Luận văn: Giải pháp nâng cao tài chính của công ty La Vie

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp nâng cao tài chính của công ty La Vie hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Quản trị tài chính và phân tích các chỉ số tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn La Vie dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Phương hướng và nguyên tắc nâng cao hiệu quả phân tích tình hình tài chính

3.1.1. Phương hướng hoàn thiện phân tích tình hình tài chính Luận văn: Giải pháp nâng cao tài chính của công ty La Vie

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu tài chính, đáp ứng được yêu cầu đổi mới của nền kinh tế thì yêu cầu hoàn thiện tình hình tài chính trong Công ty được đặt ra là yêu cầu cấp bách. Yêu cầu đó đòi hỏi hoàn thiện phân tích tình hình tài chính trên các mặt sau đây:

  • Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính phải đảm bảo đáp ứng được mục tiêu phân tích của từng đối tượng quan tâm.
  • Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính phải đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

3.1.2. Nguyên tắc cơ bản hoàn thiện phân tích tình hình tài chính

Thứ nhất, đảm bảo đánh giá chính xác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin kinh tế, tài chính cho các đối tượng quan tâm.

Một trong những công cụ để xử lý thông tin đáp ứng yêu cầu của các đối tượng quan tâm là phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Nhưng thực tế ở Việt Nam, để thực hiện được nguyên tắc này còn gặp nhiều khó khăn, bởi vì những quy định của Nhà nước về việc cung cấp thông tin chưa hợp lý và các doanh nghiệp cũng chưa nhận thức được đầy đủ những lợi ích khi cung cấp thông tin ra bên ngoài. Vì vậy, việc hoàn thiện phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp phải lấy việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác cho các đối tượng quan tâm làm mục tiêu phấn đấu.

Thứ hai, hoàn thiện phân tích tình hình tài chính phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Lavie. Công ty TNHH Lavie có những đặc điểm riêng có về cơ cấu tổ chức quản lý nói chung và tổ chức quản lý tài chính nói riêng. Cho nên hoàn thiện phân tích tình hình tài chính phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mới đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác quản lý doanh nghiệp.

Thứ ba, hoàn thiện phân tích tình hình tài chính của Công ty phải phù hợp với pháp luật và chính sách quản lý tài chính của Nhà nước đã ban hành và phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Việc tuân thủ những nguyên tắc trên đảm bảo cho việc hoàn thiện phân tích tình hình tài chính trong Công ty TNHH Lavie vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có ý nghĩa về mặt thực tiễn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:   

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

3.2. Các giải pháp hoàn thiện phƯơng pháp phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Lavie

3.2.1. Hoàn thiện phương pháp phân tích tình hình tài chính Luận văn: Giải pháp nâng cao tài chính của công ty La Vie

Phương pháp phân tích tài chính thực chất là tổng hợp các thủ pháp, cách thức, phương tiện để xử lý các thông tin tài chính một cách khoa học nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định, đồng thời dự đoán trước tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.

Để việc phân tích tình hình tài chính thực sự đem lại hiệu quả trong việc ra quyết định chính xác hợp lý phục vụ tốt cho nhu cầu thông tin của công ty thì việc hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính của Công ty cần theo hướng sau: Công ty nên áp dụng một cách khoa học đồng thời sử dụng các kỹ thuật phân tích, để có thể tính toán một cách chính xác, đầy đủ các chỉ tiêu tài chính nằm trong hệ thống chỉ tiêu chuẩn. Hơn nữa, để hoàn thiện phương pháp phân tích tình hình tài chính thì Công ty TNHH Lavie nên tiến hành nghiên cứu và áp dụng mô hình Dupont vào quá trình phân tích. Thành công của phương pháp này là Dupont đã chỉ ra được mối quan hệ tương hỗ giữa các chỉ số trên phương diện chi phí và các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn từ việc phân tích. Ông đã khái quát hóa và trình bày chỉ số sức sinh lợi của vốn một cách rõ ràng, nó giúp cho các nhà quản trị tài chính có một bức tranh tổng thể về tình hình tài chính công ty và cũng có thể “giải phẫu” được các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó đưa ra được các quyết định tài chính hữu hiệu.

Để thực hiện giải pháp này công ty nên áo dụng phương pháp Dupont theo sơ đồ sau (sơ đồ 3.1.)

Bằng sơ đồ này người ta dễ dàng có thể đưa ra các quyết định, đồng thời tính toán được ngay mức độ ảnh hưởng của các quyết định đến chỉ số sức sinh lợi của vốn, rõ ràng phải đảm bảo độ tăng lợi nhuận lớn tương ứng với tỷ lệ tăng tài sản. Muốn vậy, các chi phí nào phải giảm và giảm nhanh hơn tương ứng với số vốn tăng cần thiết. Mặt khác, qua sơ đồ chúng ta có thể định lượng được sự thay đổi nào có liên quan đến các chi phí hay các loại tài sản trong quá trình kinh doanh.

3.2.2. Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính Luận văn: Giải pháp nâng cao tài chính của công ty La Vie

Để phân tích tình hình tài chính thực sự phát huy hết vai trò của mình, ngoài những nội dung đã được trình bày ở Chương 2, Công ty TNHH Lavie phải bổ sung và hoàn thiện một số nội dung sau:

Hoàn thiện phân tích cơ cấu tài chính

Các phân tích nếu chỉ dừng ở việc phân tích cơ cấu, sự biến động tài sản và nguồn vốn sẽ không thể hiện được chính sách huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Ở Công ty TNHH Lavie việc phân tích cấu trúc tài chính mới chỉ tập trung vào phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn, do đó công ty chưa thấy được chính sách huy động và sử dụng vốn cũng như hiệu quả của việc sử dụng vốn. Để làm được điều này công ty cần phải phân tích trên mối quan hệ giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản thông qua các chỉ tiêu sau: Hệ số nợ so với tài sản, hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu.

Hệ số nợ so với tài sản phản ánh mức độ tài trợ tài sản của Công ty bằng các khoản nợ. Chỉ tiêu này có xu hướng tăng lên chứng tỏ mức độ tài trợ tài sản của công ty bằng các khoản nợ có xu hướng tăng lên, và hệ số này tương đối cao. Điều này cho thấy phần lớn tài sản của Công ty được tài trợ bằng các khoản nợ. Chứng tỏ rằng mức độ phụ thuộc của Công ty vào các chủ nợ lớn, mức độ độc lập về mặt tài chính của công ty thấp. Hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu lớn hơn 1, điều này có nghĩa là chỉ một phần tài sản của Công ty được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu, phần còn lại được tài trợ bằng nợ phải trả, hệ số này có xu hướng tăng lên chứng tỏ Công ty tiếp tục tài trợ cho tài sản của mình bằng nợ phải trả và trị số của hệ số này khá cao (đầu năm là 4,1 cuối năm là 4,9), chứng tỏ mức độ độc lập tài chính của công ty rất thấp. Luận văn: Giải pháp nâng cao tài chính của công ty La Vie

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát lớn hơn 1 cho thấy công ty có khả năng đảm bảo được khả năng thanh toán.

Qua tính toán và so sánh các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính cho thấy tính tự chủ về mặt tài chính của công ty ngày càng giảm, công ty đang theo đuổi chính sách tài chính mắc nợ linh hoạt, và chính sách tài trợ mạo hiểm, mặc dù vậy hệ số khả năng thanh toán tổng quát vẫn lớn hơn 1 nên Công ty vẫn có khả năng trang trải các khoản công nợ, đảm bảo được khả năng thanh toán.

Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh

Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh chính là việc xem xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp hay phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp.

Có thể khái quát câng bằng tài chính của Công ty TNHH Lavie theo góc độ ổn định nguồn tài trợ như sau:

Vốn hoạt động thuần <0, cho thấy công ty không có Vốn hoạt động thuần, vậy nguồn tài trợ thường xuyên của công ty không đủ để tài trợ cho tài sản dài hạn mà phải dùng vay ngắn hạn để tài trợ cho phần tài sản dài hạn còn lại. Vì vậy cân bằng tài chính của công ty là rất mạo hiểm, không tốt. Chính sách tài trợ mạo hiểm này rất dẽ đẩy công ty vào tình trạng mất khả năng thanh toán, mà trước hết là khả năng thanh toán nhanh

Phân tích tình hình và khả năng thanh toán

Phân tích tình hình thanh toán

Qua thực trạng phân tích tình hình và khả năng thanh toán ở Chương 2, các nhà phân tích của Công ty TNHH Lavie mới chỉ thấy được khả năng thanh toán, chưa thể hiện được tình hình thanh toán của Công ty. Do vậy, các nhà phân tích sẽ không thể đánh giá được chất lượng hoạt động tài chính cũng như việc chấp hành kỷ luật thanh toán. Để khắc phục được điều này cũng như để có đủ thông tin hơn để đánh giá toàn diện về tình hình và khả năng thanh toán, Công ty cần phải tiến hành phân tích tình hình thanh toán.

Tương tự như các khoản phải thu Công ty cũng nên phân tích các khoản phải trả để thấy được mức độ chiếm dụng vốn của doanh nghiệp cũng như tình hình trả nợ của công ty như thế nào. Và việc phân tích các khoản phải thu phải tiến hành đồng thời với việc phân tích các khoản phải trả.

Sở dĩ có kết quả như vậy là vì cuối năm các khoản nợ phải trả ngắn hạn và nợ phải trả dài hạn đều tăng mạnh, khoản nợ phải trả ngắn hạn tăng mạnh là do khoản ngắn hạn tăng, khoản nợ dài hạn tăng là do vay và nợ dài hạn tăng. Trong nợ phải trả, nợ phải trả ngắn hạn chiếm 67% đây là tỷ lệ tương đối lớn, gây áp lực cho công ty trong việc thanh toán các khoản nợ trong thời gian ngắn. Điều này là dấu hiệu không tốt, cho thấy yêu cầu phải thanh toán của doanh nghiệp ngày càng tăng

Phân tích khả năng thanh toán

Ngoài các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đã trình bày ở phần thực trạng, công ty nên bổ sung thêm chỉ tiêu hệ số khả năng chi trả, chỉ tiêu này là một trong các chỉ tiêu đo lường khả năng thanh toán một cách cẩn trọng hơn các chỉ tiêu đã trình bày, cho biết mức độ các khả năng ngắn hạn có thể được hoàn trả từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của công ty.

Số tiền thuần lưu chuyển từ hoạt động

kinh doanh trong kỳ

Hệ số khả năng chi trả

Nợ ngắn hạn

Phân tích kết quả kinh doanh

Để biết được hiệu quả kinh doanh thì khi phân tích kết quả kinh doanh của Công ty không chỉ dừng lại ở việc so sánh tình hình biến động của từng chỉ tiêu mà còn phải so sánh chúng với doanh thu thuần hoặc so sánh với tổng số luân chuyển thuần. Cụ thể:

So sánh các khoản chi phí (giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác) với doanh thu thuần hay Tổng số luân chuyển thuần. Luận văn: Giải pháp nâng cao tài chính của công ty La Vie

So sánh các khoản lợi nhuận (lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế) với doanh thu thuần hay tổng số luân chuyển thuần.

Ta thấy doanh thu thuần hoặc tổng số luân chuyển thuần được xác định là quy mô chung, những khoản mục khác trên báo cáo được xác định theo kết cấu chiếm trong quy mô chung để từ đó đánh giá được tính hiệu quả hoặc không hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Qua bảng phân tích 3.2 ta thấy yếu tố vật chất trong sản phẩm của công ty chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong doanh thu thuần và có xu hướng tăng lên, năm 2015 là 82,13%; năm 2016 là 82,84%. Tức là để có 100 đồng doanh thu thuần năm 2015 phải hao phí 82,13 đồng giá vốn và năm 2016 là 82,84 đồng tăng 0,73 đồng, đây là xu hướng không tốt, nguyên nhân là do tốc độ tăng của giá vốn năm 2016 là 80% nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 79%.

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong doanh thu thuần cũng có xu hướng tăng lên, cụ thể chi phí bán hàng trong năm 2015 chiếm 3,13% doanh thu thuần, năm 2016 chiếm 4,29% trong khi đó tốc độ tăng của chi phí bán hàng là 1,46% lớn hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần là 0,79%, xu hướng biến động này là không tốt trong kỳ tới doanh nghiệp cần có những biện pháp giảm các khoản mục trong chi phí bán hàng. Tỷ lệ chi phí tài chính cũng tăng so với năm 2016 chủ yếu là do tỷ lệ lãi vay trong doanh thu thuần tăng lên, điều này cũng phù hợp với chính sách tài trợ vốn của Công ty. Còn tỷ lệ chi phí khác có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2015.

Qua bảng phân tích ta thấy trong 100 đồng doanh thu thuần năm 2015 có 17,87 đồng lãi gộp, 4,99 đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2016 có 17,16 đồng lãi gộp, 3,21 đồng lợi nhuận sau thuế. Ta thấy so với năm 2015 thì tỷ lệ trong quy mô của lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của Công ty đều giảm, trong năm 2016 trong 100 đồng doanh thu thuần giảm 0,71 đồng lợi nhuận gộp và 1,78 đồng lợi nhuận sau thuế, nguyên nhân tốc độ tăng của doanh thu thuần đều chậm hơn tốc độ tăng giá vốn, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp. Do đó ta thấy trong năm 2016 mặc dù về giá trị doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của các khoản chi phí, nên ta có thể kết luận hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016 là chưa hiệu quả, việc quản lý chi phí chưa tốt. Trong năm tới công ty cần có biện pháp khắc phục giảm chi phí tăng lợi nhuận.

Phân tích chỉ tiêu về cổ phần thường

Các nhóm chỉ tiêu về tình hình và khả năng thanh toán, nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản, nhóm chỉ tiêu phản án hiệu quả kinh doanh chỉ phản ánh tình hình quá khứ và hiện tại của công ty. Giá trị tương lai của công ty như thế nào còn tùy thuộc vào kỳ vọng của thị trường. Do đó, để thấy được giá trị tương lai của mình, Công ty nên phân tích các chỉ tiêu về cổ phần thường đặc biệt khi Công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế, một số chỉ tiêu về cổ phần của Công ty có giảm, nhưng suất sinh lời của vốn cổ phần và chỉ tiêu tỷ lệ chia cổ tức vẫn tăng. Tuy nhiên để có thể đưa ra những nhận định sâu về tiềm năng phát triển của Công ty cần có số liệu trung bình ngành, cũng như những phân tích tỉ mỉ hơn.

3.2.3. Hoàn thiện tổ chức phân tích tình hình tài chính Luận văn: Giải pháp nâng cao tài chính của công ty La Vie

Hệ thống tài liệu phục vụ cho việc phân tích tình hình tài chính

Ngoài số liệu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính Công ty TNHH Lavie cần sử dụng báo cáo Lưu chuyển tiền tệ để tính ra một số chỉ tiêu liên quan đến tiền, bổ sung các chỉ tiêu tài chính. Ngoài ra, phải sử dụng thêm các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của công ty, những thông tin bên trong và bên ngoài công ty. Đặc biệt cần lưu ý thu thập những thông tin chung vì đặc thù của doanh nghiệp là sản xuất để xuất khẩu như thông tin liên quan đến trạng thái kinh tế toàn cầu, chính sách hối đoái, chính sách thuế, chính sách kinh tế quốc tế, lãi suất, những thông tin liên quan đến ngành nước, các thông tin về pháp lý… có như vậy mới đánh giá được đầy đủ, chính xác toàn diện tình hình tài chính của Công ty.Thành lập bộ máy phân tích, ban hành quy chế phân tích, nâng cao trình độ của các cán bộ làm công tác phân tích tình hình tài chính.

Hiện nay, Công ty TNHH Lavie công việc phân tích tình hình tài chính do kế toán tổng hợp đảm nhận, vì vậy việc phân tích thường chậm và chưa khoa học, các thông tin cung cấp chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà quản lý và các đối tượng quan tâm. Do đó, Công ty nên thành lập một ban phân tích riêng, với những quy định cụ thể về chức năng, quyền hạn và trách nhiện của ban cũng như từng thành viên.

Để việc phân tích hoạt động một cách thường xuyên, khoa học và có hiệu quả thì ngoài việc thành lập ban phân tích Công ty cần có quy chế cụ thể cho công tác phân tích, trong đó quy định rõ ràng một số nôi dung sau: Nội dung, chỉ tiêu phân tích, thời gian tiến hành phân tích, mẫu báo cáo phân tích, đối tượng nhận bác cáo phân tích, thời gian tổ chức công khai các kết quả phân tích, các quy định khác

Hơn nữa, để có được những thông tin tài chính thực sự hữu ích thì phải có nguồn nhân lực giỏi. Hàng năm, Công ty phải để cán bộ phân tích tham gia vào những khóa đào tạo trong và ngoài nước, tham gia vào các buổi hội thảo của các cơ quan, tổ chức về lĩnh vực tài chính, kết hợp với các đối tác nước ngoài để tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm. Công ty nên mời các chuyên gia về lĩnh vực phân tích tình hình tài chính để tập huấn cho các cán bộ này, và khi cần thiết để có những đánh giá chính xác nhất về tình hình tài chính Công ty và phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh và xử lý các vấn đề phát sinh.

Các phòng ban chức năng của Công ty phải liên hệ chặt chẽ với nhau, cung cấp đầy đủ các thông tin cho bộ phận phân tích, đồng thời phản ánh các vấn đề kinh tế phát sinh để bộ phận phân tích tình hình tài chính xem xét và đưa ra các ý kiến đánh giá và tư vấn phù hợp. Các ý kiến đánh giá, đề xuất của bộ phận phân tích cũng được các phòng ban nghiêm chỉnh thực hiện, như vậy hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ đạt được mục tiêu đề ra.Cuối mỗi năm bộ phận phân tích phải tiến hành tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của bộ phận mình để rút kinh nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân và có hướng cải thiện trong kỳ tiếp theo. Luận văn: Giải pháp nâng cao tài chính của công ty La Vie

Quy trình phân tích tình hình tài chính

Bước 1: Lập kế hoạch phân tích. Trong bước này Công ty cần phải xác định được mục tiêu phân tích và chương trình phân tích. Ngoài ra, Công ty phải coi việc phân tích tình hình tài chính là một nhiệm vụ thường xuyên và là yêu cầu bắt buộc.

Bước 2: Thực hiện phân tích. Trong bước này, công việc thực hiện theo trình tự sau: Thu thập thông tin, tính toán các chỉ tiêu phân tích, tổng hợp kết quả tính toán và nhận xét. Các thông tin sử dụng thường là các thông tin trên Báo cáo tài chính. Ngoài ra, các nhà phân tích nên kết hợp với các thông tin trực tiếp trên sổ sách kế toán cũng như các thông tin phi tài chính khác. Các chỉ tiêu phân tích có rất nhiều, do vậy phải xác định được các chỉ tiêu quan trọng, có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và việc tính toán các chỉ tiêu này phải được cụ thể hóa trên các báo cáo tài chính và biểu mẫu cụ thể. Sau đó tổng hợp và rút ra nhận xét đối với từng chỉ tiêu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của nó đối với tình hình tài chính của Công ty đồng thời dự báo tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Bước 3: Hoàn thành phân tích, tổ chức thông báo kết quả phân tích và hoàn chỉnh lưu hồ sơ phân tích.

3.2.4. Quản lý chi phí hợp lý, các khoản phát sinh trong công ty

Trong công tác mua hàng, để tiết kiệm các loại chi phí liên quan phát sinh, công ty cần thực hiện lập dự toán các mặt hàng mua vào trên xu hướng biến động giá cả trên thị trường. Đồng thời công ty nên thiết lập cho mình nhiều kênh cung cấp để có nhiều lựa chọn giảm thiểu các tác động xấu do thụ động với thị trường.

Công ty cần quản lý chặt chẽ mọi nguồn vốn đầu tư, vốn vay đảm bảo sử dụng vốn vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả; cần có những biện pháp linh hoạt để tận dụng những khoản thu nhập từ vốn trong thời gian nhàn rỗi, góp phần gia tăng thu nhập từ hoạt động tài chính. Công ty cũng không nên vay nhiều từ ngân hàng để tránh áp lực và rủi ro.

3.2.5. Thu hồi công nợ một cách hợp lý và hiệu quả Luận văn: Giải pháp nâng cao tài chính của công ty La Vie

Công ty nên ghi nhớ và thực hiện thường xuyên những nội dung sau:

Soạn thảo một chính sách chi trả rõ ràng để hạn chế những vấn đề phát sinh: Yêu cầu khách hàng ký thoả thuận, quy định việc thanh toán phải thực hiện đúng hạn, nêu rõ mức phạt phải chịu nếu khách hàng thanh toán chậm.

Thiết lập một quy trình thu hồi công nợ cho công ty: Xác định rõ cá nhân nào sẽ chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng cũng như việc quy định thời gian, cách thức cho việc gửi thư nhắc nhở hay các cuộc điện thoại. Các nhân viên cần phải ý thức được tầm quan trọng của thu hồi nợ chứ không chỉ đơn thuần coi đó là một việc kiêm nhiệm.

Đòi hỏi cam kết chính xác đừng để khách hàng kết thúc trao đổi một cách thoái thác. Công ty nên yêu cầu con số chính xác và thời gian chính xác. Sau đó để lập các cam kết để xác nhận, tránh mọi nguy cơ hiểu lầm và sau cuộc gọi gửi một email xác nhận nội dung.

Phải luôn luôn theo dõi khi khách hàng từ chối tôn trọng cam kết chi trả: Nên yêu cầu rõ ràng là công ty muốn được thông báo nếu khách hàng không thể chi trả đúng hạn và xác định rõ ràng là bạn có thể nhận được thư thanh toán.

Ngoài ra công ty nên trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi để có nguồn tài chính bù đắp khi không thu hồi nợ kịp thời, tránh tình trạng mất vốn.

3.2.6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và tăng cường công tác quản lý vốn lưu động Để làm tốt công tác quản lý vốn lưu động, công ty cần:

Thường xuyên phân tích hoạt động kinh tế để có nhận thức đúng đắn, đánh giá đúng tình hình kết quả kinh doanh từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp. Luận văn: Giải pháp nâng cao tài chính của công ty La Vie

Tiến hành kiểm tra, kiểm soát thường xuyên các công việc để phát hiện kịp thời những phạm đưa ra những biện pháp khắc phục.

Tổ chức kinh doanh để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được thông suốt, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận nhằm giảm tình trạng ứ đọng vốn. Xác định nhu cầu vốn lưu động cho từng chu kỳ kinh doanh, huy động hợp lý các nguồn vốn bổ sung.

Đồng thời công ty nên có biện pháp đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, giảm bớt hàng tồn kho và có kế hoạch cung ứng dự trữ nguyên vật liệu để giảm bớt hàng tồn kho nguyên vật liệu cố gắng tích cực thu hồi công nợ.

Tiểu kết chương 3

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích báo tài chính tại Công ty TNHH La Vie ở chương 3 tác giả đã đề xuất một số giải pháp như hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính, hoàn thiện tổ chức phân tích tình hình tài chính, quản lý chi phí hợp lý và các khoản phát sinh trong công ty, thu hồi công nợ một cách hợp lý và hiệu quả, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và tăng cường công tác quản lý vốn lưu động

KẾT LUẬN

Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong điều kiện nền kinh tế thị trường như ngày nay thì đòi hỏi phải có tiềm lực mạnh mẽ về mặt tài chính. Mặc khác, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các quan hệ kinh tế ngày càng trở nên đa dạng phong phú. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính và không ngừng hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính của đơn vị mình, nhằm làm cho kết quả phân tích ngày càng có tác dụng trong việc cung cấp thông tin và ra quyết định quản lý, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó, có thể nói phân tích tình hình tài chính là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp có điều kiện cho tình hình tài chính luôn ở trạng thái ổn định và lành mạnh, hạn chế tới mức thấp nhất những rủi ro tài chính để sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Qua thời gian nghiên cứu tìm hiểm thực trạng công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Lavie, đề tài: Nâng cao hiệu quả phân tích tài chính tại Công ty TNHH Lavie đã hoàn thành. Qua quá trình tìm hiểu và hoàn thành bài luận văn em rút ra những kết luận sau:

Thứ nhất, luận văn đã góp phần đánh giá đúng thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Lavie hiện nay.

Thứ hai, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn đã hoàn thiên phân tích tình hình tài chính phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

  • Hoàn thiện phương pháp phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Lavie.
  • Hoàn thiện nội dung phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Lavie.
  • Hoàn thiện tổ chức phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Lavie.

Tác giả hi vọng nội dung, phương pháp và tổ chức phân tích tình hình tài chính đã đưa ra hoàn thiện trong bài luận văn sẽ giúp Công ty TNHH Lavie có điều kiện thực hiện tốt hơn công tác phân tích tình hình tài chính nhằm giúp cho các đối tượng quan tâm thấy được bức tranh toàn cảnh về tài chính của Công ty, từ đó giúp họ đưa ra những quyết định phù hợp. Luận văn: Giải pháp nâng cao tài chính của công ty La Vie

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Luận văn: Phân tích các chỉ số tài chính tại các doanh nghiệp

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x