Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Khóa luận tốt nghiệp tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Khóa Luận thì với đề tài Khóa luận: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Thái Bình dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

3.1. Một số tồn tại và giải pháp đối với công ty Công ty cổ phần phần xăng dầu dầu khí Thái Bình

3.1.1. Một số tồn tại

Các quy định pháp lý về quản trị công ty và quy định về tổ chức và hoạt động của công ty còn chưa đầy đủ và thiếu sự đồng bộ

Khung pháp lý về quản trị công ty tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình thực chất vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, các luật và quy định liên quan về quản trị công ty vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhiều quy định chưa thực sự phù hợp với thông lệ quốc tế và bộc lộ rõ những hạn chế. Phần lớn các quy định mới chỉ được xây dựng trên cơ sở về mặt nguyên tắc, nên không quy định cụ thể tất cả các tình huống có thể xảy ra và khó đánh giá được mức độ tuân thủ của công ty. Đồng thời, có những bất cập về khung pháp lý cơ bản cho hoạt động của công ty, nhiều quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ty chưa đảm bảo cho hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình. Do đó, môi trường pháp lý về hoạt động của các Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình còn thiếu, chưa đồng bộ. Hiện nay, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình chịu sự điều chỉnh của Luật của chính phủ, đây được coi là khung pháp lý cơ bản cho hoạt động của công ty nhưng những quy định này vẫn chưa đảm bảo cho hoạt động thực tế của các công ty, nhiều quy định điều chỉnh cơ chế và phạm vi hoạt động của Công ty còn nhiều bất cập, gây khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của Công ty.

Như vậy, do thiếu một khung pháp lý hoàn thiện về quản trị công ty cũng như cho hoạt động của công ty nên tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo thực hiện trên thực tế các nguyên tắc quản trị công ty của công ty.

Những hạn chế trong mô hình quản trị nội bộ Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

Chất lượng của các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chưa cao vì mặc dù các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình được diễn ra theo đúng trình tự pháp luật quy định, nhưng rất khó có thể bảo đảm tối đa quyền lợi cho các cổ đông tham dự họp, chất lượng ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông cũng chưa cao. Hội đồng quản trị còn can thiệp vào công việc điều hành của Giám đốc, chưa có cơ chế chung, thống nhất trong việc phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc cũng như chưa có sự phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên Hội đồng quản trị. Chất lượng hoạt động của Ban Kiểm soát chưa cao do số lượng nhân sự còn ít, hạn chế về mặt kinh nghiệm, trình độ và hoạt động của Ban Kiểm soát chủ yếu mới chỉ dừng lại ở khâu tiền kiểm mà chưa đảm bảo vai trò ở khâu hậu kiểm.

Những hạn chế trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi cổ đông của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Mặc dù Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã thành lập bộ phận quản lý cổ đông, tuy nhiên, hoạt động của bộ phận này vẫn chưa đảm bảo tương xứng với vai trò quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ giữa công ty và cổ đông, chưa đảm bảo chức năng và nhiệm vụ của bộ phận này theo đúng nghĩa do nhân sự còn thiếu và hạn chế về trình độ, kinh nghiệm. Bên cạnh đó, thực trạng các cổ đông của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình còn gặp khó khăn trong việc thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, vấn đề bảo đảm chi trả cổ tức cho cổ đông của công ty. Những bất cập về vai trò của cổ đông Nhà nước tham gia quản trị công ty

Theo cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) nắm giữ 78% cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nên PVN là cổ đông Nhà nước nắm giữ quyền chi phối. Vì thế, vai trò chỉ đạo của Nhà nước chỉ được thực hiện với tư cách là một cổ đông. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình vẫn chủ yếu phụ thuộc vào sự chi phối, chỉ đạo của PVN bằng các quyết định hành chính. Do vậy, mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình thiếu tính chủ động, linh hoạt, chưa thể hiện được đúng bản chất hoạt động của mô hình công ty cổ phần. PVN nắm giữ 78% cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nên có thể thấy rõ sự chênh lệch về tương quan quyền lợi giữa PVN và các cổ đông nhỏ, lẻ còn lại. Vì vậy, đòi hỏi phải có thành viên Hội đồng quản trị độc lập để bảo vệ tiếng nói của các cổ đông nhỏ là một vấn đề tất yếu cần đặt ra và phải được giải quyết tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình. Bên cạnh đó, việc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đều là những người do PVN chỉ định làm đại diện cho phần vốn góp của PVN tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình cũng là thực tế dẫn tới tình trạng không khách quan và không đảm bảo tính minh bạch trong trường hợp có sự đồng thuận trước đó để thực hiện yêu cầu của cổ đông chi phối.

Nguyên nhân của những hạn chế Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

Hệ thống cơ cấu tổ chức, quản lý của ty Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã hình thành cơ bản các yếu tố đòn bẩy khuyến khích những người trong nội bộ doanh nghiệp; hạn chế những hành vi lợi dụng quyền hạn và chức vụ để thu lợi cho cá nhân tổn hại tới lợi ích chung; tạo điều kiện để những người trong nội bộ bao gồm cả chủ sở hữu thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình góp phần tiết kiệm chi phí, thực hiện được chỉ tiêu lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Tuy nhiên, vẫn còn những nhược điểm của công ty trong thời gian qua. Nguyên nhân xảy ra các tình trạng trên là do luật chưa tạo ra hành lang pháp lý vững chắc để định rõ quyền hạn và nghĩa vụ giữa các cổ đông trong công ty như Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành. Khuôn khổ về pháp luật tại Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, các luật và quy định liên quan còn thiếu và yếu. Những hướng dẫn liên quan đến quản trị công ty cổ phần cho các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn thiếu sót nhiều.

Về phía bản thân Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình chưa áp dụng các quy tắc, chuẩn mực quản trị công ty tốt theo thông lệ quốc tế; chưa tạo điều kiện cho cổ đông tiếp cận thông tin công bố và nhận các thông tin trọng yếu của công ty; chưa tạo điều kiện cho cổ đông thiểu số thực hiện quyền của họ thông qua việc cung cấp tài liệu họp đại hội đồng cổ đông và các báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh; chưa áp dụng các phương pháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông khác nhau như: E-Voting, họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, từ xa… để cổ đông có thể tiếp cận thông tin thuận tiện, nhanh chóng cũng như nâng cao khả năng thực hiện quyền của cổ đông.

Về phía cổ đông, do việc chấp hành quy định và sự tự giác chưa cao của người quản lý cũng như sự thiếu hiểu biết quyền của các cổ đông được quy định trong luật để có thể thực hiện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Họ chưa thực sự nhận thức được tầm quan trọng của luật đối với sự tồn tại và phát triển của công ty. Bên cạnh đó, khả năng nhận thức và tự bảo vệ lợi ích của bản thân các cổ đông nhất là cổ đông thiểu số còn rất hạn chế. Vì một số lý do thực tiễn có xu hướng hạn chế cổ đông nắm giữ cổ phiếu nhỏ không tham gia vào họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, phần lớn cổ đông không tiếp nhận được thông tin hoặc tiếp nhận thông tin không chính xác. Bên cạnh việc quyền của cổ đông bị vi phạm thì còn có hiện tượng lạm quyền của các cổ đông lớn đặc biệt là cổ đông nhà nước.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

3.1.2. Một số giải pháp thực tế Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

3.1.2.1. Giải pháp hoàn thiện các quy định chung của pháp luật về vốn, quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Thứ nhất, hoàn thiện các thiết chế xã hội tham gia thực thi pháp luật về vốn, quản lý vốn khi thành lập công ty cổ phần. Cần thường xuyên hệ thống hóa, kiểm tra các văn bản pháp luật công ty và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm phát hiện các quy định mâu thuẫn, thiếu thống nhất, không phù hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung. Loại bỏ và hạn chế những hành vi trục lợi, không trung thực thông qua thành lập công ty, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn kinh doanh, khắc phục tâm lý ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước và xã hội. Ngày nay ở các công ty cho thấy, các thiết chế xã hội và kinh tế ngày càng tham gia vào quản lý xã hội nói chung, các hoạt động kinh tế nói riêng một cách có hiệu quả. Các thiết chế kinh tế nhìn chung hoạt động như những công ty sinh lợi trong cơ chế cạnh tranh, do đó để tồn tại, các thiết chế này phải ngày càng hoàn thiện tính chuyên nghiệp, trung thực, sự hoàn thiện này có tính tích cực trong quá trình tham gia quản lý xã hội và kinh tế. Các thiết chế xã hội, kinh tế đề cập ở đây là các tổ chức kiểm toán, tư vấn, luật sư, công chứng, tổ chức giám định, ngân hàng và các tổ chức trọng tài giải quyết tranh chấp… Đồng thời, cần xây dựng hành lang pháp lý cho các thiết chế này hoạt động như tổ chức độc lập, chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của các hoạt động tham gia quản lý xã hội, kinh tế và hoạt động theo cơ chế cạnh tranh.

Thứ hai, nâng cao năng lực quản lý của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình. Để áp dụng hiệu quả pháp luật kinh doanh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và công ty hoạt động kinh doanh sản xuất thì một trong những yếu tố quan trọng là phải nâng cao năng lực quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình. Năng lực quản lý công ty luôn là vấn đề được chú trọng cải cách, nâng cao. Tuy nhiên, do tác động của nhiều nguyên nhân nên mặc dù tổng công ty dành sự quan tâm nhưng chất lượng quản lý của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình chưa thực sự hiệu quả. Việc các cấp theo dõi, giám sát việc góp vốn thành lập công ty là rất quan trọng không chỉ tại thời điểm góp vốn mà còn có ý nghĩa và vai trò lớn trong suốt quá trình hoạt động và phát triển của công ty. Khi góp vốn thành lập công ty, các cổ đông phải thực hiện đúng thỏa thuận góp vốn như thời điểm góp vốn, tài sản góp vốn, phương thức góp vốn. Nhưng tất cả các nội dung này trong nhiều trường hợp chỉ được thực hiện trên giấy, điều đó cho thấy khâu “hậu kiểm” của công ty còn yếu kém, sau khi góp vốn chưa có các biện pháp giám sát có hiệu quả nhằm đảm bảo công ty tuân thủ các điều kiện về quản lý vốn. Vì vậy cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra về vốn cũng như quản lý vốn của các công ty để phát hiện kịp thời các sai phạm và có cơ chế xử lý nghiêm minh, công khai nhằm mục đích giáo dục chung và cũng để phát huy vai trò ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân viên và nâng cao văn hóa pháp lý, đạo đức kinh doanh cho công ty. Việc nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý, đạo đức kinh doanh cho nhân viên thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng là một kênh quan trọng để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư và đưa pháp luật về góp vốn của công ty cổ phần được thực thi hiệu quả trong công ty, giảm thiểu những vi phạm pháp luật, tranh chấp không đáng có, đặc biệt là đối với góp vốn thành lập công ty cổ phần, khi mà cổ đông có thể là những người lao động trong công ty. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp cho các nhà đầu tư có hiểu biết về pháp luật, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện góp vốn để từ đó họ có ý thức tuân thủ pháp luật. Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

Nâng cao văn hóa pháp lý, đạo đức kinh doanh có nghĩa là nâng cao hiểu biết pháp luật đối với vấn đề vốn, giúp họ hiểu rõ hơn về vai trò của công ty đối với nền kinh tế quốc gia, đối với cộng đồng. Mục tiêu mà các công ty hướng đến là tối đa hóa lợi nhuận nhưng trên hết là phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn pháp lý, và phải có trách nhiệm với xã hội. Khi gia nhập thị trường, tiến hành các hoạt động đầu tư, công ty phải hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Các phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật có thể áp dụng để giáo dục pháp luật cho nhân viên và nâng cao văn hóa pháp lý, đạo đức kinh doanh như thông qua truyền hình, đài phát thanh, báo chí, hội nghị, hội thảo… Tổ chức thành mô hình các câu lạc bộ, các buổi sinh hoạt chung để lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật, khuyến khích các thành viên nâng cao đạo đức kinh doanh.

Với những định hướng và một số ý kiến cá nhân, tác giả thực sự hy vọng rằng các quy định pháp luật về vốn và quản lý vốn tại công ty cổ phần nói riêng, các quy định của Luật Công ty nói chung ngày càng được hoàn thiện, hiệu quả, phát huy được vai trò trong thực tiễn.

3.1.2.2. Giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Về đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở nhận biết những khiếm khuyết về pháp luật, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình cần có những giải pháp để hoàn thiện và cải cách một số chính sách pháp luật về cơ cấu tổ chức. Điều này là vô cùng cần thiết và tối quan trọng trong tình hình hội nhập mới hiện nay. Việc về cơ cấu tổ chức tốt sẽ khiến cho bản thân công ty sẽ vững vàng trong quá trình phát triển để có những bước phát triển mạnh mẽ. Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

Xây dựng và nâng cao nhận thức của pháp luật về cơ cấu tổ chức và ý nghĩa của việc hoàn thiện pháp luật về cơ cấu tổ chức công ty đối với quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình. Điều trước hết cần làm là cũng thống nhất về khái niệm và nội dung của khung pháp luật về cơ cấu tổ chức và thông qua chúng mà bản chất và nội dung của cơ cấu tổ chức sẽ được chuyển tải một cách thống nhất, có thể hiểu được đến với chủ sở hữu và người quản lý công ty. Cùng với việc tuyên truyền phổ biến, đào tạo về cơ cấu tổ chức, cần hỗ trợ giúp những người quản lý nhận biết được thực trạng cơ cấu tổ chức hiện tại, những thay đổi cần thực hiện để có thể tiến tới áp dụng được cơ cấu tổ chức hiện đại.

Để Đại hội đồng cổ đông thực sự là công cụ quyền lực của cổ đông trong công ty đồng thời đóng góp vào sự vận hành chung của công ty, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chẳng hạn như cần sửa đổi, làm rõ để thống nhất quy định về điều kiện tỷ lệ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trong thực tế, nhiều lần công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần đầu thường không đạt tỷ lệ tối thiểu 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu để tiến hành Đại hội đồng cổ đông nên buộc phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần hai, chính điều này đã gây lãng phí của cải công ty. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là một trong những quyền quan trọng nhất của cổ đông, là phương thức chủ yếu để thể hiện tư cách cổ đông. Thêm vào đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là nơi quan trọng nhất để tất cả các cổ đông thể hiện mong muốn của mình. Chính vì vậy, công ty cần tạo mọi khả năng mở cửa cho tất cả các cổ đông, không nên có quy định hạn chế quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông như quy định những cổ đông không có quyền biểu quyết (gồm cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại) không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Để bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, cần tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình được tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông như: gửi thông báo và tài liệu mời họp Đại hội đồng cổ đông trước ít nhất 02 tuần, tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, thực hiện biểu quyết điện tử.

Về hội đồng quản trị Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

Để tăng cường chức năng giám sát của Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, cần đảm bảo sự cân bằng về quyền lực nâng cao tính độc lập, trách nhiệm cả nhân trong công tác quản lý, điều hành công ty cần thiết phải phân tích rõ ràng nhiệm vụ vai trò của chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc để hai người trên không bị hạn chế quyền, không bị mâu thuẫn quyền, bảo đảm sự phân nhiệm rõ ràng, tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn trong giải quyết công việc. Cần có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên Hội đồng quản trị, theo đó mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ phụ trách một lĩnh vực và chịu toàn bộ trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với lĩnh vực mà mình phân công, được giao quyền quyết định đối với lĩnh vực mà mình phụ trách trong một số trường hợp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc sẽ thống nhất xây dựng cơ chế chung để phân quyền cho Giám đốc trong việc điều hành mọi hoạt động thường ngày của Công ty. Theo đó, Giám đốc sẽ được phân cấp mạnh hơn để có thể tự quyết định những vấn đề thuộc khả năng giải quyết của mình, không bị động và phụ thuộc vào việc xin ý kiến Hội đồng quản trị. Tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Hoàn thiện chức năng của bộ phận chuyên viên giúp việc Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện giảm sát và khống chế một cách vĩ mô các hoạt động quản lý điều hành của những người quản lý kinh doanh trong khi Giám đốc là quản lý điều hành hoạt động hàng ngày của công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị hợp lại là “đầu não” điều khiển của công ty; còn những người quản lý là “cánh tay” của công ty. Sự phát triển bền vững và ổn định của công ty phụ thuộc nhiều vào chất lượng của Hội đồng quản trị nói chung và của từng thành viên nói riêng. Nói cách khác, phương thức làm việc chủ yếu của thành viên Hội đồng quản trị là nghiên cứu, là tư duy về các vấn đề chiến lược và chủ yếu ở tầm chiến lược chứ không phải điều hành và quyết định các công việc hàng ngày ở công ty.

Nhận thức được tầm quan trọng của thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị là rất có ý nghĩa, điều đó sẽ làm tăng không những quyền uy, mà cả giá trị, uy tín và địa vị xã hội của họ. Đó là yếu tổ không thể thiếu được thúc đẩy hình thành đội ngũ quản trị gia chuyên nghiệp, trình độ cao, là nguồn lực không thể thiếu của nền kinh tế hiện đại. Đối với công ty niêm yết như Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, cơ cấu Hội đồng quản trị phải bao gồm một tỷ trọng đảng kể những thành viên không điều hành. Nói cách khác, một số thành viên sẽ không trực tiếp giữ các chức vụ điều hành công ty, mà chỉ tập trung chuyên trách vào định hướng chiến lược và giám sát, đảm bảo công ty phát triển đúng theo định hướng chiến lược đỏ. Cơ chế khuyến khích vật chất, nhất là chế độ tiền lương đối họ, cũng hết sức quan trọng, họ phải được trả lương tương xứng với vai trò, địa vị và công lao của họ. Toàn bộ tiền lương, lợi ích vật chất và chi phí làm việc của Hội đồng quản trị nói chung và của từng thành viên Hội đồng quản trị nói riêng phải được coi là chi phí hợp lệ được tính vào chi phí kinh doanh của công ty. Kết quả và hiệu quả hoạt động của cả Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị là căn cứ không thể thiếu được để xác định mức tiền lương cụ thể và lợi ích khác của họ. Vì vậy, cần sớm nghiên cứu hình thành phương pháp, cách thức và công cụ đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị. Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

Bên cạnh nghĩa vụ tuân thủ luật pháp, thì nghĩa vụ uỷ thác và nghĩa vụ cần trọng và chuyên cần là hai nghĩa vụ cơ bản của thành viên Hội đồng quản trị và những người quản lý khác. Nghĩa vụ uỷ thác có nghĩa là thành viên được cổ đông, chủ sở hữu tin cậy uỷ thác quản lý tài sản của họ; do đó, các thành viên Hội đồng quản trị phải luôn bảo đảm sự tin cậy đó của các cổ động, trung thành với lợi ích của cổ đông và của công ty. Còn nghĩa vụ cẩn trọng và chuyên cần có nghĩa là thành viên Hội đồng quản trị trong thực thi quyền và nhiệm vụ của mình phải luôn phải suy xét, đánh giá và cân nhắc với mức cẩn trọng tối đa mà bất cứ một người bình thường nào khác trong địa vị, hoàn cảnh và trình độ chuyên môn tương ứng đều làm như vậy. Như vậy, mọi quyết định của họ đều phải lý giải được đó là quyết định tốt nhất có thể được trong hoàn cảnh và điều kiện tại thời điểm đỏ để phục vụ lợi ích của công ty và của cổ đông. Việc thống nhất nhận thức về bản chất và chuẩn mực đánh giá mức độ tuân thủ các nghĩa vụ nói trên đối với các thành viên Hội đồng quản trị là hết sức cẩn thiết và quan trọng. Bởi vì nếu không có như vậy thì có thể xảy ra một hoặc cả hai hệ quả sau đây. Một là các thành viên Hội đồng quản trị và những người quản lý khác có thể quả cần trọng quá đến mức không đảm đưa ra quyết định, hoặc ra quyết định không kịp thời. ứng xử loại này xuất phát từ sự cảm nhận về việc không được bảo đảm an toàn pháp lý ngay cả khi họ đã cần trọng, và trung thực nhất. Hai là thành viên Hội đồng quản trị sẽ lạm dụng quyền lực và địa vị được giao dưới nhiều hình thức để chiếm đoạt và thậm chỉ tước đoạt tài sản của công ty và của các cổ đông nhằm mục đích tư lợi. Loại ứng xử này xuất phát từ nhận thức là họ có thể thao túng quan tòa và các cơ quan thực thi pháp luật, đưa ra lý giải biện hộ có lợi nhất đối với họ: bởi vì không có quy tắc và chuẩn mực chung được thừa nhận dựa trên tỉnh hợp lý và lẽ thường tình mà là suy diễn cá nhân trong đánh giá mức độ tuân thủ nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị. Việc nhận thức đầy đủ về bản chất và chuẩn mực của các nghĩa vụ nói trên là một quá trình; nó phụ thuộc vào trình độ phát triển của cả hệ thống pháp lý của công ty.

Về Giám đốc/Tổng Giám đốc Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

Cần hoàn thiện hơn về việc chế độ tuyển dụng Giám đốc/Tổng Giám đốc của công ty để đảm bảo các Giám đốc được tuyển chọn từ những người đủ tài đủ lực, đủ trí giúp cho sự quản lý của công ty có hiệu quả. Đồng thời với việc hoàn thiện về tuyển dụng cần quan tâm đến chính sách lương, thưởng chế độ đãi ngộ để Giám đốc/Tổng Giám đốc có trách nhiệm cao hơn với công việc của mình.

Về Ban kiểm soát

Công ty cần tăng cường, nâng cao và hoàn thiện các quy định pháp luật về Ban Kiểm soát, cần thực thi một số các giải pháp quan trọng và cần triển khai sớm để khắc phục những hạn chế đang tồn tại đối với quy định pháp luật của Ban Kiểm soát.

HĐQT cần tạo điều kiện để Ban Kiểm soát được chủ động tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị và họp giao ban của Tổng Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị và Giám đốc phải kịp thời cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban Kiểm soát và tạo mọi thuận lợi để Ban Kiểm soát kiểm soát hồ sơ, tài liệu của Công ty. Ngược lại, Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát và phát hiện mọi yếu kém trong hoạt động quản lý, điều hành của Công ty và nhanh chóng thông báo cho Hội đồng quản trị những sai phạm để kịp thời khắc phục. Ngoài ra, Hội đồng quản trị, Giám đốc cần chủ động yêu cầu kiểm soát viên tư vấn đối với những vấn đề không thuộc chuyên môn của mình. Kiểm soát viên cần thể hiện rõ vai trò tư vấn và hỗ trợ Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc phối hợp và chia sẻ hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình như trên có vai trò rất quan trọng, nó vừa đảm bảo tính chế ước giữa ba cơ quan này, vừa đảm bảo sự phối hợp để mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất cho Tổng Công ty. Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

Việc nâng cao tính độc lập, tính chuyên nghiệp và hiệu lực của Ban kiểm soát là một trong số các giải pháp cơ bản hoàn thiện các quy định pháp luật về Ban kiểm soát. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thay mặt cổ đông thực hiện quyền giám sát đối với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty do đó việc nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tác dụng của Ban kiểm soát chuyên nghiệp và độc lập đối với sự phát triển và lợi ích của công ty, lợi ích của chủ sở hữu và cổ đông là điều cần phải được nhận thức đúng, phải coi hoạt động kiểm soát chuyên nghiệp và độc lập như là nhu cầu nội tại tất yếu đối với sự phát triển bền vững của công ty, chử không phải là chỉ tồn tại trên giấy tờ. Những cổ đông lớn, thành viên Hội đồng quản trị và những người quản lý khác cũng phải coi việc được giám sát hay kiểm soát là một nhu cầu, giúp ngăn ngừa và phát hiện sớm những khiếm khuyết trong công ty để có giải pháp khắc phục kịp thời và ít tốn kém.

Có thể tìm kiếm các ứng cử viên bên ngoài là những chuyên gia tư vấn độc lập có trình độ nghề nghiệp cao và giàu kinh nghiệm thực tế làm thành viên Ban kiểm soát của công ty. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, xây dựng và đưa vào áp dụng phương pháp đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát sẽ góp phần thúc đẩy Ban kiểm soát và các thành viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc; đồng thời giúp các bên có liên quan, nhất là các cổ đông giám sát được chính các hoạt động của Ban kiểm soát.

Tạo ra môi trường kiểm soát hiệu quả, khuyến khích các chuẩn mực cao về đạo đức, giúp cán bộ công nhân viên nhận thức rõ tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ, hiểu rõ vai trò, vị trí của mỗi cán bộ công nhân viên trong cơ chế kiểm soát nội bộ. Xây dựng quy trình nhận biết, đánh giá, giám sát để hạn chế các rủi ro trong hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình. Đẩy mạnh công tác đào tạo và tự đào tạo trong đội ngũ kiểm toán viên để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu công việc;

Xây dựng hệ thống quy trình quy chế và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán nhằm thống nhất phương pháp và đưa ra các lưu ý trong quá trình kiểm toán từng nghiệp vụ. Xây dựng cơ chế quản lý và phân công công việc trong Ban Kiểm toán nội bộ trong đó quy định rõ chế độ báo cáo, phân công rõ trách nhiệm và quyền hạn trong bộ máy Kiểm toán nội bộ. Tăng cường công tác giám sát, theo dõi khắc phục kiến nghị sau kiểm tra và đề xuất xử lý cá nhân, đơn vị vi phạm; tập trung kiểm toán theo định hướng rủi ro, cảnh báo kịp thời các rủi ro tiềm ẩn … Tăng cường công tác giám sát và theo dõi khắc phục kiến nghị sau kiểm toán.

3.3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về công ty cổ phần Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

3.2.1. Xây dựng pháp luật

Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ quy định một cách liệt kê về các quyền của cổ đông/thành viên công ty. Tuy nhiên, tác giả đề xuất có thể chia quyền của của cổ đông/thành viên công ty thành các nhóm quyền: (i) Quyền về tài sản – tài chính; (ii) Quyền về quản trị công ty; (iii) Quyền tiếp cận thông tin và kiểm soát; (iv) Quyền tố tụng; (v) Quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài huỷ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đình chỉ thi hành nghị quyết của Hội đồng quản trị; (vi) Quyền về kiểm soát các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi trong công ty cổ phần.

Để thực hiện giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về phân chia lợi nhuận và rủi ro tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, công ty nên tập trung hoàn thiện pháp luật về chính sách cổ tức, là một trong những chính sách tài chính chiến lược của một công ty cổ phần. Công ty cổ phần cần có sự cân nhắc điều chỉnh trong việc lựa chọn chính sách cổ tức cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện kinh doanh của công ty. Để chính sách cổ tức thực sự là một trong những chính sách tài chính chiến lược của công ty, một trong những vấn đề quan trọng là các công ty cổ phần thủy sản niêm yết cần hoàn thiện quy trình hoạch định chính sách cổ tức.

Vì vậy, để hoàn chỉnh chính sách cổ tức của các công ty này cần chú trọng kết hợp chặt chẽ 3 chính sách chẽ chính sách đầu tư, chính sách tài trợ và chính sách cổ tức trong việc hoạch định cũng như trong việc thực hiện chính sách cổ tức. Chu kỳ sống của doanh nghiệp thường bao gồm các giai đoạn: Giai đoạn hình thành hay khởi sự, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn ổn định và giai đoạn suy thoái. Mỗi giai đoạn có những đặc điểm khác nhau về mức độ hoạt động, về đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư; về mức độ rủi ro và tỷ suất sinh lời. Do vậy, khi hoạch định hay hoàn thiện chính sách cổ tức cần phải tính đến đặc điểm của từng giai đoạn để xây dựng một chính sách cổ tức thích hợp. Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

Công ty cần điều chỉnh giảm hệ số trả cổ tức một cách thích hợp để tăng phần lợi nhuận sau thuế giữ lại tái đầu tư, đồng thời có thể kết hợp lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng thêm tiền vốn cho đầu tư. Công ty có thể trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền, trả bằng cổ phiếu hay kết hợp vừa trả bằng tiền vừa trả bằng cổ phiếu. Mỗi hình thức trả có những ưu điểm và những hạn chế khác nhau. Vấn đề quan trọng là lựa chọn hình thức trả cổ tức phù hợp với đặc điểm và tình hình của công ty trong mỗi giai đoạn nhất định. Số lần trả cổ tức nên mỗi năm 2 lần: Lần 1, tạm ứng cổ tức; Lần 2, quyết toán cổ tức. Mua lại cổ phần thay vì trả cổ tức được coi là cách trả cổ tức bằng tiền gián tiếp cho cổ đông. Khi thực hiện kế hoạch mua lại cổ phiếu thay vì trả cổ tức, cần xây dựng kế hoạch dòng tiền bảo đảm thực hiện chính sách trả cổ tức của công ty. Kế hoạch dòng tiền cho việc trả cổ tức cần phải đặt trong kế hoạch tổng thể dòng tiền của công ty. Nhằm phục vụ cho công tác quản lý, kế hoạch dòng tiền cần được lập cho 1 năm, 1 quý, 1 tháng.

3.2.2. Tổ chức thực hiện pháp luật

3.2.2.1. Đối với công ty Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình 

Một là, tiếp tục thực hiện tốt các điều lệ, nội quy, quy chế, quy định chung của pháp luật về vốn, quản lý vốn, pháp luật về tổ chức quản lý công ty, quy định pháp luật về phân chia lợi nhuận và rủi ro tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình để công ty ngày một phát triển vững mạnh. Đẩy mạnh công tác thực hiện tốt pháp luật về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình hiệu quả, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng thất thoát vốn, có cơ chế giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện. Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

Tiếp tục phối hợp với các Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân viên và các cổ đông trong Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình về việc thực hiện tốt pháp luật về công ty cổ phần.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định chung của pháp luật về vốn, quản lý vốn, pháp luật về tổ chức quản lý công ty, quy định pháp luật về phân chia lợi nhuận và rủi ro của công ty cổ phần phù hợp với xu thế của thế giới và đặc điểm tình hình của Việt Nam hiện nay.

Hai là, thực hiện việc hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách thực hiện tốt pháp luật về công ty cổ phần 2021 – 2025, trong đó tập trung vào nội dung hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý dứt điểm những dự án thua lỗ, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, thực hiện xây dựng danh mục tiêu chí thực hiện cổ phần hóa, góp vốn, tăng giảm vốn, thoái vốn, chuyển nhượng vốn, huy động vốn theo hướng tạo chủ động, gắn trách nhiệm cho các cổ đông;

Mặt khác, thực hiện việc tăng cường công khai, minh bạch thông tin, đảm bảo dễ dàng tiếp cận, kiểm tra, theo dõi, đánh giá bằng cách tăng cường trách nhiệm giải trình của Ban giám đốc; phân biệt trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát để tăng cường chức năng giám sát của Hội đồng quản trị, đảm bảo sự cân bằng về quyền lực, nâng cao tính độc lập, trách nhiệm cá nhân trong quản lý, điều hành công ty bằng cách  phân tách rõ ràng vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành để không một ai trong hai người trên bị hạn chế về quyền lực trong việc ra quyết định.

3.2.2.2. Đối với các cơ quan quản lý doanh nghiệp 

Một là, thực hiện việc củng cố mô hình pháp luật về công ty cổ phần để đáp ứng yêu cầu đổi mới, cơ cấu lại của các công ty cổ phần. Tăng cường thực hiện việc giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát và kiểm toán. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đối với các hoạt động sản xuất. Tập trung kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc ở những nơi xảy ra vi phạm. Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

Hai là về vấn đề vốn và quản lý vốn. Theo phân tích tại chương 1, pháp luật đã phân tách địa vị của hai loại cổ đông là cổ đông sáng lập và cổ đông góp vốn sau khi công ty đã thành lập mặc dù về bản chất họ đều là cổ đông góp vốn mua cổ phần của công ty. Điều này hoàn toàn không đúng bởi vì dù là cổ đông sáng lập nhưng vẫn có thể không tham gia vào việc quản lý công ty khi đó trừ điều kiện hạn chế chuyển nhượng họ cũng không khác gì cổ đông thường. Ngoài ra còn có thể có trường hợp cổ đông sáng lập chỉ sở hữu loại cổ phần ưu đãi và như vậy họ không hề tham gia vào điều hành cũng như quản lý công ty. Nên chăng pháp luật nên thực hiện việc thu hẹp đối tượng thuộc diện cấm không được thành lập, tham gia thành lập công ty cổ phần. Ví dụ, đối với đối tượng là cán bộ công chức thuộc diện được góp vốn vào công ty cổ phần thì không nên cấm việc tham gia vào thành lập công ty, bởi lẽ: Vẫn cho phép đối tượng này góp vốn mua cổ phần thì không thể hoàn toàn tránh khỏi việc bị phân tâm; Huy động được sức lực, tài trí và nguồn vốn của một bộ phận dân cư có mặt bằng dân trí cao hơn mức trung bình của toàn xã hội. Không cấm sẽ khuyến khích họ mạnh dạn hơn trong việc bỏ nguồn vốn nhàn rỗi của mình vào đầu tư kinh doanh; Cùng với việc không ngăn cấm thì chúng ta sẽ hoàn thiện khung pháp luật về xem xét trách nhiệm của cán bộ công chức, nâng cao cơ chế giám sát, nếu có biểu hiện tư lợi dùng tài sản, thời gian của nhà nước vào việc tư hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm trước nhà nước thì sẽ bị xem xét ngay trách nhiệm hành chính hoặc hình sự. Luật Doanh nghiệp cũng đã khắc phục hạn chế của việc liệt kê bằng cách ghi nhận các tài sản khác định giá được bằng Đồng Việt Nam đều có thể trở thành tài sản góp vốn. Quy định như vậy góp phần nâng cao tính tự chủ, linh hoạt, khuyến khích các nhà đầu tư đưa tài sản góp vốn kinh doanh, phát huy mọi nguồn lực. Tuy nhiên, luật lại không quy định rõ điều kiện cần và đủ để một loại tài sản trở thành tài sản góp vốn. Để quy định về tài sản góp vốn mang tính khái quát, ổn định hơn, bảo đảm quyền tự định đoạt của công ty và nhà đầu tư thì nên quy định về khái niệm tài sản góp vốn theo hướng:

  • Góp vốn bằng sản nghiệp thương mại. Nếu xem xét dưới khía cạnh giá trị, sản nghiệp được hiểu là một tổng thể các quan hệ pháp luật về tài sản, là tập hợp các tài sản có và tài sản nợ của một chủ thể chứ không đơn thuần là một bộ sưu tập đồ vật. Do đó, pháp luật cần hướng dẫn cụ thể trường hợp góp vốn bằng sản nghiệp thương mại, việc xác định phạm vi của sản nghiệp thương mại và vấn đề chuyển nhượng sản nghiệp thương mại.
  • Góp vốn bằng tri thức. Ngày nay người ta thường nhấn mạnh tài sản trí tuệ hay sở hữu trí tuệ. Chúng được xem là một bộ phận quan trọng của tri thức. Tri thức có thể được điều chế hóa và có thể sao chép hoặc có thể ở dạng ẩn không thể sao chép khi ở trong đầu của các cá nhân hoặc các chu trình hoạt động của các doanh nghiệp. Những tri thức ẩn không thể điển chế hóa được, nên khó có thể mua và bán. Chúng khác với bốn loại tài sản trí tuệ là nhãn hiệu thương mại, giấy chứng nhận sáng chế, bản quyền và kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký mà được xem là tài sản vì có thể trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao lưu dân sự theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
  • Góp vốn bằng công sức. Như trên đã nghiên cứu, thỏa thuận trong các hợp đồng góp vốn thành lập công ty là một căn cứ làm phát sinh ra nghĩa vụ của các thành viên công ty. Và đối tượng của nghĩa vụ bao gồm: chuyển giao quyền sở hữu, làm hoặc không làm một công việc nào đó. Vì vậy, cam kết thực hiện những hành vi cụ thể có thể trị giá được bằng tiền theo quan niệm của luật nghĩa vụ cũng được xem là góp vốn. Vì vậy cam kết thực hiện những hành vi cụ thể có có thể có giá trị được bằng tiền theo quan niệm của luật nghĩa vụ cũng được xem là góp vốn. Thừa nhận việc góp vốn bằng công sức là hướng tới yếu tố hiệu quả của việc góp vốn, đảm bảo nguyên tắc tự do ý chí, và bảo đảm cho công sức lao động xã hội. Cũng giống với góp vốn bằng tri thức, việc góp vốn bằng lao công khiến cho người góp vốn bị ràng buộc nghĩa vụ mẫn cán và trung thực. Do đó, nó cũng có hậu quả tương tự với góp vốn bằng tri thức.

Có thể thấy, các quy định của pháp luật về công ty cổ phần đã khá hoàn thiện, đầy đủ. Tuy nhiên, việc thực thi các quy định này có hiệu quả hay không và đạt được mục đích mà nhà làm luật mong muốn hay không, còn phụ thuộc khá nhiều vào cơ chế thực thi pháp luật tại công ty. Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.

KẾT LUẬN

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức – một trong những thách thức đó là xây dựng một khuôn khổ pháp luật hiệu quả nhằm giảm thiểu các rủi ro và tăng cường giá trị của công ty, đảm bảo phát triển bền vững. Do vậy, nghiên cứu pháp luật về công ty cổ phần và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về công ty cổ phần tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của các công ty tại cổ phần nói chung và Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nói riêng.

Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, đồ án đã đề cập đến một số vấn đề sau:

  • Khái quát lý luận cơ bản về pháp luật về công ty cổ phần.
  • Nghiên cứu và phân tích thực trạng pháp luật tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình. Qua đó, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế và bất cập trong quá trình triển khai pháp luật ở Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình . Khóa luận: Giải pháp quy định về pháp luật tại Công ty cổ phần.
  • Trên cơ sở đánh giá thực trạng quá trình triển khai pháp luật tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình, đồ án đã đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về công ty cổ phần tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Hoàn thiện pháp luật về công ty cổ phần là một vấn đề phức tạp và đa dạng nên đồ án sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, tác giả mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo để đồ án được hoàn thiện hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Khóa luận: Pháp luật về công ty cổ phần và thực tiễn tại Công ty

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x