Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

3.1. Quan điểm tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long

3.1.1. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về phổ biến pháp luật cho thanh niên Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Xác định thanh niên luôn là lực lượng chiến lược của quốc gia dân tộc, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm giáo dục toàn diện cho thanh niên, nâng cao tri thức, trình độ văn hóa cho thanh niên. Tại Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa VII), đã nêu: “thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng…”. Báo cáo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X cũng nêu:“đối với thế hệ trẻ, thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tiếp tục khẳng định “xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có ý thức chấp hành pháp luật…”.

Trên cơ sở chủ trương, chính sách nêu trên của Đảng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên luôn được Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều văn bản, đề án, chương trình về phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó thanh niên luôn được xác định là đối tượng chính. Vì vậy, Đảng ta đã ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 2160/QĐ TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn II (2016 – 2020) và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2017 – 2021.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Thông qua các kế hoạch, chiến lược phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là thanh niên, Đảng và nhà nước ta đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2017 – 2021 như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ; xây dựng, nhân rộng các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh niên giai đoạn 2010-2015; nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Thứ hai, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh niên.

Thứ ba, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh niên; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

3.1.2. Quán triệt quan điểm của Ban chấp hành Đảng bộ và chính quyền các cấp tại huyện Minh Long về phổ biến pháp luật cho thanh niên Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Thứ nhất, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên cần hướng vào việc xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh niên. Đây có thể nói vừa là yêu cầu vừa là biện pháp thực hiện đem lại hiệu quả cao đối với công tác giáo dục pháp luật. Bởi lẽ, khi thanh niên nhận thức được việc phải tự giác chấp hành pháp luật là đòi hỏi của chính bản thân mình thì họ sẽ cố gắng tự tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu sâu và kỹ hơn, tiếp thu lượng thông tin một cách phong phú và có chọn lọc.

Vấn đề đặt ra ở đây là phổ biến pháp luật phải làm cho thanh niên có được những hiểu biết nhất định về các qui định của pháp luật gắn liền với cuộc sống của họ, làm cho họ nhận thức được rằng, pháp luật được ban hành là để bảo vệ các quyền và tự do chân chính của công dân, đảm bảo an ninh xã hội, an toàn cho mỗi người để từ đó khơi dậy tính tự giác nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của thanh niên, làm sao để thanh niên tiếp cận với pháp luật, tìm hiểu pháp luật và thực thi pháp luật với tư cách là chủ thể năng động, tích cực trong các quan hệ pháp lý cụ thể. Do đó, nội dung giáo dục pháp luật cho thanh niên phải xuất phát từ nhu cầu của thanh niên, từ đời sống thực tế của họ. Việc giải thích các qui định của pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động học tập, sinh hoạt hàng ngày của thanh niên là rất thiết thực và có hiệu quả. Vì vậy, chiến lược giải quyết các vấn đề giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên phải xuất phát từ chương trình, nội dung giáo dục pháp luật. Mục tiêu là hình thành một nền văn hóa pháp luật cho thế hệ trẻ, đặt nền tảng cho việc chuẩn bị một nguồn lực con người tiếp ứng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Thứ hai, phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động mang tính chất toàn xã hội, là trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đoàn thể, các cơ quan, các ngành, các cấp. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị, công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên được tiến hành với những nội dung, phương pháp, hình thức thích hợp.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Trước hết là đối với các cơ quan lãnh đạo Đảng, HĐND, UBND các cấp cần quan tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng việc ra văn bản, chỉ thị, nghị quyết về công tác này và tổ chức kiểm tra thường xuyên, qua đó có những điều chỉnh kịp thời. Các cơ quan chức năng thuộc các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội như Ban tuyên giáo, Phòng Tư pháp, Công an, Tòa án, phòng Giáo dục và đào tạo, huyện đoàn, Mặt trận Tổ quốc… Phải thường xuyên có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể trong việc phối hợp với các cơ quan khác để làm tốt công tác này. Trên cơ sở hoạt động ấy, cần tổ chức sơ kết, tổng kết hàng quý, hàng năm để rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng mới. Đồng thời, tăng cường công tác thăm dò dư luận, kiểm tra và theo dõi tình hình an ninh ở các địa phương, kịp thời báo cáo lên cấp trên để có hướng giải quyết. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban tuyên giáo và ngành Tư pháp phải khẳng định vị trí thường trực, tham mưu và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Thứ ba, triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh xã hội hóa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, huy động tối đa các nguồn lực tham gia vào công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, đoàn thể, các tổ chức kinh tế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Có chính sách hỗ trợ kinh phí để thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, các hộ nghèo và gia đình chính sách.

Gắn việc tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Thực hiện đồng bộ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị và địa phương; thường xuyên quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, có cơ chế và kinh phí thỏa đáng, khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm.

3.2. Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về phổ biến pháp luật cho thanh niên

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm văn bản luật (hiến pháp, bộ luật, nghị quyết của Quốc hội) và văn bản dưới luật (Bao gồm các pháp lệnh, nghị định, quyết định, thông tư, văn bản, chỉ thị…) được Đảng và Nhà nước ta ban hành với nhiều nội dung và quy trình tổ chức thực hiện khác nhau. Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc, định hướng và mục đích pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau, được phân thành các chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước ban hành.

Bên cạnh việc việc đề ra hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Đảng và Nhà nước ta cũng đề ra những chính sách pháp luật thể hiện quan điểm của Nhà nước trong việc sử dụng pháp luật với tính cách là công cụ quan trọng để quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Chính sách pháp luật vừa là mục tiêu vừa là cơ sở, điều kiện cho việc xây dựng và phát triển pháp luật. Đồng thời, nó cũng là nguyên tắc, phương hướng của việc áp dụng pháp luật và hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho mọi người dân. Do đó, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên thì trước hết nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về thanh niên trên cơ sở phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến của đông đảo mọi thành phần thanh niên và nhân dân. Để đảm bảo hiệu quả nhiệm vụ đó, chúng ta cần thực hiện:

  • Các nội dung pháp luật cho đối tượng thanh niên thường gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, về ý thức bảo vệ môi trường và tham gia giao thông; Giáo dục về luật lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, luật phòng chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội, giáo dục quyền chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, giới tính, hôn nhân và gia đình… Hệ thống nội dung của các bộ luật này phải đảm bảo tính khoa học, tính toàn diện, tính đồng bộ và cân đối. Các quy phạm pháp luật phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện. Nội dung của chúng phải thích ứng với sự phát triển của kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đặc biệt là truyền thống địa phương, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, phản ánh nhiều nhất nhu cầu và lợi ích của thanh niên trên các địa bàn khác nhau, được thế hệ trẻ ủng hộ và tự giác làm theo.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên
  • Nội dung phổ biến pháp luật cho thanh niên đảm bảo mục đích giáo dục con người toàn diện có đạo đức, tri thức, thẩm mỹ, sức khỏe, kỹ năng và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,nhằm hình thành và bồi dưỡng phẩm chất và năng lực công dân đáp ứng yêu cầu mới của đất nước. Hệ thống pháp luật và các chính sách pháp luật cho thanh niên phải kế thừa các giá trị tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những giá trị pháp luật tiến bộ của nhân loại. Phải kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật cho thanh niên mà còn giúp họ áp dụng vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Chính quyền địa phương cần xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật, chính sách pháp luật đồng bộ, phù hợp và kịp thời nhằm định hướng, điều chỉnh quá trình hình thành và phát triển ý thức pháp luật trong thanh niên. Đồng thời, đảm bảo về mặt pháp luật để nhân dân nói chung và thanh niên nói riêng được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát những công việc, những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của chính họ và đối với công việc chung của đất nước, của xã hội.
  • Việc nghiên cứu soạn thảo một số văn bản pháp luật mới và xây dựng những chính sách, chương trình, đề án của Nhà nước và địa phương cần chú trọng đến đối tượng thanh niên cụ thể: Đối tượng thanh thiếu niên đặc thù miền núi; thanh niên lao động tự do; thanh niên là cán bộ công chức; thanh niên là công nhân trong các doanh nghiệp, trong các trường học; nhóm thanh thiếu niên yếu thế trong cơ hội phát triển (thanh niên khuyết tật, tàn tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo). Kịp thời cụ thể hóa các chế định pháp luật phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm của lứa tuổi thanh niên, làm cơ sở chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các quyền của thanh niên. Bảo đảm cho thanh niên thực hiện đầy đủ quyền và bổn phận của mình… Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên được xem là giải pháp trọng tâm. Nội dung giáo dục pháp luật không chỉ có vai trò quyết định đối với nhận thức về pháp luật của thanh niên mà còn chi phối đến công tác tổ chức, hoạt động giáo dục, biện pháp giáo dục
  • Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy,lãnh đạo huyện Minh Long cần tăng cường sự lãnh đạo, phát huy vai trò quản lý, chỉ đạo của mình đối với công tác giáo dục phổ biến pháp luật cho thanh niên; thường xuyên đưa nội dung giáo dục pháp luật vào nghị quyết các cuộc họp Đảng bộ, các hội nghị để chỉ đạo các ban ngành thực hiện. Chỉ đạo các ban ngành liên quan xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp và tổ chức triển khai thực hiện trong trong các giai đoạn cụ thể. Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, các chính sách phát triển thanh niên phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm của thanh niên từng vùng khác nhau. Tạo ra hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi để giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng thanh niên phát triển toàn diện, tạo điều kiện cho thanh niên cống hiến, trưởng thành.

3.2.2. Đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Đa dạng hóa, đổi mới nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm giúp tổ chức, cá nhân trong đó có thanh niên nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật luôn là vấn đề quan tâm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện Minh Long trong tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật hiện nay và thời gian tới. Việc xác định đúng, đủ nội dung hoạt động giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động phổ biến pháp luật, tuy nhiên nội dung phổ biến pháp luật không thể tự đi vào nhận thức, tình cảm của đối tượng, mà phải thông qua cách thức tác động phù hợp với đặc thù và khả năng tiếp nhận của đối tượng.

Một hình thức phổ biến pháp luật cần đặc biệt chú trọng, đó là dạy học pháp luật ở nhà trường.

Nâng cao chất lượng dạy học pháp luật trong trường học là con đường đem lại hiệu quả giáo dục pháp luật cao. Muốn vậy, cần đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và hình thức ngoại khóa pháp luật. Dạy học không chỉ tiến hành ở trên lớp mà còn cùng các em đi vào thực tế cuộc sống, vừa trang bị kiến thức vừa giúp các em tích lũy vốn sống và rèn luyện để trở thành chủ thể pháp luật có tri thức, có văn hóa pháp lý.

Cũng như việc giáo dục các môn học, các lĩnh vực khác, giáo dục pháp luật cho thanh niên muốn đạt hiệu quả cao thì ngoài việc đổi mới, hoàn thiện nội dung, cần cải tiến phương pháp và hình thức giáo dục. Vì pháp luật là vấn đề gần với đời sống và dễ tìm được những thực tiễn điển hình nên giáo viên, giảng viên có những thuận lợi nhất định trong việc truyền tải nội dung và thu hút sự chú ý của thanh niên. Việc lựa chọn, áp dụng hình thức giáo dục pháp luật phải dựa trên cơ sở phù hợp với nội dung và điều kiện sinh hoạt của địa bàn dân cư.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng cho thanh niên có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn.

Tuyên truyền miệng là nội dung không thể thiếu trong các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, được sử dụng phổ biến nhất, có nhiều ưu thế, có thể tiến hành ở bất cứ nơi nào, trong các cuộc sinh hoạt chi đoàn, chi hội định kỳ, sinh hoạt các câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ thanh niên, các hội nghị, hội thảo, tập huấn. Khi tuyên truyền, báo cáo viên, các cán bộ trợ giúp pháp lý có điều kiện thuận lợi để giải thích, phân tích các nội dung pháp luật cần tuyên truyền.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền; trước khi tuyên truyền, báo cáo viên cần phải biên soạn đề cương mà giá trị của nó được coi như là tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật; trong khi tuyên truyền, báo cáo viên cần đặc biệt coi trọng phát huy tối đa việc sử dụng các hình ảnh minh họa, tranh ảnh trực quan, lấy các dẫn chứng minh hoạ… giúp thanh niên tiếp thu tốt hơn các nội dung pháp luật cần tuyên truyền, đồng thời, tránh sự nhàm chán trong quá trình tiếp nhận tuyên truyền.

Việc tổ chức các buổi tuyên truyền miệng pháp luật cần đa dạng, không cứng nhắc, có thể tổ chức dưới dạng các hội nghị, lớp tập huấn, lồng ghép với các buổi nói chuyện chuyên đề, sơ kết chi đoàn, chi hội, thu hút thanh niên tham gia; hạn chế tổ chức dưới hình thức tuyên truyền cá biệt chỉ có một hoặc vài người nghe.

Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên. Đây là hình thức nhằm động viên, khuyến khích các đối tượng thanh niên tìm đọc, nâng cao hiểu biết pháp luật, góp phần nâng cao dân trí pháp lý nói chung. Thi tìm hiểu pháp luật có ưu thế đáp ứng được yêu cầu phổ cập pháp luật cho thanh niên, phát huy được tính tích cực, chủ động của thanh niên và giúp họ nhận thức sâu sắc nội dung pháp luật cần tìm hiểu, từ đó tạo nên nền tảng của ý thức pháp luật cho người dự thi và những người quan tâm; có thể sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để phối hợp thực hiện ở mức độ khác nhau tuỳ theo yêu cầu và tình hình đặc điểm cụ thể.

Thi tìm hiểu pháp luật là một cầu nối chuyển tải những nội dung pháp luật vào cuộc sống, là hình thức sinh hoạt văn hoá pháp lý có sức hấp dẫn và hiệu quả, cần được quan tâm phát huy trong việc xây dựng cho thanh niên có ý thức tuân thủ quy định của pháp luật. Thông qua thi tìm hiểu pháp luật, các quy định của pháp luật thực định được chuyển tải đến thanh niên một cách trực tiếp và gián tiếp.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Trực tiếp khi thanh niên tham gia dự thi phải tìm hiểu pháp luật để làm bài hoặc trả lời câu hỏi trên sân khấu; gián tiếp khi tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, thể lệ, câu hỏi thi trên các phương tiện thông tin đại chúng… Thông qua các hình thức thi tìm hiểu, thanh niên được chủ động tiếp nhận thông tin về pháp luật một cách ngắn gọn, dễ hiểu, tránh được sự cứng nhắc, khô khan, từ đó hiểu biết pháp luật và khả năng áp dụng pháp luật được nâng cao hơn. Trong thời gian tới, huyện đoàn cần đẩy mạnh chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hình thức thi viết, thi sân khấu hoá, thi các đội thanh niên xung kích tuyên truyền pháp luật hoặc thi hùng biện về một lĩnh vực pháp luật nhất định…, tạo môi trường tốt cho thanh niên có điều kiện tìm hiểu sâu về pháp luật, nhất là các văn bản luật mới ban hành; quan tâm chuẩn bị chu đáo các câu hỏi, đề cương trả lời, đồng thời có những câu hỏi để phân loại, đánh giá chính xác đối với các thí sinh, người dự thi hoặc các đội tham gia các cuộc thi, góp phần nâng cao chất lượng thi tìm hiểu pháp luật nói riêng và công tác xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung.

Tăng cường chỉ đạo xây dựng các câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Minh Long.

Câu lạc bộ pháp luật được thành lập và hoạt động dựa trên nguyên tắc tự giác, tự nguyện của các cá nhân với mục đích được giao lưu, học hỏi, tìm hiểu và nâng cao nhận thức pháp luật, đó là điểm khác biệt của câu lạc bộ pháp luật với các loại hình câu lạc bộ khác. Câu lạc bộ pháp luật có Ban chủ nhiệm và các hội viên, hoạt động theo điều lệ, quy chế, định kỳ và thường xuyên tổ chức các hoạt động. Câu lạc bộ pháp luật được xác định là một hình thức xây dựng ý thức pháp luật có hiệu quả đối với thanh niên trên địa bàn.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Thực tiễn những năm qua cho thấy, mặc dù số lượng câu lạc bộ pháp luật được thành lập chưa nhiều, nhưng tác dụng và hiệu quả tích cực của mô hình này là không nhỏ trong đời sống thanh niên và cộng đồng. Điều này được khẳng định trước hết vì câu lạc bộ là nơi quy tụ, tập hợp đông đảo thanh niên tham gia nhằm giao lưu, học hỏi, tạo diễn đàn, sân chơi bổ ích và lành mạnh để cùng trao đổi, nắm bắt kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong cuộc sống.

Thông qua hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và kịp thời. Từ đó, giúp thanh niên nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, đưa pháp luật trở thành thói quen trong ứng xử hằng ngày. Câu lạc bộ còn tạo điều kiện để mỗi thanh niên trở thành một tuyên truyền viên pháp luật, tích cực vận động người thân trong gia đình, địa bàn mình cư trú chấp hành pháp luật, góp phần vào phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời gian tới, huyện Minh Long cần tập trung chỉ đạo thành lập thêm các loại hình câu lạc bộ tuổi trẻ pháp luật, câu lạc bộ thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và các loại hình câu lạc bộ khác … thu hút thanh niên tham gia; đẩy mạnh xây dựng và tăng thêm đầu sách cho các tủ sách, ngăn sách pháp luật của thanh niên tại văn phòng Đoàn cơ sở, đảm bảo sử dụng có hiệu quả và phục vụ việc tra cứu, tìm hiểu các văn bản pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến thanh niên.

Để các câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, bên cạnh nội dung hoạt động phù hợp, sự nhiệt tình của các thành viên, vấn đề kinh phí…, thì sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể là một trong những yếu tố không thể thiếu được; các thành viên Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ phải là những người nhạy bén, có khả năng tiếp thu và truyền đạt một cách hiệu quả những nội dung liên quan đến pháp luật, có ý thức kỷ luật tốt, nhiệt tình, trách nhiệm trong các hoạt động, được tập thể đoàn viên, thanh niên tín nhiệm, biết căn cứ vào tình hình cụ thể ở địa bàn, đơn vị để tổ chức các hoạt động cho hiệu quả; nội dung hoạt động của các câu lạc bộ không nên bó hẹp trong phạm vi đối tượng, không gian và thời gian nhất định mà cần được mở rộng, đảm bảo tính cập nhật, tránh nhàm chán, đặc biệt là cung cấp một lượng kiến thức pháp luật phong phú cho các hội viên, ngoài ra, cũng cần phổ biến kiến thức kinh tế, xã hội cần thiết khác phù hợp với từng đối tượng… thu hút thanh niên tham gia, góp phần xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật của thanh niên.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc đưa nội dung pháp luật vào hoạt động của các loại hình câu lạc bộ khác, vì bên cạnh câu lạc bộ pháp luật thì ngày càng nhiều các câu lạc bộ khác ra đời như: Câu lạc bộ tiền hôn nhân, gia đình trẻ, trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, bác sỹ trẻ, khuyến nông… việc đưa nội dung pháp luật vào hoạt động của các câu lạc bộ này có thuận lợi là không phải thành lập câu lạc bộ mới mà vẫn thực hiện được việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên. Tuy nhiên, cũng cần lựa chọn một số nội dung pháp luật phù hợp với tiêu chí hoạt động của mỗi câu lạc bộ sao cho thật sự sát thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho thanh niên và nhân dân.

Tư vấn pháp luật là một trong những hình thức xây dựng ý thức pháp luật có hiệu quả hiện nay, trong điều kiện đối với thanh niên và nhân dân đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, việc đến các cơ quan chức năng, các trung tâm tư vấn, trợ giúp pháp lý là một khó khăn lớn, mặt khác, nhiều thanh niên và nhân dân các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa nghe hiểu tiếng phổ thông chưa tốt, thì việc giải thích, tư vấn pháp luật có những đặc thù riêng.

Đây là một khó khăn mà cần phải có một đội ngũ cán bộ thông thạo pháp luật, nhưng phải nói được tiếng dân tộc và không đặt vấn đề kinh phí quá lớn trong tư vấn pháp luật. Điều đó được khắc phục khi huyện Minh Long tổ chức các đội hình tư vấn pháp luật miễn phí tại những nơi đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa của huyện. Để tăng cường cơ hội được tư vấn, trợ giúp pháp lý cho thanh niên, cần đẩy mạnh phối hợp với các ngành chức năng như Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Đoàn Luật sư, thường xuyên thành lập các Đội thanh niên xung kích tư vấn pháp luật miễn phí cho thanh niên; tổ chức các hoạt động tình nguyện tập trung tại các xã vùng cao, biên giới, các xã đặc biệt khó khăn, trong đó có hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng thanh niên, góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời nâng cao trình độ dân trí pháp lý cho thanh niên và nhân dân.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, là những người thường xuyên gần gũi với thanh niên, qua khảo sát và trực tiếp trao đổi với một số cán bộ Đoàn cơ sở, chúng tôi thấy rằng nhu cầu nắm bắt và tìm hiểu pháp luật của cán bộ Đoàn để có thể tư vấn pháp luật cho thanh niên ở cơ sở là rất lớn, nhất là địa bàn xa trung tâm, các xã miền núi. Các cấp bộ Đoàn cần phối hợp xây dựng các cuốn Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ Đoàn cơ sở, phục vụ việc tư vấn pháp luật cho thanh niên, cung cấp những nội dung pháp luật cần thiết đối với công tác tư vấn pháp luật của cán bộ Đoàn, theo các chủ đề pháp luật. Nội dung của Sổ tay có thể gồm một số vấn đề chính như: Pháp luật dân sự, pháp luật về hôn nhân và gia đình (điều kiện kết hôn, căn cứ ly hôn), pháp luật hình sự (một số tội phạm cụ thể), pháp luật về đất đai (quyền sử dụng, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất), Luật khiếu nại, Luật tố cáo… là những vấn đề thanh niên có nhu cầu cần được tư vấn nhiều nhất trong thực tế hiện nay.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần thường xuyên phân loại, đánh giá, củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở Đoàn, có đề xuất việc tập huấn, bồi dưỡng phù hợp; đưa kỹ năng hỏi đáp pháp luật thành nội dung tập huấn định kỳ của Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật cho thanh niên.

Phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các phương tiện thông tin đại chúng có lợi thế trong việc cập nhật thông tin nhanh nhạy, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo các tầng lớp nhân dân, có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục, động viên, cổ vũ, tập hợp lực lượng quần chúng và thanh niên, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật cho thanh niên qua các thông tin về pháp luật diễn ra trong cuộc sống được các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh.

Trong giai đoạn hiện nay, nhất là lúc mà Đảng và Nhà nước ta đang chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có ý thức sống và làm việc theo pháp luật, thì vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng càng được đề cao. Đặc biệ, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên cũng cần đặc biệt chú ý thông qua các hoạt động văn hóa, thông tin, báo chí… để nâng cao nhận thức pháp luật, dân trí pháp lý cho thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Đó chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bởi vì, sau khi Nhà nước đã có hệ thống pháp luật, thì yêu cầu đặt ra là phải làm gì để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, có tác dụng thiết thực, xây dựng nếp sống, làm việc theo pháp luật trong xã hội, xóa nạn “mù luật” trong thanh niên, phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật.

Về hình thức và phương pháp, việc truyền tải các kiến thức pháp luật cho thanh niên cần phải thông qua một số ngôn ngữ dân tộc khác nhau, từ đó thu hút đông đảo người nghe, người xem; đồng thời, các chương trình phát thanh, truyền hình về tuyên truyền, giáo dục pháp luật phải tiến hành vào thời điểm để thanh niên có thể tranh thủ được thời gian tiếp cận như buổi tối, lúc nông nhàn, nghe qua đài phát thanh…; việc trình bày các nội dung quy định của pháp luật cũng cần rõ ràng, dễ hiểu, cụ thể, tránh trừu tượng.

Đối với các báo, tạp chí, cuốn thông tin của các ban, ngành cần có chuyên mục tìm hiểu pháp luật, trả lời những thắc mắc của thanh niên và nhân dân về chế độ, chính sách, pháp luật; các loại tài liệu tuyên truyền cấp phát đến những khu vực vùng sâu, vùng xa, cần in ấn bằng song ngữ tức là in chữ Việt và tiếng dân tộc thiểu số để tạo điều kiện cho những người sử dụng tiếng phổ thông không thành thạo cũng có thể đọc được bằng chữ của dân tộc mình, tài liệu nên cấp phát không thu tiền thì mới đáp ứng nhu cầu rộng rãi của thanh niên và nhân dân.

Trước yêu cầu đẩy mạnh khai thác công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện cần đẩy nhanh việc xây dựng Trang thông tin điện tử để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, cung cấp thông tin cho thanh niên nói chung và tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên nói riêng. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc chuyển tải những thông tin, yêu cầu, nội dung các quy định pháp luật, giúp thanh niên hiểu biết, nắm bắt kịp thời, tiết kiệm thời gian, công sức cho việc tự tìm hiểu;cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đảm bảo tính cập nhật, kịp thời, sắp xếp theo hệ thống, lĩnh vực để tiện theo dõi, tra cứu khi cần.

3.2.3. Kiện toàn tổ chức và chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Đội ngũ những người làm công các phổ biến pháp luật nói chung và phổ biến pháp luật cho thanh niên nói riêng đóng vai trò quyết định chất lượng công tác phổ biến pháp luật. Do vậy, cần tuyển chọn những người có phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tuyên truyền, giáo dục hoặc hòa giải tốt, có lòng nhiệt tình, say mê với công việc phổ biến pháp luật.

Bên cạnh đó, phải đặc biệt chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho họ. Thực tế cho thấy, đội ngũ làm công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên ở huyện Minh Long hiện nay vẫn còn nhiều mặt hạn chế, đặc biệt là kỹ năng tuyên truyền. Vì vậy, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động phổ biến pháp luật thì công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ này trở thành nhu cầu cấp thiết. Trong thời gian tới cần tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, bồi dưỡng và định hướng nội dung phổ biến pháp luật cho thanh niên thường xuyên cho đội ngũ những người làm công tác này. Nhìn chung, đội ngũ này ở huyện Minh Long thường là cán bộ các cấp, các ngành kiêm nhiệm công tác phổ biến pháp luật và huyệ đoàn nên việc nắm bắt văn bản pháp luật thường mang tính bao quát, chủ quan, họ không có thời gian đi sâu nghiên cứu nội dung tất cả các văn bản pháp luật, vẫn còn trường hợp các báo cáo viên hiểu không đúng hoặc không thống nhất nội dung văn bản pháp luật. Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác, chuyên sâu và sự thống nhất thông tin trong quá trình phổ biến pháp luật, Hội đồng PHPBGDPL, cơ quan tư pháp các cấp cần giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật, định hướng nội dung tuyên truyền cho các báo cáo viên, cán bộ pháp chế, tuyên truyền viên và hoà giải viên cơ sở, các cán bộ đoàn cơ sở.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Thứ hai, UBND huyện Minh Long, UBND các xã trên địa bàn huyện (trên cơ sở tham mưu của cơ quan Tư pháp) rà soát lại đội ngũ những người làm công tác phổ biến pháp luật hiện có trên địa bàn; trên cơ sở đó phân loại trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến pháp luật của đội ngũ này để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng. Cụ thể: Trường hợp các báo cáo viên, cán bộ pháp chế, tuyên truyền viên pháp luật và các hòa giải viên đã có trình độ chuyên môn luật thì hàng quý, hàng năm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn nhằm truyền đạt những văn bản pháp luật mới, trao đổi, thảo luận, giải quyết những tình huống thực tế… nhằm tạo điều kiện cập nhật thông tin cũng như kỹ năng tìm hiểu, áp dụng pháp luật, phục vụ công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên.

Trường hợp các cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật chưa có trình độ chuyên môn luật cần có kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng, chuẩn hóa kiến thức pháp luật như: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật, kiến thức cụ thể về các ngành luật, quản lý hành chính nhà nước… để họ nắm vững kiến thức pháp luật và nâng cao khả năng vận dụng vào công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên có hiệu quả.

Thứ ba, việc bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những người làm công tác phổ biến pháp luật, bên cạnh việc chú ý nội dung, cung cấp kiến thức, cần chú ý bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng phổ biến pháp luật như cách thức, phương pháp truyền đạt, vốn là hạn chế lớn nhất của đội ngũ làm công tác phổ biến pháp luật ở huyện Minh Long. Thực tế cho thấy, cùng một nội dung nhưng nếu không có khả năng truyền đạt sẽ rất khó khăn để chuyển tải đến đối tượng; ngược lại, với khả năng truyền đạt tốt sẽ làm cho người nghe dễ hiểu, dễ nhớ, phổ biến pháp luật đạt kết quả cao. Việc chú trọng đào tạo song song cả nội dung và kỹ năng sẽ giúp những người làm công tác phổ biến pháp luật không chỉ có kiến thức vững mà còn có khả năng thu hút người nghe và truyền đạt có hiệu quả nội Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Ngoài ra, trong thời gian tới nhà nước nên có chỉ tiêu biên chế cho những người làm công tác phổ biến pháp luật ở chính quyền cơ sở, bổ sung cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật là người dân tộc thiểu số để giúp công tác phổ biến pháp luật ở các vùng dân tộc thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn.

3.2.4. Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác phổ biến pháp luật cho thế hệ trẻ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Tổ chức là thành viên của hệ thốngchính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh, thiếu niên; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Xác định được vai trò và vị trí quan trọng của lực lượng thanh niên, trong chặng đường hoạt động của mình, tổ chức Đoàn luôn quan tâm đến công tác phát triển, giáo dục thanh niên về mọi mặt như tư tưởng, chính trị, tư tưởng, đạo đức, kĩ năng sống, đặc biệt là chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên nhằm trang bị những kiến thức pháp luật cho thế hệ trẻ, nâng cao ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật cho thanh niên, tạo ra môi trường văn hóa pháp lý cho thanh niên rèn luyện.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Trong nhiệm vụ giáo dục pháp luật cho thanh niên của các tổ chức chính trị xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức những hoạt động thường xuyên và trực tiếp đến quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu của thanh niên, có tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và hành vi của họ. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn là giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên hiện nay. Để làm tốt điều này, tổ chức Đoàn ở các cấp cần thực hiện các nội dung sau:

  • Tổ chức xây dựng các chương trình hành động, các chủ đề, các phong trào giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thu hút nhiều đối tượng là thanh niên tham gia. Ví dụ như các chương trình: Hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho thanh niên, hoạt tàng trữ, sử dụng pháo trong dịp Tết, không vi phạm luật giao thông, không vi phạm các tệ nạn xã hội, thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Cùng với sự tham mưu của cấp ủy, Đoàn thanh niên tổ chức thành lập các đội thanh niên xung kích, tình nguyện, lồng ghép các chương trình giáo dục pháp luật cho thanh niên thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các diễn đàn giao lưu, phong trào thể dục thể thao, các buổi văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao, các phong trào tuổi trẻ làm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên
  • Phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong của cán bộ đoàn, tổ chức Đoàn các cấp cần xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn tâm huyết, có năng lực, phẩm chất tốt đáp ứng được yêu cầu cao của công việc, gương mẫu trong thực hiện pháp luật, xứng đáng là thủ lĩnh vững vàng, đáng tin cậy của đoàn viên, thanh niên. Cán bộ đoàn cùng các tổ chức chính trị cổ vũ, động viên, khuyến khích thanh niên nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và phổ biến các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, đưa thanh niên đến gần các loại hình văn nghệ dân tộc và hiện đại lành mạnh, bổ ích. Phát huy vai trò xung kích, gương mẫu của thanh niên lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ.
  • Lãnh đạo Đoàn thanh niên cùng cấp ủy tiếp tục xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học về thanh niên, ưu tiên cho các hướng nghiên cứu tình hình các đối tượng thanh niên là tội phạm, thanh niên tôn giáo, dân tộc, nữ thanh niên, thanh niên sinh sống và làm việc ở những địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn. Tiến hành tổng kết việc thực hiện chủ trương, nghị quyết chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước có liên quan đến các đối tượng thanh niên ở từng lĩnh vực. Có biện pháp thông tin để nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, nhận thức pháp luật của họ.
  • Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và công tác vận động thanh niên cũng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy và tăng thêm hiệu quả công tác thanh niên. Đổi mới theo phương thức nào phải được xuất phát từ tính hợp lý của mỗi công việc, mỗi đối tượng, mỗi phong trào phù hợp với tình hình, năng lực nội tại nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Từ các phong trào phát động đến các buổi sinh hoạt phải tính đến tính đặc thù có sức hấp dẫn phù hợp với yếu tố tâm lý của tuổi trẻ. Mặt khác, đổi mới không được thoát ly tính chất, chức năng của tổ chức Đoàn và định hướng nhận thức pháp luật đối với phong trào thanh niên.
  • Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật và ý thức công dân cho đoàn viên thanh niên, nhất là kiến thức về pháp luật, nâng cao năng lực tự đề kháng và tinh thần đấu tranh của tuổi trẻ chống lại những hiện tượng suy thoái về đạo đức và lối sống, các tệ nạn xã hội trong cộng đồng. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các cơ quan, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

3.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ phổ biến pháp luật cho thanh niên Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Có thể nói, việc trang bị cơ sở vật chất chưa đầy đủ và bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long còn hạn chế là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng công tác phổ biến pháp luật tại địa bàn huyện Minh Long chưa đạt được kết quả như mong muốn. Chính vì vậy, để đảm bảo cho công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên đạt kết quả cao trong thời gian tới, yêu cầu tất yếu là phải đầu tư cơ sở vật chất và nguồn kinh phí cần thiết cho hoạt động này. Cụ thể:

Trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên bao gồm các trang thiết bị, phương tiện như: Trụ sở, hội trường, máy vi tính kết nối internet, băng hình, băng tiếng, đĩa CD, đĩa VCD, tủ sách pháp luật… nhằm tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ.

Về kinh phí phổ biến pháp luật cho thanh niên, cần phải thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đầu tư kinh phí nhằm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật. Đảm bảo kinh phí để in ấn các tài liệu cần thiết, các văn bản phápluật mới, tờ rơi, tờ gấp, mua sách pháp luật, xây dựng đề cương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Bố trí kinh phí để chi trả chế độ thù lao cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật như: Báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở…

Hiện tại, ở tỉnh Quảng Ngãi nói chung, huyện Minh Long nói riêng, kinh phí cho công tác này rất hạn chế, thậm chí có những địa phương không bố trí được; chính vì vậy thiếu tính động viên, khuyến khích cán bộ cơ sở toàn tâm, toàn ý với công tác phổ biến pháp luật.

Để đảm bảo cơ sở vật chất và kinh phí cần thiết phục vụ công tác phổ biến pháp luật, tất yếu phải có sự quan tâm rất lớn từ phía HĐND và UBND huyện, các xã, đối với công tác phổ biến pháp luật. Hội đồng PHPBGDPL huyện, các xã mà trực tiếp là Phòng Tư pháp và cán bộ Tư pháp – Hộ tịch phải nắm tình hình từ thực tế công tác, xây dựng dự trù khả thi, tham mưu cho HĐND, UBND cùng cấp xem xét quyết định.

3.2.6. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, tổng kết rút kinh nghiệm trong phổ biến pháp luật cho thanh niên Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Kiểm tra là một trong những biện pháp đảm bảo thực hiện công tác phổ biến pháp luật nói chung và cho thanh niên nói riêng. Thông qua công tác kiểm tra để nắm tình hình, đánh giá việc thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên của các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã; đồng thời rút kinh nghiệm về sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến pháp luật của UBND huyện, Hội đồng PHPBGDPL huyện, Phòng Tư pháp huyện.

Việc kiểm tra được tiến hành trực tiếp thông qua báo cáo từ cơ sở; có thể thực hiện thường xuyên hoặc đột xuất, kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra từng khâu, từng hoạt động, từng công việc cụ thể. Việc kiểm tra trực tiếp phải tiến hành chặt chẽ trên cơ sở chương trình, kế hoạch cụ thể.

Để đạt được kết quả kiểm tra cần phải xây dựng và xác lập chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên của các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện; đồng thời làm tốt công tác theo dõi, tổng hợp tình hình, đảm bảo tính hệ thống, khoa học.

Qua kiểm tra, phải có đánh giá, nhận xét đầy đủ, khách quan. Nếu phát hiện những mặt tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên phải chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc khắc phục kịp thời; đồng thời tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch, nội dung thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện có hiệu quả.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

Công tác kiểm tra còn giúp cho việc rút kinh nghiệm trong chỉ đạo chung và là căn cứ thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm, đột xuất nhằm biểu dương, động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong công tác phổ biến pháp luật nói chung và cho thanh niên nói riêng.

Tiểu kết chương 3

Công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên được Đảng và Nhà nước xem là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và có một ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Xác định được vị trí và vai trò to lớn của thanh niên, trong những năm qua, huyện ủy Minh Long đã có nhiều nỗ lực trong công tác thanh niên, chú trọng giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luât cho thanh niên, đưa ra nhiều phương hướng, giải pháp hiệu quả.

Trước hết đó là việc quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; đổi mới, hoàn thiện nội dung về giáo dục pháp luật cho thanh niên. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò và sự cần thiết của công tác giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ. Đây là việc làm có tính then chốt và quyết định đến thắng lợi của công tác thanh niên nói chung, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên nói riêng. Việc giáo dục bồi dưỡng ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của xã hội, chính quyền, đoàn thể và gia đình kết hợp với việc đa dạng hóa các hình thức giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động này.Song song với đó là đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên theo hướng đa dạng về hình thức, nội dung và phương pháp.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

KẾT LUẬN

Phổ biến pháp luật cho thanh niên đang trở thành một nhu cầu cấp bách hiện nay và là yêu cầu khách quan phù hợp với quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Minh Long nói riêng; phù hợp với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về pháp luật, tăng cường pháp chế.

Bồi dưỡng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên sẽ góp phần quan trọng để thực hiện “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, theo pháp luật”; mọi người “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Hiện nay, huyện Minh Long đang bước vào thời kỳ đô thị hóa, vì vậy thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long cũng đang có những biến đổi về cơ cấu xã hội, địa vị kinh tế, tư tưởng chính trị, tâm lý, lối sống v.v… Những biến đổi này diễn ra mạnh mẽ, bên cạnh những yếu tố tích cực cơ bản còn có là những hạn chế nhất định, nhất là về ý thức chấp hành pháp luật.

Trong những năm gần đây, đối tượng phạm pháp trong thanh niên có chiều hướng ngày càng tăng. Số lượng thanh niên vi phạm pháp luật ở Minh Long vẫn chiếm tỷ lệ cao so với các lứa tuổi khác và có chiều hướng gia tăng…Vì vậy, cần có những chính sách, giải pháp thích hợp để tạo điều kiện cho thanh niên nhận thức và hành động phù hợp với các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta.

Từ thực trạng việc phổ biến pháp luật của thanh niên, luận văn đã đề xuất 06 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long trong giai đoạn hiện nay, đó là: (1) tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản phổ biến pháp luật cho thanh niên, (2) đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, (3) kiện toàn tổ chức và chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên, (4) phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác phổ biến pháp luật cho thế hệ trẻ, (5) tăng cường cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên, (6) tăng cường việc kiểm tra, giám sát, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên.Luận văn: Giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x