Luận văn: Thực trạng hoạt động công chứng tại tỉnh Lâm Đồng

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng hoạt động công chứng tại tỉnh Lâm Đồng hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.2. Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020

2.2.1. Ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch về hoạt động xã hội hoá công chứng

Với vai trò giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công chứng tại địa phương, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần đưa hoạt động công chứng nói chung, hoạt động xã hội hóa công chứng nói riêng ổn định, phát triển.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 25/05/2012 về công chứng, chứng thực và chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sang các tổ chức hành nghề công chứng, theo đó địa bàn nào đã thành lập tổ chức hành nghề công chứng thì thực hiện việc chuyển giao công chứng các hợp đồng, giao dịch có liên quan đến bất động sản theo quy định; với những địa bàn chưa thành lập tổ chức hành nghề công chứng, người tham gia các hợp đồng, giao dịch có liên quan đến bất động sản được quyền lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng ở địa bàn khác hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản.

Triển khai thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 1159/KH-UBND ngày 12/3/2013, việc ban hành Kế hoạch đã góp phần thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng, công cuộc cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị và bảo đảm được lộ trình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, đảm bảo an toàn pháp lý cho hợp đồng giao dịch công chứng, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan,Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định 1882/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của ban hành Quy chế khai thác và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng, để triển khai thi hành Luật Công chứng được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, ngày 14/01/2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 63/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao chất lượng, quy mô tổ chức và hoạt động của các Văn phòng công chứng, góp phần bảo đảm sự phát triển phát triển ổn định và bền vững trong hoạt động công chứng, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động công chứng, đồng thời giúp lựa chọn được những hồ sơ tốt nhất trong nhiều hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng để cấp phép thành lập, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo trong việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng; hạn chế tình trạng tiêu cực trong việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng…Sở Tư pháp đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ thành lập các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức hành nghề công chứng thu tiền thù lao công chứng và thù lao dịch thuật, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Có thể nói, tại địa phương Lâm Đồng, việc ban hành và triển khai công tác này luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện đảm bảo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tư pháp; đồng thời đáp ứng điều kiện thực tế tại địa phương.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Định Hướng Ứng Dụng

2.2.2. Triển khai thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch về xã hội hóa công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Luận văn: Thực trạng hoạt động công chứng tại tỉnh Lâm Đồng

2.2.2.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh và huyện đã tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật nói chung và Luật Công chứng nói riêng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ công chứng viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Điển hình như: năm 2015, Sở Tư pháp và Hội công chứng tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về các văn bản pháp luật liên quan đến họat động công chứng và giao dịch bảo đảm, năm 2016, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn Luật Công chứng 2014 và các văn bản liên quan trong hoạt động công chứng, đặc biệt là những loại hợp đồng, giao dịch về giao dịch bảo đảm nhằm nâng cao nghiệp vụ cho công chứng viên và các đối tượng khác có liên quan.

Sở Tư pháp đã phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh nhằm duy trì các chuyên trang, chuyên mục pháp luật, từ đó đưa những quy định của pháp luật về công chứng, chính sách hành nghề công chứng, xã hội hóa công chứng đi vào cuộc sống như chuyên mục “Thông tin pháp luật” (Báo Lâm Đồng), bản tin “Thông báo nội bộ” (Ban tuyên giáo Tỉnh ủy)…; chú trọng viết, biên tập đăng tin, bài, ảnh giới thiệu văn bản mới và phản ánh hoạt động công chứng, xã hội hóa công chứng trong toàn tỉnh trên báo, đài, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh…

Hàng năm, công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức nghề nghiệp công chứng luôn được Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên tỉnh phối hợp tổ chức thực hiện đúng theo quy định của Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề như: quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Bộ luật Dân sự năm 2015, kỹ năng tiếp xúc khách hàng, kỹ năng nhận diện giấy tờ giả…

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã cấp cho tủ sách pháp luật của các Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hơn 1000 cuốn tài liệu pháp luật: Luật Công chứng, Luật Xử lý vi phạm hành chính…; thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng phải quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật công chứng, chính sách phát triển nghề công chứng phù hợp với đặc điểm, điều kiện ở địa phương mình. Việc tuyên truyền được thể hiện ngay trong việc hành nghề của công chứng viên, lấy phương châm mỗi công chứng viên là một tuyên truyền viên để người yêu cầu công chứng hiểu được chế định công chứng, hiểu về chủ trương xã hội hóa công chứng của Đảng và Nhà nước.

2.2.2.2. Cho phép thành lập các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Luận văn: Thực trạng hoạt động công chứng tại tỉnh Lâm Đồng

Với mục tiêu phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phù hợp với Luật Công chứng năm 2014, quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 2104/QĐ-TTg, nhằm góp phần thực hiện các Nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; chủ động đáp ứng được nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, cá nhân, bảo đảm tăng cường an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch được công chứng và yêu cầu đặt ra đến năm 2020 là phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua triển khai thực hiện Kế hoạch số 1159/KH-UBND, hiện nay mạng lưới các tổ chức hành nghề công chứng đã được thành lập tại 11/12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, với 33 tổ chức hành nghề công chứng (gồm 4 Phòng công chứng và 29 Văn phòng công chứng). Đặc biệt, tại địa bàn các huyện có điều kiện kinh tế – xã hội còn khó khăn như Lạc Dương, Đam Rông cũng đã thành lập được tổ chức hành nghề công chứng.

Trong phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, việc thành lập các Văn phòng công chứng được chú trọng, ưu tiên phát triển theo chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng của Đảng và Nhà nước (29 văn phòng công chứng/33 TCHNCC, chiếm tỉ lệ 87.8%), Phòng công chứng chỉ được thành lập mới tại những địa bàn chưa có điều kiện phát triển được Văn phòng công chứng.

Hoạt động các tổ chức hành nghề công chứng đã đi vào ổn định, lượng việc và doanh thu từ năm 2015 đến nay đều tăng, đặc biệt là các Văn phòng công chứng đã thu được kết quả khá tốt, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội và trong hoạt động bổ trợ tư pháp. Sự phát triển nhanh chóng của các Văn phòng công chứng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, bảo đảm tính pháp lý cho các quan hệ dân sự, tạo môi trường tin cậy cũng như góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính.

2.2.2.3. Cho phép chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng

Thực hiện Luật Công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện chủ trương chuyển đổi Phòng công chứng số 2 thành Văn phòng công chứng. Lâm Đồng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng.

Việc chuyển đổi Phòng công chứng số 2 thành Văn phòng công chứng nhằm thực hiện chủ trương xã hội hoá hoạt động công chứng của Đảng và Nhà nước; giảm chi ngân sách, tinh giảm biên chế Nhà nước để chuyển ngân sách và số biên chế này thành lập Phòng công chứng số 5 tại huyện Đam Rông là huyện vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp đã được xác định tại Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, góp phần đẩy mạnh việc xã hội hóa dịch vụ công, từng bước phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Với lộ trình và tiến độ thực hiện việc chuyển đổi mô hình Phòng công chứng số 2 sang Văn phòng công chứng từ tháng 4/2015 ( khi được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy) đến tháng 11/2015 (khi có quyết định cho phép chuyển đổi của UBND tỉnh), có thể nói rằng, đây là trường hợp thực hiện đầu tiên của cả nước, nhưng quá trình thực hiện việc chuyển đổi đã được triển khai hết sức chặt chẽ, khoa học và trách nhiệm dưới sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với tổ chức xã hội nghề nghiệp là Hội công chứng viên tỉnh, từ đó đã có một kết quả khả quan, đây cũng là cơ sở để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng mà đẩy mạnh hơn về chuyển đổi các Phòng công chứng còn lại thành Văn phòng công chứng trong thời gian sắp tới [39].

2.2.2.4. Cho phép thành lập, phát triển Hội công chứng viên Luận văn: Thực trạng hoạt động công chứng tại tỉnh Lâm Đồng

Ngày 03/01/2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Công chứng tỉnh Lâm Đồng. Hội Công chứng tỉnh Lâm Đồng là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các Công chứng viên đang hành nghề tại tỉnh Lâm Đồng, việc tham gia thành lập Hội nhằm trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển nghề nghiệp, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội viên là công chứng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội công chứng viên đã tổ chức Đại hội toàn thể các Công chứng viên lần thứ nhất vào ngày 30/3/2014, Đại hội đã thông qua Điều lệ và Chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ I (2014 – 2017), đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành với 07 ủy viên và 03 ủy viên Ban kiểm tra của Hội. Ngày 23/5/2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội công chứng tỉnh Lâm Đồng. Hội chính thức hoạt động từ ngày 23/5/2014, biên chế, kinh phí hoạt động phương tiện làm việc của Hội do Hội viên tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Ngày 07 tháng 7 năm 2015, Bộ Tư pháp có văn bản số 2416/BTP-BTTP về việc thành lập, kiện toàn, củng cố Hội công chứng viên. Tại Mục 2 văn bản yêu cầu đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Hội công chứng trước ngày Luật Công chứng 2014, Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng có hiệu lực thi hành thì Hội công chứng cần tiếp tục kiện toàn, củng cố, phân công, phân nhiệm rõ ràng trong Ban chấp hành Hội; tiến hành Đại hội để sửa đổi các nội dung về tên gọi, tiêu chuẩn hội viên và các quy định khác trong Điều lệ cho phù hợp với quy định của Luật công chứng 2014, Nghị định 29/2015/NĐ-CP để triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ mà Hội công chứng viên được giao. Ngày 11/9/2015, Hội công chứng tỉnh đã tổ chức họp Ban chấp hành Hội với sự tham gia của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và thống nhất tổ chức Đại hội bất thường Hội công chứng tỉnh Lâm Đồng vào ngày 19/9/2015. Trên cơ sở Đại Hội bất thường của Hội công chứng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định đổi tên và phê duyệt Điều lệ mới của Hội công chứng viên tỉnh Lâm Đồng.

Về công tác phát triển Hội viên: Số lượng hội viên tham gia Hội khi mới thành lập Hội là 35, số hội viên mới tham gia đến 30/6/2020 là 70 hội viên, các hội viên đang hoạt động hành nghề tại 04 Phòng Công chứng và 29 Văn phòng Công chứng trong phạm vi toàn tỉnh.

Đánh giá vai trò của Hội công chứng viên:

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp Lâm Đồng, Hội đã phân công trong Ban Chấp hành tham dự các cuộc Hội thảo, tọa đàm liên quan đến góp ý sửa đổi Luật Công chứng. Hội cũng đã tham gia các Hội nghị, Hội thảo một số dự thảo văn bản pháp luật liên quan như: Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Công chứng, Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều của Luật Công chứng, Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng ….

Ban chấp hành Hội phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Đề án thành lập

Trung tâm tích hợp cơ sở dữ liệu Công chứng trực thuộc Hội Công chứng tỉnh

Lâm Đồng, thực hiện theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 về việc ban hành Quy chế khai thác và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng; tham gia xây dựng Đề án chuyển đổi Phòng công chứng số 2 tỉnh Lâm Đồng tại thành phố Bảo Lộc thành Văn phòng công chứng theo quy định.

Có thể nói, Hội công chứng viên tỉnh hoạt động đã đạt được những kết quả nhất định, phát huy được vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên và là cầu nối để các công chứng viên phản ánh tâm tư, nguyện vọng góp phần trong việc xây dựng thể chế, chính sách sát thực tế xã hội. Đồng thời, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các công chứng viên trong hoạt động nghề nghiệp.

2.2.3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về tổ chức và hoạt động công chứng Luận văn: Thực trạng hoạt động công chứng tại tỉnh Lâm Đồng

Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng cũng là một nhiệm vụ luôn được Sở Tư pháp quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng.

Hàng năm, Sở Tư pháp xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh nhằm rà soát, đánh giá thực trạng và hiệu quả tổ chức, hoạt động, nắm bắt được những bất cập, mâu thuẫn, khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ, cũng như phát hiện những vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng, chứng thực để kịp thời xử lý. Từ đó có những kết luận, kiến nghị cụ thể để cấp có thẩm quyền kịp thời xem xét, có biện pháp chấn chỉnh về tổ chức, hoạt động, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật, đưa hoạt động công chứng, chứng thực đi vào hoạt động ổn định, nề nếp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực.

Qua công tác kiểm tra cho thấy các Văn phòng công chứng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục công chứng, áp dụng công nghệ thông tin là các phần mềm nghiệp vụ, kế toán trong hoạt động công chứng, phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức liên quan trong tác nghiệp, thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước, giải quyết kịp thời yêu cầu của người yêu cầu công chứng. Đội ngũ nhân viên làm việc cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Ngoài ra, các Văn phòng công chứng còn tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công chứng cho nhân viên. Việc ký kết hợp đồng lao động, mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên hầu hết đã được các Văn phòng công chứng thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

Tuy nhiên vẫn còn một số Văn phòng công chứng vẫn chưa thực hiện tốt, vẫn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót như: Ký kết hợp đồng lao động với nhân viên làm việc tại Văn phòng chưa tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động; công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng đã chấm dứt hợp danh nhưng vẫn chưa bổ sung thành viên hợp danh mới; một số công chứng viên không tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng; một số hồ sơ công chứng bản dịch chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật công chứng năm 2014, việc thu phí một số việc công chứng bản dịch chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, một số hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch thiếu mẫu dấu và mẫu chữ ký của tổ chức tín dụng; phần lời chứng chưa hoàn toàn phù hợp với Mẫu Lời chứng ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 14/5/2015; một số giấy tờ trong thành phần hồ sơ photo không rõ ràng; việc mua bảo hiểm chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng; sổ công chứng hợp đồng, giao dịch chưa đầy đủ dữ liệu về giấy tờ nhân thân, nơi cư trú của người yêu cầu công chứng; sổ theo dõi sử dụng lao động ghi chưa đầy đủ danh sách nhân viên nghiệp vụ, nhân viên khác khi được Văn phòng công chứng tuyển dụng, không có thông tin về số tiền bảo hiểm đã nộp; một số văn phòng chưa trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy…

Kết thúc các đợt thanh tra, kiểm tra, để đưa hoạt động công chứng đi vào nề nếp, ổn định, đảm bảo tính chính xác, đúng quy định của pháp luật góp phần đảm bảo an toàn pháp lý đối với hợp đồng, giao dịch dân sự, phòng ngừa tranh chấp, khiếu kiện xảy ra và giúp hoạt động công chứng ngày một phát triển lành mạnh, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm đã đạt được, đồng thời yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng nghiêm túc khắc phục những tồn tại, thiếu sót, rút kinh nghiệm chung các vấn đề còn hạn chế, tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Báo cáo số 159/BC-STP của Sở Tư pháp, kết quả thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính từ khi Nghị định số 110/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến nay thể hiện như sau: xử phạt 05 công chứng viên, một người yêu cầu công chứng có hành vi vi phạm hành chính đựơc quy định tại Điểm đ khoản 2 Điều 13, điểm e khoản 3 Điều 14 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP; xử phạt 02 Văn phòng công chứng có hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, cụ thể:

Ngày 20/4/2015, Chánh thanh tra Sở ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Văn phòng công chứng Văn Long với mức phạt là 5.000.000 đồng, công chứng viên với mức phạt 10.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 110/2013/NĐ-CP; Ngày 12/2/2014, Chánh thanh tra Sở Tư pháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công chứng viên Nguyễn Thọ Quang với mức phạt là 7.000.000 đồng do vi phạm vi định tại Điểm d khoản 2 Điều 13, điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP; đối với ông Thái Gia Đức với mức phạt là 7.000.000 đồng do vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP.

Nhìn chung, qua thanh tra, kiểm tra Sở Tư Pháp đã phát hiện, lập biên bản và xử lý kịp thời đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm là do ý thức chấp hành pháp luật của một số cá nhân, tổ chức chưa cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề còn hạn chế.

2.3. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa công chứng

2.3.1. Kết quả và nguyên nhân Luận văn: Thực trạng hoạt động công chứng tại tỉnh Lâm Đồng

2.3.1.1. Kết quả đạt được

Có thể nói, trong thời gian qua công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa công chứng trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, chú trọng thực hiện, góp phần cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng.

Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các văn bản để triển khai thi hành Luật Công chứng và các văn bản có liên quan, kịp thời hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng đối với các nội dung còn khó khăn, vướng mắc.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện kịp thời, triển khai có hiệu quả.

Công tác thành lập các tổ chức hành nghề công chứng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo theo quy định, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của mỗi địa bàn, phù hợp với chủ trương xã hội hóa công chứng của Đảng và Nhà nước. Hội công chứng viên tỉnh sớm được thành lập và hoạt động đáp ứng được các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Lâm Đồng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để các địa phương khác trong cả nước triển khai thực hiện.

2.3.1.2. Nguyên nhân của kết quả đạt được

Thứ nhất, nguyên nhân khách quan:

 • Thể chế về hoạt động xã hội hóa công chứng đã cơ bản được hoàn thiện, tạo tiền đề, cơ sở trong việc thực hiện.
 • Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.
 • Các Văn phòng công chứng được thành lập theo chủ trương xã hội hóa đã từng bước hoạt động ổn định. Công tác quản trị, điều hành tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng được cải tiến theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Sở Tư pháp đã thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra trong hoạt động công chứng, hướng dẫn kịp thời và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức hành nghề công chứng.

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân Luận văn: Thực trạng hoạt động công chứng tại tỉnh Lâm Đồng

2.3.2.1. Hạn chế

Thứ nhất, quá trình xã hội hóa, phát triển các tổ chức hành nghề công chứng còn tình trạng các tổ chức hành nghề công chứng phân bố còn chưa đồng đều, chủ yếu phát triển ở các thành phố, các huyện có điều kiện kinh tế – xã hội phát triển như Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng…; còn ở các địa bàn có điều kiện kinh tế kém phát triển thì các tổ chức hành nghề công chứng chưa phát triển, chưa thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch.

Thứ hai, theo quy định của Luật Công chứng 2014, Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, Quyết định số 2250/QĐ-BTP ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng, tại các địa phương phải ban hành Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng, bảo đảm việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng công khai, minh bạch. Tuy nhiên, đến ngày 03/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng mới ban hành Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh, các Văn phòng công chứng thành lập trước thời điểm này có quy mô nhỏ hơn Văn phòng công chứng được thành lập theo tiêu chí, có sự cạnh tranh khi lập Đề án thành lập nên chất lượng, quy mô được nâng lên.

Thứ ba, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có lúc chưa chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng còn có điểm chưa đáp ứng được yêu cầu, việc xử lý vi phạm có nơi, có lúc chưa kịp thời, chưa nghiêm.

Thứ tư, một số quy định pháp luật hiện hành còn chưa phù hợp, ảnh hưởng đến hoạt động cũng như công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa công chứng, đó là:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014 thì “Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập theo quy định của Luật công chứng số 82/2006/QH11 phải chuyển đổi thành Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều 22 của Luật này”. Theo đó, Văn phòng công chứng chuyển đổi phải đáp ứng yêu cầu về tên gọi theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Công chứng 2014: “Tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc”.

Như vậy, khi thực hiện chuyển đổi, Văn phòng công chứng không còn được giữ nguyên tên gọi đã đăng ký, tên gọi đã gắn với uy tín, thương hiệu của Văn phòng công chứng trước đây. Ngoài ra, khi Văn phòng công chứng thay đổi trưởng văn phòng, địa điểm đặt trụ sở cũng phải thay đổi tên gọi của Văn phòng công chứng cho phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Công chứng 2014.

 • Điểm e khoản 2 Điều 15 Luật Công chứng quy định: “Đã bị xử phạt
 • phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc”. Căn cứ vào quy định này thì công chứng viên đã bị xử phạt vi phạm hành chính hai lần mà còn tiếp tục vi phạm thì bị miễn nhiệm công chứng viên. Đây là quy định chưa phù hợp với khoản 1 Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012: “Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính”.
 • Theo quy  định tại  Điều 27  Luật  Công chứng,  “Văn phòng  công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh”.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, công ty hợp danh phải có điều lệ (Điều lệ này được nộp trong thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh). Tuy nhiên, trong thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính thành lập và đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng, Luật Công chứng không quy định Văn phòng công chứng phải có Điều lệ.

Khoản 1 Điều 44 Luật Công chứng quy định: “Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”. Khoản 2 Điều 44 Luật quy định: “Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng”.

Căn cứ theo quy định trên, về nguyên tắc, việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở nếu người yêu cầu công chứng thuộc trường hợp là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù và trường hợp “có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng” cũng được Luật cho phép công chứng viên thực hiện công chứng ngoài trụ sở. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có văn bản nào quy định cụ thể trường hợp nào được xem là “có lý do chính đáng khác”. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hành hành nghề công chứng trong hoạt động công chứng.

Một số quy định trong Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng liên quan đến giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng, phương thức chuyển đổi Phòng công chứng chưa được cụ thể, gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện xã hội hóa, chuyển từ Phòng công chứng nhà nước thành Văn phòng công chứng tư nhân và cần được hướng dẫn để triển khai thực hiện.

Thứ năm, ngày 15/6/2018, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch, theo đó bãi bỏ các quy định Quy hoạch về công chứng đã tác động đến sự phát triển của nghề công chứng. Tình trạng các Văn phòng công chứng thành lập không căn cứ vào nhu cầu công chứng theo từng địa bàn cấp huyện, chuyển trụ sở Văn phòng công chứng từ ngoại thành vào các quận nội thành đã bắt đầu xuất hiện. Điều này nếu không có giải pháp quản lý tổng thể sẽ dẫn đến sự phân bổ không hợp lý, làm mất cân đối, phá vỡ sự ổn định trong việc phát triển mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng. Từ đó, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh sẽ có cơ hội bùng phát, gây ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của nghề công chứng vốn đã được xây dựng, phát triển, kéo theo hiện tượng vi phạm pháp luật của một số tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của nghề công chứng, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức có liên quan khi có yêu cầu công chứng. Hơn nữa, việc tiếp cận dịch vụ công chứng của người dân, doanh nghiệp tại các vùng sâu, vùng xa sẽ gặp khó khăn hơn.

Thứ sáu, Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 03/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chưa có quy định ưu tiên, khuyến khích việc thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, chưa có quy định nhằm đảm bảo Văn phòng công chứng sau khi được thành lập hoạt động ổn định, bền vững.

2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế Luận văn: Thực trạng hoạt động công chứng tại tỉnh Lâm Đồng

Thứ nhất, nguyên nhân khách quan:

 • Nhận thức về chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, về bản chất của hoạt động công chứng, về chủ trương tách bạch giữa công chứng và chứng thực của một bộ phận cơ quan, cán bộ quản lý nhà nước về công chứng, của người dân còn chưa đầy đủ.
 • Việc xã hội hóa công chứng là vấn đề còn mới, trong khi đó, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước chưa được củng cố, kiện toàn, năng lực tự quản còn hạn chế, chưa theo kịp với những yêu cầu mới của công tác quản lý việc xã hội hóa hoạt động công chứng.
 • Thể chế về tổ chức, hoạt động công chứng mặc dù đã từng bước hoàn thiện, song vẫn còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, chưa dự liệu được những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện xã hội hóa công chứng.

Thứ hai, nguyên nhân chủ quan :

 • Đội ngũ công chức làm công tác quản lý có sự biến động, một số công chức thạo việc, có kinh nghiệm và kiến thức, sau một thời gian công tác và bắt đầu quen việc thì được bố trí vào những chức danh khác.
 • Hiện tượng không tuân thủ về trình tự, thủ tục, thời gian, địa điểm công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng vẫn xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến uy tín và sự phát triển, cạnh tranh lành mạnh của hoạt động công chứng.

Tiểu kết chương 2

Trong chương 2 của luận văn, tác giả đã đánh giá, phân tích các điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh, thực trạng hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về xã hội hóa công chứng; đánh giá thực trạng (gồm những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân) công tác quản lý nhà nước về xã hội hóa công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả nghiên cứu tại chương 2 đã chứng minh cơ quan quản lý nhà nước đã phát huy được vai trò của mình để đẩy mạnh công tác xã hội hóa công chứng trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về xã hội hóa công chứng trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, chú trọng thực hiện, góp phần cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ những phân tích, đánh giá tại Chương này là cơ sở để tác giả đưa ra phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa công chứng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Luận văn: Thực trạng hoạt động công chứng tại tỉnh Lâm Đồng

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Biện pháp quản lý HĐ công chứng tại Lâm Đồng

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x