hình thành và phát triển các yếu tố thị trường nông sản phẩm, thị trường đất đai, vật tư, vốn, sức lao động, khoa học, công nghệ, dịch vụ,… ở nông thôn là hết sức quan trọng.

Phát triển nông thôn một cách toàn diện có tính đến lợi thế so sánh của các vùng khác nhau.

Phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ. Phát triển công nghiệp chế biến nông sản để nâng cao giá trị nông sản phẩm, nông sản hàng hóa và xuất khẩu. Phát triển nông nghiệp kết hợp phát triển lâm nghiệp, giảm bớt tính chất độc canh, phát triển cây công nghiệp, đặc biệt các loại cây trồng vật nuôi mang tính chất đặc sản của vùng (lúa, chè)

1.1.3. Hộ nông dân và kinh tế hộ nông dân

Hộ nông dân là đối tượng nghiên cứu chủ yếu của khoa học nông nghiệp và phát triển nông thôn, vì tất cả các hoạt động nông nghiệp, phi nông nghiệp ở nông thôn chủ yếu được thực hiện qua các hoạt động của hộ nông dân.

Hộ nông dân là những hộ chủ yếu hoạt động nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm cả nông nghiệp, nghề rừng, nghề biển và hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn. Trong các hoạt động phi nông nghiệp khó phân biệt các hoạt động có liên quan tới nông nghiệp và không liên quan tới nông nghiệp.

Khái niệm hộ nông dân gần đây được định nghĩa như sau: “Nông dân là các nông hộ thu hoạch các phương tiện sống từ ruộng đất, sử dụng chủ yếu lao động gia đình trong sản xuất nông trại, nằm trong một hệ thống kinh tế rộng hơn, nhưng về cơ bản được đặc trưng bằng việc tham gia một phần trong thị trường hoạt động với một trình độ hoàn chỉnh không cao” (Ellis – 1988).

Hộ nông dân có những đặc điểm sau

Hộ nông dân là một đơn vị kinh tế cơ sở vừa là một đơn vị sản xuất vừa là một đơn vị tiêu dùng.

Quan hệ giữa tiêu dùng và sản xuất biểu hiện ở trình độ phát triển của hộ tự cấp, tự túc. Nó quyết định quan hệ giữa hộ nông dân và thị trường.

Các hộ nông dân ngoài hoạt động nông nghiệp còn tham gia vào hoạt động phi nông nghiệp với các mức độ rất khác nhau.

Hộ nông dân chỉ có thu nhập chung từ tất cả hoạt động kinh tế của gia đình là giá trị sản lượng hàng năm trừ đi chi phí. Mục tiêu của hộ nông dân là có thu nhập cao không kể thu nhập ấy do nguồn gốc nào, trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề, đó là kết quả chung của lao động gia đình.

Giá trị sản lượng chung của hộ gia đình trừ đi chi phí sẽ là giá trị sản lượng thuần mà gia đình sử dụng cho tiêu dùng, đầu tư tái sản xuất và tích luỹ. Người nông dân không tính giá trị tiền công lao động đã sử dụng, mà chỉ lấy mục tiêu là có thu nhập thuần cao. Bởi vậy, muốn có thu nhập cao hơn thì các hộ nông dân phải tăng thời gian lao động của gia đình. Mỗi hộ nông dân cố gắng đạt được một thu nhập thoả mãn nhu cầu thiết yếu bằng cách tạo một sự cân bằng giữa mức độ thoả mãn nhu cầu của gia đình với mức độ nặng nhọc của lao động. Sự cân bằng này thay đổi theo thời gian, theo quy luật sinh học do tỷ lệ giữa người tiêu dùng và người lao động quyết định. Một hộ nông dân sau khi con cái họ xây dựng gia đình và ra ở riêng sinh con thì số lượng người tiêu dùng tăng lên, gia đình gặp khó khăn, nhưng dần dần con cái lớn lên số lao động tăng thêm, gia đình trở nên khá hơn. Đến lúc con lớn lên thành lập hộ mới thì chu kỳ bắt đầu lại từ đầu. Sự cân bằng này phụ thuộc rất nhiều yếu tố tự nhiên và kinh tế – xã hội.

Trong quá trình phát triển kinh tế của hộ nông dân, không phải chỉ có những điều kiện về sinh thái, mà cả những mối quan hệ xã hội, quan hệ thị trường cũng có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và kỹ thuật sản xuất. Trong mỗi vùng, không phải tất cả các hộ nông dân đều có cùng cách ứng xử đối với sự thay đổi của điều kiện sản xuất và thị trường.

Đối với nông dân, chỉ tiêu chí phí – hiệu quả của một hệ thống sản xuất là điều kiện cho phép hộ nông dân có thể tiếp tục phát triển, vì thế nông dân luôn tính đến những rủi ro trong sản xuất.

Nếu điều kiện về nông học, kinh tế và khí hậu thất thường, những người sản xuất khác nhau sẽ có sự đánh giá rủi ro khác nhau. Nếu rủi ro quá lớn, họ sẽ không đầu tư.

Nếu điều kiện thị trường không thuận lợi, những người sản xuất sẽ không tập trung sản xuất ở quy mô lớn và chuyên canh. Mục tiêu sản xuất trước hết là để tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu của hộ.

Ngược lại, nếu điều kiện thị trường thuận lợi, người sản xuất sẽ tập trung sản xuất quy mô lớn hơn, chuyên môn hoá để sản xuất ra hàng hoá bán ra thị trường. Người sản xuất sẽ tính đến lợi thế so sánh và quyết định đầu tư công nghệ, kỹ thuật cao.

1.1.4. Quan điểm về môi trường, môi trường khu vực nông thôn, miền núi Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

1.1.4.1. Môi trường

Môi trường là một tổ hợp các yếu tố bên ngoài của một hệ thống nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này, xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét cần phải có tính tương tác với nó. Trong sinh vật học môi trường có thể định nghĩa là tổ hợp của các yếu tố khí hậu, sinh thái học, xã hội và thổ nhưỡng tác động lên cơ thể sống và xác định các hình thức sinh tồn của chúng.

Tuyên ngôn của UNESCO năm 1981: “Môi trường là toàn bộ hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra xung quanh mình, trong đó con người sinh sống và bằng lao động của mình đã khai thác các tài nguyên thiên nhiên hoặc nhân tạo nhằm thỏa mãn các nhu cầu của con người” [5].

Trong Điều 1 – Luật Bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1993 quy định: “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và các yếu tố vật chất nhân tạo, quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên”. Môi trường sinh thái vô cùng cần thiết cho sự sống của con người và mọi loài sinh vật, là cơ sở tự nhiên không thể thiếu được cho sự phát triển bền vững của các ngành nông – lâm – ngư nghiệp.

Như vậy, môi trường sống của con người theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội,… Với nghĩa hẹp, thì môi trường sống của con người chỉ bao gồm các nhân tố tự nhiên và nhân tố xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống của con người như: số m2 nhà ở, chất lượng bữa ăn hàng ngày, nước sạch, điều kiện vui chơi giải trí,… bao gồm:

 • Môi trường tự nhiên: Gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hoá học, sinh học, tồn tại ngoài ý muốn của con người nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con người. Đó là ánh sáng mặt trời, núi sông, biển cả, không khí, động và thực vật, đất và nước,… Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây nhà cửa, trồng cấy, chăn nuôi, cung cấp cho con người các loại tài nguyên khoáng sản phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ.
 • Môi trường xã hội là tổng thể các mối quan hệ giữa con người với con người. Đó là luật lệ, thể chế, cam kết, quy định ở các cấp khác nhau.
 • Ngoài ra, môi trường nhân tạo, bao gồm tất cả các nhân tố do con người tạo nên, làm thành những tiện nghi trong cuộc sống như ô tô, máy bay, nhà ở, công sở, các khu đô thị, công viên,…

1.1.4.2. Môi trường nông thôn Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

 • Môi trường nông thôn thực chất là các khía cạnh sinh thái nông nghiệp và phát triển nông thôn. Liên quan đến khía cạnh sinh thái nông nghiệp hoặc hoạt động sản xuất nông nghiệp là các vấn đề: Điều kiện sinh thái đồng ruộng, khả năng cấp nước, điều kiện canh tác, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu.
 • Môi trường sinh thái càng đa dạng, phong phú, sự cân bằng của môi trường càng bền vững thì khả năng đa dạng hóa chủng loại sản phẩm càng có nhiều tiềm năng tạo ra các sản phẩm đặc sản có chất lượng độc đáo, có giá trị cao và là cơ sở để phát triển một nền nông nghiệp bền vững.

Bao gồm các vấn đề sau:

 • Qũy đất và chất lượng đất giảm sút. Hiện tượng thoái hóa, bạc mầu đất canh tác khá phổ biến do sử dụng không hợp lý, độc canh cây lúa, và sử dụng các phương tiện cơ giới.
 • Chịu nhiều thiên tai như bão, lũ, hạn hán. Hậu quả tác động tăng hơn khi đồng ruộng bị chia cắt nhỏ, manh mún, phương thức canh tác lạc hậu.
 • Sâu bệnh phát triển mạnh, lây lan làm giảm năng suất cây trồng. Hệ thống thủy lợi đôi lúc không phát huy tác dụng tích cực mà còn tác động xấu tới môi trường về lâu dài.
 • Việc sử dụng nhiều phân hóa học và thuốc trừ sâu…ảnh hưởng xấu tới hệ sinh thái nông nghiệp và sức khoẻ cộng đồng.
 • Khu vực nông thôn tỷ lệ dân được cấp nước sạch còn thấp. Nguồn nước ăn chủ yếu là giếng khơi, giếng khoan, sông suối. Tình trạng hiếm nước các vùng cao vào mùa khô là rất lớn.
 • Tỷ lệ tăng dân số ở khu vực nông thôn cao, nhu cầu đất đai và sinh hoạt ngày càng tăng nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng nông thôn thấp, mức thu nhập của nông dân thấp. Đô thị hóa, công nghiệp hóa nông thôn chậm, nhất là nông thôn miền núi. Rác thải chưa được xử lý, thường vứt bỏ vào các ao, hồ, sông suối cùng với nguồn nước sinh hoạt…

1.1.4.3. Môi trường miền núi Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Vùng núi nước ta có 14 tỉnh hoàn toàn nằm trong khu vực miền núi, 23 tỉnh có huyện, xã là núi. Số dân bằng 1/3 dân số cả nước, trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm phần lớn, do đó đang phải đương đầu với những khó khăn nghiêm trọng trong quá trình phát triển. Mặc dù Chính phủ đã có nhiều chính sách bảo vệ quyền lợi của các dân tộc, song quá trình phát triển còn chậm, đặc trưng bởi sự nghèo đói, dân số tăng nhanh, suy thoái môi trường, phân hóa xã hội….

Đặc trưng cơ bản về thiên nhiên vùng núi là địa hình núi cao, suối sâu, địa hình cắt xẻ mạnh, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa và môi trường tự nhiên bị phân hóa mạnh tạo ra nguồn tài nguyên giàu có và đa dạng. Quan trọng nhất là tài nguyên rừng, khoáng sản, đất đai và tiềm năng du lịch. Nhưng nó cũng là những trở ngại lớn cho việc canh tác, phát triển giao thông, thông tin và tiếp nhận tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Vùng núi nước ta là mái nhà chung của đất nước và là nguồn phát sinh của nhiều vấn đề môi trường tại chỗ

Khoảng 50% diện tích đất có các sườn dốc trên 200, đất đai bị xói mòn mạnh. Phần lớn đất bị phong hóa, nghèo chất dinh dưỡng, suy thoái mạnh, các chất vi lượng hạn chế đối với cây trồng. Rừng hiện nay nghèo, ít cây gỗ quí, cây có giá trị kinh tế cao trở nên khan hiếm và tốc độ chặt phá rừng không thể kiểm soát nổi. Mất rừng dẫn đến mất dần đa dạng sinh học các loài thực vật, đồng thời cũng mất đi nơi sinh cư cho hàng nghìn loài động vật rừng.

Thoái hóa đất trồng là một vấn đề nan giải ở vùng núi do xói mòn, rửa trôi chất dinh dưỡng; Độ màu mỡ của đất trên khắp vùng núi cao bị giảm sút. Có thể nói, sự gia tăng dân số, nạn phá rừng và suy thoái môi trường đã gây ra một cuộc khủng hoảng thực sự trong nông nghiệp vùng cao. Thực tế cho thấy chỉ có người dân tộc kinh canh tác nương rẫy cho năng suất cây trồng cao.

Khai thác các mỏ khoáng sản không hợp lý làm lãng phí tài nguyên, mà còn gây thêm các khó khăn cho quản lý môi trường. Các chất thải rắn và nước thải từ khai mỏ cũng đã chuyển vào môi trường sông suối miền núi một lượng nhất định các chất gây ô nhiễm. Ngoài ra, các sự cố nứt đất, lũ quét, lũ bùn đá, hạn hán đã xảy ra với tần xuất dày hơn ở vùng núi nước ta đã đưa đến những hậu quả môi trường và kinh tế – xã hội nghiêm trọng.

Theo thống kê của nhiều trạm y tế các xã miền núi, căn bệnh bà con dân tộc hay mắc phải là: giun sán, tiêu chảy, kiết lỵ, bệnh về mắt,… mà không đâu xa nguyên nhân chính là do môi trường sống ô nhiễm, ăn ở mất vệ sinh. Nguyên nhân sâu xa của các bệnh nêu trên là do tập quán sinh hoạt nhốt trâu, bò, ngựa gần nhà, hoặc dưới sàn nhà; thả rông gia súc, vệ sinh phóng uế tự do, dùng nước sông suối, ao hồ bẩn, ô nhiễm trong sinh hoạt, nấu ăn…

Thường gặp ở các vùng dân tộc miền núi trong tình trạng ô nhiễm khá toàn diện: Ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất đai. Ngoài ra, mùi phân trâu, bò, dê, phân người, nước tiểu,… xông lên hôi hám. Nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt cho các hộ dân tộc còn chiếm tỷ lệ rất thấp. Đây là nguồn dẫn trùng, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể theo các đường: Hô hấp (khó thở, các bệnh về phổi); tiêu hoá (kiết lỵ, tiêu chảy), các bệnh phụ khoa và bệnh mắt (mắt hột, đau mắt đỏ,…).

Dường như chính quyền, cơ quan chức năng các địa phương miền núi chỉ tập trung vào các vấn đề lớn là xoá đói giảm nghèo, sinh đẻ kế hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng,…mà ít quan tâm chú ý đến vấn đề vệ sinh, bảo đảm sức khoẻ cộng đồng. Việc xây dựng hố xí, bể khí Bioga, nhà tắm, chuồng trại nhốt trâu bò xa nhà ở, phát quang, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh… chưa được phát động thành một phong trào cụ thể thu hút toàn dân tham gia.

Một số địa phương đã đưa ra sáng kiến thành lập đội thu gom rác thải, vệ sinh nông thôn tại địa phương (do chính người dân đóng góp để trả thù lao); có nơi quy định ngày vệ sinh thôn xóm, góp công, hỗ trợ luân phiên giữa các hộ; xây hố xí, hầm khí Bioga, xây chuồng trại chăn nuôi, dẫn nguồn nước sạch về thôn bản…nhằm đảm bảo môi trường sống cộng đồng luôn trong sạch, đời sống văn minh tiến bộ.

1.1.5. Hiện trạng môi trường toàn cầu, môi trường Việt Nam

1.1.5.1. Môi trường toàn cầu

Sau gần 40 năm kể từ Hội nghị đầu tiên về môi trường của thế giới (Stockhoml 1972) đến nay, cộng đồng thế giới đã có nhiều nỗ lực để đưa vấn đề môi trường và các chương trình nghị sự ở cấp quốc tế và quốc gia. Tuy vậy hiện trạng môi trường toàn cầu cải thiện không đáng kể. Trong “Tuyên bố Johannesburg về phát triển bền vững” năm 2002 của Liên Hợp Quốc đã khẳng định về những thách thức mà nhân loại đang và sẽ phải đối mặt có nguy cơ toàn cầu là:

“Môi trường toàn cầu đang trở nên tồi tệ. Suy giảm đa dạng sinh học tiếp diễn, trữ lượng cá tiếp tục giảm sút, sa mạc hoá cướp đi ngày càng nhiều đất đai màu mỡ, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đã thể hiện rõ ràng. Thiên tai ngày càng nhiều và ngày càng khốc liệt. Các nước đang phát triển trở nên dễ bị tổn hại hơn. Ô nhiễm không khí, nước và biển tiếp tục lấy đi cuộc sống thanh bình của hàng triệu người”.

1.1.5.2. Môi trường Việt Nam Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Môi trường nông thôn Việt Nam nói chung

Vấn đề đầu tiên phải kể đến về hiện tượng môi trường sống của người dân ở các vùng nông thôn Việt Nam đang bị tàn phá nghiêm trọng là nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Nếu chúng ta quan niệm nước sạch chỉ đơn giản là nước mưa, nước giếng khoan qua xử lý bằng bể lọc đơn giản chứ không phải nước sạch như đã được xử lý ở các thành phố lớn thì tỷ lệ người dân nông thôn, nhất là khu vực miền núi còn rất thấp. Có thể thấy rõ điều này thông qua bảng số liệu sau:

Bảng 1.1: Tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sạch năm 2007

Qua bảng trên có thể thấy rõ, những người dân ở nông thôn Việt Nam đang phải sinh hoạt với những nguồn nước như thế nào. Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có tỷ lệ cao nhất cũng chỉ 39% dân số được sử dụng nguồn nước (tạm coi là) sạch. Còn vùng thấp nhất là vùng núi phía Bắc, chỉ có 15% dân số được cấp nước sạch.

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước tác động trực tiếp đến sức khoẻ, là nguyên nhân gây các bệnh như tiêu chảy, tả, thương hàn, giun sán… Các bệnh này gây suy dinh dưỡng, thiếu máu, thiếu sắt, kém phát triển gây tử vong nhất là ở trẻ em. Có đến 88% trường hợp bệnh tiêu chảy là do thiếu nước sạch, vệ sinh môi trường kém. Có thể thấy, nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và nguồn nước ở nông thôn do các nguyên nhân cơ bản sau:

Đầu tiên phải kể đến tình trạng sử dụng hóa chất trong nông nghiệp như phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật một cách tràn lan và không có kiểm soát.

Nhìn chung, lượng phân bón hoá học ở nước ta sử dụng còn ở mức trung bình cho 1 ha gieo trồng, bình quân 80 – 90 kg/ha (cho lúa là 150 – 180 kg/ha). Tuy nhiên việc sử dụng này lại gây sức ép đến môi trường nông nghiệp và nông thôn với 3 lý do: Sử dụng không đúng kỹ thuật nên hiệu lực phân bón thấp; Bón phân không cân đối, nặng về sử dụng phân đạm; Chất lượng phân bón không đảm bảo, các loại phân bón N – P – K, hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng do các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất trôi nổi trên thị trường không đảm bảo chất lượng đăng ký, nhãn mác bao bì nhái, đóng gói không đúng khối lượng đang là những áp lực chính cho nông dân và môi trường đất [6]

Ngoài ra, ở miền Bắc Việt Nam còn tồn tại tập quán sử dụng phân bắc, phân chuồng tươi vào canh tác gây ô nhiễm môi trường đất, nước và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) gồm: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc diệt chuột; thuốc trừ bệnh; thuốc trừ cỏ. Các loại này có đặc điểm là rất độc đối với mọi sinh vật; Tồn dư lâu dài trong môi trường đất – nước gây ra ô nhiễm; Tác dụng gây độc không phân biệt, nghĩa là gây chết tất cả những sinh vật có hại và có lợi trong môi trường đất, nước.

Hiện nay, nước ta chưa sản xuất được nguyên liệu thuốc BVTV mà phải nhập khẩu để gia công hoặc nhập khẩu thuốc thành phẩm bao gói lớn để sang chai đóng gói nhỏ tại các nhà máy trong nước.

Đặc biệt ở rau xanh, sâu bệnh có thể làm tổn thất trung bình từ 10 – 40% sản lượng nên đầu tư cho thuốc BVTV sẽ mang lại lợi nhuận trên 5 lần. Chính vì vậy lượng thuốc BVTV sử dụng cho rau thường quá mức cho phép, điều này dẫn đến ô nhiễm đất, nước. Từ môi trường đất, nước và nông sản, thuốc BVTV sẽ xâm nhập vào cơ thể con người và tích tụ lâu dài gây các bệnh như ung thư, tổn thương về di truyền. Đặc biệt thuốc BVTV làm cho trẻ thiếu ôxi trong máu, suy dinh dưỡng, giảm chỉ số thông minh, chậm biết đọc, biết viết.

Điều đáng quan tâm là tình hình ngộ độc thực phẩm do các hoá chất độc, trong đó có thuốc BVTV vẫn diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng không chỉ riêng ở nông thôn mà còn cả ở các thành phố lớn có sử dụng nông sản có nguồn gốc từ nông thôn.

Nguyên nhân tình trạng trên là do việc quản lý thuốc BVTV còn nhiều bất cập và gặp nhiều khó khăn. Hàng năm khoảng 10% khối lượng thuốc được nhập lậu theo đường tiểu ngạch. Số này rất đa dạng về chủng loại, chất lượng không đảm bảo và vẫn lưu hành trên thị trường. Thứ hai là việc sử dụng còn tuỳ tiện, không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo nhãn mác, không đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc. Thứ ba là do một lượng lớn thuốc BVTV tồn đọng tại các kho thuốc cũ, hết niên hạn sử dụng còn nằm rải rác tại các tỉnh thành trên cả nước. Và cuối cùng là việc bảo quản thuốc BVTV còn rất tuỳ tiện, không có nơi bảo quản riêng, nhiều hộ để thuốc BVTV trong nhà, trong bếp và trong chuồng nuôi gia súc.

Nguyên nhân thứ hai gây ra ô nhiễm môi trường ở nông thôn là do chất thải rắn từ các làng nghề và sinh hoạt của người dân

Chúng ta đang phải chứng kiến sức tàn phá ghê gớm của ô nhiễm môi trường tới không chỉ cảnh quan nông thôn Việt Nam mà còn đối với sức khỏe của chính những người dân. Hậu quả của nó là: Ô nhiễm đổ lên những cánh đồng, những dòng sông quê còn bệnh tật đang đổ lên đầu những người dân nông thôn. Còn họ những người nông dân thì chỉ biết đứng nhìn. Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Tài nguyên đất ở các vùng nông thôn vẫn đang tiếp tục bị suy thoái trầm trọng, làm biến đổi các tính chất đất và không còn tính năng sản xuất. Các loại hình thoái hoá đất chủ đạo ở nước ta là: Xói mòn, rửa trôi, sạt và trượt lở đất; suy thoái vật lý (mất cấu trúc, đất bị chặt, bí, thấm nước kém); suy thoái hoá học (mặn hoá, chua hoá, phèn hoá); mất dinh dưỡng, chất khoáng và chất hữu cơ; đất bị chua; xuất hiện nhiều độc tố hại cây trồng như Fe3+, Al3+ và Mn2+; hoang mạc hoá; ô nhiễm đất cục bộ do chất độc hóa học, khu công nghiệp và làng nghề; suy thoái và ô nhiễm đất ở khu khai thác. [7]

Nguồn tài nguyên nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hàng loạt những dòng sông quê kêu cứu vì mức độ ô nhiễm đã gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Những nguồn nước ngầm làm cho người dân nhiễm sắt, nhiễm chì, nhiễm phèn, nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và vô vàn loại chất độc hóa học do các khu công nghiệp, các làng nghề thải ra vào lòng đất. Ở những dòng sông, những ao hồ ở các vùng quê, những loài vật thủy sinh như tôm, cua, cá, ốc ếch và thậm chí ngay một loài sống dai như đỉa thì đến bây giờ, chỉ còn thấy lại trong kí ức của những già ở các vùng thôn quê. * Sự biến đổi khí hậu

Trong những năm vừa qua, diễn biến của thời tiết khí hậu ở nước ta cho thấy tính chất biến đổi rất phức tạp, thất thường. Diễn biến nhiệt độ đang có xu thế tăng lên với đặc điểm là giá trị phân hoá mạnh theo cả không gian và thời gian. Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội đã tăng khoảng 0,79% sau 48 năm (1960 – 2007). Lượng mưa phân bố không đều, nhiều vùng lượng mưa tập trung khá lớn dẫn đến lũ lụt. Một số vùng Tây Nguyên, Bắc Trung bộ thiếu mưa nghiêm trọng dẫn đến hạn hán. Hiện tượng bão, lũ lụt diễn ra phức tạp và thường xuất hiện sớm với cường độ mạnh. [8]

Môi trường đất

Thoái hoá đất là xu thế phổ biến từ đồng bằng đến trung du và miền núi. Thực tế cho thấy các loại đất bị thoái hoá chiếm hơn 50% diện tích tự nhiên của cả nước. Các loại hình thoái hoá đất chủ yếu là xói mòn, rửa trôi, đất có độ phì nhiêu thấp và mất cân bằng dinh dưỡng, thoái hoá hữu cơ, khô hạn và sa mạc hoá, sạt lở đất, đất mất khả năng sản xuất,… [9]

Đất có độ dốc lớn và đất trống đồi núi trọc dễ bị xói mòn khi có mưa lớn. Sự thoái hoá đất là nguyên nhân dẫn đến năng suất cây trồng giảm. Đất cằn cỗi không thể canh tác được và sẽ giảm tỷ lệ đất nông nghiệp/đầu người.

Việc sử dụng các hoá chất trong nông nghiệp như phân hoá học và thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng kỹ thuật, liều lượng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường cục bộ ở các địa phương và ngày càng gia tăng.

Hiện trạng về rừng và đa dạng sinh học Việt Nam có nhiều cảnh quan thiên nhiên và các hệ sinh thái phong phú, có nhiều loài đặc hữu, có giá trị khoa học và kinh tế lớn, được xếp là một trong 10 quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Những năm gần đây đa dạng sinh học đã bị suy giảm vì những nguyên nhân chủ yếu: Sự thu hẹp và mất dần nơi cư trú của các giống loài do cháy rừng, một phần đất đai bị chuyển đổi mục đích sử dụng do khai thác không hợp lý, do ô nhiễm môi trường,…

Mỗi loại rừng có giá trị khác nhau, căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu, trong Điều 4 Luật Bảo vệ và phát triển rừng được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004, rừng được phân thành ba loại sau:

Rừng phòng hộ: được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hoá, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, bao gồm:

 • Rừng phòng hộ đầu nguồn
 • Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay
 • Rừng phòng hộ chắn gió, lấn biển
 • Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường
 • Rừng đặc dụng: được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia,…phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường, bao gồm:
 • Vườn quốc gia
 • Khu bảo tồn thiên nhiên
 • Khu bảo vệ cảnh quan
 • Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học
 • Rừng sản xuất: được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường, bao gồm:
 • Rừng sản xuất là rừng tự nhiên + Rừng sản xuất là rừng trồng
 • Rừng giống là rừng trồng và rừng tự nhiên qua bình tuyển và công nhận

1.1.6. Môi trường với đời sống con người và sản xuất nông – lâm nghiệp Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Con người sinh sống trước hết cần có bầu không khí trong lành để thực hiện quá trình hô hấp. Sự trong lành của bầu không khí, sự ôn hòa của điều kiện sống trước hết do điều kiện môi trường tạo nên. Sống trong một môi trường có bầu không khí trong lành con người sẽ khỏe mạnh và minh mẫn. Môi trường sinh thái cân bằng có thể tạo ra nhiều sản phẩm tự nhiên có chất lượng, giá trị dinh dưỡng cao phục vụ đời sống hàng ngày cho con người. Mặc dù với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người có thể thay thế và cải thiện được nhiều yếu tố của môi trường tự nhiên, song sự cân bằng hoàn hảo vốn có của môi trường sinh thái thì không gì có thể thay thế được.

Môi trường nông thôn không chỉ có vai trò đối với người dân nông thôn mà còn có vai trò quan trọng đối với việc cải thiện môi trường các vùng đô thị, công nghiệp và có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của mọi người dân trong toàn xã hội.

Nông – lâm – ngư nghiệp là ngành sản xuất gắn với thiên nhiên, lấy cây trồng, vật nuôi làm đối tượng nên môi trường sinh thái là điều kiện tự nhiên không thể thiếu được. Sinh vật không thể sống và tồn tại khi không có môi trường sống phù hợp hoặc môi trường sống bị phá hoại. Tốc độ tăng trưởng của cây trồng vật nuôi và năng suất của chúng chịu ảnh hưởng rất lớn của thời tiết, khí hậu. Năm mưa thuận gió hòa thì cây trồng phát triển nhanh, gia súc, gia cầm ít bệnh tật cho năng suất và chất lượng sản phẩm cao. Ngược lại, gặp năm thiên tai rét đậm kéo dài hay nắng nóng nhiều, bão lụt lớn hoặc khô hạn lâu ngày,…dịch sâu bệnh nhiều dẫn đến mùa màng bị thất bát, dịch bệnh trong chăn nuôi xảy ra. Năm 2007 và đầu năm 2008 là điển hình của dịch bệnh gia súc gia cầm trong cả nước (dịch cúm gia cầm H5N1, dịch lợn tai xanh,…) gây thiệt hại lớn cho nông dân trong cả nước. Ngoài ra, theo dự báo khí tượng mỗi năm nhiệt độ trái đất sẽ tăng thêm 1 – 20C, thời tiết và khí hậu ngày càng trở nên khắc nghiệt,… Những điều này xảy ra do đâu? phần lớn chúng ta đều biết về câu trả lời của nó.

Thiên tai xảy ra với mức độ nào, với tần suất cao hay thấp một mặt chịu ảnh hưởng rất lớn do sự cân bằng sinh thái bị phá hoại, độ che phủ của thảm thực vật bị giảm sút; rừng đầu nguồn, rừng điều hòa khí hậu, thủy văn bị tàn phá, các diện tích nước mặt bị thu hẹp, ao hồ bị san lấp,… Do môi trường bị ô nhiễm mất cân bằng sinh thái làm nảy sinh các loại bệnh dịch, làm mất đi các loài thiên địch (ếch, rắn,…) nên sâu bệnh phát triển, làm mất tính đa dạng và cân bằng sinh học, giảm khả năng chống chịu bệnh tật của các loại cây trồng, vật nuôi.

Ngày nay, các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm sản xuất đòi hỏi phải được kiểm soát trong một môi trường sạch, không bị ô nhiễm cũng như sử dụng quy trình công nghệ sản xuất mang tính cân bằng sinh học. Vì vậy, bảo vệ sự cân bằng sinh thái, không ngừng cải thiện môi trường sống là vấn đề quan trọng nhằm phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững.

1.1.7. Hoạt động của con người với môi trường sinh thái trong nông thôn Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Do nạn khai thác lâm sản bừa bãi, phương thức phá rừng trồng cây nông nghiệp và trồng lại cây rừng không khoa học làm cho rừng bị phá hoại nghiêm trọng. Hàng năm, diện tích rừng của thế giới bị thu hẹp hơn 1 triệu ha, riêng Việt Nam khoảng 10.000 ha. Độ che phủ ở nhiều vùng trên thế giới giảm xuống chỉ còn 10%, Việt Nam khoảng hơn 20% [10]. Diện tích đất trống đồi núi trọc, sa mạc tăng lên. Nếu diện tích này mở rộng không những làm môi trường sinh thái bị hủy hoại và sự sống bị tàn phá mà còn làm thay đổi chế độ mưa, ánh sáng, nhiệt độ, gió, thủy văn. Vụ mùa năm 2008 là một ví dụ cụ thể, trên địa bàn huyện Định Hóa mưa rất ít trong thời gian cây trồng sinh trưởng làm cho lúa, chè, ngô,…không phát triển được dẫn đến năng suất cây trồng thấp; chăn nuôi trên địa bàn huyện năm vừa qua cũng rất kém.

Trong khi hoạt động sản xuất của ngành lâm nghiệp có tác dụng rất lớn đối với việc tạo ra cân bằng môi trường sinh thái tại chỗ, điều hòa khí hậu và môi trường sống chung cũng như điều hòa lượng nước đầu nguồn. Do vậy, vấn đề đặt ra cho ngành lâm nghiệp là hạn chế các tác động làm mất cân bằng sinh thái đồng thời tăng cường hoạt động tạo ra sự cân bằng và tái tạo môi trường sinh thái.

Cuộc cách mạng về thâm canh cơ giới và hiện đại hóa nông nghiệp, thủy lợi hóa, hóa học hóa,… tạo ra bước nhảy vọt về năng suất cây trồng, vật nuôi và năng suất lao động của nông dân, giải quyết cơ bản vấn đề lương thực, nâng cao mức đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm nông nghiệp của con người. Đó là tiến bộ vượt bậc, là điều đáng tự hào của nông nghiệp. Song do chỉ tập trung vào tăng năng suất cây trồng, vật nuôi vì lợi ích trước mắt mà chưa quan tâm đến môi trường sinh thái và chất lượng sản phẩm. Trên thực tế, bón phân hóa học quá mức và không đảm bảo quan hệ tỷ lệ cần thiết với phân hữu cơ đã làm cho đất bị chai cứng, gây trở ngại cho việc lưu thông không khí và nước, cho sự hoạt động của các loại vi khuẩn và côn trùng có ích trong tầng đất canh tác. Việc sử dụng các loại thuốc hóa học để trừ sâu, diệt cỏ cho cây trồng, chữa bệnh cho gia súc, dùng các chất kích thích sinh trưởng trong trồng trọt và chăn nuôi đã làm nhiễm độc sản phẩm nông nghiệp, gây hại cho sức khỏe con người. Tưới, tiêu nước không khoa học nhất là tưới ngập tràn đã làm rửa trôi đất, trôi đi chất mùn, các chất dinh dưỡng của tầng canh tác…

Tuy nhiên bản thân các hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng có thể góp phần tạo ra sự cân bằng của môi trường sinh thái. Như việc đưa các giống cây trồng, vật nuôi thích hợp vào phát triển ở các vùng đất khô cằn có thể tạo ra các điều kiện cải thiện môi trường, cải tạo đất đai của các vùng này…

1.1.8. Đánh giá phát triển bền vững

Việt Nam là một quốc gia chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nông thôn. Đời sống của người dân phụ thuộc vào năng suất của các tài nguyên thiên nhiên, gồm đất, rừng, ruộng, vườn, đồi núi, biển, sông và các vùng nước nội địa. Do đó, môi trường có tầm quan trọng sống còn đối với sức khỏe con người hiện nay và các thế hệ mai sau. Nếu đất bị cuốn trôi thì có thể phải mất hàng thế kỷ để phục hồi độ màu mỡ của nó.

Để giám sát và đánh giá phát triển bền vững, các tổ chức môi trường quốc tế đã cố gắng xây dựng những bộ chỉ tiêu (được nhóm thành một tập hợp liên quan với nhau theo nhiều chiều đánh giá toàn diện, hoặc một lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế riêng biệt) và các chỉ số (là một độ đo tổng hợp ở mức cao, kết hợp nhiều chỉ tiêu). Nguyên tắc chung để thiết lập các tiêu chí và chỉ số là chúng phải có cơ sở khoa học, dễ hiểu, dễ điều tra (hoặc là chỉ tiêu thống kê quốc gia có số liệu hàng năm). Một trong những bộ chỉ thị đánh giá phát triển bền vững đáng quan tâm:

Bộ chỉ thị đánh giá phát triển bền vững của Ủy ban phát triển bền vững Liên hợp quốc (CSD), bao quát các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế của phát triển bền vững. Đây là bộ chỉ thị được nhiều quốc gia trong đó Việt Nam lựa chọn để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phát triển bền vững. (Phụ bảng 02)

1.1.9. Môi trường với sự phát triển bền vững Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Muốn phát triển bền vững thì trong phát triển phải tính đến yếu tố môi trường. Nghiên cứu sự phân tích theo 3 vấn đề tác động đến môi trường để xem xét cả trên bình diện quốc tế, quốc gia, vùng lãnh thổ và từng địa phương. Suy cho cùng thì mỗi chúng ta cần phấn đấu cho một môi trường trong sạch, cho sự phát triển bền vững của cả chúng ta và các thế hệ mai sau.

Môi trường tự nhiên và sản xuất xã hội quan hệ khăng khít, chặt chẽ, tác động lẫn nhau trong thế cân đối thống nhất: Môi trường tự nhiên cung cấp nguyên liệu và không gian cho sản xuất xã hội. Sự giàu nghèo của mỗi nước phụ thuộc khá nhiều vào nguồn tài nguyên: Rất nhiều quốc gia phát triển chỉ trên cơ sở khai thác tài nguyên để xuất khẩu đổi lấy ngoại tệ, thiết bị công nghệ hiện đại,… Có thể nói, tài nguyên nói riêng và môi trường tự nhiên nói chung có vai trò quyết định đối với sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội ở mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương vì:

Thứ nhất, môi trường không những chỉ cung cấp “đầu vào” mà còn chứa đựng “đầu ra” cho các quá trình sản xuất và đời sống.

Hoạt động sản xuất là một quá trình bắt đầu từ việc sử dụng nguyên, nhiên liệu, vật tư, thiết bị máy móc, đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật khác, sức lao động của con người để tạo ra sản phẩm hàng hóa. Những dạng vật chất trên không phải gì khác, mà chính là các yếu tố môi trường. Các hoạt động sống cũng vậy, con người ta cũng cần có không khí để thở, cần có nhà để ở, cần có phương tiện để đi lại, cần có chỗ vui chơi giải trí, học tập nâng cao hiểu biết,… những cái đó không gì khác là các yếu tố môi trường.

Như vậy chính các yếu tố môi trường (yếu tố vật chất kể trên – kể cả sức lao động) là “đầu vào” của quá trình sản xuất và các hoạt động sống của con người. Hay nói cách khác: Môi trường là “đầu vào” của sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng môi trường tự nhiên cũng có thể là nơi gây ra nhiều thảm họa cho con người (thiên tai), và các thảm họa này sẽ tăng lên nếu con người gia tăng các hoạt động mang tính tàn phá môi trường, gây mất cân bằng tự nhiên.

Ngược lại môi trường tự nhiên cũng lại là nơi chứa đựng, đồng hóa “đầu ra” các chất thải của các quá trình hoạt động sản xuất và đời sống. Quá trình sản xuất thải ra môi trường rất nhiều chất thải (cả khí thải, nước thải, chất thải rắn). Trong các chất thải này có thể có rất nhiều loại độc hại làm ô nhiễm, suy thoái, hoặc gây ra các sự cố về môi trường. Quá trình sinh hoạt, tiêu dùng của xã hội loài người cũng thải ra môi trường rất nhiều chất thải. Những chất thải này nếu không được xử lý tốt cũng sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vấn đề ở đây là phải làm thế nào để hạn chế được nhiều nhất các chất thải, đặc biệt là chất thải gây ô nhiễm, tác động tiêu cực đối với môi trường.

Thứ hai, môi trường liên quan đến tính ổn định và bền vững của sự phát triển kinh tế xã hội.

Phát triển kinh tế xã hội là quá trình nâng cao điều kiện sống về vật chất và tinh thần của con người qua việc sản xuất ra của cải vật chất, cải tiến quan hệ xã hội, nâng cao chất lượng văn hóa. Phát triển là xu thế chung của từng cá nhân cũng như của cả loài người trong quá trình sống. Giữa môi trường và sự phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: Môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi của môi trường. Trong hệ thống kinh tế xã hội, hàng hóa được di chuyển từ sản xuất đến lưu thông, phân phối và tiêu dùng cùng với dòng luân chuyển của nguyên liệu, năng lượng, sản phẩm, chất thải. Các thành phần đó tương tác với thành phần tự nhiên và xã hội của hệ thống môi trường đang tồn tại trong địa bàn đó.

Tác động của con người đến môi trường thể hiện ở khía cạnh có lợi là cải tạo môi trường tự nhiên hoặc tạo ra kinh phí cần thiết cho quá trình cải tạo đó, nhưng có thể gây ra ô nhiễm môi trường tự nhiên hoặc nhân tạo.

Mặt khác, môi trường tự nhiên đồng thời cũng tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội thông qua việc làm suy thoái nguồn tài nguyên – đối tượng của sự phát triển đó hoặc gây ra các thảm họa, thiên tai đối với các hoạt động kinh tế xã hội trong khu vực.

Ở các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế khác nhau có các xu hướng gây ô nhiễm môi truờng khác nhau.

 • Ô nhiễm do dư thừa: 20% dân số thế giới ở các nước giàu hiện sử dụng 80% tài nguyên và năng lượng của loài người. Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, hoạt động của quá nhiều các phương tiện giao thông vận tải đã tạo ra một lượng lớn chất thải độc hại vào môi trường (đặc biệt là khí thải). Hiện nay việc có được mua bán hay không quyền phát thải khí thải giữa các nước đang là đề tài tranh luận chưa ngã ngũ trong các hội nghị thượng đỉnh về môi trường, các nước giàu vẫn chưa thực sự tự giác chia sẻ tài lực với nước nghèo để giải quyết vấn đề liên quan tới môi trường.
 • Ô nhiễm do nghèo đói: Mặc dù chiếm tới 80% dân số thế giới, song chỉ sử dụng 20% tài nguyên và năng lượng của thế giới, những người nghèo khổ các nước nghèo chỉ có con đường duy nhất là khai thác tài nguyên thiên nhiên (rừng, khoáng sản, đất đai,…) mà không có khả năng hoàn phục. Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) về môi trường họp vào tháng 1/2002 tại Trung Quốc đã cho rằng nghèo đói là thách thức lớn nhất đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) hiện nay.

Như vậy, để phát triển, dù là giàu có hay nghèo đói đều tạo ra khả năng gây ô nhiễm môi trường. Vấn đề ở đây là phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển và BVMT. Để phát triển bền vững không được khai thác quá mức dẫn tới hủy hoại tài nguyên, môi trường; thực hiện các giải pháp sản xuất sạch, phát triển sản xuất đi đôi với các giải pháp xử lý môi trường; bảo tồn các nguồn gen động vật, thực vật; bảo tồn đa dạng sinh học; không ngừng nâng cao nhận thức của nhân dân về BVMT,…

Thứ ba, môi trường có liên quan tới tương lai của đất nước, dân tộc.

BVMT chính là để giúp cho sự phát triển kinh tế cũng như xã hội được bền vững. Kinh tế – xã hội phát triển giúp chúng ta có đủ điều kiện để đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc. Điều đó lại tạo điều kiện ổn định chính trị xã hội để kinh tế – xã hội phát triển. BVMT là việc làm không chỉ có ý nghĩa hiện tại, mà quan trọng hơn, cao cả hơn là nó có ý nghĩa cho tương lai. Một sự phát triển có mang lại những lợi ích kinh tế trước mắt mà khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại môi trường, làm cho các thế hệ sau không còn điều kiện để phát triển mọi mặt (cả về kinh tế, xã hội, thể chất, trí tuệ con người…) thì sự phát triển đó không có ích gì! Nếu hôm nay thế hệ chúng ta không quan tâm, không làm tốt công tác BVMT, làm cho môi trường bị hủy hoại thì trong tương lai, con cháu chúng ta chắc chắn sẽ phải gánh chịu những hậu quả tồi tệ.

Nhận thức rõ điều đó, trong bối cảnh chúng ta bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã ra Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 về “Tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Ngay những dòng đầu tiên, Chỉ thị đã nêu rõ: “BVMT là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo ở mỗi nước, với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ trên phạm vi toàn thế giới”. Như vậy BVMT có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với sự nghiệp phát triển của đất nước. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” không thể thực hiện được nếu chúng ta không làm tốt hơn nữa công tác BVMT.

Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách tích cực về công tác BVMT như: Xây dựng hệ thống pháp luật về BVMT ngày càng hoàn thiện; xây dựng hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về môi trường từ Trung ương đến địa phương; tăng cường đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý về môi trường; đầu tư nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội có ý nghĩa về BVMT, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ BVMT Việt Nam.

Tuy nhiên, trên thực tế cũng phải thừa nhận rằng còn nhiều điều bất cập trong công tác BVMT mà chúng ta chưa làm được: Môi trường vẫn từng ngày, từng giờ bị chính các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của chúng ta làm cho ô nhiễm nghiêm trọng hơn, sự phát triển bền vững vẫn đứng trước những thách thức lớn lao. Điều này đòi hỏi mọi người, mọi nhà, mọi địa phương trong cả nước phải thường xuyên cùng nhau nỗ lực giải quyết, thực hiện nghiêm chỉnh Luật BVMT. Có như vậy chúng ta mới có thể hy vọng vào một tương lai với môi trường sống ngày càng trong lành hơn.

1.2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

1.2.1. Các câu hỏi nghiên cứu

 • Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp hiện nay của các hộ ở khu vực nông thôn như thế nào?
 • Sự khác nhau về mức đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp ở các nhóm nông hộ ra sao?
 • Kết quả sản xuất nông nghiệp và mức đầu tư của các nhóm hộ?
 • Kế hoạch và định hướng phát triển kinh tế hộ ở các nhóm nông hộ có mức thu nhập và điều kiện kinh tế khác nhau như thế nào?
 • Mức độ ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình phát triển kinh tế hộ ở khu vực nông thôn huyện Định Hóa như thế nào? Mối quan hệ phát triển kinh tế hộ với môi trường sinh thái khu vực nông thôn?
 • Môi trường đất?
 • Môi trường nước?
 • Môi trường không khí?…..
 • Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế hộ và môi trường sinh thái?
 • Mối quan hệ giữa tình trạng giàu nghèo với bảo vệ môi trường?
 • Thực trạng phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn huyện Định Hóa nói riêng, tỉnh Thái Nguyên và của đất nước đang diễn ra như thế nào?
 • Để phát triển kinh tế hộ và bảo vệ môi trường sống ở khu vực nông thôn đặc biệt trên địa bàn nghiên cứu cần có các giải pháp gì cho phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước hiện nay?

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu

1.2.2.1. Phương pháp duy vật biện chứng Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Phương pháp duy vật biện chứng là phương pháp rất quan trọng trong nghiên cứu. Khi xem xét đánh giá bất cứ một vấn đề gì, một hiện tượng kinh tế – xã hội nào, đều phải dựa trên quan niệm duy vật biện chứng để nhìn nhận. Tức là phải xem xét mọi vấn đề trong mối quan hệ hữu cơ, gắn bó và ràng buộc lẫn nhau. Chúng có tác động qua lại, ảnh hưởng tới nhau trong quá trình tồn tại và phát triển.

1.2.2.2. Phương pháp chuyên khảo

Phương pháp này được sử dụng trong việc thu thập, lựa chọn các tài liệu nghiên cứu có liên quan. Qua đó tiến hành tra cứu các kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế phù hợp với điều kiện và phạm vi nghiên cứu của đề tài. Kết quả thu thập được từ phương pháp này sẽ là cơ sở cho việc đánh giá diễn biến của quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời nó cũng là cơ sở cho việc dự báo, định hướng và đưa ra các giải pháp chủ yếu trong việc phát triển sản xuất của các hộ nông dân trong tương lai.

Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong giai đoạn đầu để triển khai đề tài nghiên cứu.

1.2.2.3. Chọn điểm nghiên cứu

Để nghiên cứu và thu thập được các thông tin chi tiết về sản xuất, thực tế phát triển kinh tế tại các hộ (chủ yếu là các hộ làm nông nghiệp trong khu vực nông thôn) và vấn đề ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Định Hóa, trong đó phải thể hiện các hoạt động tạo thu nhập, đầu tư cho sản xuất (chi phí), các nhân tố ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế hộ. Việc chọn các điểm nghiên cứu cần phải đảm bảo tính đại diện và đặc trưng cho điều kiện về kinh tế của từng hộ gia đình và môi trường sinh thái của các vùng trên toàn huyện. Do hạn chế về thời gian, nguồn nhân lực nghiên cứu và kinh phí nên việc chọn điểm nghiên cứu của đề tài thực hiện được tại 6 xã đại diện cho toàn huyện.

1.2.2.4. Chọn hộ điều tra

Sau khi tiến hành lựa chọn các điểm nghiên cứu đại diện đặc trưng nhất cho từng vùng sinh thái của huyện Định Hóa, việc chọn hộ điều tra được thực hiện một cách ngẫu nhiên tại 6 xã: Linh Thông, Điềm Mạc, Bình Thành, Trung Hội, Tân Dương, Kim Phượng; với tổng số 196 hộ, bình quân mỗi xã 30 – 35 hộ. Việc phân loại hộ theo các mục đích nghiên cứu khác nhau được thực hiện trong quá trình tổng hợp và phân tích dựa trên bộ số liệu điều tra đầy đủ của 196 hộ tại 6 xã này.

1.2.2.5. Phương pháp thu thập thông tin Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Để tìm hiểu thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân, tình hình xã hội và môi trường ở khu vực nông thôn huyện Định Hóa, các số liệu và thông tin được thu thập theo các phương pháp nghiên cứu cụ thể:

 • Phỏng vấn trực tiếp tại các hộ dựa trên bộ câu hỏi có sẵn đã được chuẩn bị từ trước và áp dụng chung cho toàn bộ cuộc điều tra để có thông tin thực tế.
 • Quan sát thực tế kết hợp các thông tin định lượng, định tính khác
 • Số liệu chung toàn huyện được cung cấp từ các phòng Thống kê, phòng
 • Tài nguyên môi trường, phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Định Hóa.

1.2.2.6. Phương pháp phân tích và xử lý thông tin

Phương pháp thống kê kinh tế

Là phương pháp giúp cho việc tổ chức điều tra thu thập được những tài liệu mang tính đại diện, phản ánh khái quát hiện tượng kinh tế. Nó giúp cho việc tổng hợp số liệu, tính toán các chỉ tiêu một cách đúng đắn, khách quan, có tính suy rộng của nội dung nghiên cứu.

Phương pháp phân tích so sánh

Phương pháp này được vận dụng để phân tích các hiện tượng kinh tế. Từ đó tìm được bản chất, tính quy luật của hiện tượng, khái quát lên những vấn đề chung của hiện tượng. Qua đó rút ra những thuận lợi, khó khăn, những mặt được và chưa được của hiện tượng kinh tế để đưa ra các giải pháp thực tế và hướng đi phù hợp cho quá trình phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường trong tương lai.

 • Công cụ xử lý và phân tích thông tin
 • Sử dụng phần mềm Excel, SPSS để tập hợp, phân tích và xử lý thông tin, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ và mối quan hệ phát triển kinh tế hộ với môi trường sinh thái tại khu vực nghiên cứu.

1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

1.2.3.1. Số tương đối

Là biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hiện tượng nghiên cứu. Ta có thể so sánh hai mức độ cùng loại nhưng khác nhau về thời gian, không gian hoặc hai mức độ khác nhau nhưng có liên quan đến nhau.

Số tương đối cho phép phân tích đặc điểm của hiện tượng, nghiên cứu các hiện tượng kinh tế trong mối quan hệ so sánh, phản ánh được bản chất của hiện tượng.

1.2.3.2. Số tuyệt đối

Biểu hiện quy mô, khối lượng của các hiện tượng kinh tế xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Số tuyệt đối có ý nghĩa quan trọng trong mọi công tác quản lý xã hội.

1.2.3.3. Số bình quân

Biểu hiện mức độ đại biểu theo một tiêu thức nào đó của hiện tượng bao gồm nhiều đơn vị cùng loại. Số bình quân phản ánh mức độ chung nhất, điển hình nhất của tiêu thức nghiên cứu trong thời gian và địa điểm cụ thể. Nó có vị trí quan trọng trong lý luận và thực tế. Nó được dùng trong mọi nghiên cứu nhằm nêu lên những đặc điểm chung của hiện tượng kinh tế xã hội số lớn, nó san bằng mọi chênh lệch giữa các đơn vị về trị số của tiêu thức nghiên cứu. Số bình quân dùng để so sánh các hiện tượng không cùng quy mô, quá trình phát triển. Phương pháp này chiếm vị trí quan trọng trong việc vận dụng nhiều phương pháp phân tích thống kê.

1.2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá thực trạng kinh tế – xã hội và môi trường Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

Chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp

Năng suất cây trồng (N)

Là khối lượng sản phẩm thu được từ một loại cây trồng trên một đơn vị diện tích nhất định trong một chu kỳ sản xuất nào đó.

Công thức cây hàng năm: N = Q/ S

Trong đó:

N – Năng suất gieo trồng

Q – Sản lượng thu hoạch

S – Diện tích gieo trồng

Sản lượng cây trồng

Gồm toàn bộ khối lượng sản phẩm chính của một loại cây hoặc một nhóm cây nông nghiệp thu được trong 1 vụ sản xuất hoặc trong 1 năm của 1 đơn vị sản xuất nông nghiệp.

Giá trị sản xuất

Là giá trị tính bằng tiền của các loại sản phẩm trồng trọt (kể cả sản phẩm dở dang), chăn nuôi, giá trị dịch vụ phục vụ trồng trọt và chăn nuôi,….

Chi phí sản xuất

Là giá trị tính bằng tiền của những sản phẩm vật chất và dịch vụ sử dụng vào trong quá trình sản xuất.

Cách tính thu nhập

 • Thu nhập của hộ = Tổng thu – Tổng chi – Thu khác không tính vào thu nhập của hộ.
 • Thu thuần từ trồng trọt = Tổng thu từ trồng trọt – Tổng chi phí cho trồng trọt
 • Thu thuần từ chăn nuôi = Tổng thu từ chăn nuôi – Tổng chi phí chăn nuôi
 • Thu thuần từ hoạt động lâm nghiệp = Tổng thu hoạt động lâm nghiệp – Tổng chi phí hoạt động lâm nghiệp
 • Thu nhập BQ/người/tháng = Thu nhập hộ/tổng nhân khẩu/1
 • Chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững đối với địa bàn nghiên cứu + Lĩnh vực xã hội
 • % dân số được dùng nước sạch
 • Tỷ lệ biết chữ của người trưởng thành
 • Lĩnh vực môi trường
 • Đất canh tác và diện tích cây lâu năm
 • Sử dụng phân hoá học
 • Sử dụng thuốc trừ sâu
 • Tỷ lệ che phủ rừng
 • Đất bị hoang hoá
 • Diện tích rừng được bảo vệ so với tổng diện tích
 • Mức độ rác thải tại địa phương
 • Lĩnh vực kinh tế
 • Thu nhập bình quân/đầu người Luận văn: Phát triển kinh tế hộ tại nông thôn Thái Nguyên

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Luận văn: Tổng quan về tác động MT ở nông thôn Thái Nguyên

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x