Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Giao kết, thực hiện hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của bài luận

Hợp đồng luôn là một công cụ quan trọng, được sử dụng rộng rãi nhằm phục vụ nhu cầu và lợi ích khác nhau của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Để tạo lập hợp đồng, các bên tham gia phải tiến hành giao kết hợp đồng. Giao kết hợp đồng là quá trình trao đổi, đàm phán, thương thảo để đi đến sự thống nhất ý chí về việc cùng nhau tạo lập hợp đồng hoàn chỉnh. Khi hợp đồng có hiệu lực sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Các bên sẽ thực hiện hợp đồng nhằm đạt được các “thỏa thuận” đã đề ra trong quá trình giao kết. Chính vì thế, quy định về hợp đồng nói chung và quy định về giao kết, thực hiện hợp đồng nói riêng trở thành một phần không thể thiếu trong Bộ luật Dân sự của các quốc gia trên thế giới.Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào các thể chế kinh tế quốc tế đòi hỏi cần phải có sự cải cách thích ứng hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật về hợp đồng, theo hướng tiếp thu có chọn lọc những điểm tiến bộ trong pháp luật hợp đồng của các nước và của các bộ nguyên tắc hợp đồng quốc tế, làm cho pháp luật hợp đồng Việt Nam ngày càng hoàn thiện và có sự tương đồng hơn so với pháp luật của các quốc gia trên thế giới. Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017) và thay thế Bộ luật Dân sự năm 2005 có nhiều đổi mới về kết cấu, nội dung, hình thức thể hiện tư duy pháp lý và quan điểm lập pháp phù hợp, có nhiều nội dung mới về hợp đồng, trong đó có giao kết và thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Bộ luật Dân sự năm 2015 mới được thông qua, các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa kịp quy định hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự, mặt khác, các quan hệ dân sự rất rộng và phức tạp, liên tục phát triển nên việc nghiên cứu về lý luận, phân tích và đánh giá về giao kết, thực hiện hợp đồng đặc biệt là chú trọng vào những thay đổi giữa hai Bộ luật Dân sự để đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật các quy định về giao kết, thực hiện hợp đồng là một vấn đề mang tính cấp thiết. Với nhận thức đó, sinh viên lựa chọn đề tài “Giao kết, thực hiện hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015” để làm bài luận của mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê khóa luận tốt nghiệp nghành luật

2. Tình hình nghiên cứu đề tài Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Trong khoa học xã hội và pháp lý từ trước đến nay, vấn đề giao kết, thực hiện hợp đồng đã nhận được sự quan tâm đáng kể của nhiều nhà nghiên cứu.

Các đề tài nghiên cứu, sách chuyên khảo có thể kể đến như sau:

 • Các sách chuyên khảo Bình luận về Bộ luật Dân sự năm 2015 như: “Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015” do PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ
 • TS. Trần Thị Huệ đồng chủ biên xuất bản năm 2017, Nxb. Công an Nhân dân, Hà Nội; “Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015” do TS. Nguyễn Minh Tuấn chủ biên xuất bản năm 2017, Nxb. Tư pháp, Hà Nội;

Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015” do PGS.TS. Đỗ Văn Đại chủ biên xuất bản năm 2016, Nxb. Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam, Hà Nội. Các công trình khoa học trên là tài liệu tham khảo quý giá, đã phân tích và làm rõ nội dung từng điều luật của Bộ luật Dân sự năm 2015. Tuy nhiên, hầu hết các công trình này không tập trung đánh giá thực tiễn thi hành các quy định về giao kết, thực hiện hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015.

 • Sách chuyên khảo “Thời điểm giao kết hợp đồng trong pháp luật của một số nước trên thế giới, các bộ nguyên tắc hợp đồng quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam” của TS. Lê Minh Hùng (chủ biên, 2015), Nxb. Hồng Đức, HàNội. Công trình này trình bày những nội dung cơ bản và chuyên sâu về thời điểm giao kết hợp đồng, trong đó có đề cập đến vấn đề giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, công trình này được nghiên cứu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005, chưa có sự cập nhật các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • Sách chuyên khảo “Luật Hợp đồng Việt Nam – Bản án và bình luận bản án – tập 1 và 2” của PGS.TS. Đỗ Văn Đại năm 2011, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Công trình này có phần nghiên cứu, bình luận đối với một số bản án có liên quan đến việc giao kết, thực hiện hợp đồng trong thực tiễn áp dụng pháp luật. Tuy nhiên, các nội dung này không tập trung nghiên cứu sâu các vấn đề lý luận chung về giao kết, thực hiện hợp đồng và chưa đặt vấn đề so sánh với pháp luật quốc tế.Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Các bài viết khoa học trên các tạp chí chuyên ngành:

 • Nguyễn Văn Phái (2010), “Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đề nghị giao kết hợp đồng trong Bộ luật Dân sự”, Nghiên cứu lập pháp, (24). Công trình này đã có sự nghiên cứu về các quy định liên quan đến đề nghị giao kết hợp đồng, đưa ra những kiến nghị giải pháp. Tuy nhiên, công trình chỉ mới dừng lại ở đề nghị giao kết hợp đồng, một bước trong quá trình giao kết hợp đồng.
 • Trần Quỳnh Anh (2009), “Pháp luật về hợp đồng của Singapore”, Luật học, (12). Trong công trình này có đề cập và so sánh ngắn các quy địnhgiao kết, thực hiện hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 với pháp luật của Singapore.

Nghiên cứu ở quy mô Khóa luận tốt nghiệp, Luận văn thạc sĩ có một số công trình sau đây:

 • Vũ Đức Lịch (2010), Một số vấn đề cơ bản về giao kết hợp đồng dân sự trong pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội. Luận văn này đã phân tích làm rõ một số vấn đề cơ bản trong quá trình giao kết hợp đồng và thực tiễn áp dụng pháp luật về giao kết hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005.
 • Thái Thị Hải Yến (2013), Thực hiện hợp đồng dân sự – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, HàNội. Công trình này trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật thực định về thực hiện hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005.
 • Trần Hồng Anh (2016), Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội. Công trình nghiên cứu nội dung liên quan đến thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, chủ yếu tập trung vào khía cạnh điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, theo Điều 420 của Bộ luật Dân sự năm 2015, không nghiên cứu những điểm mới khác về thực hiện hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015.

Các tài liệu kể trên là nguồn tài liệu vô cùng phong phú và có ý nghĩa tham khảo trong quá trình nghiên cứu và định hướng các quy định về giao kết, thực hiện hợp đồng ở Việt Nam. Tuy nhiên, do Bộ luật Dân sự năm 2015 vừa mới được thông qua nên hầu hết các công trình nghiên cứu với nội dung được xây dựng trên nền các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 đều cần bổ sung các yếu tố cập nhật; trong khi đó, các sách chuyên khảo Bình luận Khoa học Bộ luật dân sự năm 2015 nghiên cứu theo Bộ luật Dân sự năm 2015 nhưng không tập trung phân tích về vấn đề giao kết, thực hiện hợp đồng. Do đó, việc nghiên cứu và đánh giá về giao kết, thực hiện hợp đồng đặc biệt là những điểm mới theo quy định Bộ luật Dân sự năm 2015 là hết sức cần thiết.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của bài luận

3.1. Đối tượng nghiên cứu Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Bài luận nghiên cứu quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao kết, thực hiện hợp đồng, cũng như thực tiễn áp dụng các quy định đó thông qua các bản án, số liệu được công bố của các cơ quan, tổ chức và một số quy định pháp luật của quốc tế để rút ra các kết luận nghiên cứu.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, với nhiều quy định mới về hợp đồng, tác động không nhỏ tới quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng trong thực tiễn. Tuy nhiên, do giao kết, thực hiện hợp đồng trong pháp luật Việt Nam là một vấn đề có phạm vi rộng, với nhiều nội dung phức tạp nên trong phạm vi bài luận tốt nghiệp tác giả không nghiên cứu mọi vấn đề liên quan tới giao kết, thực hiện hợp đồng, mà chỉ tập trung làm rõ những điểm mới nổi bật của Bộ luật Dân sự năm 2015 so với Bộ luật Dân sự năm 2005 về vấn đề giao kết, thực hiện hợp đồng, nghiên cứu những vấn đề đó dưới góc độ lý luận chung, quy định của pháp luật, căn cứ vào việc áp dụng các quy định trong thực tế, kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về giao kết, thực hiện hợp đồng.

4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

4.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của bài luận là thông qua việc nghiên cứu các vấn đề lý luận, phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao kết, thực hiện hợp đồng, thêm thực tiễn áp dụng và pháp lý của vấn đề này. Bên cạnh đó, tác giả chọn lọc những điểm tiến bộ trong pháp luật các nước, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể để bổ sung, sửa đổi các quy định còn bất cập trong Bộ luật Dân sự hiện nay.

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Để đạt được mục tiêu trình bày ở trên, bài luận có nhiệm vụ làm sáng tỏ những vấn đề sau:

 • Thứ nhất, nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về giao kết, thực hiện hợp đồng. Những vấn đề lý luận này tạo cơ sở khoa học để tác giả nghiên cứu các nội dung cơ bản tiếp sau của bài luận.
 • Thứ hai, nghiên cứu thực trạng pháp luật về giao kết, thực hiện hợp đồng bằng phương pháp so sánh, đối chiếu tìm ra những điểm mới về giao kết, thực hiện hợp đồng của Bộ luật Dân sự năm 2015 so với Bộ luật Dân sự năm 2005. Từ đó, trên cơ sở áp dụng các quy định đó trên thực tiễn và so sánh với quy định của pháp luật quốc tế để đánh giá những điểm mới nổi bật về giao kết, thực hiện hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • Thứ ba, từ những vấn đề nghiên cứu trên, luận văn luận giải và đề xuất phương hướng hoàn thiện các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao kết, thực hiện hợp đồng.

5. Phương pháp nghiên cứu

Bài luận được nghiên cứu dưới sự kết hợp của nhiều phương pháp. Ngoài sử dụng phương pháp luận nghiên cứu của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, luận văn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như phương pháp chứng minh, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp hệ thống, phương pháp dự báo khoa học để làm sáng tỏ các vấn đề cần được nghiên cứu trong phạm vi nghiên cứu. Cụ thể:

 • Phương pháp phân tích được sử dụng ở tất cả các chương, mục của luận văn để thực hiện mục đích và nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu.
 • Phương pháp so sánh được sử dụng ở hầu hết các nội dung của luận văn, và tập trung chủ yếu sử dụng ở Chương 2 nhằm so sánh các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật Dân sự năm 2015 để tìm ra những điểm mới về giao kết, thực hiện hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015; giữa các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 với quy định của pháp luật quốc tế.
 • Phương pháp chứng minh được sử dụng hầu hết các chương của luận văn, nhằm đưa ra các dẫn chứng (quy định, tài liệu, số liệu, vụ việc thực tiễn…)để làm rõ các vấn đề nghiên cứu ở từng Chương.
 • Phương pháp tổng hợp được sử dụng chủ yếu trong việc rút ra các kết luận nghiên cứu.
 • Phương pháp dự báo khoa học được sử dụng trong suốt quá trình nghiên cứu phân tích tìm ra những điểm hợp lý cũng như bất cập trong các quy định pháp luật của Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao kết, thực hiện hợp đồng để từ đó kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giao kết, thực hiện hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của bài luận Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

 • Nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận về hợp đồng, giao kết thực hiện hợp đồng.
 • Có sự so sánh, đối chiếu quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 với Bộ luật Dân sự năm 2005 để tìm ra những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao kết, thực hiện hợp đồng.
 • Đánh giá những điểm mới nổi bật của Bộ luật Dân sự năm 2015 về giao kết, thực hiện hợp đồng theo hai tiêu chí: thực tiễn áp dụng các quy định tại Việt Nam và so sánh đối chiếu với quy định của pháp luật quốc tế.
 • Thông qua việc đánh giá những điểm bất cập của pháp luật hiện hành về giao kết, thực hiện hợp đồng từ đó đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định về giao kết, thực hiện hợp đồng.

7. Cơ cấu của bài luận

Bài luận ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, bao gồm 03 Chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về giao kết, thực hiện hợp đồng

Chương 2: Thực trạng pháp luật về giao kết, thực hiện hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật về giao kết, thực hiện hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀGIAO KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

1.1. Một số vấn đề lý luận về giao kết hợp đồng Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

1.1.1. Khái niệm giao kết hợp đồng

Xét về bản chất, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên. Tuy nhiên sự thống nhất ý chí không phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà trong nhiều trường hợp đó chính là kết quả của quá trình trao đổi, đàm phán để đạt được sự thỏa thuận và thống nhất ý chí về việc cùng nhau tạo lập hợp đồng. Quá trình đó được định danh trong luật bằng thuật ngữ pháp lý “giao kết hợp đồng”.

Thuật ngữ “giao kết hợp đồng” là một thuật ngữ pháp lý quan trọng của pháp luật hợp đồng. Tuy nhiên, cách hiểu về thuật ngữ này cũng tồn tại nhiều quan điểm không đồng nhất.

Trong Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học (Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Tố tụng Dân sự) của Trường Đại học Luật Hà Nội có đề cập đến khái niệm “giao kết hợp đồng và cho rằng: “Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên bày tỏ và thống nhất ý chí với nhau dưới hình thức lời nói (bằng miệng) hoặc văn bản theo những nguyên tắc và trình tự nhất định nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự đối với nhau trong hợp đồng dân sự”. Có thể thấy cách hiểu này đã nêu ra được những đặc điểm cơ bản củaquá trình giao kết hợp đồng, tuy nhiên việc liệt kê các hình thức bày tỏ và thống nhất ý chí là hình thức bằng “lời nói” và “văn bản” đã thể hiện sự hạn chế và chưa thật sự phù hợp với thực tế của giao kết hợp đồng.

Không đề cập đến vấn đề hình thức và nội dung của giao kết hợp đồng, Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng: “Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau theo những nguyên tắc và trình tự nhất định để qua đó xác lập với nhau các quyền, nghĩa vụ dân sự”.

Có quan điểm khá tương đồng với quan điểm của Trường Đại học Luật Hà Nội, TS. Lê Minh Hùng đưa ra khái niệm giao kết hợp đồng như sau: “Giao kết hợp đồng là việc các bên chủ thể bày tỏ ý chí muốn cùng nhau xác lập hợp đồng thông qua sự bàn bạc, trao đổi, thương lượng theo các nguyên tắc và trình tự do luật định để đạt được sự đồng thuận nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng giữa các bên với nhau”.

Qua việc tìm hiểu các khái niệm về giao kết hợp đồng, có thể thấy các quan điểm trên mặc dù có cách diễn đạt khác nhau nhưng tất cả đều đi đến chung bản chất của giao kết hợp đồng là một quá trình pháp lý phức tạp, bao gồm ba yếu tố: có sự tham gia của các bên trong hợp đồng, có sự bày tỏ ý chí đơn phương của từng bên về việc muốn tạo lập hợp đồng và có sự kết hợp ý chí riêng của mỗi bên để tạo ra sự đồng thuận trong hợp đồng. Để giao kết hợp đồng có hiệu lực, các bên phải bày tỏ ý chí theo những hình thức được pháp luật chấp nhận. Như vậy, giao kết hợp đồng dân sự có thể hiểu là quá trình bày tỏ, thống nhất ý chí giữa các bên theo hình thức, nội dung, nguyên tắc, trình tự nhất định được pháp luật thừa nhận nhằm xác lập quyền, nghĩa vụ đối với nhau.

1.1.2. Trình tự giao kết hợp đồng Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Quá trình giao kết hợp đồng bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn đề nghị giao kết hợp đồng và giai đoạn trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

1.1.2.1. Đề nghị giao kết hợp đồng

Để khởi tạo một hợp đồng, cần có sự khởi xướng của một bên đầu tiên. Thường thì sự khởi xướng của một bên có thể bắt đầu bằng những tuyên bố có tính chất đề xuất thương lượng hợp đồng hoặc là đề nghị giao kết hợp đồng.

Về mặt lý luận, đề nghị giao kết hợp đồng được hiểu là một hành vi pháp lý đơn phương của một bên nhằm thể hiện ý chí của mình về việc muốn cùng một bên (có thể là một hoặc nhiều người xác định) giao kết hợp đồng với những nội dung và điều kiện cụ thể.

Đề nghị giao kết hợp đồng phải đáp ứng được những yêu cầu pháp lý nhất định, thường là các yêu cầu như sau:

Một là, lời đề nghị được đưa ra bởi người có tư cách giao kết, xác lập hợp đồng. Muốn trở thành chủ thể của các quan hệ dân sự, các chủ thể phải có tư cách chủ thể để tham gia quan hệ pháp luật trong lĩnh vực tương ứng đó. Vì vậy, một lời đề nghị muốn có hiệu lực ràng buộc với bên đưa ra đề nghị, chủ thể đưa ra đề nghị phải có năng lực chủ thể và tư cách chủ thể để tham gia vào quan hệ pháp luật hợp đồng. Năng lực chủ thể ở đây bao gồm cả năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của chủ thể.

Hai là, nội dung của lời đề nghị phải rõ ràng, cụ thể. Một đề nghị phải xác định rõ ràng, nếu không, nó không được coi là một đề nghị giao kết hợp đồng mà chỉ là một đề nghị thương lượng hợp đồng. Tính xác định của một đề nghị thể hiện ở nội dung của nó. Tùy vào quan niệm pháp lý khác nhau mà tính rõ ràng, cụ thể của nội dung hợp đồng có thể được hiểu khác nhau. Có quan điểm cho rằng, đề nghị giao kết hợp đồng phải chứa đựng các nội dung cơ bản của hợp đồng tương lai, để đảm bảo rằng khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị thì hợp đồng được giao kết với nội dung được xác định trong đề nghị và tránh được việc tòa án tuyên bố hợp đồng, đề nghị giao kết hợp đồng vô hiệu nếu thiếu các điều khoản chủ yếu. Một quan điểm khác, theo GS. Vũ Văn Mẫu: “trong đề nghị cần phải nêu rõ ràng về các nội dung tối thiểu, thể hiện được bản chất và chủ đích của

hợp đồng”. Tác giả đồng tình với quan điểm thứ hai. Bởi vì việc bắt buộc đề nghị giao kết hợp đồng phải chứa đựng đầy đủ những nội dung cơ bản của hợp đồng là thiếu tính khả thi, không phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đời sống. Nhưng nếu một đề nghị không hàm chứa những thông tin quan trọng thể hiện rõ ý định cụ thể của bên đề nghị về việc giao kết loại hợp đồng gì thì cũng sẽ không đủ cơ sở để coi đó là một đề nghị có giá trị pháp lý, vì không có nội dung cụ thể để có thể hiểu và thực hiện chúng. Chính vì vậy, sự rõ ràng và xác định của đề nghị giao kết hợp đồng có nghĩa là đề nghị giao kết đó phải thể hiện được mong muốn, chủ đích của hợp đồng và sự thiện chí của bên đề nghị giao kết.Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Ba là, đề nghị phải được gửi đến cho một hoặc nhiều người xác định. Lời đề nghị phải được đưa ra cho một bên khác xác định. Người nhận đề nghị có thể là một thể nhân hoặc một pháp nhân: cá nhân được xác định bởi họ tên, quốc tịch, hộ khẩu thường trú (hoặc địa chỉ tạm trú); pháp nhân được xác định bởi tên, gọi, trụ sở và quốc tịch. Tính xác định của người được đề nghị thường được thể hiện khi bên đề nghị gửi đề nghị giao kết hợp đồng, vì khi đó bên đề nghị đã xác định được họ muốn giao kết hợp đồng với ai. Việc hiểu như thế nào về một hoặc nhiều người xác định đã dẫn đến trên thế giới hiện nay có hai xu hướng khác nhau tiếp cận về đề nghị giao kết hợp đồng liên quan đến người được đề nghị. Theo xu hướng thứ nhất, đề nghị giao kết hợp đồng có thể được thể hiện đối với một chủ thể xác định cũng như đối với công chúng (quảng cáo, thông báo…). Những người theo xu hướng này giải thích “tính xác định cụ thể của người đề nghị” không phụ thuộc vào số lượng người mà chỉ cần trong lời đề nghị đưa ra được những tiêu chí khách quan để có thể xác định được rõ bên mà đề nghị sẽ được gửi tới. Xu hướng thứ hai là chỉ chấp nhận những đề nghị được thể hiện đối với một hay nhiều chủ thể được xác định hay có thể được xác định. Một lời đề nghị không thể được gửi tới công chúng vì công chúng là một tập người không xác định.

Bốn là, bên đề nghị thật sự có ý muốn tạo lập hợp đồng. Đề nghị phải thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và mong muốn được ràng buộc của bên đưa ra đề nghị đối với bên được đề nghị về những nội dung của đề nghị trên cơ sở nguyên tắc trung thực và thiện chí. Điều này thể hiện ở chỗ tuyên bố đề

nghị giao kết hợp đồng phải là một hành vi nghiêm túc, thể hiện ý nguyện thực sự của bên đề nghị về việc muốn cùng bên kia giao kết, xác lập hợp đồng, bên được đề nghị tin tưởng rằng chỉ cần trả lời chấp nhận là hợp đồng được ký kết, sự chắc chắn đó tạo ra những ràng buộc pháp lý đối với bên đưa ra đề nghị. Để xác định ý chí mong muốn bị ràng buộc, người ta dựa vào tiêu chí: cách thức bên đề nghị trình bày một đề nghị, nội dung của bên đề nghị.

Như vậy, đề nghị giao kết hợp đồng khác với lời đề xuất, chào mời thương lượng vì tính chất ràng buộc pháp lý của nó. Đề xuất, chào mời thương lượng (mời đàm phán hợp đồng) thường chỉ nêu ra sơ lược ý định giao dịch hay gợi ý để đối tác đặt hàng hay chào hàng. Do vậy, về mặt pháp lý, lời chào mời thương lượng hợp đồng hay đề xuất không có giá trị pháp lý ràng buộc đối với người mời. Trái lại, lời đề nghị giao kết hợp đồng được tạo ra hợp pháp, đáp ứng được những yêu cầu pháp lý được trình bày ở trên thì có hiệu lực ràng buộc đối với bên đưa ra đề nghị.

1.1.2.2. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Chấp nhận đề nghị giao kết là lời hồi đáp của bên nhận được đề nghị với bên đề nghị để tạo nên một hợp đồng có hiệu lực ràng buộc giữa các bên. Cũng giống như đề nghị giao kết hợp đồng, để việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng được coi là hợp lệ và có hiệu lực ràng buộc về việc xác lập hợp đồng thì việc trả lời chấp nhận phải thỏa mãn các yêu cầu pháp lý sau đây:

Một là, người trả lời chấp nhận phải có năng lực chủ thể để xác lập hợp đồng. Tương tự như đối với lời đề nghị giao kết hợp đồng, những cá nhân, tổ chức không có tư cách chủ thể để giao kết, thực hiện hợp đồng thì cũng không thể trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng, vì hợp đồng được giao kết bởi họ có thể bị vô hiệu hoặc không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Đây là yêu cầu bắt buộc cho mọi giao dịch, kể cả đề nghị giao kết, chấp nhận đề nghị trong quá trình giao kết hợp đồng.

Hai là, nội dung chấp nhận giữa chấp nhận đề nghị với đề nghị giao kết hợp đồng. Sự chấp nhận không những thể hiện ý chí muốn giao kết hợp đồng của người được đề nghị với người đưa ra đề nghị mà còn phải phù hợp với đề nghị giao kết hợp đồng. Có hai quan điểm khi xác định phạm vi chấp nhận giữa chấp nhận với đề nghị giao kết hợp đồng. Quan điểm thứ nhất cho rằng sự trả lời đồng ý phải được hiểu là đồng ý toàn bộ nội dung của đề nghị mà không đưa thêm điều kiện nào khác và không giới hạn phạm vi hay bảo lưu bất cứ điều gì so với đề nghị. Đề nghị và chấp nhận phải trùng khớp với nhau như “ảnh và vật qua gương”. Theo quan điểm này, sự tuyên bố chấp nhận giao kết hợp đồng của bên được đề nghị phải là sự đồng ý hoàn toàn các nội dung của đề nghị, sự trả lời có nêu điều kiện sửa đổi, bổ sung hoặc có giới hạn điều kiện, hay đưa thêm bất kỳ sự điều chỉnh nào khác so với nội dung của đề nghị là một hành vi biểu lộ chí ý về việc muốn tạo lập hợp đồng với những nội dung và điều kiện xác định mới được thể hiện theo mong muốn của bên nhận được đề nghị, vì vậy trong trường hợp này sự trả lời này lại được xem như một đề nghị mới. Quan điểm thứ hai lại coi chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự chấp nhận toàn bộ nội dung chủ yếu của đề nghị giao kết hợp đồng và có thể đưa ra những sửa đổi, bổ sung nhưng không làm ảnh hưởng đến những nội dung chủ yếu của đề nghị giao kết hợp đồng. Bất kỳ sự bổ sung nào cũng phải nêu rõ lý do và không vấp phải sự phản đối ngay lập tức của bên đưa ra đề nghị.

Ba là, việc trả lời chấp nhận phải được đưa ra trong thời hạn xác định được ấn định trong đề nghị giao kết. Một điều hiển nhiên là bên đề nghị không thể tự mình ràng buộc vĩnh viễn với đề nghị giao kết hợp đồng. Do đó, việc trả lời chấp nhận đề nghị phải được đưa ra trong thời hạn xác định được ấn định trong đề nghị giao kết. Nếu đề nghị không nêu rõ thời hạn trả lời thì bên được đề nghị phải trả lời đề nghị cho bên đề nghị trong thời gian hợp lý.

Nếu trả lời chấp nhận đến sau khi hết thời hạn trả lời, thì việc trả lời chấp nhận đề nghị không có giá trị làm cho hợp đồng được giao kết mà sự trả lời đó sẽ trở thành lời đề nghị mới đối với bên đã đưa ra đề nghị trước đó.Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Bốn là, trả lời chấp nhận phải được thể hiện dưới một hình thức xác định. Sự chấp nhận giao kết hợp đồng phải được thể hiện ra bên ngoài dưới một hình thức nhất định, đó có thể là lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. Theo pháp luật, theo tập quán hoặc theo thói quen giữa các bên thì hình thức trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng là hình thức hợp lệ, thể hiện rõ ràng ý chí của bên trả lời và qua đó bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể nhận thức được nội dung của sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng. Trong nhiều trường hợp, việc chấp nhận có thể được thể hiện bằng hành vi cụ thể hoặc thậm chí, bằng sự im lặng. Tuy nhiên, sự im lặng không được coi là một hình thức trả lời chấp nhận hiểu theo nghĩa tổng quát, mà chỉ là “hình thức” chấp nhận mang tính ngoại lệ, có giới hạn áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt. Trong lý luận, chỉ coi im lặng là chấp nhận giao kết hợp đồng trong một số trường hợp như: (i) Khi pháp luật có quy định với những điều kiện cụ thể kèm theo; (ii) Khi các bên có thỏa thuận trước về thời hạn để từ chối giao kết hợp đồng, nhưng hết thời hạn mà bên được đề nghị vẫn im lặng; (iii) Trong một số nghề nghiệp có tập quán coi im lặng là chấp nhận; (iv) Thực tiễn các bên có thói quen giao dịch và xem im lặng là chấp nhận.

1.1.3. Thời điểm giao kết hợp đồng

Việc giao kết hợp đồng được coi là có giá trị xác lập hợp đồng khi nó được thực hiện theo những nguyên tắc và trình tự do pháp luật quy định. Bởi vậy, khi điều chỉnh quá trình giao kết hợp đồng, pháp luật không chỉ quy định điều kiện có hiệu lực của đề nghị và chấp nhận đề nghị, mà còn chú trọng đến sự thống nhất ý chí giữa các bên và thời điểm có sự thống nhất ý chí. Đó gọi là thời điểm giao kết hợp đồng.

Xét từ góc độ kỹ thuật pháp lý, thời điểm giao kết hợp đồng là một khoảng thời gian ngắn hoặc một thời điểm được xác định cụ thể. Tại thời điểm này, các bên chấm dứt quá trình đàm phán, thương lượng và đạt được sự đồng thuận, thống nhất ý chí cùng nhau xác lập hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ phát sinh, được pháp luật công nhận và bảo đảm thực hiện.

Thời điểm giao kết hợp đồng thường là thời điểm các bên thỏa thuận xong nội dung của hợp đồng, hay khi bên đề nghị đã nhận được trả lời chấp nhận hợp lệ của bên được đề nghị. Thông thường thời điểm giao kết hợp đồng có thể được tính bằng một ngày cụ thể. Đôi khi cũng có thể được tính bằng giờ, phút xác định hay thậm chí tính bằng giây xác định, nhất là trong các giao dịch được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử hay phương tiện kỹ thuật số có hiển thị đồng hồ tính giờ điện tử hoặc các giao dịch liên quan đến việc đăng ký giao dịch bảo đảm, bán đấu giá, mua bán cổ phiếu hay mua bán nhà trên sàn giao dịch.Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Như vậy, thời điểm giao kết hợp đồng là mốc thời gian đánh dấu sự ràng buộc pháp lý giữa các bên, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mà kể từ thời điểm đó các bên không được đơn phương thay đổi hoặc rút lại các cam kết trong hợp đồng và phải chịu trách nhiệm dân sự nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ dân sự phát sinh từ hợp đồng.

Hầu hết các bộ pháp điển về luật hợp đồng trên thế giới đều có quy định cụ thể về thời điểm giao kết hợp đồng. Việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng trong hầu hết các bộ pháp điển này đều dựa vào phương thức giao kết. Có hai phương thức giao kết hợp đồng chủ yếu, đó là: phương thức giao kết trực tiếp (giao kết với người có mặt) và phương thức giao kết gián tiếp (giao kết với người vắng mặt). Việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng trong từng phương thức giao kết thì có sự khác nhau. Ngoài ra, trong những tình huống đặc biệt, việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng có thể sẽ đặt trên những quy định đặc thù. Đối với việc giao kết hợp đồng bằng phương thức gián tiếp thì việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng là khá phức tạp vì nó phụ thuộc vào hình thức trả lời chấp nhận (bằng thư tín, hành vi cụ thể hay bằng sự im lặng) và cũng phụ thuộc rất nhiều vào quan niệm lập pháp, cách tiếp cận vấn đề liên quan đến khoa học thông tin của pháp luật từng quốc gia, từng hệ thống pháp luật. Do tính chất phức tạp của vấn đề như trên nên trong phần nghiên cứu về lý luận thời điểm giao kết, tác giả không đề cập đến cách xác định thời điểm giao kết trong những trường hợp giao kết hợp đồng đặc biệt, mà chỉ tập trung nghiên cứu về thời điểm giao kết theo nguyên tắc chung.

Thời điểm giao kết hợp đồng trong trường hợp giao kết trực tiếp Giao kết trực tiếp (giao kết với người có mặt) là việc các bên trao đổi trực tiếp với nhau thông qua cách gặp gỡ hoặc bằng các phương tiện truyền tin tương tác trực tuyến để tiến hành giao kết hợp đồng, đi đến sự thống nhất ý chí, xác lập hợp đồng ngay tại thời điểm đó.

Thời điểm giao kết hợp đồng trong trường hợp giao kết gián tiếp Giao kết hợp đồng gián tiếp (hay giao kết hợp đồng với người vắng mặt) là việc các bên tham gia hợp đồng không trực tiếp gặp gỡ để đàm phán về nội dung của hợp đồng mà chỉ là trao đổi thông tin qua các phương tiện thông tin, liên lạc để thỏa thuận về việc xác lập hợp đồng và sau một khoảng thời gian nhất định thông tin về nội dung hợp đồng mới được truyền tới bên kia13. Thông thường, việc giao kết gián tiếp sẽ được thực hiện thông qua email, thư tín, điện tín, tin nhắn trên điện thoại… giữa những người ở khoảng cách địa lí ở xa nhau và không có điều kiện gặp gỡ trực tiếp hoặc sử dụng các phương tiện truyền tin trực tuyến.

1.2. Một số vấn đề lý luận về thực hiện hợp đồng Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

1.2.1. Khái niệm

Sau khi các bên đã giao kết hợp đồng dưới một hình thức nhất định phù hợp với pháp luật và hợp đồng đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật yêu cầu thì hợp đồng có hiệu lực bắt buộc đối với các bên. Theo đó, các bên trong hợp đồng bắt đầu triển khai thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng đúng với tính chất đối tượng, thời hạn, phương thức và địa điểm mà nội dung của hợp đồng đã xác định. Vì vậy, thực hiện hợp đồng là việc các bên tiến hành các hành vi mà mỗi một bên tham gia hợp đồng phải thực hiện nhằm đáp ứng những quyền dân sự tương ứng của bên kia.Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Theo Từ điển luật học của Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp: “Thực hiện hợp đồng là những hành vi của các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng nhằm làm cho các điều khoản, nội dung đã cam kết trong hợp đồng trở thành hiện thực”. Như vậy, theo cách hiểu này, thực hiện hợp đồng chính là quá trình các bên trong hợp đồng tuân thủ và làm theo những điều khoản, nội dung đã cam kết.

Cũng theo định nghĩa tại cuốn Từ điển luật học Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp thì “thực hiện nghĩa vụ” là: “thực hiện việc phải làm – hành động hoặc không hành động, làm hoặc không làm một việc. Trong giao lưu dân sự, nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ dân sự là người có nghĩa vụ dân sự phải thực hiện nghĩa vụ của mình một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác, đúng cam kết, không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Việc thực hiện nghĩa vụ phải được tiến hành tại một nơi nhất định, vào một thời điểm nhất định do các bên thỏa thuận”. Như vậy “thực hiện” ở đây được thể qua việc thực hiện nhữnghành vi cụ thể hoặc không thực hiện những hành vi thuộc đối tượng của hợp đồng – hay còn gọi là thực hiện nghĩa vụ trên thực tế.

Như vậy, thực hiện hợp đồng là thực hiện những quyền và nghĩa vụ phát sinh trong hợp đồng. Thông thường, trong hợp đồng, quyền của bên này tương ứng với nghĩa vụ của bên kia. Theo đó, kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng đó có các quyền, nghĩa vụ đối lập nhau. Nói cách khác, trong một hợp đồng nếu bên này có quyền thì đồng nghĩa với việc bên kia có nghĩa vụ tương ứng với quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia. Tính chất tương ứng và đối lập nhau về quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên trong hợp đồng dẫn hệ quả là quyền lợi của bên này chỉ đạt được khi bên kia thực hiện các hành vi mang tính nghĩa vụ.

Tóm lại, thực hiện hợp đồng có thể được hiểu là bên có nghĩa vụ trong hợp đồng phải làm hoặc không được làm một công việc theo một thời hạn nhất định đã được xác định trong nội dung của hợp đồng, qua đó thỏa mãn quyền dân sự tương ứng của bên kia.

1.2.2. Đặc điểm thực hiện hợp đồng 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là một trong những chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật dân sự nói chung, điều này được thể hiện rõ từ thời pháp luật La Mã cổ đại đến những hệ thống pháp luật của các quốc gia hiện đại. Tuy ở một số quốc gia có sự phân định bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nhưng nhìn chung,tất cả đều hướng đến một nguyên tắc thống nhất là người gây thiệt hại thì phải bồi thường. mục này, tác giả không nghiên cứu mọi vấn đề liên quan tới trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, mà chỉ tập trung làm rõ những thiệt hại được bồi thường do phạm hợp đồng.Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng là trách nhiệm phát sinh từ quan hệ hợp đồng nhằm buộc bên có hành vi vi phạm hợp đồng gây ra thiệt hại nhưng không thuộc các trường hợp được loại trừ trách nhiệm, phải bù đắp các tổn thất về vật chất và tinh thần cho bên bị thiệt hại trên cơ sở thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Về cơ bản, khi một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ quy định trong hợp đồng mà là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại cho bên còn lại thì phải tiến hành bồi thường thiệt hại cho bên đó. Theo Từ điển luật học của Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, thiệt hại được hiểu là: “tổn thất về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân; tài sản, danh dự, uy tín của pháp nhân hoặc của chủ thể khác được pháp luật bảo vệ”. Như vậy, thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợpđồng bao gồm thiệt hại vật chất và thiệt hại về tinh thần, bao gồm các lợi ích mà người có quyền lẽ ra sẽ được hưởng nếu bên có nghĩa vụ thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các chi phí phát sinh mà bên có quyền phải chịu do hệ quả của việc không thực hiện đúng hợp đồng gây ra và có thể là các tổn thất tinh thần mà bên có quyền phải chịu.

Về bản chất, những thiệt hại trực tiếp được hiểu là những thiệt hại kéo theo một cách trực tiếp do hành vi vi phạm nghĩa vụ. Những khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm có thể được hiểu là những thiệt hại mà mình đã dự đoán từ trước hoặc đã có thể dự đoán trước một cách hợp lý, vào thời điểm giao kết hợp đồng như là một hậu quả có thể xảy ra từ việc không thực hiện. Để một thiệt hại được xác định là khoản lợi mà bên vi phạm đáng lẽ được hưởng, cần làm rõ tính dự liệu trước của khoản lợi chứ không phải mọi khoản lợi đều được bồi thường. Trong pháp luật La Mã, có sự phân biệt “thiệt hại” thành hai loại; tổn thất thực tế và lợi tức đáng được hưởng, việc tính toán thiệt hại phải bồi thường được xác định là thiệt hại trực tiếp mà không được suy đoán tùy tiện do việc thiếu quan tâm của người bị hại.

Đối với những thiệt hại về vật chất, theo Từ điển luật học của Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, “thiệt hại về vật chất” được hiểu là: “tổn chất về vật chất có thể tính thành tiền. Thiệt hại về vật chất bao gồm: tài sản bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng; chi phí phải bỏ ra để khắc phục, ngăn chặn thiệt hại cùng những hoa lợi, lợi tức không thu được mà đáng ra thu được”.Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

Đối với những tổn thất về tinh thần, theo Từ điển luật học của Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, “thiệt hại về tinh thần” được hiểu là: “tổn thất về danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc suy sụp về tâm lí, tình cảm của cá nhân. Khác với thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần không có tiêu chí chung để xác định cho mọi cá nhân bởi điều kiện, hoàn cảnh của từng cá nhân là khác nhau”. Như vậy, thiệt hại về tinh thần cũng được xác định là một loại thiệt hại được bồi thường trong những tranh chấp hợp đồng. Tuy nhiên, những thiệt hại này khá trừu tượng và khó chứng minh. Mức bồi thường này có thể do các bên thỏa thuận hoặc nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ dựa trên căn cứ của từng vụ việc để xác định thiệt hại một cách hợp lý và công bằng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Khi một đề nghị hợp lệ được đưa ra, đó là giai đoạn thứ nhất – giai đoạn khởi xướng tạo lập hợp đồng. Đây là tiền đề làm hình thành nên một hợp đồng có hiệu lực. Tuy nhiên để hợp đồng có thể được xác lập, thì còn cần có sự trùng lặp ý chí của bên đối tác, đó là giai đoạn thứ hai – có sự chấp nhận đề nghị. Khi sự chấp nhận đề nghị giao kết được thực hiện một cách hợp lệ thì hợp đồng được giao kết. Hợp đồng có hiệu lực sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết. Tuy nhiên, việc giao kết hợp đồng mới tạo ra hình thức pháp lý cho quan hệ trao đổi, còn quyền và nghĩa vụ mà các bên đặt ra có đạt được hay không phải thông qua hành vi trực tiếp là thực hiện hợp đồng. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu lý luận một số nội dung về giao kết, thực hiện hợp đồng là vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng quyết định đến việc nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trong Chương 1, tác giả không nghiên cứu mọi vấn đề liên quan tới giao kết, thực hiện hợp đồng, mà chỉ tập trung làm rõ các vấn đề cơ bản liên quan tới những nội dung mới về giao kết, thực hiện hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015 dưới góc độ so sánh, đối chiếu với Bộ luật Dân sự năm 2005. Tác giả đã làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về khái niệm giao kết hợp đồng, trình tự và thời điểm giao kết hợp đồng, khái niệm thực hiện hợp đồng, thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản và thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng.Khóa luận: Giao kết thực hiện hợp đồng theo quy định luật Dân sự

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Khóa luận: Thực trạng giao kết hợp đồng trong Bộ luật Dân sự

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x