Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2017 dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.3. Tình hình chung v công tác qun lý đất đai trên địa bàn huyn Tĩnh Gia

3.3.1. Ban hành các văn bn quy phm pháp lut v qun lý, s dng đất đai và t chc thc hin các văn bn

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định, các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013. Trong thời gian qua UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật đất đai của Chính phủ, của UBND tỉnh. UBND huyện Tĩnh Gia đã tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, như: Bảng giá đất thời kỳ 2015-2019, Quyết định về quy định hạn mức đất ở, Quyết định thu hồi, quyết định giao đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp quyền sử dụng đất nhằm góp phần đưa công tác quản lý đất đai ở địa phương từng bước đi vào nền nếp, đúng pháp luật.

3.3.2. Xác định địa gii hành chính, lp và qun lý h sơ địa gii hành chính, lp bn đồ hành chính

Huyện Tĩnh Gia đã thực hiện Chỉ thị 364/HĐBT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Th tướng Chính ph) về việc xác định địa giới hành chính ở cấp xã, phường, thị trấn thống nhất rõ ràng, xác định bằng các yếu tố địa vật cố định hoặc các điểm mốc giới và được chuyển vẽ lên bản đồ.

Theo đó, đất đai được quản lý theo đơn vị hành chính trong toàn huyện gồm 34 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 364, đã cắm mốc giới thực địa và xác định trên bản đồ góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý điều hành chung trong toàn huyện.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai

3.3.3. Kho sát, đo đạc, đánh giá, phân hng đất; lp bn đồ địa chính, bn đồ hin trng s dng đất và bn đồ quy hoch s dng đất Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Công tác lập bản đồ địa chính.

Trên địa bàn huyện Tĩnh Gia bản đồ địa chính được phân ra làm 5 giai đoạn:

 • Giai đoạn thứ nhất lập theo Chỉ thị 299/TTg, việc đo vẽ hoàn thiện bản đồ hoàn thiện vào các năm 1986 và 1987, hồ sơ lưu trữ là bản đồ giấy và sổ giao ruộng đất.
 • Giai đoạn thứ hai đo vẽ vào các năm 1997, 1998 hồ sơ lưu trữ thời kỳ này cũng đang là bản đồ giấy kèm theo sổ mục kê.
 • Giai đoạn thứ ba được đo vẽ vào năm 2005 và 2006 trên địa bàn 16 xã hồ sơ hoàn thiện lưu trữ dưới dạng bản đồ giấy, sổ mục kê và file số.
 • Giai đoạn thứ tư vào năm 2009, 2010 trên địa bàn 12 xã Khu kinh tế Nghi Sơn, hồ sơ hoàn thiện và lưu trữ dưới dạng bản đồ giấy, sổ mục kê và file số.
 • Giai đoạn thứ năm hiện nay đang triển khai trong 2018 cho 7 xã chưa có bản đồ số, dự kiến trong năm nay hoàn thành.

Hệ thống bản đồ giấy lập theo Chỉ thị 299/TTg năm 1986, năm 1987, năm 1997, năm 1998 hiện nay còn chủ yếu để phục vụ công tác xác định nguồn gốc đất, loại đất để cấp giấy chứng nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, hệ thống hồ sơ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động đã được lập nhưng chưa đầy đủ.

Hệ thống lưu trữ hồ sơ đất đai của công dân không theo dõi được, chưa cập nhật lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Công tác lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Được thực hiện trong quá trình kiểm kê đất đai và được lập dưới dạng số. Thực hiện Kiểm kê đất đai năm 2010 và năm 2015, huyện Tĩnh Gia đã xây dựng được bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho 100% số đơn vị hành chính trong toàn huyện theo đúng quy định của ngành.

Công tác lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Cấp huyện và các xã, thị trấn đã ứng dụng và xây dựng theo qui trình của việc lập bản đồ hiện trạng và trên nền bản đồ hiện trạng đã tiến hành lập bản đồ quy hoạch cho các cấp. Đến nay có 31/34 xã, thị trấn được xét duyệt quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Có 3/34 xã chưa được triển khai là: Hải Yến, Hải Thượng, Hải Hà.

Điều tra, đánh giá, phân hạng đất và định giá đất.

 • Công tác đánh giá, phân hạng đất trên địa bàn huyện chưa được thực hiện một cách đồng bộ, chỉ mới thực hiện thí điểm tại một số nơi trên địa bàn toàn huyện, nên việc sử dụng đầu tư, cải tạo và bồi bổ đất đai chưa được quan tâm đúng mức.
 • Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia đã kịp thời chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn điều tra xây dựng bảng giá các loại đất trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc quy định bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 • Việc định giá đất trên địa bàn huyện theo các quyết định của UBND tỉnh ban hành là căn cứ để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất,…

3.3.4. Công tác qun lý quy hoch và kế hoch s dng đất

Công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định. Phần lớn các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội xây dựng mới đúng với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và định hướng phát triển đô thị, kiểu dáng kiến trúc ngày càng phong phú.

UBND huyện Tĩnh Gia giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực tham mưu quản lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, việc quản lý quy hoạch còn hạn chế, chất lượng đạt được chưa cao nên việc quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, huyện vừa thực hiện quy hoạch sử dụng đất vừa thực hiện quy hoạch xây dựng do đó có sự điều chỉnh trong quá trình thực hiện quy hoạch, có nhiều công trình, dự án phải bổ sung quy hoạch mới thực hiện được các thủ tục giao đất nên thường bị kéo dài thời gian.

3.3.5. Qun lý vic giao đất, cho thuê đất, thu hi đất, chuyn mc đích s dng đất

Trước khi thành lập hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cho các tổ chức; phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện thực hiện cho các hộ gia đình, cá nhân. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Sau khi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập, công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư. Sự ra đời của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không chỉ hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức của ngành theo luật định mà còn thúc đẩy công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; đồng thời đưa công tác này ngày càng chuyên nghiệp hóa và đi vào nề nếp.

Về cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Thực hiện Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Từ năm 2014 đến nay huyện Tĩnh Gia đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý bộ hồ sơ địa chính: Bản đồ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất,… riêng sổ địa chính, sổ mục kê hiện nay chưa được cập nhật một cách đầy đủ và chưa kịp thời với lý do trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Tĩnh Gia khối lượng công việc rất lớn, có hơn hàng trăm dự án nên đã ảnh hưởng tới nội dung về cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo số liệu Báo cáo của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tĩnh Gia tính đến năm 2017 tổng lũy kế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn huyện là 104.034/106.548 thửa đất đạt tỷ lệ 97,64% và diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 20.340,15 ha/20.840,32 ha đạt tỷ lệ 97,60%.

Bng 3.8. Tình hình cp giy chng nhn quyn s dng ca huyn Tĩnh Gia đến năm 2017

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia vẫn còn nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các nguyên nhân chủ yếu sau: Các trường hợp sử dụng đất ở có nguồn gốc do UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền nhưng hiện nay không có giấy tờ để chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách xã; các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp do quá trình chuyển đổi ruộng đất theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về đẩy mạnh vận động nông dân “dồn điền đổi thửa” và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp, đất nông nghiệp có nhiều biến động, trong khi đó công tác cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính thiếu đồng bộ nên phải đo đạc lại hệ thống bản đồ địa chính gắn với việc triển khai Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

3.3.6 Qun lý vic bi thường, h trơ, tái định cư khi thu hi đất Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Trong những năm vừa qua trên địa bàn huyện Tĩnh Gia việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất là một trong những yếu tố quan tâm hàng đầu, hàng trăm dự án lơn nhỏ diễn ra trên địa bàn huyện, đặc biệt trên địa bàn có Khu kinh tế Nghi Sơn với trọng điểm là nhà máy liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn có hàng trăm hộ dân phải di chuyển nơi ở đến vùng tái định cư, việc bồi thường, hỗ trơ, tái định cư tạo công an việc làm cho các hộ dân là điều hết sức quan trọng, nhiều chủ trương chính sách đã được đưa ra để giải quyết kịp thời cho người dân có đất bị thu hồi.

3.3.7. Đăng ký đất đai, lp và qun lý h sơ địa chính, cp Giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất

Trong những năm vừa qua việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở hết sức quan tâm. Người dân đã phần nào ý thức được quyền lợi nghĩa vụ của người sử dụng đất, do đó đã chủ động hơn trong việc đăng ký làm thủ tục hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có tất cả 27/34 xã thị trấn đã có bản đồ số. Toàn huyện có tổng cộng 88 quyển sổ địa chính, quyển sổ mục kê, 47 quyển sổ đăng ký biến động đất đai.

Thng kê, kim kê đất đai

Công tác thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thống kê theo định kỳ hàng năm và kiểm kê theo định kỳ 5 năm; năm 2010 thực hiện theo Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai; năm 2015 thực hiện theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2015, 2016 công tác thống kê, kiểm kê đất đai được tiến hành theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Kiểm kê đất đai năm 2015 đã hoàn thành, số liệu phục vụ kịp thời cho việc đánh giá tình hình sử dụng đất của các cấp, các ngành đặc biệt làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của huyện.

3.3.9. Xây dng h thng thông tin đất đai Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Trong những năm qua việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai cũng đã được nhận được sự quan tâm của các cấp các nghành trên địa bàn toàn huyện, tuy nhiên vấn đề thực hiện đồng bộ hóa trên phần mềm hệ thống thông tin hiện tại chưa thực hiện được bởi nhiều lý do như điều kiện kinh tế, vật chất kỷ thuật, trang thiết bị chưa đầy đủ, hệ thống bản đồ địa chính trên toàn huyện chưa được đồng bộ, đang còn 7/34 xã, thị trấn của huyện hiện tại đang hoàn thiện bản đồ số, phấn đấu cuối năm 2018 đo vẽ hoàn chỉnh bản đồ số trên địa bàn toàn huyện. Việc quản lý thông tin đất đai đang được lưu giữ dưới dạng sổ sách nên gặp rất nhiều bất cập.

3.3.10. Qun lý tài chính về đất đai

Hệ thống thuế có liên quan đến đất đai hiện nay được xác định bao gồm: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuế nhà đất và các khoản thu tiền sử dụng đất. Việc thực hiện các khoản thu, chi liên quan đến đất đai của huyện được giao cho ngành thuế và căn cứ vào các văn bản của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện. Hàng năm huyện đều trích lại một phần nguồn thu từ đất để đầu tư trở lại phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Các khoản thu liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn huyện chiếm phần không nhỏ trong thu ngân sách, nguồn thu chủ yếu là thu tiền sử dụng đất từ việc giao và cho thuê đất, việc giao đất và cho thuê đất tăng dần qua các năm.

3.3.11. Qun lý, giám sát vic thc hin quyn và nghĩa v ca người s dng đất Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Hàng năm tại các cuộc họp HĐND huyện, UBND huyện báo cáo trước HĐND huyện tình hình quản lý sử dụng đất trong đó có nội dung về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện.

Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất trên địa bàn huyện cơ bản được thực hiện tốt, đất được sử dụng đúng mục đích, đất được đăng ký về quyền sử dụng, được làm đầy đủ các thủ tục khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, thực hiện các biện pháp bảo vệ đất,… đúng theo quy định của pháp luật về đất đai.

3.3.12. Thanh tra, kim tra vic chp hành các quy định ca pháp lut về đất đai và x lý vi phm pháp lut về đất đai

Công tác thanh tra việc chấp hành các chế độ về quản lý, sử dụng đất đai trong những năm qua đã được các cấp, các ngành chú trọng. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Nói chung tình hình quản lý và sử dụng đất đai của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiện nay ổn định và đúng theo kế hoạch được giao.

3.3.13. Ph biến, giáo dc pháp lut về đất đai

Vấn đề tuyên truyền, phổ biến giáo dục về đất đai cũng là một trong yếu tố được cấp ủy đảng hết sức quan tâm. Hàng năm Sở Tài nguyên & Môi trường cùng thường xuyên tổ chức những lớp tập huấn, bồi dưỡng về trình độ nghiệp vụ cho cán bộ cấp cơ sở, những chương trình hưởng ứng ngày môi trường thế giới được phát động một cách mạnh mẽ trên địa bàn toàn huyện. Hệ thống loa truyền thanh, truyền hình trên địa bàn huyện định kỳ có những buổi đăng tin phổ biến về quy định, hướng dẫn mới của pháp luật về đất đai cho người dân nắm được thông tin.

3.3.14. Gii quyết tranh chp về đất đai, gii quyết v khiếu ni, t cáo các vi phm trong vic qun lý và s dng đất đai Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Do nhiều nguyên nhân, tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm, tranh chấp đất đai trên địa bàn các xã, thị trấn vẫn còn xảy ra. Nhiều công trình, dự án đưa vào quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa thực hiện nên việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện gặp nhiều khó khăn. Tình trạng gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng đất vẫn còn phổ biến; tính từ năm 2014 đến năm 2016, huyện đã tiếp nhận và xử lý 102 đơn thư khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.

Tranh chấp đất đai tập trung ở một số lĩnh vực như bồi thường, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình đòi chia quyền thừa kế.

Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai được UBND huyện kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp và các tổ chức có liên quan phối hợp giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, kết quả đã hòa giải được nhiều vụ việc ngay ở cơ sở. Tuy nhiên, có những vụ việc hòa giải không thành ở cơ sở nên được UBND huyện tiếp tục giải quyết.

3.3.15. Qun lý các hot động dch v công về đất đai

Trước Luật Đất đai năm 2003, trong tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai ở huyện chưa có đơn vị nào có chức năng chuyên về hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

Việc đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký biến động về đất và thực hiện các thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất chưa theo kịp diễn biến sử dụng đất đai thực tế.

Tình hình trên đã có chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây huyện tập trung triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, nhằm đơn giản thủ tục hành chính trong các giao dịch về quyền sử dụng đất của công dân.

3.4. Đánh giá tình hình công tác đăng ký đất đai, lp h sơ địa chính và cp giy chng nhn quyn s dng đất trên địa bàn huyn Tĩnh Gia giai đon t 2014 -2017

3.4.1. B máy qun lý và hot động ca Văn phòng Đăng ký quyn s dng đất ti huyn Tĩnh Gia Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tĩnh Gia được thành lập theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Là đơn vị dịch vụ công có con dấu và tài khoản riêng, trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; có chức năng đăng ký sử dụng đất, chỉnh lý biến động quá trình sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính, tham mưu giúp phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Đất đai 2013 và Điều 5 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và được đổi tên thành Văn phòng Đăng ký đất đai, nhưng đến thời điểm hiện nay tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thực hiện chủ trương trên.

3.4.2. B máy t chc và chc năng nhim v hin ti

B phn tiếp nhn và tr kết qu: Có nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả. Văn thư: Tiếp nhận văn bản đến trình lãnh đạo xử lý, phát hành văn bản đi của cơ quan, quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ địa chính hiện hành trên địa bàn huyện.

B phn k thut – đăng ký và qun lý d liu: Trích đo địa chính, chỉnh lý biến động của thửa đất trên bản đồ địa chính, kiểm tra trình ký hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn; soạn thảo và gửi các văn bản liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn được phân công, cập nhật kết quả xử lý vào cơ sở dữ liệu địa chính, chỉnh lý thường xuyên cơ sở dữ liệu địa chính trên phần mềm và thực hiện công tác thống kê đất đai hàng năm.

S lượng, cht lượng viên chc, người lao động hin ti

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tĩnh Gia hiện tại có tổng cộng 10 con người. Trong đó 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đố, 02 công chức, 5 lao động hợp đồng.

Về trình độ chuyên môn: 02 thạc sỹ, 7 đại học, 01 cao đẳng.

Về chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai 6 người; trắc địa 3 người, kế toán 01 người.

3.4.3. Tình hình đăng ký đất đai trên địa bàn huyện Tĩnh Gia giai đoạn từ 2014-2017 Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

3.4.3.1. Tình hình chung

Việc đăng ký đất đai thực chất là quá trình thực hiện các công việc nhằm thiết lập hồ sơ địa chính cho toàn bộ đất đai trong phạm vi hành chính từng xã, phường, thị trấn trong cả nước và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người sử dụng đất có đủ điều kiện, làm cơ sở để nhà nước quản lý chặt chẽ toàn bộ đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên công tác đăng ký đất đai không chỉ dừng lại ở việc lập hồ sơ địa chính mà còn phải cấp giấy chứng nhận. Quá trình vận động, phát triển của đời sống, kinh tế, xã hội tất yếu dẫn đến sự biến động đất đai ngày càng đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau như: Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất… Phần lớn ý kiến của người dân đều đồng ý với trình tự, thủ tục trong quá trình đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, chính sách pháp luật đất đai của nhà nước, có 125 phiếu chiếm tỷ lệ 83%.

Có 13 trường hợp, chiếm tỷ lệ 9% đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính (cắt giảm bớt một số giấy tờ); 08 trường hợp chiếm tỷ lệ 5% có ý kiến trình đồ chuyên môn cán bộ tiếp nhận xử lý hồ sơ chưa tốt; 04 trường hợp chiếm tỷ lệ 3% đề nghị có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Đặc thù của huyện Tĩnh Gia là người dân đã sinh sống ổn định từ lâu đời, trải qua nhiều thế hệ nên hầu hết quỹ đất sử dụng và khai thác ở huyện đều được đăng ký kê khai. Việc đăng ký đất đai những năm trước đây chưa đảm bảo chính xác và cũng chưa có thể làm cơ sở để xây dựng hồ sơ địa chính. Phần lớn là do ý thức của người sử dụng đất và hạn chế trong vấn đề quản lý về đất đai làm cho việc đăng ký đất đai tại địa phương còn nhiều bất cập, chỉ quản lý về số lượng nhưng chất lượng thì chưa cao, độ chính xác thấp, có sự sai lệch giữa số liệu đang lưu trữ so với thực trạng các hộ dân sử dụng.

3.4.3.2. Quy trình thực hiện Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Mô tả quy trình đăng ký biến động quyền sử dụng đất:

H gia đình, cá nhân hoc cán bộ địa chính

Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại UBND huyện Tĩnh Gia thông qua bộ phận tiếp nhận “Trung tâm hành chính công ( thường gọi hệ thống mộ cửa)”, hồ sơ gồm:

 • Đơn xin tách thửa, hợp thửa.
 • Đơn đề nghị trích lục, trích đo thửa đất.
 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Tờ khai chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế,… quyền sử dụng đất.
 • Các tờ khai thuế.
 • Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Giấy chứng minh nhân dân phô tô, bản khai sinh ( nếu cần)…
 • Hộ gia đình, cá nhân phải nộp các lệ phí theo quy định.

UBND các xã, th trn:

 • Xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận, đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( theo mẫu tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT) Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia
 • Chỉ đạo cán bộ địa chính phối hợp với cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập trích lục, trích đo thửa đất.
 • Xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất hoặc có công văn giải trình về quá trình sử dụng đất.. của hộ gia đình.

Văn phòng Đăng ký quyn s dng đất huyn:

 • Tiếp nhận, phân loại hồ sơ.
 • Kiểm tra tính đầy đủ, độ chính xác của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đang sai sót thì ghi phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ, tuy nhiên hồ sơ trả lại không được quá một lần.
 • Chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính cho cơ quan thuế.

Cơ quan thuế

Xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo thuế cho người sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thẩm tra toàn bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển đến, trường hợp đủ điều kiện thì trình UBND huyện để xem xét ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND huyn

Xem xét và ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chuyển hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để vào sổ, chỉnh lý biến động và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua Trung tâm hành chính công.

3.4.3.3. Kết quả đạt được

Bng 3.9. Tình hình đăng ký biến động đất đai ca huyn Tĩnh Gia giai đo2014-2017

Qua số liệu Bảng 3.9 chúng ta có thể thấy tình hình đăng ký biến động đất đai trên địa bản huyện Tĩnh Gia có xu hướng tăng lên giữa năm trước so với năm sau. Chuyển nhượng và tặng cho quyền sử dụng đất chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các năm, cấp lại chiếm tỷ lệ thấp nhất, các nội dung khác có biến động vừa phải.

Trong lĩnh vực đăng ký thế chấp, xóa thế chấp hàng năm diễn ra với số lượng lơn, năm 2014 lượng đăng ký thế chấp lớn nhất với 2150 trường hợp, năm 2017 xóa thế chấp có hồ sơ lớn nhất với 1688 trường hợp.

3.4.4. Tình hình về công tác lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2014-2017 Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

3.4.4.1. Nguồn tài liệu để phục vụ công tác lập hồ sơ địa chính

Kể từ năm 1980 cho đến nay để phục vụ cho công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính Tổng cục quản lý ruộng đất sau đổi tên thành Tổng cục Địa chính đã ban hành các văn bản quy định biểu mẫu hồ sơ địa chính đó là: Quyết định 56/QĐ-ĐC ngày 05/11/1981, Quyết định 499/QĐ-ĐC ngày 27/7/1995, Thông tư 346/1998/TT-ĐC, Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001, Thông tư 29/2004/TT-TNMT và hiện nay là Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014. Sau nhiều lần điều chỉnh biểu mẫu theo các thông tư mới ban hành cho phù hợp, hiện nay hồ sơ địa chính huyện Tĩnh Gia được lập theo Thông tư 24/2014/TT-TNMT, tiến hành đo đạc lập bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử với độ chính xác cao để thay thế bản đồ đo vẽ thủ công Bản đồ giải thửa 299/TTg, bản đồ giấy Scan các năm 1997, năm 1998. Bản đồ địa chính của các xã, thị trấn được lưu bằng file ảnh và phần mềm MicroStation SE; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất được lưu trữ ở dạng số và giấy.

Các loi giy t th hin trên h sơ:

 • Quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đơn xin tách thửa, hợp thửa.
 • Đơn xin chuyển mục đích
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có),….

Các loi s:

 • Sổ mục kê.
 • Sổ địa chính.
 • Sổ đăng ký đất đai.
 • Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cùng một số giấy tờ và tài liệu khác có liên quan.

3.4.4.2. Thực trạng về việc lập và quản lý hồ sơ địa chính Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Đây là một việc làm rất cần thiết không những giúp UBND huyện Tĩnh Gia quản lý tốt hồ sơ địa chính trên toàn huyện mà còn là để giúp Sở Tài nguyên và Môi trường nắm được tình hình hiện tại về hồ sơ địa chính đã lập, kết quả quản lý và chỉnh lý hồ sơ địa chính qua các thời kỳ đang được lưu giữ tại huyện, thành phố trong tỉnh. Tổng hợp tình hình cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính với mục đích là xác định được thực trạng hồ sơ địa chính hiện có của tỉnh, làm sơ sở cho việc hoạch định các kế hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Hồ sơ địa chính được lập để quản lý tốt hơn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tuy nhiên độ tin cậy của các thông tin được lưu trữ trong hồ sơ địa chính so với ngoài thực địa thì có sự sai lệch về các thông tin kinh tế, xã hội và tính pháp lý của thửa đất. Do vậy, công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính là một yếu tố vô cùng quan trọng trong công tác quản lý đất đai.

Công tác lập hồ sơ địa chính.

Hiện nay, trên địa bàn huyên Tĩnh Gia việc lập hồ sơ cơ bản đã thực hiện đầy đủ; công tác cập nhật hồ sơ địa chính của các thửa đất và biến động đất đai đều được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện khá kịp thời các thông tin địa chính đúng quy định.

Từ khi nhận chuyển giao bản đồ địa chính dạng số của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, thì công tác quản lý và cập nhật hồ sơ địa chính có phần được thuận lợi hơn, đặt biệt là các xã đang triển khai thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Công tác quản lý hồ sơ địa chính.

Do điều kiện nơi làm việc còn chật hẹp, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sử dụng phòng làm việc chuyên môn, nghiệp vụ vừa bố trí làm việc vừa một phần làm kho lưu trữ hồ sơ địa chính, chưa bố trí lao động làm công tác lưu trữ nên hồ sơ lưu trữ chưa được phân loại rõ ràng, chưa sắp xếp được theo từng năm cụ thể cho nên việc sao lục, cung cấp thông tin cũng gặp nhiều khó khăn.

Những khó khăn trong công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính.

 • Trong thời gian vừa qua khối lượng công việc trên địa bàn huyện rất lớn do ảnh hưởng của nhiều dự án giải phóng mặt bằng, kèm theo đó số lượng con người thì ít, thời gian đầu tư và dành cho việc phục vụ phục vụ công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính chưa thật sự nhiều.
 • Nhiều cán bộ địa chính cấp xã và cấp huyện vẫn chưa sử dụng được các phần mềm hiện hành như TK2015, MicroStation SE,… đã gây khó khăn và cản trở không ít trong công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính.
 • Để bảo quản hồ sơ khỏi hư hỏng, hằng năm Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện tổ chức phun thuốc diệt mối mọt, nấm mốc, trong khi chưa có kho lưu trữ riêng nên thuốc bảo vệ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ đang làm việc chung tại kho lưu trữ hồ sơ. Hồ sơ lưu trữ qua nhiều năm dẫn đến số lượng lớn bên cạnh đó phòng lưu giữ bảo quản thì chặt hẹp.

Quy trình thực hiện.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng quyền sử dụng đất, được giao đất, cho thuê đất từ đất chưa sử dụng hoặc đất đã thu hồi thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có thẩm quyền trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính của khu vực tạo đất mới và các thửa đất có liên quan thì thực hiện các công việc sau: Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Chỉnh lý bổ sung ranh giới, loại đất, mục đích sử dụng đất, diện tích của các thửa đất mới trên bản đồ địa chính.

Cập nhật thông tin về thửa đất mới vào hồ sơ địa chính. Cập nhật chỉnh lý biến động vào bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định hiện hành.

Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo thửa đất gửi đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và UBND các xã, thị trấn nơi có thửa đất đã được đăng ký cập nhật biến động.

3.4.4.3. Kết quả lập hồ sơ địa chính huyện Tĩnh Gia

Bng 3.10. Kết qu lp h sơ địa chính ca huyn Tĩnh Gia

Số liệu ở bảng 3.10 cho thấy rằng tình hình lập hồ sơ địa chính của huyện Tĩnh

Gia đạt kết quả như sau:

Bản đồ: Toàn huyện có 1803 tờ bản đồ được lập, quản lý, sử dụng đồng thời trên bản đồ giấy và bản đồ số trên phần mềm Microstation SE, trong đó có 503 tờ bản đồ tỷ lệ 1/2000, 719 tờ bản đồ tỷ lệ 1/1000, 581 tờ bản đồ tỷ lệ 1/500. Xã Tân Trường có số lượng tờ bản đồ nhiều nhất 178 tờ, thị trấn Tĩnh Gia có số lượng tờ bản đồ ít nhất là 11 tờ.

Sổ địa chính: Đối với sổ địa chính có tổng số 88 quyển, xã Xuân Lâm có số lượng nhiều nhất 5 quyển, xã Nghi Sơn có số lượng ít nhất chỉ 01 quyển.

Sổ mục kê: Toàn huyện có 108 quyển, xã Tân Trường có số lượng nhiều nhất 5 quyển, xã Nghi Sơn, Hải Thanh, Phú Lâm có số lượng ít nhất 01 quyển.

Sổ đăng ký biến động: Tổng số 47 quyển trong đó xã Hải Bình và Hải Thanh có số lượng nhiều nhất là 03 quyển.

Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tổng số 47 quyển.

Trong những năm qua, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tĩnh Gia đã ứng dụng phần mềm Microsoft Excel và phần mềm MicroStation SE để quản lý hồ sơ địa chính. Tuy nhiên hệ thống hồ sơ địa chính của huyện chưa được lập đầy đủ và thống nhất, việc cập nhật cơ sở dữ liệu chưa được thường xuyên và kịp thời. Chất lượng hồ sơ địa chính không cao nên nhiều khi đi tìm lại hồ sơ cũ giải quyết các quan hệ về đất đai chưa đôi khi chậm và chưa đạt yêu cầu. Vấn đề này xuất phát từ một số lý do như:

Sự thay đổi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phần mềm chuẩn MicroStation, nhưng trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc sử dụng các phần mềm chuyên ngành (MicroStation SE, Vilis,…) của đội ngũ cán bộ Văn phòng

Đăng ký quyền sử dụng đất và công chức địa chính cấp xã còn hạn chế, dẫn đến việc tích hợp cơ sở dữ liệu chung cho toàn huyện không đồng bộ gặp nhiều bất cập.

3.4.5. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2014-2017 Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

3.4.5.1. Tình hình chung về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia

Trong những năm gần đây, dưới sự tăng nhanh của quá trình phát triển các khu công nghiệp đặc biệt là Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu đô thị, khu dân Tái định cư trên địa bàn huyện như: Khu nhà ở 25ha Lọc Hóa dầu Nghi Sơn, Khu Tái định cư xã Hải Yến hơn 100 ha, Khu Tái định cư xã Hải Thượng hơn 15 ha …; Khu công Nghiệp Luyện Kim, Khu công Nghiệp Cảng Nước sâu, Khu Công nghiệp nhà máy Annora… Đất ở trên địa bàn huyện có xu hướng tăng lên và đất nông nghiệp lại giảm xuống. Cùng với đó là sự phát triển các loại thị trường trong đó có thị trường bất động sản, nhu cầu về đất ở, các hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai diễn ra khá sôi nổi như chuyển quyền, cho tặng, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, thuê đất,… đặc biệt từ khi có quy định tất cả các giao dịch liên quan đến đất đai trên thị trường đều phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đó nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày một tăng lên.

Đối với chính quyền địa phương, do nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày càng tăng nên các địa phương đã nỗ lực cố gắng và chú trọng đến công tác công khai thủ tục hành chính rõ ràng, đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong những năm gần đây đạt được tương đối tốt cả về số lượng lẫn chất lượng.

3.4.5.2. Quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Nhng quy định chung v cp giy chng nhn quyn s dng đất

Đăng ký quyền sử dụng đất là thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước thực hiện đối với các đối tượng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất (gọi chung là người sử dụng đất), là việc ghi nhận về quyền sử dụng đất đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những chủ sử dụng đất hợp pháp nhằm xác lập mối quan hệ pháp lý đầy đủ giữa nhà nước với người sử dụng đất đồng thời nhằm chính thức xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, làm cơ sở để nhà nước nắm chắc và quản lý chặt toàn bộ đất đai theo đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dung đất.

a) Các đối tượng đăng ký quyền sử dụng đất

Theo Điều 5 và Điều 170 Luật Đất đai 2013 người sử dụng đất và nghĩa vụ của người sử dụng đất phải đăng ký quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Các tổ chức trong nước;
 • Hộ gia đình, cá nhân trong nước;
 • Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất;
 • Cơ sở tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động;
 • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Các đối tượng sử dụng đất này thực hiện đăng ký trong các trường hợp:

 • Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây: Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia
 • Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;
 • Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;
 • Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;
 • Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký.
 • Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
 • Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;
 • Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;
 • Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;

Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;

Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;

 • Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;
 • Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

b) Quy trình thc hin vic cp giy chng nhn quyn s dng đất

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định hạn mức đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hồ sơ và trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

Về hồ sơ:

Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 cho UBND cấp xã nơi có đất.

UBND cấp xã nơi có đất:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không k thi gian thc hin trích đo hoc trích lc, đo v b sung địa chính tha đất và công khai theo quy định), UBND cấp xã nơi có đất chịu trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc quy định tại khoản 2, Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và chuyển hồ sơ đến Trung Tâm hành chính công của UBND cấp huyện.

Trường hợp chưa có bản đồ địa chính hoặc thửa đất có biến động thì trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã nơi có đất có văn bản thông báo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để thực hiện trích đo hoặc trích lục, đo vẽ bổ sung địa chính thửa đất theo quy định.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện:

Trong thời gian không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc quy định tại khoản 3 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trong đó:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận thì chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Chi cục Thuế (đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và đồng thời chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ và chuyển sang Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục Thuế:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Văn phòng đăng ký đất cấp huyện chuyển đến, Chi cục Thuế thông báo nghĩa vụ tài chính cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chuyển đến, phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Trường hợp thuê đất thì trình ủy ban nhân dân huyện ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và trình ủy ban nhân dân huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

 • Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sao lưu hồ sơ có liên quan và chuyển giấy chứng nhận cho Trung tâm hành chính công trao trả lại giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;
 • Bộ phận tại Trung tâm hành chính công có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng đất trao trực tiếp giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận hoặc người được uỷ quyền.

Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Kiểm tra và trình UBND huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chi cc Thuế

Xác định nghĩa vụ tài chính

Hình 3.4. Biu đồ v quy trình các bước thc hin th tc cp giy chng nhn quyn s dng đất

3.4.5.3. Kết quả đạt được

Trong những năm qua trên địa bàn huyện Tĩnh Gia hoạt động giao dịch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt được một số kết quả sau:

Bng 3.11. Kết qu cp giy chng nhn quyn s dng đất ca huyn Tĩnh Gia giai đon 2014-2017

Tại Bảng 3.11 cho thấy:

Năm 2014: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tĩnh Gia đã thẩm định cấp được 3164 hồ sơ. Trong đó: Xã Ngọc Lĩnh có số lượng cấp ít nhất 5 hồ sơ, xã Nghi Sơn có số lượng cấp nhiều nhất với 347 hồ sơ. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Năm 2015: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tĩnh Gia đã thẩm định cấp được 4015 hồ sơ, tặng so với năm 2014 là 851 hồ sơ, trong đó: xã Hùng Sơn có số lượng cấp ít nhất 5 hồ sơ, xã Hải Yến có số lượng cấp nhiều nhất với 624 hồ sơ.

Năm 2016: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tĩnh Gia đã thẩm định cấp được 4299 hồ sơ, tặng so với năm 2015 là 284 hồ sơ, trong đó: xã Các Sơn có số lượng cấp ít nhất 15 hồ sơ, xã Hải Thanh có số lượng cấp nhiều nhất với 584 hồ sơ.

Năm 2017: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tĩnh Gia đã thẩm định cấp được 4326 hồ sơ, tặng so với năm 2016 là 27 hồ sơ, trong đó: xã Anh Sơn có số lượng cấp ít nhất 9 hồ sơ, xã Hải Thanh có số lượng cấp nhiều nhất với 584 hồ sơ.

Tóm lại, qua bảng số liệu cấp giấy giai đoạn 2014-2017 ta nhận thấy số liệu cấp giấy năm sau cấp tăng lên so với năm trước, điều đó chứng tỏa công tác cấp giấy chứng nhận đã được người dân hết sức quan tâm, huyện Tĩnh Gia đã tập trung triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường côn tác chỉ đạo và biện pháp thực hiện để hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số lượng năm sau tăng lên so với năm trước.

Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phân công cán bộ theo dõi các xã, thị trấn để tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các xã, thị trấn; chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến tận người dân, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số bất hạn chế, khó khăn cụ thể như sau:

 • Sự phối hợp triển khai thực hiện việc xét duyệt hồ sơ, xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của một số xã, thị trấn thiếu chặt chẽ, dẫn đến việc xác nhận vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đảm bảo về mặt nội dung, chưa đảm bảo về mặt nội dung, thiếu tính chính xác, dẫn đến hồ sơ phải trả lại nhiều lần, không đúng hẹn.
 • Nhiều trường hợp ranh giới thửa đất không rõ ràng, cây cối rậm rạp nên khi đo đạc xác định ranh giới thì phát sinh tranh chấp với các hộ sử dụng đất liền kề hoặc không ký xác nhận vào biên bản xác định ranh, mốc giới thửa đất.
 • Diện tích đo đạc hiện trạng so với diện tích ghi trên Bản đồ 299, bản đồ 1998 có sự chênh lệch lớn, trong khi đó chính quyền cấp xã chưa làm rõ được nguyên nhân diện tích vì sao có sự chênh lệch lớn như vậy,…
 • Nhiều trường hợp trên giấy chứng nhận chỉ ghi mình đất ở không có đất vườn, tuy nhiên hiện trạng thực tế diện tích tăng lên rất nhiều so với giấy chứng nhận, tuy nhiên khi trình hồ sơ UBND xã không giải trình và làm rõ nội dung tăng lên…

3.4.5.4. Thống kê các trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận tính từ năm 2014 đến hết năm 2017 Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Bng 3.12. Các trường hp tn đọng chưa được cp giy chng nhn quyn sử dng đất ca huyn Tĩnh Gia

Theo Bảng 3.12 nhận thấy:

Mặc dù kết quả cấp giấy chứng nhận các loại đất trên địa bàn huyện đã đạt tỷ lệ khá cao, tuy nhiên số lượng tồn đọng chưa được cấp giấy cũng còn khá lớn, cụ thể như sau:

Đất ở tại nông thôn:

 • Hồ sơ tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện được cấp giấy là 282 hồ sơ với diện tích là 6,459 ha.
 • Hồ sơ tồn đọng không đủ điều kiện cấp là 34 hồ sơ, với diện tích là 1,376 ha. * Đất ở tại đô thị :
 • Hồ sơ tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện được cấp giấy là 03 hồ sơ với diện tích 0,075 ha;
 • Hồ sơ tồn đọng không đủ điều kiện cấp là 01 hồ sơ, với diện tích 0,028 ha. Theo đánh giá của các ngành chức năng và địa phương, có rất nhiều nguyên nhân tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận nhưng phải kể đến phần lớn các trường hợp là do:
 • Nguồn gốc đất sử dụng không rõ ràng, không đủ các hồ sơ chứng cứ chứng minh quá trình sử dụng đất
 • Không có giấy tờ hợp lệ, không đầy đủ, đất do ủy ban nhân dân cấp xã giao không đúng thẩm quyền, ranh giới thửa đất không rõ ràng.
 • Trong quá trình thực hiện còn có một số quy định của pháp luật đất đai hiện hành còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp với tình hình thực tế như quy định các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18 Nghị đình 43/2014/NĐ-CP, chưa tạo sự công bằng, đồng nhất trong nhiều trường hợp,…
 • Bên cạnh đó, nhận thức và ý thức chấp hành quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận của một số đối tượng sử dụng đất còn hạn chế, chậm trễ, không thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo thông báo của địa phương.

3.4.6. Đánh giá tiến độ trong quá trình đăng ký đất đai, lp h sơ địa chính và cp giy chng nhn quyn s dng đất trên địa bàn huyn Tĩnh Gia

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tĩnh Gia thời gian qua, đã dần ổn định về tổ chức bộ máy; cơ sở vật chất phục vụ chuyên môn được trang bị đồng bộ, nơi làm việc cho công chức, viên chức và người lao động dần ổn định, nơi đón tiếp công dân nhận và trả kết quả văn minh, lịch sự…. Hồ sơ được kiểm tra chặt chẽ về pháp lý.

Đánh giá tiến độ

Được sự quan tâm chỉ đạo nhiệt tình và sát sao từ lãnh đạo UBND huyện, sự phối hợp giữa Văn phòng đăng ký với UBND các xã trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua cùng với sự nổ lực, kết quả đạt được đã giúp cho hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tĩnh Gia đi vào ổn định. Tuy nhiên còn có một số hạn chế như: Trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động chưa đồng đều, còn khá nhiều trường hợp năng lực còn hạn chế, khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng còn kém (Microstation, TK2015, Vilis,…) trong khi đó yêu cầu xử lý hồ sơ khá phức tạp, qua nhiều khâu kiểm tra dẫn đến việc thẩm định, trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đôi khi chưa đạt theo tiến độ đề ra.

Việc lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính chưa kịp thời, số liệu chỉnh lý các cấp chưa đồng nhất, mang tính hình thức nhưng chưa đầy đủ về nội dung.

3.5. Nghiên cu mt s yếu tố ảnh hưởng đến công tác cp giy chng nhn quyn s dng đất Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Với số phiếu điều tra 150 hộ dân nếu chia ra làm 3 mốc thời gian đăng ký đất đai: Đất ở trước ngày 15/10/1993, từ 15/10/1993 đến ngày 1/7/2004 và từ 1/7/2004 đến nay.

Bng 3.13. Kết quả điu tra s phiếu h gia đình, cá nhân về đăng ký đất đai, cp giy chng nhn quyn s dng đất ti huyn Tĩnh Gia

Qua Bảng 3.13 thấy rằng, số hộ đăng ký đất đai trước ngày 15/10/1993 chiếm tỷ lệ thấp là 13,33%; từ 15/10/1993 đến 1/7/2004 chiếm tỷ lệ lớn nhất 76,67% và phiếu từ 01/7/2004 đến nay chiếm tỷ lệ thấp nhất 10,0%. Điều này cho thấy giai đoạn trước 15/10/1993 huyện Tĩnh Gia chậm triển khai thực hiện công tác tổ chức đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu tài liệu (bản đồ, sổ mục kê đất đai) để phục vụ công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời do giai đoạn này nền kinh tế người dân đang khó khăn chưa quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận. Giai đoạn từ 15/10/1993 đến ngày 01/7/2004 chiếm tỷ lệ lớn nhất với lý do thời điểm này bản đồ, sổ mục kê đất đai trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành. Giai đoạn từ 01/7/2004 đên nay chủ yếu rơi vào đất được giao không đúng thẩm quyền hoặc không đầy đủ về cơ sở pháp lý.

Bng 3.14. Nghiên cu mt s yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cp giy chng nhn quyn s dng đất trên địa bàn huyn

Hình 3.5. Biu đồ kết quả điu tra, phng vn cán b Văn phòng đăng ký, công chc địa chính v các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cp giy chng nhn quyn s dng đất trên địa bàn huyn

Qua kết quả điều tra cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Chính sách pháp luật về đất đai chiếm 60,6% ý kiến được phỏng vấn, trình độ dân trí chiếm 45,45% ý kiến được phỏng vấn, nguồn gốc đất (tính pháp lý thửa đất) chiếm 57,57% ý kiến được phỏng vấn, cơ sở dữ liệu chiếm 45,45% ý kiến phỏng vấn, thủ tục hành chính chiếm 45,45% ý kiến được phỏng vấn, cơ sở vật chất, kỷ thuật chiếm 36,36% ý kiến phỏng vấn. Qua số liệu điều tra cho thấy rằng chính sách pháp luật về đất đai chiếm tỷ lệ ảnh hưởng lớn nhất, sau đó đến nguồn gốc đất (tính pháp lý của thửa đất). Các yếu tố: trình độ dân trí, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất, kỹ thuật có ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng mức độ thấp hơn.

Phần lớn ý kiến cho rằng (20/33 phiếu) chính sách pháp luật về đất đai và các chính sách liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay chưa phù hợp với thực tiễn thực hiện tại cơ sở, chưa tháo gỡ được toàn diện các khó khăn vướng mắc trọng việc thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như: nhiều quy định trong luật đất đai, nghị định còn chưa phù hợp và sat với thực tế, thủ tục hành chính còn rườm rà, cơ sở dữ liệu còn thiếu, cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đồng bộ.

Bng 3.15. Kết quả điu tra, phng vn cán b qun lý v các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cp giy chng nhn quyn s dng đất trên địa bàn huyn

Hình 3.6. Biu đồ kết quả điu tra, phng vn cán b qun lý v các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cp giy chng nhn quyn s dng đất trên địa bàn huyn

Căn cứ vào Bảng 16 cho thấy đa số ý kiến cho rằng chính sách pháp luật về đất đai và nguồn gốc đất là rất quan trọng 10/12 phiếu (chiếm tỷ lệ 83,33%), ngoài ra trình độ dân trí và thủ tục hành chính cũng là một trong yếu tố quan trọng 6/12 phiếu (chiếm tỷ lệ 50%). Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Bng 3.16. Đánh giá tiến độ gii quyết h sơ cp giy chng nhn quyn s dng đất ti huyn Tĩnh Gia

Hình 3.7. Biu đồ đánh giá tiến độ gii quyết h sơ cp giy chng nhn quyn s dng đất khi điu tra các h dân ti huyn Tĩnh Gia

Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia: Chính sách pháp luật về đất đai; nhân lực làm công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiểu biết của người dân về vai trò của giấy chứng nhận quyền sử đất, quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tính pháp lý của thửa đất; trình tự thủ tục đăng ký đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân)….

Qua kết quả điều tra ở bảng 17 cho thấy, có 19/150 số người được hỏi cho rằng thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm chiếm tỷ lệ 12,67%, có 80/150 số người được hỏi cho rằng 53,33% số người được hỏi cho rằng thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bình thường và 34% số người được hỏi cho rằng thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh hơn so với quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến cho rằng vẫn đang có sai sót trong quá trình lập hồ sơ, do đó hồ sơ phải làm đi làm nhiều lần lại gây lãng phí về kinh phí và thời gian của nhà nước và của người dân. Sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với ủy ban nhân dân cấp xã còn có hạn chế, bị động làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết nhất là về thời gian, tiến độ.

Thông tin v s hộ được cp và chưa cp giy chng nhn quyn s dng đất

Qua khảo sát, số hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 128 hộ, số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 22 hộ. Qua số liệu điều tra cho thấy:

 • Phần lớn các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chủ yếu là các hộ ở vùng đồng bằng và miền núi chưa quan tâm đến việc đăng ký đất đai để cấp giấy chứng nhận chưa nhận thức tầm quan trọng trong việc cấp giấy chứng nhận; ngoài ra còn một số trường hợp đất được UBND xã giao đất không đúng thẩm quyền từ sau ngày 15/10/1993 đến trước 01/7/2004 nhưng hiện nay các hộ gia đình không có giấy tờ chứng minh hoặc đã mất giấy nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách xã, không có biên bản bản giao đất ở; một số ít trường hợp người dân tự ra ở trên đất do nông nghiệp…
 • Nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận nhưng do nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng, không có giấy tờ pháp lý để chứng minh, nên cảm thấy công tác đăng ký lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khó khăn.

Thông tin v tình hình đăng ký biến động đất đai

Với 150 phiếu điều tra, có 45 phiếu chưa đăng ký biến động đất đai lần nào chiếm tỷ lệ 30% và 105 phiếu đăng ký biến động chiếm tỷ lệ 70%.

Đối với 105 hộ đăng ký biến động đất đai thì có:

 • 50 trường hợp có nội đăng ký biến động là cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do đo đạc lạ bản đồ địa chính, xác định lại diện tích công nhận đất ở,…).
 • 30 trường hợp đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho + 25 trường hợp có nội dung đăng ký thế chấp, xóa thế chấp.

Ý kiến ca các h gia đình v tình hình đăng ký đất đai, lp h sơ địa chính và cp giy chng nhn quyn s dng đất hin nay:

Qua số liệu điều tra cho thấy:

Phần lớn ý kiến của người dân đều đồng ý với trình tự, thủ tục trong quá trình đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, chính sách pháp luật đất đai của nhà nước, có 125 phiếu chiếm tỷ lệ 83%.

Có 13 trường hợp, chiếm tỷ lệ 9% đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính (cắt giảm bớt một số giấy tờ); 08 trường hợp chiếm tỷ lệ 5% có ý kiến trình đồ chuyên môn cán bộ tiếp nhận xử lý hồ sơ chưa tốt; 04 trường hợp chiếm tỷ lệ 3% đề nghị có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Nhng thun li, khó khăn trong công tác đăng ký, cp giy chng nhn quyn s dng đất

V thun li:

Đa phần người sử dụng đất đều chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật về đất đai. Trong những năm vừa qua từ khi thi hành Luật đất đai 2013, các Nghị định, Thông tư có liên quan cơ bản đã giải quyết được những tồn tại vướng mắc mà tại các quy định trước chưa giải quyết được.

Việc tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh, đài truyền hình giúp người dân nắm bắt thêm quy định, thủ tục trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trình độ đội ngũ cán bộ địa chính tại các xã, thị trấn dần dần được chuẩn hóa, ngày một nâng cao để đáp ứng nhu cầu công việc đề ra.

Các thủ tục hành chính cơ bản được rút gọn, giảm bớt các bước không cần thiết nhận được sự hài lòng từ người dân.

Hệ thống bản đồ số trên địa bàn huyện đang trên đà hoàn thiện, phấn đấu hết năm 2018 hoàn thiện 100% bản đồ số trên địa bàn huyện.

V khó khăn:

Hệ thống hồ sơ địa chính qua các thời kỳ đã rách nát, thất lạc nhiều không đầy đủ. Bản đồ đo vẽ theo Chỉ thị 299 hiện tại không đúng so với hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân do đã biến động nhiều trong quá trình sử dụng đất.

Đội ngũ cán bộ công chức địa chính xã vẫn chưa đủ trình độ năng lực để đáp ứng nhu cầu công việc đề ra. Nhiều cán bộ mang tính quan liêu, hách dịch gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân khi đi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận.

Một số quy định của Luật đất đai, các Nghị định, Thông tư chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế gây khó khăn trong việc áp dụng thi hành.

Trang thiết bị vật tư, máy móc đang thiếu nhiều so với khối lượng công việc đề ra. Sự phối hợp giữa phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã và cán bộ địa chính còn nhiều hạn chế, chưa thực sự tốt…

3.6. Đề xut mt s gii pháp nhm đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, lp h sơ địa chính và cp giy chng nhn quyn s dng đất trên địa bàn huyn Tĩnh Gia Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Qua nghiên cứu, tìm hiểu điều kiện thực tế công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tĩnh Gia tôi xin đề xuất một số giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, như sau:

V cơ s vt cht

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia quan tâm hơn nữa đối với Văn phòng đăng ký QSD đất như đầu tư trang thiết bị máy móc, tăng cường thêm đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực do hiện tại vẫn thiếu về đội ngũ cán bộ, đầu tư nguồn kinh phí cho Văn phòng để phô tô, sao y lại những hồ sơ cũ trên Sở Tài nguyên & Môi trường mà hiện tại trong quá trình lưu giữ đã bị mất hoặc rách nát, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức những lớp tập huấn, lợp bồi dưỡng cho cán bộ cấp phòng, cấp xã nâng cao trình độ chuyên môn năng lực để phục vụ cho công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính dạng số.

V công tác chỉ đạo

 • Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm rõ ràng, đồng thời có cơ chế để quy trách nhiệm cho người đứng đầu nếu để tình trạng chậm lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; lấy chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một tiêu chí đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức hàng năm.
 • Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia:
 • Sớm hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục triển khai công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất chưa giao.
 • Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 nhằm kiểm tra, đánh giá tổ chức thực hiện các công đoạn trong quá trình xử lý công việc, trên cơ sở đó có biện pháp để kịp thời khắc phục được những tồn tại hạn chế.
 • Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến đất đai.
 • Có cơ chế chính sách đối với những hộ gia đình, cá nhân gặp hoàn cảnh khó khăn khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất.

V chính sách pháp lut

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành các hướng dẫn về theo dõi, chỉnh lý biến động đất đai, hướng dẫn lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các địa phương có căn cứ thống nhất (cụ thể như: xác định hạn mức đất ở đối với hộ gia đình đất ở trước 18/12/1980, chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất vườn cùng thửa đất ở, đất nông nghiệp trong khu dân cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất ở do ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền sau ngày 15/10/1993 và trước 01/7/2014 nhưng hiện tại không phù hợp với quy hoạch mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt…)

Về đội ngũ cán b

Thường xuyên mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ quản lý đất đai, nhất là đội ngũ công chức địa chính cấp xã và cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Rà soát để thanh lý những cán bộ hợp đồng không đáp ứng nhiệm vụ được giao; có chính sách luân chuyển những cán bộ cấp xã có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt để tăng cường cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy cơ quan về giờ giấy làm việc, tác phong của người cán bộ. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Xây dng và chun hóa h thng cơ s d liu, thông tin địa chính

 • Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các đơn vị tư vấn sớm hoàn thành việc đo đạc bản đồ địa chính cho các xã để triển khai Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
 • Đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm chuyên dụng (MicroStation, Vilis,…) để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trên phạm vi toàn huyện nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý đất đai và yêu cầu công khai hóa thông tin đất đai trong thị trường bất động sản hiện nay.
 • Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác quản lý đất đai, đặc biệt là việc chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ địa chính ở các xã, thị trấn. Giải quyết nhanh, dứt điểm những vụ tranh chấp đất đai, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất.

Tăng cường công tác thanh tra, kim tra trong công tác qun lý nhà nước về đất đai nói chung và công tác cp giy chng nhn quyn s dng đất nói riêng

Thanh tra, kiểm tra trong việc lập và quản lý hồ sơ địa chính như kiểm tra việc đo đạc, lập bản đồ, kiểm tra kết quả và quy trình đo vẽ, kiểm tra tính đầy đủ của bản đồ và hệ thống hồ sơ lưu trữ.

Thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ khâu kê khai, xét duyệt đến thẩm định cấp giấy chứng nhận. Tập trung vào việc tuân thủ các quy định thủ tục của ngành về quá trình đăng ký, thủ tục thực hiện. Phát hiện kịp thời những sai sót để chấn chỉnh sửa chữa, nhất là đối với cấp xã, thị trấn cán bộ địa chính còn thiếu kinh nghiệm rất dễ xẩy ra sai phạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên thông tin đại chúng cho người dân nắm được chủ trương, pháp luật của nhà nước từ đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người sử dụng đất.

Định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức những cuộc hội nghị, giao ban giữa phòng chuyên môn cấp huyện với cán bộ địa chính cấp xã để tìm biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Có hình thức khen thưởng, biểu dương đối với những cán bộ có thành tích, năng lực tốt trong công tác và xem xét kiểm điểm, kỷ luật đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm, có tính hách dịch, cửa quyền trong công việc.

KT LUN VÀ KIN NGH

Qua nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thc trng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác cp giy chng nhn quyn s dng đất trên địa bàn huyn Tĩnh Gia, tnh Thanh Hóa giai đon 2014-2017” có thể rút ra một số kết luận và kiến nghị như sau:

1. Kết lun Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

 • Về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội: Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa có vị trí địa lý thuận lợi, có hệ thống giao thông đa dạng và phát triển. Tĩnh Gia hội tụ nhiều điều kiện để có thể hình thành, phát triển cơ cấu kinh tế đa dạng, nhiều ngành nghề và nhiều thành phần kinh tế khác nhau; có điều kiện mở rộng giao thương, buôn bán. Đây là điều kiện thuận lợi cho huyện trong việc thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
 • Tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện: Tổng số thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận là 104.034/106.548 đạt tỷ lệ 97,64%, về diện tích 20.340,15/20.840 ha chiếm tỷ lệ 97,60%. Theo kết quả điều tra phiếu thu thập ý kiến của cán bộ địa chính, cán bộ VP ĐKQSD đất thì chính sách pháp luật về đất đai chiếm tỷ lệ 60,6%, nguồn gốc đất (tính pháp lý thửa đất) chiếm tỷ lệ 57,57% yếu tố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận. Điều tra phiếu thu thập ý kiến phỏng vấn cán bộ quản lý thì thì chính sách pháp luật về đất đai và nguồn gốc đất (tính pháp lý thửa đất) chiếm tỷ lệ 83,33% yếu tố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận. Vẫn còn 12,67% số hộ gia đình, cá nhân cho rằng tiến độ công tác cấp giấy chứng nhận chưa tôt, chưa đạt yêu cầu.
 • Trình độ chuyên môn, năng lực một số ít cán bộ địa chính cấp xã chưa đáp ứng được nhu cầu công việc đề ra, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ Văn phòng đăng ký QSD đất còn thiếu, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ đã rách nát, thất lạc, trang thiết bị chưa đầy đủ cũng là một trong các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Kiến ngh

Đối vi S Tài nguyên Môi trường tnh Thanh Hóa

Tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện trên địa bàn tỉnh về công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kịp thời phát hiện các vi phạm, để kịp thời chấn chỉnh các đơn vị, cá nhân còn có thiếu sót trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

Tăng cường đôn đốc các đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính để bàn giao cho các xã, thị trấn triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trên địa bàn huyện Tĩnh Gia nói riêng và các huyện, thành phố, thị xã nói chung.

Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có văn bản để tháo gỡ về việc xác định hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 nhưng không thể hiện chi tiết trên bản đồ 299, không có tên trên sổ mục kê hoặc sổ đăng ký ruộng đất, các trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền sau ngày 15/10/1993 mà hiện tại không phù hợp với quy hoạch mới tại địa phương.

Xây dựng Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện chủ trương thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai mt cp theo đúng quy định Luật Đất đai năm 2013.

Đối viy ban nhân dân huyn Tĩnh Gia

Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm hơn nữa đồng thời hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tiếp tục rà soát các hồ sơ tồn đọng, đang còn vướng mắc tìm biện pháp tháo gỡ để có hướng giải quyết dứt điểm.

Cải cách thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện.

Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy để tinh giảm các đối tượng không đủ điều kiện, năng lực công tác; lựa chọn tuyển dụng những cán bộ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có đạo đức tốt để bổ sung cho Phòng Tài nguyên & Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức địa chính cấp xã và cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xem xét luân chuyển vị trí công tác (kể cả cấp huyện và cấp xã) những cán bộ trình độ chuyên môn yếu, phẩm chất đạo đức kém; thanh lý hợp đồng lao động tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật một cách sâu rộng và có hiệu quả tới người dân những kiến thức về pháp luật đất đai nói chung và về quyền sử dụng đất nói riêng, để nâng cao hiểu biết và trình độ của người dân. Đồng thời với đó là nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao trình độ văn hóa của người dân trên địa bàn huyện.

Định kỳ hàng quý thanh tra, kiểm tra giám sát chặt chẽ trong lĩnh vực đất đai, đây là một lĩnh vực có nhiều vấn đề nhạy cảm, để tránh những tình trạng quan liêu, hách dịch cửa quyền, tham ô, tham nhũng với cán bộ quản lý cũng như các cán bộ trực tiếp thực hiện chuyên môn.

Xem xét bố trí nguồn kinh phí giao cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn phối hợp tốt với các đơn vị tư vấn để xây dựng lại bộ hồ sơ địa chính mới, đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng quyền sử dụng đất và để phục tốt hơn công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Luận văn: Giải pháp nâng cao quản lý đất tại huyện Tĩnh Gia

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận văn: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Tĩnh Gia

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x