Luận văn: Khái quát chất lượng cho vay tại Ngân hàng Agribank

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Khái quát chất lượng cho vay tại Ngân hàng Agribank hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội II dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Khái quát chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội II.

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội II được thành lập vào ngày 16/12/1996 theo quyết định số 575/QĐ-NHNo-02 của Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1/1/1997 và từng bước phát triển đến nay. Luận văn: Khái quát chất lượng cho vay tại Ngân hàng Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội II được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và kinh doanh chủ yếu trên địa bàn  Hà Nội II , trực tiếp kinh doanh và chịu sự quản lý, có trụ sở chính tại 1A Phường Phùng Chí Kiên, Tp. Hà Nội II , Hà Nội II .

Với mạng lưới hoạt động bao gồm 15 chi nhánh và điểm giao dịch trải rộng trên toàn , phục vụ thị trường chính nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Agribank – chi nhánh Hà Nội II  giữ vững vai trò chủ đạo, chủ lực trong cung cấp cho vay và dịch vụ ngân hàng trên thị trường tài chính nông thôn… Nét nổi bật trong hoạt động cho vay của Agribank -chi nhánh Hà Nội II  là vốn cho vay đã phủ sóng đến tất cả các vùng, miền trên địa bàn toàn , góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Song song với việc mở rộng đầu tư cho vay, Agribank chi nhánh- Hà Nội II  tích cực đổi mới công nghệ phát triển các sản phẩm dịch vụ mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh được  uỷ tặng Bằng khen…  

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính – Ngân Hàng

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban Luận văn: Khái quát chất lượng cho vay tại Ngân hàng Agribank

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 2058/VBHN – HĐTV – TCTL ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên về Hợp nhất quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh phòng giao dịch trong hệ thống Agribank. Agribank -chi nhánh Hà Nội II  được tổ chức theo cơ cấu bộ máy sau:

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Agribank Hà Nội II

Phòng kế hoạch – Kinh doanh

Nghiên cứu, đề xuất chiến lược khách hàng, chiến lược huy động vốn tại địa phương; Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung và dài hạn theo định hướng kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Tổng hợp, theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và quyết toán kế hoạch đến các chi nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn; Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn và điều hòa vốn kinh doanh đối với các chi nhánh NHNo&PTNT trên cùng địa bàn.

Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh quý, năm. Dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết; Đầu mối thực hiện thông tin phòng ngừa rủi ro và xử lý rủi ro cho vay; Tổng hợp báo cáo, kiểm tra chuyên đề theo quy định.

Nghiên cứu xây dựng chiến lược khách hàng cho vay, phân loại khách hàng và đề xuất chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư cho vay khép kín: sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu và gắn cho vay sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. Luận văn: Khái quát chất lượng cho vay tại Ngân hàng Agribank

Tiếp nhận và thực hiện các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn trong nước, nước ngoài. Trực tiếp làm dịch vụ ủy thác nguồn vốn thuộc chính phủ, bộ, các ngành khác, các tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước.

Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.

Phòng kế toán – ngân quỹ và Điện toán

Bộ phận kế toán ngân quỹ

Bộ phận kế toán có nhiệm vụ quản lý hệ thống giao dịch trên máy, thực hiện mở, đóng giao dịch chi nhánh hàng ngày. Tổng hợp và nhận các dữ liệu tham số mới nhất từ các phòng giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn. Thiết lập thông số đầu ngày để thực hiện hoặc không thực hiện các giao dịch;Thực hiện kiểm soát sau: Kiểm soát tất cả các bút toán mới và các bút toán điều chỉnh; tra soát tài khoản điều chuyển vốn (ngoại tệ và VND; Kiểm tra đối chiếu tất cả các báo cáo kế toán; kiểm soát các giao dịch trong và ngoài theo thẩm quyền, kiểm soát lưu trữ chứng từ, tổng hợp liệt kê giao dịch trong ngày, đối chiếu lập báo cáo và phân tích báo cáo cuối ngày của giao dịch viên theo quy định;Thực hiện công tác liên quan đến thanh toán bù trừ, thanh điện tử, thanh toán liên ngân hàng.

Bộ phận ngân quỹ có nhiệm vụ quản lý an toàn kho quỹ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thực hiện ứng tiền và thu tiền cho các quỹ tiết kiệm; Phối hợp với phòng kế toán, tổ chức hành chính thực hiện điều chuyển tiền giữa quỹ nghiệp vụ của chi nhánh với các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn.

Bộ phận điện toán:

  • Quản trị, vận hành, hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin tại chi nhánh.
  • Quản trị, vận hành các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống ứng dụng; quản trị cơ sở dữ liệu tại chi nhánh theo quy định.
  • Tổng hợp thống kê, lưu trữ số liệu thông tin liên quan đến hoạt động của chi nhánh.
  • Quản trị phân quyền người sử dụng truy cập hệ thống công nghệ thông tin theo phân cấp ủy quyền của Agribank.
  • Đảm bảo an toàn, bảo mật công nghệ thông tin tại chi nhánh.
  • Quản lý, sử dụng thiết bị thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh và bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị tin học, phần mềm của chi nhánh.
  • Tham gia, phối hợp triển khai các công việc về lĩnh vực công nghệ thông tin theo sự chỉ đạo của Agribank.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh giao.

Phòng Dịch vụ Marketing:

Đề xuất, tham mưu Giám đốc chi nhánh về Chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng; phát triển mạng lưới đại lý, chủ thẻ, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ; xây dựng kế hoạch tiếp thị, quảng bá sản phẩm dịch vụ của Agribank.

Cung cấp sản phẩm dịch vụ Mobile Banking, Internet Bankinh…; Phát hành thẻ, quản lý, giám sát nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ, thanh toán theo quy định của Agribank; quản lý, giám sát hệ thống thiết bị đầu cuối.

Triển khai các nghiệp vụ giao dịch hối đoái, dịch vụ kiều hối, xử lý hạch toán các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và trực tiếp kinh doanh ngoại tệ theo quy định.

Thực hiện công tác thanh toán quốc tế thông qua mạng SWIFT của Agribank và nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế theo thông lệ quốc tế, quy định của Pháp luật, NHNN và của Agribank.

Thực hiện tư vấn, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tiếp nhận, giải đáp các ý kiến phản hồi từ khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm dịch vụ của Agribank.

Đầu mối làm việc với cơ quan báo chí, truyền thông, thực hiện các hoạt động tiếp thị, thông tin tuyên truyền theo quy định của Agribank.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh giao.

Phòng Tổng hợp

Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của chi nhánh; tổng hợp đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ đã được Giám đốc chi nhánh phê duyệt.

Xây dựng và triển khai chương trình giao ban, làm thư ký tổng hợp cho giám đốc chi nhánh.

Thực hiện các công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thông tin liên lạc, điện nước sinh hoạt…

Quản lý và sử dụng con dấu; thực hiện công tác hành chính,văn thư, bảo vệ.

Đầu mối đón tiếp và làm việc với khách đến công tác tại chi nhánh. Luận văn: Khái quát chất lượng cho vay tại Ngân hàng Agribank

Thực hiện công tác xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, công cụ lao động; quản lý tài sản được giao (Tài sản cố định, phương tiện vận chuyển, công cụ dụng cụ…).

Đề xuất, tham mưu và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức

(mạng lưới, thi đua. Khen thưởng, tiền lương, bảo hiểm…) công tác quản lý người giữ chức danh chức vụ, quản lý lao động của chi nhánh.

Quản lý hồ sơ, tài liệu và các văn bản quản lý nội bộ, hồ sơ gốc của người lao động tại chi nhánh theo quy định của Agribank.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh giao.

Phòng kiểm tra-kiểm soát nội bộ:

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, quý phù hợp với kế hoạch kiểm tra. kiểm soát của Agribank và yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại chi nhánh.

Đầu mối tổ chức kiểm tra,kiểm soát việc chấp hành pháp luật, quy trình nghiệp vụ và các quy định nội bộ của Agribank tại chi nhánh.Phát hiện và đề xuất chỉnh sửa, khắc phục kịp thời sơ hở trong các quy định nội bộ nhằm tăng cường quản lý giao dịch hàng ngày an toàn hiệu quả và đúng pháp luật.

Đầu mối phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra ngoại ngành, thanh tra NHNN, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm toán nội bộ của Agribank để thực hiện các cuộc kiểm tra tại chi nhánh. Rà soát, đề xuất các bộ phận liên quan chỉnh sửa, khắc phục tồi tại qua thanh tra, kiểm tra, báo cáo kết quả chỉnh sửa theo quy định của NHNN và Agribank.

Tiếp nhận đơn thư; tổ chức kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền theo đúng quy định về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn đề nghị, phản ánh trong hệ thống Agribank phù hợp với các quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ thường trực tiểu Ban chống thanh nhũng lãnh phí, phòng chống tội phạm tại chi nhánh. Tổng hợp báo cáo công tác phòng chống rửa tiền, FATCA.

Trực tiếp tham gia trong lĩnh vực pháp chế; tư vấn pháp lý trong tố tụng dân sư, hình sự, kinh tế, lao động, hành chính… liên quan đến con người và tài sản của chi nhánh; Thẩm định chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với dự thảo cáo quy trinh, quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ; đàm phán ký kết các loại hợp đồng đối với đối tác trong và ngoài nước và các văn bản khác theo phân công của Giám đốc.

Đầu mối phối hợp với các phòng liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ tại chi nhánh.

Bảo mật hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật, NHNN, và Agribank.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc chi nhánh giao.

2.1.3. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Luận văn: Khái quát chất lượng cho vay tại Ngân hàng Agribank

Kết quả kinh doanh

Trong suốt những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Nội II đã biết phát huy những lợi thế của mình để trở thành một chi nhánh hoạt động có hiệu quả với nhiều năm liên tục đạt lợi nhuận trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay, dịch vụ ngoại hối… Trong các giai đoạn 2018-2020 lợi nhuận của chi nhánh luôn đạt kết quả dương, tổng thu nhập của Chi nhánh bù đắp được chi phí hoạt động và mang về nguồn lợi nhuận đáng kể cho chi nhánh.

Bảng 2.1 . Kết quả hoạt động của Chi nhánh

Qua bảng số liệu trên cho thấy, nguồn vốn huy động của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Nội II không ngừng tăng trưởng qua các năm đạt 2.283.606 triệu đồng năm 2020 tăng 8,52% so với năm 2019. Nguồn vốn này tại Chi nhánh được hình thành từ hai nguồn chủ yếu là huy động từ dân cư và nguồn vốn điều chuyển. Từ năm 2018 đến năm 2020, nguồn vốn của chi nhánh không ngừng tăng cao do nguồn huy động từ dân cư và lượng tiền điều chuyển từ trung tâm điều hành tăng nhanh. Điều nay có được là nhờ sự thành công trong việc huy động vốn từ dân cư bằng các biện pháp như nâng cao chất lượng dịch vụ, tuyên truyền rộng rãi về các dịch vụ của chi nhánh, đồng thời có các chính sách ưu đãi với người gửi tiền… Điều này giúp chi nhánh giữ vững được lượng tiền huy động từ dân cư ngày càng tăng và đạt được các chỉ tiêu đạt ra, giúp chi nhánh nâng cao uy tín, thương hiệu của mình.

Đối với hoạt động kinh doanh: mặc dù nền kinh tế nước ta nói chung và kinh tế Hà Nội II nói riêng giai đoạn 2018-2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ các sự kiện kinh tế thế giới (Brexit, biến đổi tỷ giá…) và ảnh hưởng của tình hình biến đối khí hậu cũng như dịch bệnh Covid 19 trong nước song sự chỉ đạo kịp thời có hiệu quả của Ban lãnh đạo Chi nhánh cùng với sự chủ động, linh hoạt và quyết tâm cao của tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh. Giai đoạn 2018-2020, kết quả kinh doanh của Agribank Chi nhánh Hà Nội II  tiếp tục đạt được những kết quả vững chắc trên tất cả các mặt hoạt động, lợi nhuận toàn chi nhánh luôn dương và đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Theo đó, lợi nhuận kinh doanh của chi nhánh các năm lần lượt là: 66. 057 triệu đồng; 59.517 triệu đồng và 36.148 triệu đồng. Tuy nhiên, so sánh với các chỉ tiêu kế hoạch được giao, Chi nhánh luôn không hoàn thành mức kế hoạch, đồng thời lợi nhuận kinh doanh của Chi nhánh liên tục giảm. Năm 2019 giảm 9,9% so với năm 2018 và năm 2020 giảm 39,26% so với năm 2019. Vấn đề này phát sinh xuất phát từ khâu quản lý chi phí của Chi nhánh còn nhiều yếu kém, chi phí liên tục gia tăng trong khi doanh thu hoạt động không tăng.

Như vậy, bên cạnh những thành công đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh của Agribank chi nhánh Hà Nội II  còn tồn tại rất nhiều hạn chế cần khác phục. Do đó, đẩy mạnh xây dựng các chiến lược kinh doanh, đưa ra các kế hoạch sử dụng và huy động vốn hợp lý là nhiệm vụ hàng đầu của Chi nhánh trong thời gian tới.

Doanh số cho vay

Trong giai đoạn 2018-2020, tổng doanh số cho vay của Chi nhánh ngày càng tăng với tốc độ tăng khá nhanh. Để làm được điều này, chi nhánh đã thực hiện đúng phương châm: “Minh bạch hóa chất lượng cho vay, nâng cao chất lượng tăng trưởng cho vay” bằng cách thường xuyên rà soát, sàng lọc khách hàng, tăng cường và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định khách hàng; thực hiện một cách nghiêm túc quy trình nghiệp vụ, đảm bảo vốn được đầu tư đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả… Kết quả cụ thể của hoạt động này như sau:

Bảng 2.2. Kết quả hoạt động cho vay của Chi nhánh

Doanh số cho vay của chi nhánh trong giai đoạn 2018-2020 lần lượt là 2.040.337 triệu đồng; 2.447.602 triệu đồng và 2.630.116 triệu đồng, trong đó các khoản cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu. Năm 2019 doanh số cho vay cho vay của Chi nhánh tăng 19,96% so với năm 2018 và năm 2020 tăng 7,46% so với năm 2019 tương ứng tăng 182.514 triệu đồng. Luận văn: Khái quát chất lượng cho vay tại Ngân hàng Agribank

Đạt những kết quả tích cực như trên là do chi nhánh đã quán triệt chỉ đạo của Ban lãnh đạo ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong công tác cho vay, đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng cho vay gắn liền với tăng trưởng cho vay hợp lý đi đôi với nâng cao năng lực quản lý và kiểm soát chặt chẽ vốn vay. Trên cơ sở chọn lọc khách hàng, chi nhánh đã giảm dần dư nợ và ngừng quan hệ với những doanh nghiệp có tình hình tài chính yếu kém, không có khả năng trả nợ ngân hàng. Nhờ vậy hoạt động cho vay của Chi nhánh luôn đạt kết quả tích cực.

Như vậy, với những quan điểm, chiến lược cho vay đúng đắn, Agribank chi nhánh Hà Nội II  ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động tín dung, từ đó doanh số cung cấp cho vay của Chi nhánh không ngừng nâng cao. Đây là tiền đề để chi nhánh nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân trên địa bàn.

2.1.4. Đặc điểm địa bàn hoạt động ảnh hưởng đến chất lượng cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh.

Hà Nội II  là một vùng miền núi gồm 8 đơn vị hành chính trực thuộc, tổng diện tích tự nhiên là 4795 km2, dân số ít (29 vạn người), được đánh giá là một trong những vùng nghèo nhất cả nước.

Hà Nội II  là một  có nền kinh tế kém phát triển, dân trí thấp, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ cấu thành phần kinh tế chủ yếu là nông – lâm nghiệp mang tính chất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp chưa mang tính sản xuất hàng hoá, đặc biệt chưa có cơ sở sản xuất công nghiệp. Giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì gây ảnh hưởng rất lớn tới giao lưu kinh tế, văn hoá, chính trị giữa các huyện trong , giữa các  luân cận và với cả nước. Những khó khăn này, khiến khả năng thu hút đầu tư của Hà Nội II  thấp cộng với đời sống nhân dân khó khăn trở thành những thách thức lớn cho Agribank Chi nhánh Hà Nội II  phát triển, mở rộng kinh doanh.

Tuy nhiên, Hà Nội II  là  đứng đầu cả nước về trữ lượng khoáng sản lớn tập trung ở Chợ Đồn, Ngân Sơn, Na Rì….; có hệ thống rừng nguyên sinh phong phú, đa dạng, được đánh giá là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên của thế giới tạo điều kiện cho việc phát triển du lịch sinh thái, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển rừng và các sản phẩm nông – lâm – thổ sản.

Điều này là cơ hội để Agribank Chi nhánh Hà Nội II  phát triển cho vay đối với doanh nghiệp khai thác khoảng sản và tập trung đẩy mạnh cho vay ngành nông nghiệp. Luận văn: Khái quát chất lượng cho vay tại Ngân hàng Agribank

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:  

===>>> Luận văn: Thực trạng cho vay khách hàng tại NH Agribank

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x