Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần thương mại Bảo Minh – Thực trạng và giải pháp dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giá là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh chịu tác động của nhiều nhân tố khác nhau, bao gồm cả nhân tố vĩ mô và nhân tố vi mô thuộc về doanh nghiệp. Để có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nhà quản trị tài chính phải thiết kế được hệ thống các chỉ tiêu đo lường và đánh giá hiệu quả kinh doanh, am hiểu cơ chế tác động của các nhân tố đến hiệu quả kinh doanh, từ đó, đưa ra các giải pháp đúng để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Doanh nghiệp xây dựng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế: quyết định trình độ sản xuất; tạo công ăn việc làm, nâng cao tay nghề cho người lao động; đóng góp nhiều vào tổng giá trị sản phẩm quốc gia cũng như ngân sách nhà nước. Để các doanh nghiệp xây dựng có thể hoạt động hiệu quả thì phải hết sức coi trọng công tác huy động, sử dụng và phân bổ nguồn lực tài chính. Mục tiêu trong ngắn hạn là doanh nghiệp phải tối đa hoá được lợi nhuận, trong dài hạn phải tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp. Điều này tạo áp lực ngày một to lớn cho những nhà điều hành, quản trị doanh nghiệp đặc biệt là những nhà quản trị tài chính chính doanh nghiệp. Làm thế nào để nâng cao hiệu suất hoạt động, nâng cao khả năng sinh lời từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng là một vấn đề sống còn trong bối cảnh hiện nay.

Trong những năm qua, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và cạnh tranh gay gắt từ các nhà thầu xây dựng trong và ngoài nước, hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC giảm sút: hiệu suất hoạt động giảm, khả năng sinh lời đi xuống. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC được chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp với mong muốn tìm kiếm những giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty trong thời gian tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Trong những năm gần đây, có khá nhiều tác giả lựa chọn đề về nâng cao hiệu quả kinh doanh làm đối tượng nghiên cứu. Trong đó, có thể đề cập đến một vài nghiên cứu sau đây:

Đoàn Thục Quyên (2015), đã hệ thống hóa các nội dung liên quan tới vấn đề hiệu quả kinh doanh, tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, quy trình phân tích về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong đề tài “Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”[11]

Dương Văn Chung (2013), đã làm rõ những vấn về chung về doanh nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng. Đánh giá về quá trình xắp xếp đổi mới, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp này và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiêu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng giao thông trong trong đề tài “Nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước xây dựng giao thông”[9].

Trần Thị Thu Phong (2013) đã tập trung hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu quả kinh doanh và đánh giá hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết. Đề tài cũng chỉ ra những nét khác biệt trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết, cách đánh giá hiệu quả kinh doanh của cơ quan quản lý, công ty chứng khoán. Từ thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh, tác giả đề ra các nhóm giải pháp để hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong đề tài “Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”[10]. Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Các nghiên cứu trên đã đánh giá tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của công tác nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống kinh tế cùng với quá trình toàn cầu hóa thì công tác nâng cao hiệu quả kinh doanh cần phải có những thay đổi cho phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế. Qua quá trình tìm hiểu tác giả nhận thấy trong vòng 05 năm gần đây, chưa có công trình chính thống nào nghiên cứu về công tác nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC. Do đó, việc nghiên cứu đề tài luận văn của học viên vẫn đảm bảo tính mới và không bị trùng lặp với các công trình nghiên cứu đã công bố.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu lý thuyết và phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh để đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, luận văn xác định một số nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau:

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng;
 • Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC;
 • Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Về nội dung: Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng;
 • Về không gian: Tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC;
 • Về thời gian: Những thông tin, số liệu sử dụng trong luận văn được thu thập trong giai đoạn 2013-2017.

5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu đặc thù của khoa học quản trị như tổng hợp, phân tích dựa trên số liệu thống kê và các công trình tổng kết thực tiễn đã được công bố, cụ thể:

Đối với mục tiêu thứ nhất:

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu: là phương pháp tìm kiếm những tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu bao gồm các loại tạp chí và báo cáo khoa học, tác phẩm khoa học trong ngành, giáo trình, mạng internet và các luận án, luận văn.
 • Phương pháp phân tích tổng hợp: Là phương pháp sử dụng các nguồn tài liệu đã thu thập để tìm ra những quan điểm, luận điểm liên quan đến chủ để nghiên cứu, phân tích và tổng hợp lại để hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.

Đối với mục tiêu thứ hai:

 • Phương pháp thu thập thông tin và số liệu: Sử dụng số liệu thứ cấp và thông tin được tập hợp từ báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính) của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC giai đoạn 2013 – 2017;
 • Phương pháp xử lý số liệu: phần mềm Ms EXCEL.
 • Phương pháp thống kê mô tả: được sử dụng để mô tả những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được qua các bảng.
 • Các phương pháp liên quan đến phân tích tài chính doanh nghiệp:
 • Phương pháp tỷ số, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích Dupont.
 • Phương pháp phân tích dữ liệu chuỗi thời gian: được dùng để làm công tác dự báo và kiểm tra các giả thiết kinh tế. Các sự kiện quan sát được sắp xếp theo trình tự thời gian để rút ra quy luật, so sánh, kết luận.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng

Chương 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC.

Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC.

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

1.1. Tổng quan chung về doanh nghiệp xây dựng. Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

1.1.1. Khái niệm, phân loại và đặc điểm của DNXD

1.1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp xây dựng

Có nhiều cách hiểu về doanh nghiệp, theo quy định của Luật Doanh nghiệp:“Doanh nghiệp là là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.

Theo giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Học viện tài chính): “Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục tiêu sinh lời”.

Dựa trên khái niệm về doanh nghiệp, Phan Hồng Mai (2012) đưa ra khái niệm về doanh nghiệp xây dựng: “Doanh nghiệp xây dựng là tổ chức kinh tế, hoạt động trong ngành xây dựng với những mục đích nhất định, thỏa mãn điều kiện của doanh nghiệp (căn cứ vào luật phát của từng quốc gia như có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật)”.

Như vậy có thể hiểu doanh nghiệp xây dựng (DNXD) là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích xây, tạo lập, xây dựng (XD) các công trình XD đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hiện nay, đáp ứng yêu cầu của thị trường, các doanh nghiệp thường hoạt động theo hướng đa ngành nghề, đăng ký kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính vì vậy một doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp xây dựng nếu doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động xây dựng chiếm tỷ trọng chủ đạo trong tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của một doanh nghiệp, tức là doanh thu từ hoạt động xây dựng chiếm tỷ trọng trên 50% tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp.

1.1.1.2. Phân loại doanh nghiệp xây dựng:

Nhằm phục vụ cho những mục đích nghiên cứu hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng, các nhà phân tích có thể sử dụng nhiều cách phân loại khác nhau. Những cách phân loại cơ bản đó là: Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

 • Thứ nhất, xét theo quy mô doanh nghiệp có thể chia thành:
 • Một, doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn;
 • Hai, doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa;
 • Ba, doanh nghiệp xây dựng quy mô nhỏ;
 • Bốn, doanh nghiệp xây dựng quy mô siêu nhỏ.

Tiêu chí để phân biệt doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ tại các quốc gia khác nhau có những khác biệt nhất định. Tuy nhiên, đặc điểm chung đó là, các doanh nghiệp xây dựng quy mô lớn có trình độ tích tụ vốn lớn, có điều kiện đầu tư thiết bị thi công hiện đại, có thể thu hút được lực lượng lao động có trình độ cao và thường hội đủ điều kiện năng lực thi công mạnh, có thể đảm nhận vị trí tổng thầu xây dựng. Trong khi đó, các doanh nghiệp xây dựng quy mô nhỏ và vừa thường có lượng nhân lực hạn chế, hạn chế về năng lực thi công và thiết bị, do đó, thường đảm nhận vị trí là nhà thầu phụ cho các doanh nghiệp tổng thầu.

Bảng 1. 1: Phân loại quy mô doanh nghiệp

 • Thứ hai, xét theo năng lực và vai trò trong quá trình thực hiện công trình xây dựng có thể chia thành:
 • Một, doanh nghiệp xây dựng là tổng thầu xây dựng;
 • Hai, doanh nghiệp xây dựng là nhà thầu phụ.

Các doanh nghiệp đảm nhận vị trí là tổng thầu xây dựng thường là các doanh nghiệp lớn, có năng lực thi công mạnh và việc đảm nhận vị trí này thường đem lại tỷ suất lợi nhuận tốt hơn các nhà thầu phụ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tổng thầu thường không tự mình thực hiện toàn bộ các phần hành xây dựng mà thường thuê lại các nhà thầu phụ để thực hiện các phần hành công việc.

 • Thứ ba, doanh nghiệp xây dựng có thể được phân loại theo công trình mà doanh nghiệp thi công xây dựng:
 • Doanh nghiệp xây dựng công trình dân dụng;
 • Doanh nghiệp xây dựng công trình công nghiệp;
 • Doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông;
 • Doanh nghiệp xây dựng công trình thủy lợi;
 • Doanh nghiệp xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;
 • Doanh nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng;

Trong mỗi nhóm doanh nghiệp trên lại có thể đi sâu vào từng loại hẹp về công trình xây dựng đển phân loại doanh nghiệp xây dựng. Ví dụ, trong các doanh nghiệp xây dựng công trình công nghiệp, theo loại công trình công nghiệp cụ thể có thể chi tiết thành các loại doanh nghiệp như: doanh nghiệp xây dựng công trình khai thác dầu, khí; doanh nghiệp xây dựng công trình hoá chất, hóa dầu; doanh nghiệp xây dựng công trình kho xăng, dầu, doanh nghiệp xây dựng công trình công trình cơ khí.

1.1.1.3. Đặc điểm của các doanh nghiệp xây dựng Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Thường sử dụng một lượng lớn lao động: Các doanh nghiệp xây dựng có đặc điểm là sử dụng một lượng lớn lao động, trong đó có lao động thủ công. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng có đặc thù là có nhiều rủi ro với người lao động, do đó, công tác đảm bảo an toàn lao động cần được đặt biệt coi trọng.

Địa điểm thi công thường bị phân tán, do đó, thiết bị và con người có thể phải điều động giữa các địa điểm thi công dẫn đến gia tăng chi phí vận chuyển. Vì vậy, việc sắp xếp bố trí nguồn nhân lực và thiết bị thi công hợp lý trong hoạt động xây dựng đóng vai trò lớn trong việc tiết giảm giá thành các công trình xây dựng.

Thời gian của vòng quay vốn thường dài: Việc thi công các công trình xây dựng thường diễn ra trong thời gian dài, bên cạnh đó, sau khi công trình đưa vào sử dụng thì một phần giá trị hợp đồng vẫn chưa được thanh toán khi chưa đến hết thời hạn bảo hành công trình. Chính vì vậy, thời gian thu hồi vốn của doanh nghiệp xây dựng thường dài và đòi hỏi phải quản lý tốt công tác thu hồi công nợ.

1.1.2. Ảnh hưởng của đặc điểm ngành đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thường thấp: Mặc dù doanh nghiệp có thể theo đuổi một trong hai chiến lược cạnh tranh cơ bản là: Cạnh tranh bằng dẫn đầu về chi phí thấp hoặc cạnh tranh thông qua khác biệt hóa, tuy nhiên, do sản phẩm xây dựng là sản phẩm có tính tiêu chuẩn hóa cao, vì vậy, sẽ khó tạo ra sự khác biệt hóa một cách rõ ràng. Chính vì vậy, phương thức cạnh tranh đặc trưng của ngành là cạnh tranh bằng dẫn đầu về chi phí thấp thông qua giá bỏ thầu thấp, dẫn tới tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thường thấp. Để bù lại điểm yếu này, các doanh nghiệp xây dựng phải cố gắng nhận thầu nhiều công trình xây dựng và nỗ lực đạt doanh thu và vòng quay tài sản cao và sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Kỳ luân chuyển vốn dài và vòng quay vốn chậm: Do đặc điểm xây dựng công trình thường diễn ra trong thời gian dài, do đó, việc thanh quyết toán công trình diễn ra tại nhiều thời điểm khác nhau và kỳ luân chuyển vốn của ngành xây dựng là khá dài.

Cơ cấu nguồn vốn thường khá phụ thuộc vào nợ vay: Để bù vào hạn chế là tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thấp, các doanh nghiệp xây dựng thường cố gắng tận dụng đòn bẩy tài chính thông qua chính sách vay nợ hợp lý nhằm gia tăng tỷ suất lợi nhuận. Do đó, đặc trưng là ngành xây dựng khá phụ thuộc vào nguồn nợ phải trả.

Chi phí, giá thành sản phẩm gồm nhiều loại, phức tạp và có tính cá biệt cao: Mỗi một công trình xây dựng hoàn thành gồm nhiều công đoạn, mỗi công đoạn có cách tính toán chi phí khác nhau, bản thân mỗi công đoạn đó ở những công trình khác nhau cũng có chi phí khác nhau… chính điều này khiến công tác quản lý chi phí, xác định giá thành đối với các sản phẩm xây dựng tương đối phức tạp.

Kết quả kinh doanh trong năm có tính thời vụ: Doanh thu của ngành xây dựng thường có sự khác biệt khá lớn giữa mùa mưa và mùa khô. Ngành xây dựng có đặc trưng rất rõ là chịu tác động trực tiếp của điều kiện thời tiết. Trong điều kiện mưa lũ, ngành xây dựng thường phải đình hoãn các hoạt động xây dựng do đó dẫn đến suy giảm doanh số, trong khi đó, trong những mùa khô, hoạt động xây dựng diễn ra thuận lợi và do đó, doanh số thường cao, chi phối tới việc bố trí lao động, máy thi công, xắp xếp vốn ở 2 thời điểm: cao điểm và thấp điểm về thời vụ kinh doanh để đảm bảo hiệu quả sử dụng các nguồn lực của đơn vị.

1.2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng. Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

1.2.1. Khái niệm và phân loại HQKD của DNXD

1.2.1.1. Khái niệm HQKD của DNXD

Hiệu quả kinh doanh là phạm trù kinh tế hiện nay còn nhiều quan điểm chưa đồng nhất, các nhà nghiên cứu đứng dưới góc độ, phạm vi khác nhau lại đưa ra một quan điểm khác nhau về phạm trù này.

Theo Paul A Samuemlson viết trong cuốn Kinh tế học chỉ ra: “Hiệu quả tức là sử dụng một cách hữu hiệu nhất các nguồn lực của nền kinh tế để thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của con người”. Theo cách tiếp cận này, đã chỉ rõ được hai đặc tính của phạm trù hiệu quả đó là sử dụng tối ưu các nguồn lực và mục đích của hoạt động. Tuy nhiên, cách tiếp cận này chưa đưa đến cách thức xác định hiệu quả nói chung, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng.

Theo quan điểm của nhà kinh tế học người Anh Adam Smith, cho rằng: “Hiệu quả – Kết quả đạt được trong hoạt động kinh tế, là doanh thu tiêu thụ hàng hóa”. Với cách tiếp cận này, việc xác định hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp thuần túy dựa vào có tiêu thụ được sản phẩm hay không. Quan điểm này chưa phân định rõ hiệu quả và kết quả kinh doanh khi chưa tính đến yếu tố chi phí để đạt được hiệu quả kinh doanh đó.

Cần có sự phân biệt rạch rõi giữa hiệu quả và kết quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh mới chỉ là biểu hiện về mặt hình thức mà hoạt động kinh tế thu được, nhưng kết quả đó tạo ra bằng cách nào, với giá nào mới là mối quan tâm của các nhà kinh tế học, nó thể hiện chất lượng của hoạt động. Như vậy, hiệu quả kinh tế phải là một đại lượng kinh tế so sánh giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra. Cụ thể, kết quả kinh doanh là những gì doanh nghiệp đạt được sau một kỳ nhất định được lượng hóa bằng các chỉ tiêu như sản lượng tiêu thụ, doanh thu, thị phần tiêu thụ…., còn hiệu quả kinh doanh phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực, được tính bằng tỷ số giữa kết quả và hao phí bỏ ra để đạt được kết quả đó.

Như vậy, khái niệm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp mà doanh nghiệp thu được với chi phí hoặc nguồn lực bỏ ra để đạt được kết quả đó, được thể hiện thông quacác chỉ tiêu về khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Xét dưới góc độ tài chính, mục tiêu tối đa của doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng pháp luật và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Do đó, một doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh cao sẽ tạo ra sự gia tăng giá trị doanh nghiệp trong dài hạn trên cơ sở sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp phải không ngừng cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Do vậy, hiệu quả kinh doanh còn thể hiện ở tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh trong tương quan với chi phí sử dụng vốn: Điều này có nghĩa là trên một đồng vốn bỏ ra, doanh nghiệp cố gắng thu được lợi nhuận cao nhất trên cơ sở đã tính đến các rủi ro có thể chấp nhận. Chính vì vậy, một doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt là doanh nghiệp tạo ra tỷ suất lợi nhuận trên vốn lớn hơn chi phí sử dụng vốn. Nói cách khác, doanh nghiệp có giá trị gia tăng kinh tế (EVA) dương. Biểu hiện của doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt với EVA dương là giá trị doanh nghiệp gia tăng trong dài hạn một cách bền vững. Với công ty niêm yết, điều này được thể hiện ở việc giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán gia tăng trong dài hạn một cách bền vững.

Tóm lại: HQKD của DNXD phản ánh trình độ huy động và sử dụng nguồn lực của DNXD để tạo ra kết quả đầu ra tối ưu. Các chỉ tiêu phản ánh HQKD của DNXD được xây dựng thông qua mối quan hệ tỷ lệ giữa các đại lượng kinh tế thể hiện tốc độ luân chuyển, khả năng sinh lời và mối quan hệ giữa giá trị thị trường và giá trị sổ sách của DNXD.

1.2.1.2. Phân loại HQKD của DNXD Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Hiệu quả kinh doanh là chỉ tiêu quan trọng sử dụng để phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệp đặc biệt trong việc phục vụ đưa ra các quyết định, lựa chọn phương án kinh doanh. Do hiệu quả kinh doanh là phạm trù tổng hợp, do vậy cần nhìn nhận hiệu quả kinh doanh theo nhiều tiêu chí, khía cạnh, phạm vi khác nhau để có cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu quả kinh doanh.

Theo phạm vi tính toán: Theo cách phân loại này hiệu quả kinh doanh chia thành hiệu quả kinh doanh tổng quát và hiệu quả kinh doanh thành phần.Hiệu quả kinh doanh tổng quát: Phản ánh trình độ sử dụng mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của toàn doanh nghiệp.Hiệu quả thành phần: phản ánh trình độ sử dụng từng loại chi phí, nguồn lực riêng biệt như hiệu quả sử dụng các loại chi phí, các nguồn lực như vật tư, lao động, tiền vốn, từng bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp… để thực hiện một mục tiêu cụ thể.

Theo tính chất tác động: Theo cách phân loại này hiệu quả kinh doanh được chia thành hiệu quả kinh doanh trực tiếp và hiệu quả kinh doanh gián tiếp. Hiệu quả kinh doanh trực tiếp là hiệu quả do chủ thể thực hiện có tác động trực tiếp ngay đến kết quả khi thực hiện mục tiêu hoạt động của chủ thể. Hiệu quả kinh doanh gián tiếp là hiệu quả mà một đối tượng nào đó tạo ra cho một đối tượng khác.

Theo quá trình hình thành: Theo cách phân loại này hiệu quả kinh doanh bao gồm hiệu quả trung gian và hiệu quả kinh doanh cuối cùng. Hiệu quả trung gian là khâu trung gian trong quá trình đánh giá hiệu quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Biểu hiện của hiệu quả kinh doanh trung gian là hiệu suất sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp, là bước trung gian, tiền đề đánh giá hiệu quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh cuối cùng là khả năng sinh lời của doanh nghiệp, một mục tiêu chủ đạo trong hoạt động của doanh nghiệp.

Phân loại theo cách thức xác định hiệu quả kinh doanh: Theo cách phân loại này, hiệu quả kinh doanh được chia thành hiệu quả tương đối và hiệu quả tuyệt đối. Hiệu quả tương đối là hiệu quả được xác định bằng tỷ số giữa kết quả và chi phí. Hiệu quả tuyệt đối là hiệu quả được đo bằng hiệu số giữa kết quả và chi phí.

1.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của DNXD Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Các chỉ tiêu đánh giá HQKD của DNXD bao gồm: chỉ tiêu phản ánh hiệu suất hoạt động và các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời.

1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu suất hoạt động của DNXD

Các hệ số hiệu suất hoạt động kinh doanh có tác dụng đo lường năng lực quản lý và khai thác hiệu suất của các tài sản hiện có của doanh nghiệp. Thông thường các hệ số hoạt động sau đây được sử dụng trong việc đánh giá mức độ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn dài hạn

Hiệu quả sử dụng vốn dài hạn của DN được đánh giá thông qua chỉ tiêu hiệu suất sử dụng dài hạn. Chỉ tiêu cho phép đánh giá mức độ khai thác, sử dụng vốn dài hạn của doanh nghiệp trong kỳ và được tính theo công thức:

Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng giá trị tài sản dài hạn đầu tư trong kỳ thì thu được bao nhiêu đồng doanh thu thuần, chỉ tiêu này thể hiện sức sản xuất của tài sản cố định, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ tài sản cố định hoạt động tốt, là nhân tố góp phần nâng cao HQKD của DNXD.

Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn ngắn hạn

Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn của DNXD có thể sử dụng 2 chỉ tiêu: (1)vòng quay vốn ngắn hạn và (2)kỳ luân chuyển vốn ngắn hạn.

Vòng quay vốn ngắn hạn (VLĐ):

Chỉ tiêu này thể hiện sự vận động của tài sản ngắn hạn trong kỳ, nó cho biết một đồng vốn ngắn hạn bình quân trong kỳ sẽ tạo ra bao nhiêu đồng DTT. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ tài sản ngắn hạn vận động nhanh, đó là nhân tố góp phần nâng cao HQKD cho DNXD.

Kỳ luân chuyển vốn ngắn hạn:

Chỉ tiêu này cho biết, để thực hiện một vòng luân chuyển (vòng quay), vốn ngắn hạn cần bao nhiêu ngày. Chỉ tiêu này càng thấp chứng tỏ tài sản ngắn hạn vận động nhanh, đó là nhân tố góp phần nâng cao HQKD cho DNXD.

Trong thành phần của VNH của DNXD thì tiền, HTK và nợ phải thu là ba thành phần chủ yếu, do đó để đánh giá hiệu suất sử dụng VNH cần quan tâm đến các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền, sử dụng HTK và nợ phải thu của DNXD.

Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của tiền

Số vòng quay tiền phản ánh tốc độ luân chuyển vốn bằng tiền và được xác định theo công thức:

Chỉ tiêu này thể hiện sự vận động của vốn bằng tiền trong kỳ, nó cho biết một đồng vốn bằng tiền bình quân trong kỳ sẽ tạo ra bao nhiêu đồng DTT. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ vốn bằng tiền vận động nhanh, đó là nhân tố góp phần nâng cao HQKD cho DNXD.

Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển khoản phải thu

Để đánh giá hiệu quả sử dụng khoản phải thu của DNXD có thể sử dụng 2 chỉ tiêu: (1)vòng quay khoản phải thu và (2)kỳ thu tiền bình quân.

Vòng quay khoản phải thu:

Chỉ tiêu này thể hiện sự vận động của khoản phải thu trong kỳ, nó cho biết khoản phải thu luân chuyển được bao nhiêu vòng trong kỳ. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ tốc độ thu hồi công nợ của DNXD càng nhanh, DN ít bị chiếm dụng vốn, từ đó tiết kiệm vốn và đẩy nhanh được tốc độ luân chuyển VNH, góp phần nâng cao HQKD cho DNXD.

Kỳ thu tiền bình quân:

Chỉ tiêu này cho biết, số ngày cần thiết để khoản phải thu thực hiện được một vòng quay. Nó là độ dài tính từ lúc DNXD xuất giao hàng đến khi DNXD thu được tiền bán hàng. Chỉ tiêu này càng thấp chứng tỏ tốc độ thu tiền càng nhanh, góp phần nâng cao HQKD cho DNXD.

Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển hàng tồn kho (HTK)

Để đánh giá hiệu quả sử dụng hàng tồn kho của DNXD có thể sử dụng 2 chỉ tiêu: (1)vòng quay hàng tồn kho và (2) số ngày một vòng quay HTK.

Chỉ tiêu này phản ánh sự vận động của hàng tồn kho trong kỳ, nó cho biết hàng tồn kho luân chuyển được bao nhiêu vòng trong kỳ. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ tốc độ quay vòng vốn của DNXD càng nhanh, DN sử dụng vốn càng hiệu quả, góp phần nâng cao HQKD cho DNXD. Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Số ngày một vòng quay HTK:

Chỉ tiêu này cho biết, số ngày cần thiết HTK thực hiện được một vòng quay. Nó là độ dài tính từ lúc DNXD bỏ tiền ra mua NVL dự trữ cho quá trình sản xuất đến khi tạo được sản phẩm chờ bán. Số ngày của một vòng quay phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm kinh doanh; quy trình; công nghệ sản xuất được áp dụng cũng như chính sách tồn kho của DNXD.

Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn kinh doanh (VKD) của DNXD

Để phản ánh hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn, sử dụng chỉ tiêu số vòng quay toàn bộ vốn. Chỉ tiêu này phản ánh tổng quát hiệu suất sử dụng tài sản hay toàn bộ số vốn hiện có của DNXD và được xác định theo công thức:

Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng VKD (tài sản) DNXD đưa vào kinh doanh trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh trình độ khai thác, sử dụng tài sản của DNXD, bao gồm cả vốn ngắn hạn và vốn dài hạn của DN. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn càng cao, là nhân tố góp phần nâng cao HQKD của DNXD.

Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động

Để đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của DNXD có thể sử dụng 3 chỉ tiêu: (1) Hệ số sử dụng lao động; (2)Mức sinh lời 1 lao động và (3)Doanh thu bình quân một lao động.

Hệ số sử dụng lao động

Tổng số lao động được sử dụng

Hệ số sử dụng lao động Tổng số lao động hiện có

Chỉ tiêu này cho biết trình độ sử dụng lao động của doanh nghiệp: số lao động của doanh nghiệp đã được sử dụng hết năng lực hay chưa, từ đó tìm nguyên nhân và giải pháp thích hợp.

Mức sinh lời của lao động

Chỉ tiêu này cho biết 1 lao động sử dụng trong doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trong kỳ phân tích. Chỉ tiêu này càng lớn thì lợi nhuận lao động đem lại cho doanh nghiệp càng cao.

Doanh thu bình quân của lao động

Doanh thu thuần

Doanh thu bình quân của lao động Tổng số lao động hiện có

Chỉ tiêu này phản ánh 1 lao động có thể tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần trong kỳ phân tích. Chỉ tiêu này càng cao thì doanh thu doanh nghiệp thu được càng lớn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả làm việc của người lao động.

1.2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của DNXD Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS)

Lợi nhuận sau thuế trong kỳ

ROS Doanh thu thuần trong kỳ

Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng doanh thu thuần DNXD thu được trong kỳ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ khả năng quản lý chi phí của DNXD tốt. Chỉ tiêu này chịu sự tác động của đặc điểm kinh tế kỹ thuật cũng như chiến lược cạnh tranh của DNXD.

Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (BEP)

Chỉ tiêu này còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên tổng tài sản.

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)

BEP Tổng tài sản (vốn KD) bình quân trong kỳ Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của tài sản hay vốn kinh doanh không tính đến ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp và nguồn gốc của vốn kinh doanh là vốn vay hay vốn chủ sở hữu. Đây là chỉ tiêu quan trọng để DNXD cân nhắc mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính sao cho hiệu quả nhằm gia tăng khả năng sinh lời cho vốn chủ. Khi DNXD sử dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính sẽ góp phần nâng cao HQKD của DNXD.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (ROA)

Tỷ suất này còn được gọi là tỷ suất sinh lời ròng của tài sản (ROA). Hệ số này phản ánh mỗi đồng vốn sử dụng trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của tổng tài sản, chỉ tiêu này càng cao khả năng sinh lời của tài sản càng lớn.

Lợi nhuận sau thuế

ROA Tổng tài sản (vốn KD) bình quân trong kỳ

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)

Đây là một chỉ tiêu mà các nhà đầu tư rất quan tâm. Hệ số này đo lường mức lợi nhuận sau thuế thu được trên mỗi đồng vốn của chủ sở hữu trong kỳ.

Lợi nhuận sau thuế

ROE Vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ

Hệ số này phản ánh mỗi đồng vốn chủ sở hữu sử dụng trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh trình độ quản trị doanh thu, chi phí, khả năng khai thác, sử dụng tài sản, trình độ quản trị nguồn vốn của DNXD.

Phương trình Dupont đánh giá HQKD của DNXD

Phân tích Dupont là kỹ thuật tách một tỷ suất lợi nhuận thành các tỷ số tài chính thành phần, từ đó lý giải được các nhân tố đã ảnh hưởng quyết định đến tỷ suất lợi nhuận, giúp cho nhà quản trị đề ra các biện pháp quản lý phù hợp. Phương trình Dupont thường được triển khai để phân tích cho tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh (ROA) hoặc tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE).

Phương trình Dupont với Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh

Phương trình Dupont với tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROE

Phương trình Dupont với ROE ngoài mô hình 3 nhân tố nêu trên còn có một phiên bản khác là mô hình 6 nhân tố.

Qua phương trình trên ta thấy, ROE chịu tác động của 6 nhóm nhân tố: tiêu này phản ánh tác động của chính sách thuế tới HQKD của DNXD.

DNXD. Chỉ tiêu này càng cao cho thấy DNXD càng sử dụng nhiều đòn bẩy tài chính trong HĐKD của mình.

Phương trình Dupont với 6 nhân tố giúp phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau đến HQKD của DNXD. Phương pháp phân tích Dupont đặc biệt hữu ích khi nó được sử dụng để kết hợp so sánh giữa doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh, từ đó, có thể nhận thấy trực diện điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh xét trên góc độ hiệu quả tỷ suất lợi nhuận.

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến HQKD của DNXD Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Như chúng ta đã biết, kết quả đạt được và chi phí bỏ ra của một DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Tùy theo mỗi tiêu thức khác nhau mà người ta có thể chia các nhân tố này thành các loại khác nhau. Thông thường chúng ta có thể chia các nhóm nhân tố như sau:

1.2.3.1. Nhóm nhân tố bên ngoài

Điều kiện tự nhiên

Có thể nói, môi trường tự nhiên, sinh thái có tác động rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của DN. Đối với ngành XD là một ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi môi trường tự nhiên. Bất kỳ một yếu tố nào từ thay đổi về thời tiết, nắng, mưa, gió,… đều ảnh hưởng tới thời gian, chất lượng của công trình từ đó làm thay đổi hiệu quả kinh doanh của DN.

Nhân tố môi trường quốc tế và khu vực

Môi trường kinh tế, chính trị trong khu vực và quốc tế ổn định là cơ sở để các DN trong khu vực tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, sự phát triển khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trên thế giới vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đối với lĩnh vực XD, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có ý nghĩa quan trọng vừa thúc đẩy sản xuất, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó hạ giá thành và góp phần mở rộng thị phần của DN.

Mức độ hội nhập quốc tế

Toàn cầu hóa ngày càng trở thành xu hướng của thế giới hiện đại. Quá trình hội nhập kinh tế mang lại cho các DN những thuận lợi tuy nhiên cũng không ít thách thức. Theo lộ trình gia nhập WTO cũng như các tổ chức, hiệp hội mang tính chất quốc tế, Việt Nam phải từng bước giảm hàng rào thuế quan, mở cửa thị trường trong nước từng bước cạnh tranh với các DN nước ngoài với tiềm lực tài chính hùng mạnh và kinh nghiệm lâu đời. Đồng thời các DN trong nước cũng có những cơ hội tiếp cận những công nghệ hiện đại, nguồn vốn nước ngoài và mở rộng thị phần quốc tế.

Chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước

Các chính sách kinh tế vĩ mô (chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ…) có tác động rất lớn vào quá trình sản xuất kinh doanh của DN. Tùy vào mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh tế mà nhà nước sẽ thực hiện các chính sách này theo hướng mở rộng hoặc thu hẹp, và tùy vào từng nội dung của chính sách sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của DN.

Môi trường pháp luật, thể chế chính trị

Thể chế chính trị, sự nhất quán trong đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước có tác động trực tiếp đối với quá trình phát triển và hoạt động kinh doanh của DN. Môi trường chính trị ổn định là tiền đề quan trọng cho sự phát triển và mở rộng các hoạt động đầu tư của DN cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Sự hoàn chỉnh và đồng bộ của hệ thống các chính sách, các văn bản pháp luật của nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh và góp phần không nhỏ vào nâng cao hiệu quả kinh doanh của DN.

Nhân tố môi trường văn hóa xã hội và truyền thống lịch sử

Tình trạng thất nghiệp, trình độ giáo dục, lối sống, phong tục tập quán, tâm lý xã hội,… đều tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới hiệu quả kinh doanh của mỗi DN. Ngoài ra, các yếu tố như trình độ lao động, phong cách, lối sống, tập quán,… cũng ảnh hưởng tới khả năng chuyên môn, khả năng đào tạo, mức độ tiêu dùng,… của người dân. Chính vì thế, các nhân tố này cũng ảnh hưởng một cách gián tiếp hoặc trực tiếp tớ i hiệu quả kinh doanh của DN.

Sự phát triển của ngành kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh của DN chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi các DN trong cùng một ngành hoặc các DN sản xuất sản phẩm thay thế. Trong nền kinh tế hiện nay, hầu hết các sản phẩm đều có sản phẩm thay thế. Do đó, đối thủ cạnh tranh của DN không chỉ là các DN sản xuất kinh doanh cùng loại sản phẩm mà còn phải kể đến các DN có sản phẩm tương ứng với sản phẩm mình sản xuất. Các DN sản xuất sản phẩm thay thế có thể từng bước chiếm lĩnh khách hàng của mình gây ra những khó khăn về tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh. Thậm chí, các DN sản xuất sản phẩm thay thế cũng có thể có những yếu tố đầu vào giống với mình dẫn tới cạnh tranh các yếu tố đầu vào như: nguyên liệu, vật liệu, con người,… ảnh hưởng tới chi phí của DN.

1.2.3.2. Nhóm nhân tố bên trong Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Nhân tố huy động nguồn lực tài chính của DN

Vốn không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với các DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với mọi chủ thể của nền kinh tế. Nếu DN có nguồn vốn kinh doanh ổn định, vững mạnh thì sẽ đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra được liên tục, đồng thời giúp DN có thể đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như năng suất lao động. Đối với DNXD có đặc thù là nhu cầu vốn rất lớn để đầu tư TSCĐ cũng như bổ sung VLĐ. Trong khi đó, thị trường Tài chính ngày một phát triển với các loại chứng khoán mới, các trung gian Tài chính cũng đang cố gắng đa dạng hoá sản phẩm với mục tiêu tìm kiếm và mở rộng khách hàng thì việc chủ động đa dạng hoá kênh huy động cũng như lựa chọn nguồn vốn với chi phí hợp lý sẽ góp phần nâng cao HQKD của DNXD.

Nhân tố quản lý chi phí, mở rộng đầu tư và quản lý cơ sở vật chất của DNXD

HQKD của DNXD được phản ánh bằng mối quan hệ giữa kết quả đầu ra và yếu tố đầu vào của DN. Mà yếu tố đầu vào của DNXD bị tác động nhiều bởi khả năng quản lý chi phí, mở rộng đầu tư và quản lý TS của DN. Việc sử dụng chi phí hợp lý sẽ tiết giảm nguồn lực đầu vào của DN. Trong khi đó đầu tư thêm Tài sản của DN là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Lượng TSCĐ trong DNXD tương đối nhiều đòi hỏi DNXD phải sử dụng một cách phù hợp, đảm bảo hiệu năng và công suất. Bên cạnh đó, việc di chuyển TS giữa các công trình khác nhau gây ra tốn kém chi phí cũng như hư hại TSCĐ vì vậy DNXD phải có biện pháp tổ chức quản lý phù hợp. Bên cạnh đó, việc mở rộng, nâng cấp TSCĐ và đưa khoa học công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh từ đó góp phần nâng cao HQKD của DNXD cũng là một yêu cầu bức thiết hiện nay.

Nhân tố bộ máy quản lý của DNXD

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý có vai trò vô cùng quan trọng. Nếu trình độ quản lý được tổ chức với cơ cấu phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của DN, có khả năng phân tích đánh giá và dự báo được xu hướng biến động của thị trường, vạch ra các hướng đi đúng đắn cho DN, giúp DN phát triển sản xuất một cách ổn định, vững chắc, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Đối với DNXD với đặc thù vận hành một lượng lớn nguồn lực ( vốn, lao động, khoa học công nghệ,…) thì chất lượng hệ thống quản lý của DN có nghĩa quan trọng. Nếu bộ máy cồng kềnh thì tốn kém, không hiệu quả và giảm năng lực cạnh tranh dẫn tới suy giảm HQHĐXSKD tuy nhiên đặc thù ngành XD là nơi sản xuất và trụ sở DN thường xa nhau do đó việc sử dụng đội ngũ quản lý phải đảm bảo chất lượng thị sự vận hành và phối hợp mới có thể nhịp nhàng. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ trong ngành XD ngày một nâng lên do đó, người quản lý trong các DNXD đòi hỏi phải có sự cập nhật, nâng cao kiến thức để phù hợp với yêu cầu trong thời kỳ hội nhập. Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Nhân tố thông tin, giám sát, đánh giá HQKD

Thông tin có ý nghĩa quan trọng, nó vừa là một nguồn lực đầu vào vừa là một nhân tố quan trọng quyết định đến khả năng cạnh tranh của DN. Hiện nay, biến động của thị trường vật liệu xây dựng cũng như thị trường bất động sản là tương đối lớn, bên cạnh đó những thông tin mới về gói thầu, thời gian mở thầu, hồ sơ xây dựng,.. cho một dự án mới rất quan trọng đối với DNXD. Do thời gian thi công kéo dài, sản phẩm có tính chất đơn chiệc, đặc thù số lượng khách hàng của DNXD thường không nhiều nhưng giá trị một hợp đồng xây dựng là rất lớn. Chính vì thế, những thông tin về tình hình tài chính của chủ đầu tư là nguồn lực quan trọng để DNXD có cơ sở trong việc chủ động xây dựng kế hoạch dòng tiền của mình từ đó góp phần nâng cao HQKD.

Bên cạnh đó, việc giám sát và đánh giá HQKD của DNXD cần phải thực hiện thường xuyên liên tục. Do đặc thù mỗi sản phẩm của DNXD thường kéo dài có khi 1 năm 2 năm hoặc lâu hơn thế. Các sản phẩm, dự án này thường chia ra nhiều giai đoạn khác nhau như: xây thô, hoàn thiện,… Do đó, việc đánh giá HQKD của DNXD không chỉ theo niên độ kế toán mà còn phải tính toán theo từng sản phẩm, theo từng giai đoạn của sản phẩm.

Nguồn lao động và trình độ tay nghề của người lao động

Nguồn lao động và trình độ tay nghề của người lao động có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của DN. Trong lĩnh vực xây dựng, việc sử dụng lao động với số lượng lớn và rất đa dạng: thợ xây dựng, thợ điện nước, thợ làm thạch cao, thợ lắp cửa,… đặt ra yêu cầu đối với nhà quản lý phải đào tạo, sử dụng và bố trí công việc một cách phù hợp. Các vị trí khác nhau đòi hỏi tay nghề của người lao động khác nhau như: thợ phụ hồ, thợ xây, thợ chát,… do đó chi phí tiền lương cũng khác nhau. Do đó HQKD của DNXD có được nâng cao hay không còn phụ thuộc vào lực lượng và trình độ tay nghề của người lao động.

Văn hóa kinh doanh của DN

Môi trường văn hóa do DN xác lập và tạo thành sắc thái riêng của từng DN. Văn hoá doanh nghiệp sẽ là sợi dây vô hình kết nối các thành viên trong DN lại với nhau, tạo ra sự liên kết, chia sẻ và phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân trong một tổ chức. Do DNXD có một lực lượng lao động lớn, thời gian thi công tại công trường kéo dài tương ứng với mỗi dự án khác nhau. Người lao động thường sinh hoạt chung do đó việc xây dựng văn hoá DN là hết sức cần thiết. Nó không chỉ là sự gắn kết trong quá trình làm việc mà cả trong thời gian nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lao động. Ngoài ra, tại bộ phận quản lý với nhiều phòng ban riêng biệt như: thiết kế, thi công, kế hoạch, tài chính,.. với những công việc cụ thể nhưng lại liên quan tới nhau buộc lòng phải có sự phối hợp chặt chẽ. Chính văn hoá doanh nghiệp sẽ định hướng mỗi cá nhân hay tổ chức nhỏ trong DNXD cùng hướng tới một mục tiêu là thực hiện thành công chiến lược phát triển của DN. Do đó, văn hoá doanh nghiệp là một nhân tốt quán trọng góp phần nâng cao HQKD của DNXD.

Trên đây là một số các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả kinh doanh của DN. Bên cạnh đó các nhân tố như: đối thủ cạnh tranh, sự đa dạng và ổn định của nguồn cung ứng, … cũng ảnh hưởng không ít tới HQKD của DNXD.

1.3. Kinh nghiệm về nâng cao HQKD của các doanh nghiệp xây dựng

1.3.1. Kinh nghiệm của Công ty CP xây dựng Coteccons Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Công ty CP xây dựng Coteccons được thành lập vào năm 2004. Sau thời gian hình thành và phát triển, cùng với sự phát triển vượt bậc và vị thế không ngừng lớn mạnh, trong nhiều năm liền, Coteccons được Ngành xây dựng Việt Nam vinh danh là Tập đoàn xây dựng tư nhân có nhiều đóng góp tích cực cho ngành xây dựng Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của Coteccons khá đa dạng từ XD dân dụng, XDCN, XD cơ sở hạ tầng kỹ thuật… Để có những kết quả như ngày nay, Coteccons cũng phải nỗ lực trong một thời gian dài với nhiều hành động quyết liệt, đột phá. Chúng ta có thể kể đến một vài kinh nghiệm từ Coteccons trong việc nâng cao HQKD.

Thứ nhất, Coteccons tận dụng được lãi suất ưu đãi và chính sách khuyến khích tiêu dùng của chính phủ. Coteccons đã tận dụng được nguồn lãi suất ưu đãi này để thực hiện các công trình dự án của mình. Tận dụng lãi suất cho vay thấp không chỉ tạo ra năng lực cạnh tranh mà còn giúp Coteccons tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh từ đó nâng cao hơn nữa HQKD của mình.

Thứ hai, Coteccons luôn dành một nguồn lực lớn để đầu tư vào khoa học công nghệ trong lĩnh vực XD. Từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Việc phát triển nhanh chóng của các mô hình kỹ thuật trên máy tính theo công nghệ BIM, công nghệ sử dụng mô hình ba chiều (3D) để tạo ra, phân tích và truyền đạt thông tin của công trình. Mô hình không gian ba chiều này được liên kết với cơ sở dữ liệu thông tin của dự án, thể hiện tất cả các mối liên hệ về mặt không gian, các thông tin hình học, kích thước, số lượng, và cả cấu tạo vật liệu của các cấu kiện, bộ phận của công trình. Nó có thể được sử dụng để thể hiện toàn bộ vòng đời của một công trình xây dựng từ khâu thiết kế, thi công, cho đến khâu vận hành sử dụng.

Như vậy, khoa học công nghệ đã được Coteccons tận dụng một cách tối đa giúp họ nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

1.3.2. Kinh nghiệm  của Công ty CP XD và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Công ty CP xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (gọi tắt là Hòa Bình) được thành lập vào năm 1987. Tiền thân của công ty này là Văn phòng Hòa Bình, bắt đầu hoạt động với việc thiết kế và thi công một số công trình nhà ở tư nhân. Tính đến nay, Hòa Bình vinh dự đóng góp cho đất nước khoảng trên 100 công trình xây dựng nhà cao tầng và hiện đang triển khai hàng chục công trình khác trên cả nước. Một số dự án nổi bật của Hòa Bình: Jamila Khang Điền, The Manor, Sài Gòn Residences, Horizon Tower, cao ốc Phú Mỹ.

Để đạt được điều này thì Hòa Bình đã nỗ lực rất nhiều trong một thời gian dài. Chúng ta có thể kể đến một số kinh nghiệm cơ bản trong quá trình phát triển của Hòa Bình như sau:

Thứ nhất, chiến lược giá rẻ được Hòa Bình tận dụng một cách triệt để. Cũng giống như các ngành nghề khác trong nền kinh tế, các DNXD tương đối thành công với chiến lược giá rẻ để mở rộng thị phần. Khi đấu thầu các dự án công nghiệp hoặc hạ tầng Hòa Bình thường thả thầu với chi phí thấp nhất trong điều kiện vẫn đảm bảo được an toàn vê mặt kỹ thuật.

Thứ hai, Hòa Bình thực hiện đầu tư trực tiếp với các nhà thầu phụ. Chiến lược này vừa tận dụng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực của các nhà thầu phụ để XD công xưởng, nhà máy cho mình nhằm rút ngắn thời gian cũng như làm quen với môi trường kinh doanh.

1.3.3. Kinh nghiệm của Công ty CP Xây dựng FLC Faros Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros tiền thân là CTCP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập năm 2011. Qua quá trình hình thành và phát triển, bằng sự sáng tạo, năng động, tạo uy tín bằng chất lượng, tiến độ công trình, Công ty đã có những bước phát triển không ngừng lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực xây dựng, mang lại niềm tin cho khách hàng và đối tác. Các dự án lớn do FLC Faros triển khai có thể kể đến như: Dự án FLC Lux City Sầm Sơn, khu đô thị chức năng FLC Lux City Quy Nhơn, Khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh.

Những thành tựu mà FLC Faros đạt được có thể kể đến nhờ những nguyên nhân sau:

Thứ nhất, FLC Faros chú trọng và cam kết chất lượng công trình. Có lẽ đây là nguyễn tắc hàng đầu khi FLC Faros cung cấp sản phẩm dịch vụ trên thị trường. Các sản phẩm XD của FLC Faros tạo niềm tin được cho đối tác nhờ chất lượng, tiến độ và tính an toàn. Nhờ ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất giúp FLC Faros tính toán chính xác được nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc trang thiết bị cần thiết để đầu tư các dự án hạ tầng. Bên cạnh đó thói quen kỷ luật lao động cũng giúp FLC Faros hoàn thành các dự án đúng tiến độ.

Thứ hai, FLC Faros coi trọng việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Coi đây là nhân tố quyến định sự tăng trưởng bền vững của FLC Faros. Nguồn nhân lực được đánh giá là cơ hội để FLC Faros tăng tính cạnh tranh, nâng cao HQKD của minh. Bên cạnh đó FLC Faros luôn tạo cho người lao động môi trường lao động tốt nhất cùng với khả năng làm việc nhóm đã giúp FLC Faros cải tiến ký thuật, nâng cao được năng suất lao động từ đó tạo ra nhiều hàng hoá có chất lượng góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

1.3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC

Thứ nhất, Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC cần xây dựng cẩm nang hướng dẫn thông lệ thực hành tốt nhất về quản trị hiệu quả kinh doanh nhằm tạo ra định hướng trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thứ hai, việc phát hiện và tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp của một doanh nghiệp đòi hỏi phải nhận thức rõ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là những nguyên nhân thuộc nhóm nào: Nguyên nhân về mặt chiến lược dài hạn, nguyên nhân trung hạn hay các nguyên nhân ngắn hạn để từ đó có được giải pháp phù hợp.

Thứ ba, để đảm bảo thực hiện thành công các chương trình nâng cao hiệu quả kinh doanh thì ban lãnh đạo cấp cao cần xác định tầm quan trọng của chương trình này là một phần thiết yếu trong kế hoạch chiến lược của công ty.

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Như chúng ta đã biết, kết quả đạt được và chi phí bỏ ra của một DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Tùy theo mỗi tiêu thức khác nhau mà người ta có thể chia các nhân tố này thành các loại khác nhau. Thông thường chúng ta có thể chia các nhóm nhân tố như sau:

1.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài

Điều kiện tự nhiên

Có thể nói, môi trường tự nhiên, sinh thái có tác động rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Ảnh hưởng này cực kỳ lớn lao đối với các ngành nghề như XD, du lịch, khai khoáng,… Môi trường tự nhiên thuận lợi sẽ là một lợi thế rất lớn trong kinh doanh. Mặt khác, môi trường tự nhiên không thuận lợi sẽ gây khó khăn tới DN làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đối với ngành XD là một ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi môi trường tự nhiên. Bất kỳ một yếu tố nào từ thay đổi về thời tiết, nắng, mưa, gió,… đều ảnh hưởng tới thời gian, chất lượng của công trình từ đó làm thay đổi hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. b. Nhân tố môi trường quốc tế và khu vực

Các xu hướng chính trị trên thế giới, các chính sách bảo hộ, đầu tư trên thế giới, tình hình chiến tranh, sự mất ổn định về mặt chính trị, tình hình phát triển kinh tế của các nước trong khu vực và trên thế giới,… ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới hoạt động mở rộng thị trường cũng như việc lựa chọn các yếu tố đầu vào, lựa chọn nhà đầu tư, vốn đầu tư của DN. Chính vì thế nó tác động tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Môi trường kinh tế, chính trị trong khu vực và quốc tế ổn định là cơ sở để các DN trong khu vực tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện nền kinh tế khu vực và thế giới gặp khủng hoảng, chính trị tại quốc gia lân cận mất ổn định dẫn tới suy giảm dòng vốn đầu tư vào thị trường, giảm khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngược lại, nếu kinh tế khu vực và thế giới ổn định, tăng trưởng cao dẫn tới thị trường hàng hóa tiền tệ lưu thông tốt, cơ hội mở rộng thị phần và tiếp cận vốn đầu tư dồi dào là cơ hội cho các DN nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, việc phát triển khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trên thế giới vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đối với lĩnh vực XD, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có ý nghĩa quan trọng vừa thúc đẩy sản xuất, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó hạ giá thành và góp phần mở rộng thị phần của DN. c. Mức độ hội nhập quốc tế

Toàn cầu hóa ngày càng trở thành xu hướng của thế giới hiện đại. Các quốc gia dù muốn hay không đều phải tham gia ngày càng nhiều vào việc hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào môi trường quốc tế. Quá trình hội nhập kinh tế mang lại cho các DN những thuận lợi tuy nhiên cũng không ít thách thức. Theo lộ trình gia nhập WTO cũng như các tổ chức, hiệp hội mang tính chất quốc tế, Việt Nam phải từng bước giảm hàng rào thuế quan, mở cửa thị trường trong nước từng bước cạnh tranh với các DN nước ngoài với tiềm lực tài chính hùng mạnh và kinh nghiệm lâu đời. Đồng thời các DN trong nước cũng có những cơ hội tiếp cận những công nghệ hiện đại, nguồn vốn nước ngoài và mở rộng thị phần quốc tế. Nhìn chung, câu chuyện hội nhập là câu chuyện ra khơi, chấp nhận đương đầu với sóng to để có cơ hội bắt cá lớn.

Chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước

Trong từng thời kỳ nhất định, tùy vào điều kiện cụ thể của nền kinh tế trong nước, khu vực và thế giới nhà nước sẽ thực thi các chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô thông qua chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Các chính sách này có tác động rất lớn vào quá trình sản xuất kinh doanh của DN. Tùy vào mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh tế mà nhà nước sẽ thực hiện các chính sách này theo hướng mở rộng hoặc thu hẹp, và tùy vào từng nội dung của chính sách sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của DN. Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Môi trường pháp luật, thể chế chính trị

Ở tất cả các quốc gia và trong tất cả các thời kỳ lịch sử, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN phải nằm trong môi trường chính trị và pháp luật. Thể chế chính trị, sự nhất quán trong đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước có tác động trực tiếp đối với quá trình phát triển và hoạt động kinh doanh của DN. Môi trường chính trị ổn định là tiền đề quan trọng cho sự phát triển và mở rộng các hoạt động đầu tư của DN cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, với vị trí và vai trò của mình, chính phủ thực hiện công tác điều tiết kinh tế vĩ mô. Thông qua hệ thống chính sách, văn bản pháp luật,… nhà nước quy định cho các tổ chức và cá nhân tuân thủ các hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho các DN hoạt động. Sự hoàn chỉnh và đồng bộ của hệ thống các chính sách, các văn bản pháp luật của nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh và góp phần không nhỏ vào nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Trái lại, hệ thống chính sách, pháp luật không đồng bộ, thiếu nhất quán và hoàn chỉnh, thiếu tính ổn định và chồng chéo, phức tạp sẽ trở thành rào cản cho quá trình sản xuất kinh doanh của các DN, kìm hãm sự phát triển làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhân tố môi trường văn hóa xã hội và truyền thống lịch sử

Tình trạng thất nghiệp, trình độ giáo dục, lối sống, phong tục tập quán, tâm lý xã hội,… đều tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi DN. Những nhân tố này có thể ảnh hưởng một cách tích cực hoặc tiêu cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Giả định trong trường hợp nền kinh tế có tình trạng thất nghiệp, điều này sẽ làm cho nguồn cung về lao động dư thừa, dẫn tới chi phí sử dụng lao động thấp, người chủ sử dụng lao động có nhiều cơ hội lựa chọn người lao động từ đó tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngược lại, khi tỷ lệ thất nghiệp thấp, chi phí lao động sẽ tăng cao, DN sẽ bị gia tăng áp lực đầu vào dẫn tới giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ dẫn tới thu nhập của người dân giảm và làm cầu của nền kinh tế thấp xuống. Khi đó việc tiêu thụ sản phẩm của các hãng kinh doanh cũng đi xuống dẫn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN bị tác động tiêu cực.

Ngoài ra, các yếu tố như trình độ lao động, phong cách, lối sống, tập quán,… cũng ảnh hưởng tới khả năng chuyên môn, khả năng đào tạo, mức độ tiêu dùng,… của người dân. Chính vì thế, các nhân tố này cũng ảnh hưởng một cách gián tiếp hoặc trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN.

Sự phát triển của ngành kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh của DN chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi các DN trong cùng một ngành hoặc các DN sản xuất sản phẩm thay thế. Nó ảnh hưởng trên nhiều khía cạnh như: cung cầu sản phẩm, giá bán, tốc độ tiêu thụ sản phẩm,… do vậy nó ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi DN.

Trong cơ chế kinh tế thị trường như hiện nay, khả năng gia nhập mới của các DN ngày càng trở nên rõ ràng. Các ngành nghề sản xuất kinh doanh có tỷ suất sinh lời cao thì đều bị các DN khác dòm ngó và có xu hướng dịch chuyển vào ngành. Chính vì thế, các DN trong những ngành có mức doanh lợi cao đều phải tạo ra các hàng rào cản trở sự gia nhập mới của các DN khác như: khai thác triệt để các lợi thế của mình, định giá phù hợp (làm giảm giá xuống gây ra ảnh hưởng tới lợi nhuận), tăng cường chiếm lĩnh thị trường,… Những điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN.

Trong nền kinh tế hiện nay, hầu hết các sản phẩm đều có sản phẩm thay thế. Do đó, đối thủ cạnh tranh của DN không chỉ là các DN sản xuất kinh doanh cùng loại sản phẩm mà còn phải kể đến các DN có sản phẩm tương ứng với sản phẩm mình sản xuất. Các DN sản xuất sản phẩm thay thế có thể từng bước chiếm lĩnh khách hàng của mình gây ra những khó khăn về tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh. Thậm chí, các DN sản xuất sản phẩm thay thế cũng có thể có những yếu tố đầu vào giống với mình dẫn tới cạnh tranh các yếu tố đầu vào như: nguyên liệu, vật liệu, con người,… ảnh hưởng tới chi phí của DN.

1.4.2. Nhóm nhân tố bên trong Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Nhân tố huy động nguồn lực tài chính của DN

Vốn không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với các DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với mọi chủ thể của nền kinh tế. Nếu DN có nguồn vốn kinh doanh ổn định, vững mạnh thì sẽ đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra được liên tục, đồng thời giúp DN có thể đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như năng suất lao động. Đối với DNXD có đặc thù là nhu cầu vốn rất lớn để đầu tư TSCĐ cũng như bổ sung VLĐ. Trong khi đó, thị trường Tài chính ngày một phát triển với các loại chứng khoán mới, các trung gian Tài chính cũng đang cố gắng đa dạng hoá sản phẩm với mục tiêu tìm kiếm và mở rộng khách hàng thì việc chủ động đa dạng hoá kênh huy động cũng như lựa chọn nguồn vốn với chi phí hợp lý sẽ góp phần nâng cao HQHĐSXKD của DNXD.

Nhân tố quản lý chi phí, mở rộng đầu tư và quản lý cơ sở vật chất của DNXD

HQSXKD của DNXD được phản ánh bằng mối quan hệ giữa kết quả đầu ra và yếu tố đầu vào của DN. Mà yếu tố đầu vào của DNXD bị tác động nhiều bởi khả năng quản lý chi phí, mở rộng đầu tư và quản lý TS của DN. Việc sử dụng chi phí hợp lý sẽ tiết giảm nguồn lực đầu vào của DN. Trong khi đó đầu tư thêm Tài sản của DN là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Lượng TSCĐ trong DNXD tương đối nhiều đòi hỏi DNXD phải sử dụng một cách phù hợp, đảm bảo hiệu năng và công suất. Bên cạnh đó, việc di chuyển TS giữa các công trình khác nhau gây ra tốn kém chi phí cũng như hư hại TSCĐ vì vậy DNXD phải có biện pháp tổ chức quản lý phù hợp. Bên cạnh đó, việc mở rộng, nâng cấp TSCĐ và đưa khoa học công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh từ đó góp phần nâng cao HQSXKD của DNXD cũng là một yêu cầu bức thiết hiện nay. c.Nhân tố bộ máy quản lý của DNXD

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý có vai trò vô cùng quan trọng. Nếu trình độ quản lý được tổ chức với cơ cấu phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của DN, có khả năng phân tích đánh giá và dự báo được xu hướng biến động của thị trường, vạch ra các hướng đi đúng đắn cho DN, giúp DN phát triển sản xuất một cách ổn định, vững chắc, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đối với DNXD với đặc thù vận hành một lượng lớn nguồn lực ( vốn, lao động, khoa học công nghệ,…) thì chất lượng hệ thống quản lý của DN có nghĩa quan trọng. Nếu bộ máy cồng kềnh thì tốn kém, không hiệu quả và giảm năng lực cạnh tranh dẫn tới suy giảm HQHĐXSKD tuy nhiên đặc thù ngành XD là nơi sản xuất và trụ sở DN thường xa nhau do đó việc sử dụng đội ngũ quản lý phải đảm bảo chất lượng thị sự vận hành và phối hợp mới có thể nhịp nhàng. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ trong ngành XD ngày một nâng lên do đó, người quản lý trong các DNXD đòi hỏi phải có sự cập nhật, nâng cao kiến thức để phù hợp với yêu cầu trong thời kỳ hội nhập.

Nhân tố thông tin, giám sát, đánh giá HQHĐSXKD

Thông tin có ý nghĩa quan trọng, nó vừa là một nguồn lực đầu vào vừa là một nhân tố quan trọng quyết định đến khả năng cạnh tranh của DN. Hiện nay, biến động của thị trường vật liệu xây dựng cũng như thị trường bất động sản là tương đối lớn, bên cạnh đó những thông tin mới về gói thầu, thời gian mở thầu, hồ sơ xây dựng,.. cho một dự án mới rất quan trọng đối với DNXD. Do thời gian thi công kéo dài, sản phẩm có tính chất đơn chiệc, đặc thù số lượng khách hàng của DNXD thường không nhiều nhưng giá trị một hợp đồng xây dựng là rất lớn. Chính vì thế, những thông tin về tình hình tài chính của chủ đầu tư là nguồn lực quan trọng để DNXD có cơ sở trong việc chủ động xây dựng kế hoạch dòng tiền của mình từ đó góp phần nâng cao HQSXKD. Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

Bên cạnh đó, việc giám sát và đánh giá HQHĐSXKD của DNXD cần phải thực hiện thường xuyên liên tục. Do đặc thù mỗi sản phẩm của DNXD thường kéo dài có khi 1 năm 2 năm hoặc lâu hơn thế. Các sản phẩm, dự án này thường chia ra nhiều giai đoạn khác nhau như: xây thô, hoàn thiện,… Do đó, việc đánh giá HQSXKD của DNXD không chỉ theo niên độ kế toán mà còn phải tính toán theo từng sản phẩm, theo từng giai đoạn của sản phẩm. e. Nguồn lao động và trình độ tay nghề của người lao động

Nguồn lao động và trình độ tay nghề của người lao động có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Trong lĩnh vực xây dựng, việc sử dụng lao động với số lượng lớn và rất đa dạng: thợ xây dựng, thợ điện nước, thợ làm thạch cao, thợ lắp cửa,… đặt ra yêu cầu đối với nhà quản lý phải đào tạo, sử dụng và bố trí công việc một cách phù hợp. Các vị trí khác nhau đòi hỏi tay nghề của người lao động khác nhau như: thợ phụ hồ, thợ xây, thợ chát,… do đó chi phí tiền lương cũng khác nhau. Do đó HQSXKD của DNXD có được nâng cao hay không còn phụ thuộc vào lực lượng và trình độ tay nghề của người lao động.

Văn hóa kinh doanh của DN

Môi trường văn hóa do DN xác lập và tạo thành sắc thái riêng của từng DN. Văn hoá doanh nghiệp sẽ là sợi dây vô hình kết nối các thành viên trong DN lại với nhau, tạo ra sự liên kết, chia sẻ và phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân trong một tổ chức. Do DNXD có một lực lượng lao động lớn, thời gian thi công tại công trường kéo dài tương ứng với mỗi dự án khác nhau. Người lao động thường sinh hoạt chung do đó việc xây dựng văn hoá DN là hết sức cần thiết. Nó không chỉ là sự gắn kết trong quá trình làm việc mà cả trong thời gian nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lao động. Ngoài ra, tại bộ phận quản lý với nhiều phòng ban riêng biệt như: thiết kế, thi công, kế hoạch, tài chính,.. với những công việc cụ thể nhưng lại liên quan tới nhau buộc lòng phải có sự phối hợp chặt chẽ. Chính văn hoá doanh nghiệp sẽ định hướng mỗi cá nhân hay tổ chức nhỏ trong DNXD cùng hướng tới một mục tiêu là thực hiện thành công chiến lược phát triển của DN. Do đó, văn hoá doanh nghiệp là một nhân tốt quán trọng góp phần nâng cao HQSXKD của DNXD.

Trên đây là một số các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả kinh doanh của DN. Bên cạnh đó các nhân tố như: đối thủ cạnh tranh, sự đa dạng và ổn định của nguồn cung ứng, … cũng ảnh hưởng không ít tới HQSXKD của DNXD.

Tóm tắt chương 1

Kết quả nghiên cứu trong chương 1 được thể hiện ở các điểm chủ yếu:

Thứ nhất, hệ thống hoá cơ sở lý luận về DNXD. Tác giả đã đưa ra những khái niệm, đặc điểm và vai trò của DNXD trong nền kinh tế.

Thứ hai, tác giả làm sáng tỏ thêm những lý luận về HQKD của các DNXD trong nền kinh tế. Tác giả đã đưa ra những cách phân loại về các chỉ tiêu đánh giá HQKD của DNXD đồng thời phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng.

Thứ ba tác giả đã nghiên cứu và đưa ra những kinh nghiệm về nâng cao HQKD của các DNXD từ đó rút ra bài học nhằm nâng cao hơn nữa HQKD cho Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC. Luận văn: Hiệu quả kinh doanh tại Công ty ICC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận văn: Tổng quan về phát triển của Công ty ICC

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x