Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt quá trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá cao vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Hội nghị Trung ương 7 khóa X đã nhấn mạnh: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình”.

Để phát huy vai trò của lực lượng xã hội quan trọng này, việc đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh thiếu niên phát triển toàn diện có ý nghĩa rất quan trọng và được xác định là nhiệm vụ chiến lược lâu dài được Đảng, Nhà nước ta, trong đó phổ biến, giáo dục ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là một nội dung cấu thành quan trọng trong hoạt động giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản có nội dung liên quan đến công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên, cụ thể như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã nêu rõ: “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống,lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên; Hiến pháp năm 2013 (Điều 37) đã ghi rõ: “Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân”; Luật Phổ biến, giáo duc pháp luât năm 2012…

Và trong những năm gần đây, cùng với cả nước, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang huy động toàn bộ sức mạnh hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai và thực hiện tốt các luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, các đề án của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên. Qua quá trình triển khai, bước đầu đã thu được những kết quả nhất định; các cơ quan chuyên môn, các phòng, ban và các tổ chức chính trị – xã hội đã tích cực, chủ động triển khai một cách đồng bộ đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động, hiệu quả mà công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn mang lại thì hiện nay công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên chưa đồng đều, toàn diện, còn mang tính phong trào, chưa khắc phục được triệt để tính hình thức; nội dung, hình thức phổ biến pháp luật chậm đổi mới, còn khô cứng, chưa thực sự phù hợp với trình độ hiểu biết và tâm sinh lý và lứa tuổi, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể tại huyện Minh Long trong công tác này còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, trách nhiệm chưa rõ ràng; nhiều báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hoạt động chưa hiệu quả; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh niên có chiều hướng gia tăng, tính chất ngày càng nghiêm trọng, tình trạng bạo lực học đường vẫn còn diễn biến phức tạp.

Với những lý do trên, đề tài luận văn Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đã được tác giả lựa chọn nghiên cứu nhằm làm rõ thêm cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc tăng cường công tác phổ biến, pháp luật cho thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Phổ biến pháp luật cho thanh niên là một vấn đề mang tính cấp thiết của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đây là vấn đề có rất nhiều nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu. Hiện nay, rất nhiều công trình nghiên cứu ở cấp độ thạc sĩ, tiến sĩ, tạp chí…đề cập đến vấn đề phổ biến pháp luật.

Nhóm sách, tài liệu liên quan:

Tác giả Đào Ngọc Tuấn (2007) với cuốn “Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên, sinh viên”; Tác giả Phan Thông (2007) với cuốn “Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và các giải pháp của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2010) biên soạn “Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên – thực trạng và giải pháp”. Tác giả Nguyễn Đình Đặng Lục với tác phẩm: “Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách”; Tác giả Đặng Cảnh Khanh (2007) với cuốn “Giáo dục pháp luật cho thanh niên – vấn đề quan trọng của sự ổn định xã hội”

Nhìn chung, các cuốn sách trên đã nêu được tầm quan trọng của việc giáo dục pháp luật đối với thanh niên, thực trạng chấp hành pháp luật của giới trẻ và những nội dung cơ bản về giáo dục pháp luật. Từ đó, các tác giả đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên.

Nhóm luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ: Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Đỗ Thành Đô (2016), Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên các trường đại học ở các tỉnh Trung Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay”, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội. Trong công trình này, tác giả đã đề cập một số vấn đề rất cơ bản như khái niệm, đặc điểm, kết cấu, vai trò của ý thức pháp luật, giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên các trường Đại học Trung Trung Bộ, từ đó đề xuất các giải pháp giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. [9]

Luận văn thạc sĩ luật học: “Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đối với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tiến trình hội nhập phát triển của đất nước” của tác giả Bùi Thị Diễm Trang, Đại học Quốc gia, 2007. Luận văn đã tiếp cận việc tìm hiểu, nghiên cứu về vai trò và thực trạng của hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đối với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó đề ra một số kiến nghị và giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên. Ngoài ra, luận văn còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với pháp luật và hoạt động phổ biến pháp luật. [31]

Ngô Trọng Minh (2017), Giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay, luận văn thạc sĩ triết học, Học viện khoa xã hội. Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, luận văn phân tích thực trạng và bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao công tác giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay. [15]

Nhóm các bài viết trên báo và tạp chí có liên quan:Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Tác giả Nguyên Nhung (2010) có bài “Nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” đăng trên Tạp chí Người đại biểu nhân dân, số ra tháng 6/2010 [17].

Tác giả Phạm Hồng Dương với bài viết “Tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức trong nhà trường” đăng trên trang mạng của ngành www.Bentre.edu.vn, số ra thứ 6 ngày 27/12/2010 [8].

Tác giả Lê Thị Thúy Mong với bài viết “Nhà trường và công tác pháp luật” đăng trên báo Tin tức, số ra ngày 15/11/2013 [16]

Các bài viết này đã nêu lên được thực trạng đáng báo động về xu hướng gia tăng và trẻ hóa các hành vi vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên hiện nay. Trong bài viết của mình, các tác giả chú trọng đến các giải pháp phát huy vài trò của gia đình, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể và sự phối hợp có hiệu quả của các lực lượng này trong công tác xã hội hóa thanh niên.

Tóm lại, các công trình khoa học trên đã luận giải một số vấn đề rất cơ bản cả về lý luận và thực tiễn trong hoạt động phổ biến pháp luật trên nhiều góc độ. Tuy nhiên cho đến nay chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống về công tác phổ biến pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu có hệ thống vấn đề này trên địa bàn huyện Minh Long tỉnh Quảng Ngãi, không trùng lặp với các công trình đã công bố.

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

3.1. Mục đích của luận văn

Trên cơ sở lý luận về phổ biến pháp luật cho thanh niên, đề tài đánh giá thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, để từ đó đề xuất những giải pháp tăng cường công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long.

3.2. Nhiệm vụ của luận văn

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phổ biến pháp luật cho thanh niên trên cơ sở hệ thống hóa quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và quy định của Nhà nước ta.
 • Phân tích thực trạng công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long trong những năm gần đây qua đó rút ra những hạn chế cần khắc phục và tìm ra những nguyên nhân hạn chế đó.
 • Đề xuất quan điểm và giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Hoạt động phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

 • Về nội dung: Những vấn đề lý luận và pháp luật về phổ biến pháp luật cho thanh niên.
 • Về không gian: Trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.
 • Về thời gian: Từ năm 2012 đến nay.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

5.1. Phương pháp luận Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Luận văn được dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên; những quy định pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên.

5.2. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp khảo cứu tài liệu; phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh; phương pháp khảo sát thực tế; phương pháp thống kê để thu thập thông tin từ thực tế.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

6.1. Ý nghĩa về lý luận

Luận văn góp phần vào hệ thống hoá cơ sở lý luận đối với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

6.2. Ý nghĩa về thực tiễn Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

 • Các giải pháp của luận văn có giá trị tham khảo trong thực tế hoàn thiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên nói chung và cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long nói riêng.
 • Đề tài còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các đề tài nghiên cứu liên quan sau này.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, thì đề tài gồm ba chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về phổ biến pháp luật cho thanh niên.

Chương 2: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN 

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của phổ biến pháp luật cho thanh niên

1.1.1. Khái niệm thanh niên và phổ biến pháp luật cho thanh niên

Khái niệm thanh niên

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, sự phát triển của cơ thể con người, từ khi sinh ra, đến khi từ giã cuộc đời trải qua nhiều giai đoạn như sự phát triển của lịch sử xã hội. Mỗi con người được sinh ra, trưởng thành và tồn tại trong suốt cuộc đời của mình đều trải qua các thời kỳ lứa tuổi. Ở mỗi thời kỳ lứa tuổi, sự phát triển về thể chất, tâm lý và nhân cách của con người đó lại có những quy luật riêng.

Thanh niên là thời kỳ kế tiếp của lứa tuổi thiếu niên nhưng đây là giai đoạn phát triển rất cao về thể chất và có nhiều diễn biến tâm lý… Chính vì thể, thanh niên tồn tại với tư cách là một phạm trù lứa tuổi ở cấp độ phát triển đặc biệt. Do đó, thanh niên là một thành phần đặc biệt của cơ cấu xã hội. Khi nghiên cứu về thanh niên, có nhiều cách tiếp cận, tùy thuộc vào nội dung và giác độ nghiên cứu:Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

 • Về mặt sinh học, các nhà nghiên cứu coi thanh niên là một giai đoạn xác định trong quá trình phát triển của cơ thể, trong giai đoạn này thấy rõ sự cường tráng về thể lực, sự phát triển về trí tuệ, trưởng thành về sinh dục, tính dục.
 • Các nhà tâm lý học thì lại nhìn nhận thanh niên là một giai đoạn chuyển tiếp từ tuổi thơ phụ thuộc sang hoạt động độc lập với tư cách là một công dân có trách nhiệm. Các nhà tâm lý học quan tâm tới các quy luật phát triển tâm lý của lứa tuổi thanh niên mà đặc trưng là sự tự ý thức, tự khẳng định, sự hăng say hoạt động và sáng tạo…, những nét đặc trưng của thế giới tâm hồn, đặc biệt là sự tự ý thức của lứa tuổi này và coi đó là yếu tố cơ bản để phân biệt với các thời kỳ lứa tuổi khác.
 • Tiếp cận từ góc độ xã hội học – dân cư, thanh niên có thể định nghĩa là một bộ phận phức hợp của dân cư của một quốc gia – dân tộc bao gồm tất cả các cá thể ở trong độ tuổi từ 15 đến 29.
 • Dưới góc độ kinh tế học, thanh niên được xem là một lực lượng lao động xã hội hùng hậu, nguồn lực bổ sung cho đội ngũ lao động trên tất cả các lĩnh vực, là bộ phận quan trọng cấu thành lực lượng sản xuất, rất năng động, nhạy cảm, gắn bó với tiến trình phát triển xã hội, đi đầu trong cuộc đấu tranh sáng tạo mới, tham gia xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng các lực lượng vũ trang.

Như vậy, để có khái niệm chính xác nhất về thanh niên, chúng ta cần nghiên cứu một cách tổng hợp, trên nhiều khía cạnh, có tính đến những quy luật bên trong của sự phát triển về thể chất và tinh thần. Tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, đặc điểm truyền thống, tuổi thọ bình quân v.v… mà mỗi quốc gia có quy định độ tuổi thanh niên khác nhau. Nhưng hầu hết các nước trên thế giới đều thống nhất tuổi thanh niên bắt đầu từ 15 hoặc 16. Nhằm đảm bảo sự tiếp nối giữa tuổi trẻ em với tuổi thanh niên, phù hợp với Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và các luật khác, Luật thanh niên được Quốc hội khóa IX thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007 tại Điều 1 quy định “Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi” [32].Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Theo cách quản lý và phân loại đối tượng thanh niên của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, thanh niên Việt Nam được chia thành các nhóm sau: Thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên công chức và viên chức, thanh niên đô thị, thanh niên học sinh và sinh viên, thanh niên trong các lực lượng vũ trang. Các nhóm thanh niên đặc thù bao gồm: thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo, thanh niên đang học tập, lao động ở nước ngoài, các nhóm thanh niên yếu thế bao gồm: thanh niên bị nhiễm HIV/AIDS, thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai nghiện và sau cải tạo trở về tái hòa nhập với cộng đồng.

Tóm lại, có thể hiểu thanh niên là một nhóm xã hội nhân khẩu đặc thù bao gồm những người ở độ tuổi từ đủ 16 đến 30 tuổi, có sự phát triển nhanh chóng về thể chất, tâm lý, trí tuệ, có mặt trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội; có mối quan hệ gắn bó mật thiết với tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội; là lực lượng xã hội to lớn đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển trong tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc.

Khái niệm phổ biến pháp luật cho thanh niên

Phổ biến pháp luật có thể được hiểu theo hai nghĩa: (i) Nghĩa hẹp: là giới thiệu tinh thần bản pháp luật cho đối tượng của nó; (ii) Nghĩa rộng: là truyền bá pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước. Trong các văn bản của ta, nghĩa này được sử dụng nhiều hơn nghĩa hẹp.Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Theo Từ điển Tiếng Việt [36, tr3] hay Từ và ngữ Hán Việt [14] thì “Phổ biến là làm cho đông đảo mọi người biết đến một vấn đề, một tri thức bằng cách truyền đạt trực tiếp hay thông quan hình thức nào đó”.

Như vậy, phổ biến pháp luật có đối tượng tác động rộng rãi, mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, bởi trong lịch sử đã có lúc pháp luật được ban hành nhưng không được phổ biến công khai mà chỉ được coi là một công cụ để nhà nước dùng để trị dân. Bên cạnh đó phổ biến pháp luật còn mang tính tác nghiệp, truyền đạt nội dung pháp luật cho các đối tượng cụ thể. Ở những mức độ khác nhau, phổ biến pháp luật còn nhằm làm cho các đối tượng cụ thể hiểu thấu suốt các quy định của pháp luật để thực hiện pháp luật trên thực tế. Phổ biến pháp luật thường được thực hiện thông qua các hội nghị, các cuộc tập huấn…

Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, phổ biến pháp luật cho thanh niên được hiểu: Là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có dự định của chủ thể phổ biến pháp luật tác động lên đối tượng phổ biến pháp luật là thanh niên một cách có hệ thống và thường xuyên, nhằm mục đích hình thành ở họ tri thức pháp lý, tình cảm và hành vi phù hợp với các đòi hỏi của các quy định pháp luật hiện hành.

1.1.2. Đặc điểm của phổ biến pháp luật cho thanh niên

Thứ nhất, phổ biến pháp luật cho thanh niên là hoạt động phổ biến pháp luật cho một lực lượng trẻ tuổi, năng động, tháo vát, rất thuận lợi cho việc tiếp thu các kiến thức pháp luật. Tuy nhiên, thanh niên cũng bao gồm những đối tượng ở lứa tuổi mới lớn do đó có tâm lý bồng bột, dễ kích động lôi kéo vào phạm pháp luật khi môi trường sinh hoạt có nhiều tiêu cực như tham những, tệ nạn xã hội. Do vậy, chủ thể phổ biến pháp luật cho thanh niên cần dựa trên đặc trưng này để đưa ra phương pháp phổ biến, giáo dục phù hợp. Bên cạnh những phương pháp truyền thống thì cần tăng cường áp dụng những phương pháp hiện đại, có sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả, dễ tiếp thu, tác động nhanh vào nhận thức của thanh niên.

Ngoài ra, đối tượng là thanh niên thì có sự đa dạng về trình độ văn hóa, nghề nghiệp, độ tuổi, đặc biệt là môi trường sống hiện nay rất năng động, khoa học công nghệ phát triển. Điều này đòi hỏi nhu cầu thông tin, kiến thức pháp luật với mỗi đối tượng sẽ khác nhau. Chính vì vậy, trong quá trình phổ biến pháp luật phải có sự sàng lọc, phân loại đối tượng để cung cấp những thông tin pháp luật phù hợp.Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Thứ hai, phổ biến pháp luật cho thanh niên nhằm truyền đạt thông tin, nội dung pháp luật giúp đối tượng này được tác động có những hiểu biết nhất định về pháp luật góp phần nâng cao ý thức pháp luật. Từ đó, thanh niên mới hiểu đầy đủ và đúng đắn về vai trò điều chỉnh của pháp luật, hình thành tâm lí, tình cảm và thái độ tôn trọng pháp luật, tin tưởng vào pháp luật và điều chỉnh hành vi xử sự của mình theo pháp luật; hướng tới mục đích cao nhất là “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Phổ biến pháp luật cho thanh niên chính là quá trình nâng tầm nhận thức, hiểu biết của thanh niên về pháp luật, giúp thanh niên nhận thức được tầm quan trọng của pháp luật, tăng nhu cầu tìm hiểu, hiểu biết về pháp luật, nâng cao dân trí pháp lí cho đội ngũ thanh niên, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thứ ba, phổ biến pháp luật đối với thanh niên có mối liên hệ chặt chẽ với công tác xây dựng, thực hiện pháp luật. Quá trình đưa pháp luật đến với đời sống không thể thiếu hoạt động phổ biến pháp luật, đây là cầu nối để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Không phải lúc nào pháp luật cũng được mọi người biết đến, ủng hộ hay chấp hành nghiêm chỉnh. Bản chất của pháp luật là phản ánh ý chí, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân nhưng nếu không được nhân dân biết đến thì cũng không có ý nghĩa thực tiễn. Chính vì vậy, phổ biến pháp luật là phương tiện truyền tải những thông tin, những nội dung và quy định của pháp luật tới thanh niên, giúp cho thanh niên hiểu biết, nắm bắt kịp thời, có hiệu quả. Từ đó thanh niên có thể nhận thức đúng đắn để tránh vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật bởi thanh niên là lứa tuổi đang phát triển, chưa có nhận thức chín chắn, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường phạm pháp.

1.1.3. Vai trò của phổ biến pháp luật cho thanh niên Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Thanh niên có đặc trưng tuy trưởng thành sớm về tâm sinh lí, song còn hạn chế về khả năng và kinh nghiệm sống để tham gia vào các thiết chế xã hội góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Sự am hiểu về pháp luật trong thanh niên đôi khi còn thiếu sót, chưa được đầy đủ. Vì vậy, phổ biến pháp luật cho thanh niên là việc làm có vai trò rất quan trọng:

Một là, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên. Trong điều kiện ở nước ta hiện nay, Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao dân trí nhất là về mặt nhận thức, hiểu biết pháp luật. Vì thế việc xác định đúng đắn mục đích phổ biến pháp luật có ý nghĩa thực tiễn đặc biệt quan trọng. Chỉ có thể phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức pháp lí mới giúp thanh niên kiểm tra, đánh giá, đối chiếu hành vi với các chuẩn mực pháp luật.

Hai là, góp phần củng cố niềm tin của thanh niên vào tính khách quan, công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Việc nâng cao trình độ nhận thức,kiến thức pháp luật là mục đích đầu tiên, vô cùng quan trọng nhưng bản thân nó chưa phải là sự quyết định hành vi xử sự hợp pháp. Có kiến thức pháp luật, nhưng trong mỗi con người cần phải có tình cảm pháp lí, nghĩa là có thái độ tôn trọng pháp luật và tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật; từ đó mới tạo ra khả năng điều chỉnh hành vi hợp pháp của mình. Thiếu tình cảm và niềm tin vào pháp luật thì mọi hành động dễ bị chệch hướng khỏi chuẩn mực pháp lí vì những mục đích, động cơ cá nhân. Khi con người có sự hiểu biết pháp luật, có tình cảm và lòng tin vào pháp luật thì họ sẽ hành động theo những quy định của pháp luật. Lòng tin vào tính công bằng của pháp luật sẽ hướng dẫn hành vi hợp pháp, tuân thủ pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi; phê phán, lên án những biểu hiện coi thường pháp luật, các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời ủng hộ và tích cực tham gia bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Ba là, góp phần xây dựng thái độ tôn trọng, tuân thủ pháp luật cho thanh niên hiện nay. Hành vi làm theo pháp luật của con người là kết quả của một quá trình nhận thức pháp luật. Trong quá trình nhận thức có nhiều yếu tố tác động (chủ quan và khách quan) để hình thành nên hành vi và thói quen xử sự theo pháp luật, nhưng hoạt động phổ biến pháp luật sẽ là yếu tố cơ bản, đầu tiên bởi lẽ thông qua phổ biến, giáo dục để biết đến và nhận thức được tri thức pháp luật, lòng tin sâu sắc tự nguyện thực hiện những quy định của pháp luật. Hoạt động này sẽ cung cấp những tri thức pháp luật, giáo dục lòng tin sâu sắc, dẫn đến việc tuân theo pháp luật một cách tự nguyện. Đó là yếu tố quan trọng để hình thành động cơ và hành vi hợp pháp. Để đạt được mục đích này, trong quá trình phổ biến pháp luật phải lựa chọn nhiều hình thức, phương pháp và tiến hành thường xuyên, liên tục để thanh niên hiểu được sự cần thiết, tính hợp lí của pháp luật là vì lợi ích chung của xã hội. Thông qua quá trình phổ biến pháp luật cho thanh niên, giúp thanh niên hiểu được pháp luật là yếu tố quan trọng, cần thiết để duy trì sự công bằng, bình đẳng trong xã hội. Pháp luật là có ích cho người dân nói chung và cho thanh niên nói riêng nên mọi người cần có thái độ tuân thủ pháp luật, thanh niên cần có những hành vi thể hiện sự tuân thủ pháp luật. Ví dụ, tuân thủ Luật Giao thông, Luật Hôn nhân và Gia đình, tránh xa các tệ nạn xã hội…; lên án những hành vi cố ý vi phạm pháp luật.

Bố là, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Đây là vai trò hết sức quan trọng của phổ biến pháp luật cho thanh niên. Pháp luật là công cụ để quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Một khi thanh niên đã tin vào pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật, thì việc quản lý nhà nước sẽ dễ dàng hơn, phát huy tối đa hiệu quả của mỗi cơ quan, tổ chức thực thi pháp luật và quyền tự do, dân chủ của mỗi cá nhân.

Trong tình hình nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế, thanh niên cần phải ý thức hơn nữa về sứ mệnh của mình, là thế hệ tương lai, nên thái độ tôn trọng và tuân thủ pháp luật chính là điều kiện “cần”, là hành trang của thanh niên trên con đường xây dựng xã hội mới.

1.2. Các yếu tố cấu thành phổ biến pháp luật cho thanh niên

1.2.1. Chủ thể phổ biến pháp luật cho thanh niên Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Chủ thể của phổ biến pháp luật cho thanh niên là tất cả những tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ hay trách nhiệm xã hội tham gia vào việc thực hiện phổ biến pháp luật cho thanh niên. Theo quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn phổ biến pháp luật có thể phân loại chủ thể phổ biến pháp luật cho thành niên thành chủ thể được giao trách nhiệm, nhiệm vụ thực hiện phổ biến pháp luật theo quy định của pháp luật và chủ thể không được giao trách nhiệm, nhưng tự nguyện tham gia phổ biến pháp luật cho thanh niên.

Chủ thể được giao trách nhiệm, nhiệm vụ thực hiện phổ biến pháp luật cho thanh niên theo pháp luật gồm có chủ thể là tổ chức và chủ thể là cá nhân. Đây là nguồn lực chủ yếu, giữ vai trò quyết định, nòng cốt trong thực hiện phổ biến pháp luật.

Căn cứ theo luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (chương III, mục 1, từ điều 25 đến điểu 32), thì Luật quy định trách nhiệm chung của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đồng thời quy định thêm trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục pháp luật trong các cấp học và trình độ đào tạo; quy định thời gian, lộ trình hoàn thành việc chuẩn hóa giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở dạy nghề. Bên cạnh đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Luật quy định trách nhiệm của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cơ sở đào tạo luật, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức danh tư pháp, cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và gia đình.

Chủ thể giáo dục pháp luật không chuyên nghiệp thường là những cá nhân, tổ chức kiêm nhiệm, đảm nhận nhiệm vụ chính là chuyên môn nghiệp vụ của họ, phổ biến pháp luật chỉ là lồng ghép vào các hoạt động phục vụ công việc chính của họ, chủ thể này rất đa dạng. Bên cạnh đó, có sự tác động qua lại lẫn nhau giữa con người với con người, khi người này thực hiện tốt pháp luật, có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật dẫn đến ảnh hưởng đến những người xung quanh cũng học tập và làm theo pháp luật. Riêng đối với đối tượng thanh niên thì Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò nòng cốt trong hoạt động phổ biến pháp luật.

1.2.2. Đối tượng phổ biến pháp luật cho thanh niên Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Đối tượng của phổ biến pháp luật là mỗi cá nhân hoặc các nhóm người chịu tác động bởi các cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện phổ biến pháp luật thông qua các phương thức khác nhau nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đối tượng của phổ biến pháp luật cho thanh niên bao gồm:

Một là, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước ở độ tuổi thanh niên gồm người đang làm công tác thanh niên. Loại đối tượng này rất quan trọng bởi họ trực tiếp nắm giữ và thực thi các chức năng, nhiệm vụ của bộ máy nhà nước, họ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Vì vậy, họ vừa là đối tượng cần được trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật, đồng thời họ cũng là chủ thể giáo dục pháp luật với đối tượng giáo dục là nhân dân.

Hai là, học sinh, sinh viên. Đối tượng này cần được đặc biệt quan tâm, rèn luyện, hình thành ý thức pháp luật và phát triển toàn diện bởi đây là lớp trẻ, là những người chủ tương lai của đất nước.

Ba là, thanh niên là người lao động như công nhân, thợ thủ công… hoặc người đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Lực lượng này cần được giáo dục để nhận thức được trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền lợi của mình. Đây là lực lượng đông đảo thuộc nhiều tầng lớp, ngành nghề khác nhau, về trình độ hiểu biết pháp luật cũng rất khác nhau, do đó khi tiến hành phổ biến pháp luật phải chú ý tới các đặc điểm riêng để chọn phương thức và nội dung phù hợp.

Bốn là, thanh niên có những hành vi sai phạm, phạm pháp đã chấp hành xong hình phạt hoặc đang được cải tạo, đang ở trại giáo. Nhóm đối tượng này cực kỳ nhạy cảm, cần được quan tâm, giáo dục để có thể trở lại với xã hội, có thể sống và làm việc như mọi công dân khác.

1.2.3. Nội dung của phổ biến pháp luật cho thanh niên Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Nội dung phổ biến pháp luật cho thanh niên là yếu tố quan trọng của quá trình phổ biến pháp luật. Việc xác định đúng nội dung là điều kiện cần thiết đảm bảo công tác phổ biến này đi đúng hướng, phù hợp với từng loại đối tượng nhất định, thuận lợi cho việc lựa chọn phương pháp và hình thức phổ biến. Nội dung của phổ biến pháp luật cho thanh niên được xác định căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ và đồng thời xuất phát từ nhu cầu, đặc điểm của đối tượng phổ biến.

Điều 10 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 đã xác định rõ nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

 • Quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và giađình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáodục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…
 • Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế.
 • Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật” [26].Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Như vậy, có nhiều nội dung để phổ biến pháp luật cho thanh niên. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu và áp dụng hợp lý với các hình thức, phương tiện, phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm từng đối tượng được phổ biến. Thanh niên bao gồm nhiều thành phần dân tộc, ở nhiều ngành nghề, địa bàn cư trú, môi trường học tập và lao động khác nhau. Tuy nhiên, họ đều chịu sự tác động của luật pháp trong quá trình sinh sống và làm việc. Thanh niên cần phải được trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết, đặc biệt là liên quan gần gũi đến cuộc sống sinh hoạt và công việc của mình; gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách… Đối với thanh niên cần phổ biến pháp luật theo các nội dung chủ yếu sau:

Đối với học sinh, sinh viên: Nội dung giáo dục pháp luật cần phải nhấn mạnh mối quan hệ giữa giáo dục và nâng cao trình độ văn hóa pháp lý cho thế hệ trẻ trong xu thế hội nhập hiện nay, giúp họ ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trong bối cảnh quốc tế mới. Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên phải nhằm làm cho họ hiểu biết một cách đầy đủ, sâu sắc về cuộc sống thực tế, về ý thức xã hội, về những hoạt động có tính mục đích và mang ý nghĩa xã hội rõ rệt. Vấn đề then chốt của giáo dục pháp luật cho thế hệ công dân tương lai là nhằm trang bị cho họ những kiến thức tổng quát nhất, giúp họ hiểu một cách đầy đủ, chính xác và khoa học về pháp luật. Sự hiểu biết đó là tiền đề cả về chiều sâu và bề rộng của ý thức pháp luật. Giáo dục pháp luật trong nhà trường phải bảo đảm chương trình tương ứng với trình độ văn hóa, phù hợp với nhận thức của các em. Điều đó có nghĩa là giáo dục pháp luật trong các trường phải đảm bảo cho chương trình nâng dần từ thấp đến cao. Mặt khác, trong khi tổ chức giáo dục pháp luật cho các em đang theo học trong các nhà trường, chúng ta cần phải xây dựng chương trình với sự định hướng trước dựa theo quy luật phát triển nhận thức và khả năng tiếp nhận của các em, dung lượng thông tin pháp luật cần bảo đảm và đáp ứng với nhu cầu hiểu biết của các em. Với sự định hướng đó, giáo dục pháp luật phải bảo đảm sau khi học hết chương trình phổ thông cơ sở, các em phải hiểu biết và thực hiện đúng luật giao thông đường bộ, hiểu và chấp hành đúng những quy định về giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng…

Đối với học sinh phổ thông trung học: các em đã bắt đầu thực hiện một số nghĩa vụ công dân, do vậy, việc nghiên cứu, học tập Hiến pháp, Luật Hôn nhân và gia đình… đã trở nên rất cần thiết đối với các em. Đối với sinh viên các trường cao đẳng, đại học các ngành không chuyên về luật thì các em phải nắm được các kiến thức pháp luật về các ngành luật như Luật hiến pháp, Luật dân sự, Luật hành chính… Thông qua học tập các ngành luật đó, các em sẽ có được những nhận thức cơ bản về quyền về nghĩa vụ của mình đối với xã hội và hiểu biết toàn diện về pháp luật thuộc lĩnh vực sau này mình sẽ làm việc. Điều đó cũng có ý nghĩa giúp cho các em thấy trước hậu quả pháp lý phải gánh chịu để cân nhắc, lựa chọn trước khi hành động, tránh cho các em sự vi phạm pháp luật một cách không tự giác. Giáo dục pháp luật cho thế hệ công dân tương lai chính là góp phần tạo ra tiền đề giúp các em phát triển một cách toàn diện về đức – trí – thể – mỹ. Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Đối với thanh niên là công chức nhà nước: nội dung cần phải toàn diện về hệ thống pháp luật và chuyên sâu về những ngành luật liên quan đến hoạt động, công việc hàng ngày của công chức. Đó là vì nhu cầu giải quyết các công việc chuyên môn đòi hỏi cán bộ công chức phải có trình độ kiến thức pháp luật chuyên ngành cao. Tuy nhiên, theo phân cấp hành chính hiện nay, cán bộ công chức hành chính ở nước ta đang đảm nhiệm công việc tại bốn cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) với các chức năng, nhiệm vụ khác nhau và thuộc các ngành, các lĩnh vực khác nhau. Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực lại có những yêu cầu và văn bản pháp luật điều chỉnh, quy định phạm vi, chức năng, nhiệm vụ riêng. Chính vì vậy, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức ở mỗi cấp, mỗi ngành cũng đa dạng và khác nhau. Chẳng hạn, nhu cầu thông tin, kiến thức pháp luật của cán bộ công chức cấp xã khác với nhu cầu thông tin, kiến thức pháp luật của cán bộ, công chức cấp huyện và cấp tỉnh; nhu cầu về thông tin pháp luật cho cán bộ, công chức ngành văn hóa – thông tin chắc chắn khác nhiều so với nhu cầu thông tin pháp luật cho cán bộ, công chức ngành tư pháp hay địa chính… Bên cạnh đó, vấn đề trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật của các đối tượng tiếp nhận giáo dục pháp luật cũng khác nhau. Có những cán bộ công chức đã có trình độ cử nhân luật, cử nhân hành chính trước khi trở thành cán bộ công chức nên nhu cầu thông tin pháp luật của họ khác với nhu cầu của những người chưa được đào tạo chính quy, bài bản hoặc hiện giờ mới đang tham gia các khóa giáo dục, đào tạo pháp luật. Tính chất nông – sâu, rộng – hẹp trong truyền đạt nội dung pháp luật cho mỗi nhóm đối tượng cũng khác nhau.

Đối với thanh thiếu niên chậm tiến: nội dung giáo dục cần nhấn mạnh tới các vấn đề như ma túy, HIV/AIDS, an toàn giao thông, các tệ nạn cờ bạc, mại dâm, chống phân biệt đối xử… Cần có nhiều dẫn chứng sống động, cách diễn giải thuyết phục đã góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế hiện tượng. Tùy theo từng đối tượng mà chúng ta sẽ có những mục tiêu cảm hóa khác nhau. Đối với thanh niên có biểu hiện phạm pháp, cần hướng đến mục tiêu thay đổi và chuyển biến hoàn toàn về suy nghĩ, lối sống không lành mạnh, nguy cơ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật bằng nhận thức đúng, hành động đúng, lối sống đúng, hành vi chuẩn mực. Đối với thanh niên có tiền án,tiền sự hoặc thanh niên sau cai, cần tạo môi trường lành mạnh, thân thiện để họ có thể chan hòa tình cảm và thật sự yên tâm, tin tưởng khi họ bắt đầu hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

1.2.4. Hình thức phổ biến pháp luật cho thanh niên Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật không chỉ phụ thuộc vào nội dung mà còn phụ thuộc vào hình thức và phương pháp phổ biến pháp luật. Bởi vì, để chuyển tải được nội dung phổ biến pháp luật đến đối tượng giáo dục, đòi hỏi phải có cách thức và biện pháp tác động phù hợp với khả năng tiếp nhận của đối tượng. Vì vậy hình thức phổ biến pháp luật cho thanh niên bao gồm hai nhóm chính sau:

Thứ nhất, nhóm hình thức giáo dục có tính phổ biến và truyền thống được sử dụng trong nhiều loại hình giáo dục. Đề cập đến nhóm này, trước hết phải nói đến hình thức giáo dục pháp luật trong các nhà trường; chính là hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp giữa chủ thể giáo dục chuyên nghiệp là giáo viên và đối tượng xác định là học sinh trong khuôn khổ nhà trường.

Các cấp độ nội dung của hình thức giáo dục pháp luật này thể hiện: Dạy và học các nội dung pháp luật tối thiểu trong các trường phổ thông; dạy và học các nội dung pháp luật gắn với yêu cầu ngành nghề tại các trường học. Ngoài ra, nhóm hình thức này còn bao gồm các hình thức tổ chức hoạt động phổ biến pháp luật do các chủ thể chuyên và không chuyên nghiệp tiến hành trong hoạt động giáo dục pháp luật truyền thống, phổ cập đối với thanh niên trong phạm vi không gian, thời gian xác định như: Nói chuyện, mở hội nghị phổ biến, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, kết hợp phổ biến pháp luật trong các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư… (giao tiếp trực tiếp); hoặc không xác định cụ thể (giao tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cổ động, các loại hình văn hóa nghệ thuật…).

Thứ hai, nhóm các hình thức phổ biến pháp luật đặc thù, chính là việc định hướng phổ biến pháp luật trong các hoạt động lập pháp, hành pháp, và tư pháp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hình thức phổ biến này chủ yếu do công chức nhà nước thực hiện với vai trò chủ đạo của các luật gia đang công tác tại các cơ quan pháp luật của Nhà nước. Nó thường gắn liền với việc áp dụng các điều luật cụ thể hay thực hiện một quyền, nghĩa vụ pháp lý cụ thể của người được giáo dục; vì vậy, có tác động trực tiếp, sâu sắc lên ý thức, tình cảm, hành vi của thanh niên được giáo dục. Phổ biến pháp luật cho thanh niên qua các hoạt động mang tính đặc trưng của các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp (văn phòng luật sư, công ty luật…), tổ chức quần chúng (tổ hòa giải, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý…). Việc thừa nhận các hình thức phổ biến pháp luật đặc thù là một vấn đề lý luận quan trọng, góp phần tạo nên sự đổi mới.

Trên cơ sở các nhóm hình thức phổ biến pháp luật cho thanh niên ở trên, có một xác định một số hình thức phổ biến pháp luật cụ thể, đang được áp dụng khá phổ biến trong thực tế gồm:

 • Họp báo, thông cáo báo chí;Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên
 • Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật;
 • Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh,internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của trường học, tổ chức đoàn thể, khu dân cư;
 • Tổ chức thi tìm hiểu pháp luâṭ ;
 • Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở;
 • Lồng ghép trong hoạt động văn hóa , văn nghệ , sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể , câu lac ̣bô ,̣ tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở;
 • Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong các hình thức phổ biến pháp luật trên, có những hình thức Nhà nước, xã hội thực hiện trách nhiệm chủ động phổ biến pháp luật cho thanh niên, đáp ứng quyền của công dân được thông tin về pháp luật, nhưng cũng có những hình thức để thanh niên thực hiện quyền yêu cầu nhà nước cung cấp thông tin pháp luật, chủ động tìm hiểu các vấn đề pháp luật cụ thể. Nhà nước, xã hội có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu này của cá nhân (như hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật…..).

1.2.5. Phương pháp phổ biến pháp luật cho thanh niên Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên trong các trường phổ thông và đại học: Đây là phương pháp phổ biến pháp luật chính quy quan trọng và cơ bản nhất cho thanh niên. Tất cả học sinh và sinh viên đều là thanh niên. Hiểu biết pháp luật là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong tri thức của học sinh, sinh viên. Nội dung pháp luật được tích hợp trong các môn học như: giáo dục công dân, đạo đức, tìm hiểu tự nhiên xã hội, chính trị, pháp luật đại cương… Các chương trình giáo dục ngoài giờ giúp học sinh, sinh viên thực hành pháp luật, tiếp cận với văn hóa pháp luật, thực thi các quy phạm pháp luật trong đời sống, trong học tập và trong lao động. Cùng với việc xây dựng chương trình và sách giáo khoa về luật pháp, các trường phổ thông và đại học đã hình thành được đội ngũ giáo viên giảng dạy và hướng dẫn thực hành pháp luật.

Giáo dục pháp luật cho thanh niên thông qua các hoạt động tuyên truyền: Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, học tập, thảo luận, góp các văn bản pháp luật, tập trung vào các bộ luật cơ bản, thiết thân đối với thanh niên như: Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em,Luật Giáo dục, Luật Phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Giao thông đường bộ… Tổ chức phổ biến pháp luật thông qua hoạt động truyền thông như: mít tinh, diễu hành cổ động, hội trại thanh niên, phát tài liệu tuyên truyền, truyền thanh, bản tin, cụm panô tuyên truyền (về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS)… ở các cấp. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi đội tuyên truyền thanh niên, báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ về những chủ đề mang tính thời sự như: phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, bầu cử, biên giới hải đảo, đường sắt…

Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua các mô hình của thanh niên ở cơ sở: Xây dựng mô hình câu lạc bộ của đoàn viên, thanh niên mang tính đặc thù của các cấp Đoàn cơ sở như: câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, câu lạc bộ hôn nhân và gia đình, câu lạc bộ bạn giúp bạn, câu lạc bộ đồng đẳng, câu lạc bộ niềm tin… Hoạt động của các câu lạc bộ này vừa giúp nâng cao hiểu biết pháp luật, góp phần phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong thanh niên. Mô hình đội tuyên truyền thanh niên (đội tuyên truyền thanh niên phổ biến pháp luật, đội tuyên truyền thanh niên về dân số, sức khỏe, môi trường…) lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động, triển lãm. Những mô hình này vừa góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh của thanh niên, vừa giúp quá trình đưa thông tin pháp luật đến thanh niên được hấp dẫn, hiệu quả. Mô hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh niên có thể được thành lập ở các cơ sở Đoàn Thanh niên. Đây là hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp theo nhu cầu của thanh niên. Các cán bộ tư vấn sẽ tư vấn trực tiếp, hoặc qua điện thoại, thư từ… cho thanh niên.Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Ngoài ra, đối với thanh niên đang theo học trong các nhà trường, một số hình thức lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật cũng có thể được thực hiện như: ký cam kết không vi phạm pháp luật, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên tình nguyện tham gia các chiến dịch, đợt cao điểm phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, đội thanh niên xung kích an ninh, thanh niên cờ đỏ tham gia phối hợp với lực lượng công an tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, xây dựng tủ sách pháp luật…

Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua hệ thống báo chí, sách tham khảo, hướng dẫn, giải thích pháp luật, mạng internet: Vì hệ thống báo chí sách tham khảo, hướng dẫn, giải thích pháp luật, mạng internet có lượng thông tin, tri thức phong phú vừa có vai trò khai sáng, vừa giúp người đọc giải trí nên hình thức giáo dục pháp luật này dễ mang lại hiệu quả cao. Thông tin trên báo chí mang tính hai chiều, vừa chuyển tải tới các tổ chức, cá nhân các văn bản luật pháp và hướng dẫn phương thức thực hiện vừa phản ánh thực trạng của việc thực hiện luật pháp trong xã hội, phản ánh đời sống pháp luật cũng như hoạt động xây dựng pháp luật. Báo chí vừa là diễn đàn của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, mở rộng giao lưu hội nhập quốc tế, vừa đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thanh niên ngày nay tiếp cận với báo chí và mạng internet khá thường xuyên. Do đó, báo chí đã thực sự trở thành phương tiện rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp hiệu quả trong việc phổ cập, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên tăng cường kỷ cương xã hội, nâng cao dân trí pháp lý và văn hóa pháp luật trong nhân dân góp phần thực hiện dân chủ hóa xã hội.

Để tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng công cụ Internet, các nhà quản trị thường phải cung cấp những thông tin về các văn bản luật chủ yếu, các quy định mới và các dự án luật có quan hệ thiết thân đến sinh viên như các luật thanh niên, luật nghĩa vụ quân sự, các văn bản về luật giao thông, an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy, phòng chống các tệ nạn xã hội v.v…, các mẫu biểu, thủ tục hành chính, các vấn đề có liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Xây dựng hoặc nêu ra những trường hợp, tình huống pháp lý cụ thể để cùng định hướng cách thức hành xử đúng pháp luật, hợp tình, hợp lý. Ngoài ra cũng cần chú ý đăng các tin, bài, các phóng sự điều tra về tình hình vi phạm pháp luật để giáo dục, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương người tốt, việc tốt, các cá nhân, tập thể gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường.

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phổ biến pháp luật cho thanh niên Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

1.3.1. Nhận thức về công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên

Pháp luật có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, không có pháp luật thì không có dân chủ, bình đẳng và văn minh; sẽ không có dân chủ thực sự nếu Nhà nước thiếu pháp luật hoặc sử dụng pháp luật không hiệu quả. Để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, ngoài việc thực hiện đồng bộ các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân thì một yêu cầu hết sức cấp thiết là phải nâng cao nhận thức về công tác phổ biến pháp luật cho thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước. Bởi lẽ nhận thức là khâu đầu tiên, quan trọng và có tính chất quyết định đối với công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên. Có nhận thức tốt về phổ biến pháp luật cho thanh niên thì hoạt động này mới được các cấp Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư thích đáng, triển khai thực hiện toàn diện và sâu sắc.

Nếu nhận thức chưa tốt sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên. Nhận thức chưa đầy đủ về phổ biến pháp luật sẽ dẫn tới việc triển khai hoạt động một cách hình thức, phong trào hoặc không theo kịp tình hình thực tiễn của hoạt động phổ biến pháp luật cho thanh niên.

1.3.2. Trình độ học vấn Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Trong hoạt động phổ biến pháp luật cho thanh niên, trình độ học vấn có ảnh hưởng rất quan trọng đối với cả hai phía “đối tác” của hoạt động này: chủ thể phổ biến pháp luật và đối tượng tiếp nhận phổ biến pháp luật – thanh niên.

Về phía chủ thể phổ biến pháp luật, trình độ học vấn có ảnh hưởng quyết định đối với chất lượng, hiệu quả phổ biến pháp luật. Thước đo đánh giá trình độ học vấn của các chủ thể trực tiếp tham gia phổ biến pháp luật không chỉ là tri thức, hiểu biết nói chung, mà phải được biểu hiện cụ thể ở trình độ kiến thức, hiểu biết pháp luật của họ. Nếu như tri thức, hiểu biết chung là điều kiện cần thì kiến thức, hiểu biết pháp luật là điều kiện đủ để các cơ quan chức năng của địa phương lựa chọn và xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tư vấn viên pháp luật. Trên cơ sở đó, chủ thể lựa chọn những nội dung phổ biến pháp luật cụ thể, thiết thực, gần gũi để phổ biến pháp luật cho thanh niên, thông qua phương pháp, hình thức phù hợp.

Có thể khẳng định rằng, trình độ học vấn về pháp luật của các chủ thể tham gia phổ biến pháp luật cho thanh niên càng cao bao nhiêu thì chất lượng, hiệu quả phổ biến pháp luật cho đối tượng này sẽ càng cao bấy nhiêu. Kiến thức, hiểu biết pháp luật ở trình độ cao giúp cho các chủ thể phổ biến pháp luật chủ động, tự tin khi giảng giải, trò chuyện, trao đổi xung quanh các vấn đề pháp luật với thanh niên; biết cách phân tích, lý giải một cách “thấu tình, đạt lý” những nội dung pháp luật cần phổ biến, giáo dục; biết đưa ra những câu chuyện, tình huống pháp luật, ví dụ thực tiễn cụ thể, sinh động để thanh niên có thể hiểu được những nội dung pháp luật cần truyền đạt.

Về phía thanh niên với tư cách là đối tượng tiếp nhận phổ biến pháp luật, trình độ học vấn của họ cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng, hiệu quả phổ biến pháp luật cho chính họ. Những tri thức, hiểu biết cơ bản mà thanh niên tích lũy được tương ứng với trình độ học vấn của họ là cơ sở, nền tảng để họ tiếp thu, lĩnh hội, ghi nhớ các nội dung phổ biến pháp luật, vận dụng những kiến thức pháp luật đó vào thực tiễn cuộc sống. Trình độ học vấn càng cao thì thanh niên càng thuận lợi trong việc tiếp thu, nắm bắt những khái niệm, thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong các bộ luật, luật; ngược lại, trình độ học vấn thấp thì việc tiếp thu tri thức pháp luật sẽ khó khăn hơn; chưa hiểu hết ý nghĩa của những thuật ngữ thông thường thì làm sao hiểu được các khái niệm pháp luật. Và sẽ xảy ra hiện tượng nghe mà không hiểu, không nhớ sẽ nảy sinh tâm lý chán nản, thiếu tự tin, không còn nhiệt tình tham gia các buổi phổ biến pháp luật nữa… Hệ quả của tình trạng này là phổ biến pháp luật không đạt được hiệu quả như mong muốn. Chính vì vậy, việc lựa chọn những nội dung pháp luật cụ thể, thiết thực, truyền đạt bằng phương pháp sinh động thông qua những hình thức phổ biến pháp luật cho thanh niên đa dạng là biện pháp mà các chủ thể phổ biến pháp luật phải tính tới.

1.3.3. Hệ thống văn bản pháp luật Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật là yếu tố đảm bảo cho công tác phổ biến pháp luật. Một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho công tác phổ biến pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, được người dân đồng tình, ủng hộ và tự giác chấp hành.

Văn bản, quy định pháp luật về công tác phổ biến pháp luật hoàn thiện là một trong những điều kiện đảm bảo hiệu quả phổ biến pháp luật cho thanh niên. Trong những năm trước đây, các quy định pháp luật về công tác này còn thiếu, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào có hiệu lực pháp lý cao như nghị quyết hay Luật của Quốc hội.

Đến năm 2012, Quốc hội đã ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luât; sau đó là một loạt các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn chưa thực sự đầy đủ, còn thiếu các quy định về cơ chế huy động nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thiếu quy định về cơ chế phối hợp, tiêu chí chất lượng, xử lý trách nhiệm trong phổ biến, giáo dục pháp luật…Điều này đã làm ảnh hưởng tới công tác phổ biến pháp luật nói chung và cho thanh niên nói riêng.

Ngoài ra, hiện nay số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hàng năm là quá lớn lại thuộc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nên để công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên đem lại hiệu quả thiết thực thì các cấp, các ngành cần tập trung lựa chọn vào những quy định pháp luật gắn liền với các chủ trương, chính sách quy định về các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động của thanh niên. Tuỳ theo yêu cầu của từng giai đoạn cụ thể, căn cứ đặc điểm địa bàn và nhóm đối tượng làm cơ sở để xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến pháp luật, lựa chọn nội dung, hình thức giáo dục phù hợp mới góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật cho thanh niên. Mỗi một nội dung phổ biến pháp luật có thể sử dụng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau do đó chủ thể giáo dục cần chủ động sáng tạo, linh hoạt trong việc phối hợp sử dụng chúng nhằm đạt được hiệu quả cao nhất của quá trình phổ biến pháp luật.

1.3.4. Công tác tuyên truyền về phổ biến pháp luật cho thanh niên Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Công tác tuyên truyền về phổ biến pháp luật cho thanh niên được xem là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với thanh niên. Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền về phổ biến pháp luật là nhằm xây dựng ý thức pháp luật, làm cho thanh niên có lòng tin vào pháp luật, có thói quen, động cơ tích cực trong thực hiện pháp luật. Điều đó có nghĩa là, hoạt động tuyên truyền về phổ biến pháp luật cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục, thực hiện càng nhiều nội dung, phong phú về hình thức, không chỉ bằng lời nói mà bằng hình ảnh minh họa, thực hiện càng nhiều càng tốt, khi nào hoạt động tuyên truyền đến với đối tượng được tuyên truyền biến thành hành động trong thực tế thì hoạt động tuyên truyền về phổ biến pháp luật cho thanh niên mới thực sự có hiệu quả.

Tăng cường chỉ đạo Chỉ thị số 32/CT-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã đặc biệt coi trọng công tác giáo dục pháp luật, ngay từ Đại hội VI Đảng ta đã nhấn mạnh: “phải coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, giải thích pháp luật. Đưa việc giáo dục pháp luật vào hệ thống các trường của Đảng, của Nhà nước, của các đoàn thể nhân dân. Cán bộ quản lý các cấp từ trung ương đến đơn vị cơ sở phải có kiến thức về quản lý hành chính và hiểu biết pháp luật”. Tóm lại, công tác tuyên truyền về phổ biến pháp luật cho thanh niên có vai trò và tầm quan trọng trong việc hình thành ý thức pháp luật cho thanh niên.

1.3.5. Cơ sở vật chất và kinh phí bảo đảm

Cơ sở vật chất và kinh phí cũng là một điều kiện đảm bảo rất quan trọng đối với thành công, hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật nói chung và phổ biến pháp luật cho thanh niên nói riêng. Sử dụng cơ sở vật chất và phương tiện hiện đại sẽ giúp cho công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên được diễn ra thuận lợi, dễ dàng, có hiệu quả, chuyển tải kiến thức pháp luật một cách nhanh chóng. Ngược lại, cơ sở vật chất và các phương tiện lạc hậu, lỗi thời sẽ làm giảm hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật.Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

Phổ biến pháp luật nói chung và cho thanh niên nói riêng là hoạt động không phát sinh lợi nhuận nên việc huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, đóng góp kinh phí của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để việc phổ biến pháp luật cho thanh niên đạt hiệu quả cao và được tiến hành thông suốt thì cần có một nguồn kinh phí thích đáng. Các công tác như duy trì hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL); tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm; biên soạn tài liệu, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến pháp luật cho thanh niên… đều cần có kinh phí để thực hiện.

Tiểu kết chương 1

Pháp luật có một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội, có tác động mạnh mẽ đến mọi phương diện của cuộc sống. Pháp luật vừa là công cụ để quản lý xã hội, vừa tham gia vào quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội, lại vừa là môi trường cho thuân lợi cho sự hình thành và phát triển năng lực, nhân cách của con người. Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là lực lượng trực tiếp kế tục sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn tiếp theo và quyết định tương lai của đất nước. Vì vậy, công tác phổ biến pháp luật là điều cần thiết nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật một cách tích cực và tự giác trong thanh niên. Tại chương 1, tác giả đã làm rõ được những vấn đề lý luận về phổ biến pháp luật cho thanh niên. Luận văn đã đưa ra khái niệm thanh niên, khái niệm phổ biến pháp luật cho thanh niên. Bên cạnh đó, chương 1 cũng đã đưa ra những đặc điểm, vai trò của phổ biến pháp luật. Đồng thời, làm rõ các yếu tố cấu thành phổ biến pháp luật cho thanh niên bao gồm chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện phổ biến pháp luật cho thanh niên. Ngoài ra còn có các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên.Luận văn: Lý luận phổ biến pháp luật cho thanh niên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận văn: Thực trạng pháp luật cho thanh niên huyện Minh Long

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x