Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Dầu khí dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1 Định hướng phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011- 2020.

Trong thập kỷ tới, TTCKVN có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh, tuy nhiên, cơ hội phát triển luôn đồng hành cùng với những thách thức.Vì vậy, mục tiêu của TTCKVN trong giai đoạn tới được đặt ra như sau:

Một là, phát triển thị trường chứng khoán phải dựa trên chuẩn mực chung của thị trường và các thông lệ quốc tế tốt nhất, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, tích cực hội nhập với thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Hai là, phát triển TTCK đồng bộ, toàn diện, hoạt động hiệu quả, vận hành an toàn, lành mạnh, vừa góp phần huy động vốn cho đầu tư phát triển của xã hội vừa tạo ra những cơ hội đầu tư sinh lợi, góp phần nâng cao mức sống và an sinh xã hội.

Ba là, phát triển TTCK nhiều cấp độ, bảo đảm chứng khoán được tổ chức giao dịch theo nguyên tắc thị trường, có sự quản lý, giám sát của Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và có chính sách khuyến khích các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.

Bốn là, đa dạng hóa các sản phẩm, nghiệp vụ của thị trường, đảm bảo cho các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán hoạt động an toàn, hiệu quả dựa trên nền tảng quản trị rủi ro và phù hợp với các chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế. Từng bước tái cơ cấu hệ thống các trung gian thị trường trên nguyên tắc không gây xáo trộn lớn và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên thị trường.

Năm là, phát triển TTCK trong mối tương quan với việc phát triển thị trường tiền tệ, thị trường bảo hiểm, nhằm tạo ra một hệ thống thị trường tài chính thống nhất, đồng bộ có sự quản lý, giám sát của nhà nước. Hoạt động quản lý, giám sát, điều hành và phát triển của các cơ quan quản lý nhà nước phải thống nhất về mục tiêu, mục đích, định hướng và giải pháp thực hiện.

Sáu là, chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh, từng bước thu hẹp về khoảng cách phát triển giữa TTCK Việt Nam so với các thị trường khác trong khu vực và trên thế giới. Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Trên cơ sở những mục tiêu trên, giải pháp cụ thể sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

Thứ nhất, tăng quy mô, củng cố tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán, phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt từ 80% đến 110% GDP vào năm 2020. Phát triển thị trường trái phiếu trở thành một kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng cho phát triển kinh tế. Chú trọng đặc biệt phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ để huy động vốn cho Ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản. Củng cố một cách căn bản cầu đầu tư chứng khoán; phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài đầu tư dài hạn, tiếp tục phát triển hệ thống nhà đầu tư cá nhân. Ngoài ra, một thị trường dựa trên nền tảng vững chắc tạo ra bởi hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức trong nước chắc chắn sẽ trở nên linh hoạt hơn trước những cú sốc kinh tế và tài chính. Do đó, việc phát triển hệ thống các nhà đầu tư có tổ chức trong nước cũng là một vấn đề then chốt cần được lưu ý để có thể giúp hệ thống tài chính phòng vệ chống lại ảnh hưởng của các cú sốc bên ngoài.

Thứ hai, tăng tính hiệu quả của thị trường trên cơ sở tái cấu trúc TTCK, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, chuyên nghiệp hóa việc tổ chức và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin. Từng bước hiện đại hóa các SGDCK với các hệ thống giao dịch, giám sát và công bố thông tin hiện đại và có khả năng kết nối với các SGDCK quốc tế; đa dạng hóa phương thức giao dịch và sản phẩm thị trường đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc tái cấu trúc TTCK phải có bước đi thích hợp nhằm phát huy tối đa vai trò của 2 SGDCK đối với sự phát triển của thị trường trong giai đoạn trước mắt, tiến tới thống nhất thị trường trong dài hạn.Kiện toàn và phát triển hệ thống lưu ký, đăng ký, thanh toán, bù trừ theo chuẩn mực quốc tế; hiện đại hóa hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, từng bước tham gia và kết nối vớiTTLKCK quốc tế và trong khu vực. Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin tại các SGDCK, TTLKCK, cũng như các công ty chứng khoán và các tổ chức khác có liên quan, nhằm bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất, tương thích và an toàn.

Thứ ba, nâng cao sức cạnh tranh của các định chế trung gian thị trường và các tổ chức phụ trợ.Hệ thống các tổ chức trung gian chứng khoán phải được củng cố chuyên nghiệp hơn, có đủ năng lực tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực để cạnh tranh với các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong khu vực và phù hợp với xu hướng chung trên thế giới là mô hình tổ chức các công ty chứng khoán theo mô hình đa năng và củng cố hệ thống quản trị rủi ro các định chế.

Thứ tư, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán trên cơ sở phân định rõ chức năng giám sát giữa Bộ Tài chính/UBCKNN với các bộ ngành, giữa các cấp giám sát khác nhau theo hướng chuyên biệt hóa; tăng cường vai trò giám sát của các tổ chức tự quản và tổ chức hiệp hội; thiết lập cơ chế chính thức phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong và ngoài nước trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động giám sát, cưỡng chế thực thi, bảo đảm an toàn cho hoạt động chứng khoán trên TTCK Việt Nam.

Thứ năm, chủ động hội nhập quốc tế, có lộ trình phù hợp với trình độ phát triển của thị trường. Hội nhập quốc tế là một xu hướng tất yếu hiện nay nhằm nâng cao vai trò, vị thế, tăng khả năng cạnh tranh của TTCK Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Để có được những lợi ích lớn nhất từ hội nhập quốc tế và giảm thiểu được những rủi ro khi tham gia quá trình này, cơ quan quản lý cần chủ động xây dựng một chính sách hội nhập, lộ trình hội nhập có tính đến yếu tố trình độ phát triển của TTCK và nền kinh tế Việt Nam trong từng giai đoạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Kỹ Thuật

3.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán Dầu khí Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Một trong những đặc trưng của thị trường chứng khoán là hoạt động theo nguyên tắc trung gian. Theo nguyên tắc này, các giao dịch trên thị trường chứng khoán bắt buộc phải được thực hiện qua công ty chứng khoán và nhân viên môi giới chứng khoán. Chỉ có như vậy mới đảm bảo cho các chứng khoán được giao dịch là chứng khoán thực và hợp pháp, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, duy trì hoạt động lành mạnh của cả thị trường.

Môi giới chứng khoán là hoạt động nghiệp vụ mang tính nhà nghề cao, đòi hỏi đặc biệt về kỹ năng, nghiệp vụ, chất lượng, đạo đức, đồng thời đỏi hỏi một môi trường hỗ trợ tương đối phức tạp (về tổ chức, pháp luật, thiết bị, văn hoá, xã hội) . Thị trường chứng khoán phát triển trình độ cao là tiền đề để hoạt động môi giới có thể đảm nhận tốt chức năng cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính. Ngược lại, trong một thị trường tài chính còn thô sơ, sự xuất hiện và phát triển hoạt động môi giới chứng khoán sẽ là nhân tố thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

Cùng với sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán cũng được thành lập và đi vào hoạt động. Môi giới chứng khoán là nghiệp vụ cơ bản mà hầu hết mọi công ty chứng khoán đều tham gia song mới ở mức độ rất thấp và không có sự gắn kết quyền lợi, trách nhiệm với nhau và với khách hàng. Nghiệp vụ môi giới của các công ty chứng chứng khoán Việt Nam hiện nay chưa thực sự đúng với nghiệp vụ môi giới vẫn thường thấy trên các thị trường chứng khoán thế giới. Để thu hút được đông đảo nhà đầu tư và trở thành một hoạt động dịch vụ có uy tín và chất lượng, hoạt động môi giới sẽ phải thay đổi và phát triển hơn nữa.

Cùng nằm trong bối cảnh chung của thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như các công ty chứng khoán khác, đặc biệt để trở thành một trong các công ty chứng khoán hàng đầu của Việt nam vào năm 2015, với thực trạng trên PSI càng phải nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động kinh doanh chứng khoán nhất là hoạt động môi giới chứng khoán lại trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong điều kiện hiện nay.

3.3 Yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán Dầu khí Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Thứ nhất: Đảm bảo tuân thủ pháp luật

Tổ chức hoạt động môi giới chứng khoán phải đảm bảo tuân thủ pháp luật. Đó là việc tuân thủ các quy định của Nhà nước Luật chứng khoán, cụ thể về mở tài khoản giao dịch chứng khoán, trách nhiệm đối với khách hàng về tư vấn giao dịch chứng khoán, về quản lý tiền và chứng khoán của khách hàng, về nhận lệnh giao dịch, xác nhận kết quả giao dịch và thanh toán và hoàn tất giao dịch

Thứ hai: Đảm bảo tính khoa học

Việc tổ chức hoạt động môi giới chứng khoán phải dựa trên cơ sở những vấn đề chung mang tính chất lý luận về thị trường chứng khoán và hoạt động môi giới chứng khoán. Đó là việc tổ chức hoạt động môi giới chứng khoán phải đảm bảo đầy đủ những nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh chứng khoán nói chung và thể hiện được những đặc điểm riêng của nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Sự vận dụng các quy định về nghiệp vụ môi giới chứng khoán của Bộ Tài chính nói chung cũng như quy trình nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại Công ty CP chứng khoán Dầu khí nói riêng phải đảm bảo tính khoa học. Đối với những giao dịch kinh tế đã phát sinh trong kinh doanh chứng khoán tại PSI nhưng Bộ Tài chính chưa có quy định thì cần xin phép Bộ Tài chính về cơ sở pháp lý và hướng dẫn nghiệp vụ. Qua đó góp phần đảm bảo về mặt phương pháp luận của hoạt động kinh doanh chứng khoán, giúp cho việc tổ chức hoạt động môi giới chứng khoán được đánh giá cao về mặt khoa học.

Thứ ba: Đảm bảo tính hiệu quả và tính kinh tế

Nguyên tắc này đòi hỏi khi hoàn thiện tổ chức hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty chứng khoán Dầu khí phải luôn xem xét tính hiệu quả và tính kinh tế. Điều đó đòi hỏi tổ chức hoạt động môi giới chứng khoán phải gọn nhẹ ở từng khâu, từng địa bàn hoạt động như chi phí mở các phòng giao dịch, hệ thống công nghệ thông tin đi kèm, hệ thống nhân viên môi giới phát triển khách hàng phải có tính chuyên nghiệp cao, hoạt động phải năng động hiệu quả…

3.4 Định hướng phát triển của công ty chứng khoán Dầu khí

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí trong thời gian tới sẽ trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực tư vấn, phân tích và dịch vụ chứng khoán, là đối tác hàng đầu tại Việt Nam của các tổ chức tài chính quốc tế. PSI là Công ty chứng khoán duy nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PSI sẽ phải hỗ trợ tích cực cho định hướng phát triển của Tập đoàn. Phát triển tương xứng với thương hiệu, tầm vóc của ngành Dầu khí, lấy ngành Dầu khí làm trọng tâm, từng bước cạnh tranh với các công ty chứng khoán trong nước và vươn ra tầm khu vực. Tạo ra sự khác biệt giữa PSI và các công ty chứng khoán khác thông qua:

 • Sự vượt trội về trình độ chuyên môn, chất lượng tư vấn, dịch vụ với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong ngành.
 • Là đầu mối triển khai các thương vụ lớn với các đơn vị trong ngành Dầu khí,gây tiếng vang cả ở trong và ngoài nước, xứng đáng thương hiệu ngành Dầu khí, từ đó sẽ đẩy mạnh dịch vụ ra ngoài ngành.

PSI sẽ là một định chế tài chính chuyên nghiệp và hướng đến vị trí hàng đầu về dịch vụ chứng khoán cho nhiều đối tượng khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả đem lại những lợi ích thương mại và kinh tế dài hạn và thiết thực cho tất cả khách hàng – cùng với khách hàng xây dựng và tạo ra những tài sản bền vững.

3.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán Dầu khí.

Như đã phân tích tại chương 2 trên đây, hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán Dầu khí bên cạnh một số thành tựu đạt được thì còn nhiều điểm tồn tại. Để khắc phục các tồn tại này về trước mắt cũng như lâu dài cần tập trung vào các giải pháp sau đây:

3.5.1 Các giải pháp trước mắt. Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

3.5.1.1 Tăng số lượng tài khoản active

Kết thúc năm 2011, tổng tài khoản tại PSI là 19,307 tài khoản. Tuy nhiên, từ thực tế hoạt động môi giới năm những qua, có thể thấy nhóm khách hàng có giá trị giao dịch bình quân/ tháng từ 100 triệu trở xuống (bao gồm có giao dịch và không giao dịch) chiếm tỷ lệ cao trên tổng số tài khoản tại PSI (97.74% tổng tài khoản trên toàn PSI) .

Các chi phí liên quan đến nhóm tài khoản này gồm chi phí quản lý hệ thống, chi phí khấu hao phần mềm, chi phí lưu kho, nhân sự quản lý các hoạt động như thực hiện quyền, chi trả cổ tức…liên quan đến các tài khoản này rất lớn trong khi đó doanh thu từ nhóm tài khoản này chỉ 15% tổng phí môi giới của PSI.

Như đã trình bày ở trên một tài khoản active tạo ra được từ 9,04 triệu đồng đến 23,74 triệu đồng doanh thu qua các năm. Trong khi đó một tài khoản thông thường (bao gồm có giao dịch và không giao dịch) chỉ tạo ra được 0,63 triệu đồng đến 1,71 triệu đồng doanh thu qua các năm. Do đó công ty cần có các biện pháp nhằm tăng số lượng tài khoản hoạt động bởi nếu tài khoản không hoạt động thì vẫn phải bỏ ra chi phí để duy trì cho nhóm tài khoản này như đã trình bày ở trên. Các biện pháp trong thời gian tới là:

 • PSI tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ liên quan để phù hợp với thị trường và thông tư 74 của Bộ Tài chính
 • Sử dụng đòn bảy tài chính margin một cách linh hoạt theo đúng thông tư 74 của Bộ Tài chính.
 • Hạ mức phí giao dịch của nhóm tài khoản này.
 • Tiến hành thu phí lưu kho đối với toàn bộ nhóm khách hàng này vì hiện tại một số khách hàng chưa thu phí lưu kho (thu để nộp chi phí lưu kho lên TTLKCK).

3.5.1.2 Thu hẹp phạm vi hoạt động, tái cơ cấu mảng môi giới chứng khoán

Với mục tiêu của hoạt động môi giới là hiệu quả tức là tăng tối đa doanh thu và giảm bớt các chi phí liên quan đến mảng môi giới chứng khoán; phấn đấu tối đa hoá lợi nhuận thu được từ hoạt động này; cụ thể với mục tiêu của giải pháp này trong thời gian tới cần công ty cần tập trung:

 • Cắt giảm nhân sự, tiền lương đối với các đơn vị, lĩnh vực hoạt động không đạt hiệu quả; tập trung nguồn nhân lực cho các đơn vị, lĩnh vực đang hoạt động có hiệu quả cao, tăng hình ảnh và uy tín của Công ty.
 • Thu gọn bộ máy, đặc biệt bộ máy cho các hoạt động không hiệu quả. Tăng cường cho các hoạt động tận dụng được lợi thế của PSI như các sản phẩm dịch vụ tư vấn, các sản phẩm mới… hợp tác với các đối tác chiến lược nước ngoài.
 • Công tác cán bộ, quản lý nhân sự sẽ thay đổi cơ bản, gắn liền trách nhiệm và quyền lợi người đứng đầu các đơn vị. Các tiêu chí đánh giá sẽ dựa theo mức độ hoàn thành đối với công việc và đóng góp đối với tập thể.
 • Củng cố bộ máy phân tích, quản lý rủi ro và nghiên cứu sản phẩm mới để tạo cơ sở phát triển mạnh khi có cơ hội
 • Đóng cửa các chi nhánh hoạt động không hiệu quả, điều chỉnh quy mô, mô hình tổ chức của các Chi nhánh, các Ban còn lại để mang lại hiệu quả cao nhất.
 • Sửa đổi, xây dựng quy trình, quy chế mới phù hợp với mô hình tăng trưởng mới của Công ty;

3.5.1.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Với chiến lược lấy dịch vụ làm nền tảng, PSI sẽ tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng hàng đầu trên thị trường, các sản phẩm khác biệt với các Công ty chứng khoán khác qua việc khai thác tối đa các lợi thế của thành viên Tập đoàn Dầu khí.

Công ty cần cam kết thực hiện chính sách kiểm soát và hạn chế tối đa rủi ro, đặc biệt các rủi ro về mặt pháp lý. Tuy nhiên khi một số công ty chứng khoán khác đã cung cấp các sản phẩm thu hút nhà đầu tư nhưng chưa được UBCKNN chính thức cho phép triển khai thì Công ty sẽ có những nỗ lực cần thiết để đảm bảo có thể cung cấp tối thiểu 90% các sản phẩm và dịch vụ so với một số các Công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường. Bên cạnh đó, Công ty tập trung vào việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ có sự cạnh tranh cao và có khả năng tạo ra sự khác biệt giữa Công ty với các công ty chứng khoán khác. Đây là công việc cốt lõi nhất mà các công ty chứng khoán phải tiến hành nhằm giành thắng lợi trong cạnh tranh trước mắt cúng như lâu dài. Muốn vậy, công ty cần tập trung vào một số công việc sau:

 • Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện quy trình môi giới chứng khoán, khắc phục những điểm chưa hợp lý.
 • Tiếp thục thực hiện và triển khai các phương thức đặt lệnh đơn giản, thuận tiện đối với khách hàng. Khách hàng không cần trực tiếp đến công ty mà có thể đặt lệnh bang nhiều hình thức đơn giản, thuận tiện đối với khách hàng, như có thể đặt lệnh tại nhà hoặc tại công sở qua điện thoại, trực tuyến qua phần mềm SmartTrade và SmartInvest, internet.
 • Công ty cần nghiên cứu và thực hiện cung cấp những tập hợp sản phẩm, dịch vụ mang tính chất trọn gói, trong đó sản phẩm dịch vụ mới cung cấp là tập hợp của nhiều sản phẩm trước đó như: tư vấn đầu tư chứng khoán kết hợp với môi giới giao dịch, kèm theo các nghiệp vụ phụ trợ như: cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán, giảm thời gian ứng trước có thể ngày T hoặc T1, T2… Những sản phẩm, dịch vụ trọn gói này đòi hỏi nhân viên môi giới phải thông thạo không chỉ nghiệp vụ chuyên môn của mình mà phải biết kết hợp các kĩ năng của những nhân viên khác nhau để có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ trọn gói theo đúng ý nghĩa.
 • Giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà không cần thiết.
 • Thực hiện tốt quy trình giao dịch, thanh toán, giám sát nội bộ nhằm đem lại lợi ích cho cả khách hàng và công ty.

3.5.1.4 Kiểm soát chặt chẽ rủi ro hoạt động môi giới chứng khoán.

Đây không những là giải pháp trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài của công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán một cách tốt nhất, bởi vì khi phát sinh rủi ro hoạt động môi giới chứng khoán như chứng khoán bị giảm giá, nhà đầu tư thao túng giá chứng khoán, nhà đầu tư, nhân viên môi giới không thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ của công ty…dẫn tới công ty bị thiệt hại phải trích lập dự phòng cho khoản rủi ro này làm tăng chi phí kinh doanh dẫn tới lợi nhuận giảm

Để kiểm soát ngay các phát sinh dẫn tới rủi ro trên công ty cần kiểm soát chặt chẽ các khâu trước và trong quá trình giao dịch chứng khoán (đặt lệnh, mua bán chứng khoán, khớp lệnh, thanh toán bù trừ) của nhà đầu tư, thực hiện đúng quy trình về giao dịch lệnh, hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết và quy trình thanh toán, xây dựng và thực hiện ý thức đạo đức nghề nghiệp của đôi ngũ nhân viên môi giới, có chế tài ràng buộc trách nhiệm vật chất của nhân viên dẫn tới rủi ro cho công ty.

3.5.2 Các giải pháp lâu dài Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

3.5.2.1 Giải pháp về phát triển thị trường.

Trước mắt Công ty cần nhanh chóng xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu của Công ty giúp phân biệt được Công ty Chứng khoán Dầu khí với các Công ty chứng khoán khác trên thị trường.

Tiếp theo, Công ty sẽ triển khai các chương trình PR thích hợp đưa hình ảnh PSI đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước như một tổ chức môi giới đi đầu tại Việt Nam về sản phẩm, công nghệ, và tính chuyên nghiệp; là Công ty hàng đầu về các sản phẩm phân tích đặc biệt các sản phẩm phân tích ngành và các doanh nghiệp trong ngành dầu khí; là một Công ty tư vấn hàng đầu tại Việt Nam cung cấp nhiều Deal Flows cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Đặc biệt quan tâm đến việc kết hợp với các kênh truyền hình, báo viết trong và ngoài nước để chuyển tải các kết quả phân tích của Công ty đến các nhà đầu tư, tham dự và phát biểu tại các hội thảo, diễn đàn kinh tế lớn trong và ngoài nước nhằm gây dựng uy tín của Công ty, mở rộng quan hệ, thu hút các nhà đầu tư tổ chức.

Đẩy mạnh quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về cổ phần hoá và sắp sếp doanh nghiệp như Vụ Đổi mới Doanh nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, các ban chỉ đạo cổ phần hoá các Bộ, Tỉnh, và các Tổng Công ty lớn nhằm có được nguồn thông tin, sự hỗ trợ cần thiết trong việc giành và triển khai các hợp đồng tư vấn, đồng thời cũng là cách để giới thiệu năng lực của Công ty.

3.5.2.2 Xây dựng chiến lược khách hàng toàn diện hợp lý Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Chính sách khách hàng có một vị trí hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Với mục tiêu trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam vào năm 2015 thì một giải pháp về chính sách khách hàng đúng đắn sẽ là yếu tố quyết định vị trí của công ty trong cuộc cạnh tranh giành thị phần với các công ty chứng khoán khác.

Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng công ty cũng đã thu hút được một lượng khách hàng tương đối lớn: tính đến 31 tháng 12 năm 2011 công ty đã có 11 khách hàng tổ chức và 19.305 khách hàng cá nhân, với tổng giá trị số dư tài khoản hàng năm lên tới hàng trăm tỷ đồng. Dưới đây là giá trị số dư tài khoản của nhà đầu tư qua các năm:

Bảng 3.1 – Tổng giá trị số dư tài khoản qua các năm của cônng ty

Tuy nhiên như đã trình bày ở trên, để đảm hiệu quả mảng hoạt động môi giới chứng khoán của công ty thì việc tăng nhà đầu tư mở tài khoản là chưa đủ mà quan trọng hơn là cần phải thu hút các khách hàng lớn-khách hàng tổ chức vì đây là nhóm khách hàng thường có tỷ lệ tài khoản active cao, tài khoản của họ thường xuyên hoạt động và mang lại nguồn doanh thu chủ yếu cho công ty trong mảng môi giới chứng khoán. Trong thời gian tới công ty cần tập trung vào các giải pháp cụ thể về chiến lược khách hàng lớn như sau:

Tập trung phát triển nhóm khách hàng tổ chức thuộc Tập Đoàn Dầu Khí, đảm bảo 100% các tổ chức trong ngành đã niêm yết có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty. Ngay cuối năm 2011 và trong năm 2012 Công ty sẽ mở tài khoản cho 59 doanh nghiệp Dầu Khí dự kiến niêm yết trong thời gian này. Ngoài ra Công ty sẽ tiến hành rà soát lại những tổ chức trong Ngành đã niêm yết nhưng chưa mở tài khoản tại Công ty, tất cả các doanh nghiệp PSI ký hợp đồng tư vấn, PSI sẽ xúc tiến mở tài khoản cho Công ty và CBCNV, khuyến khích họ lưu ký và giao dịch qua PSI.

Tập trung phát triển nhóm khách hàng tổ chức ngoài ngành Dầu khí hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Không ưu tiên nguồn lực cho việc phát triển các khách hàng là tổ chức phi tài chính không thuộc PVN. Tập trung vào các Tập Đoàn lớn có  triển vọng như Vinatex, Vietnam Airlines… Những Tập Đoàn có nhiều Tổng Công ty con chưa cổ phần hóa hoặc có nhiều triển vọng hợp tác.

Tập trung nguồn lực để khai thác có hiệu quả những khách hàng tiềm năng hiện tại bằng cách kích hoạt lại các tài khoản đã ngừng giao dịch, kích thích khách hàng tăng tỷ lệ giao dịch. Không thực hiện phát triển tài khoản tràn lan mà tập trung nguồn lực để phát triển và chăm sóc các khách hàng cá nhân có giá trị tài sản và giá trị giao dịch trung bình lớn. Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Lập và thường xuyên cập nhật danh sách nhóm khách hàng cá nhân có giá trị tài sản và giá trị giao dịch trung bình lớn. Phân bổ danh sách khách hàng này đến từng chi nhánh, phòng giao dịch và nhân viên môi giới để tăng cường chất lượng dịch vụ. Phân chia khách hàng theo khu vực địa lý, hiện nay PSI đang có 7 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố, nên sẽ phân chia khách hàng theo khu vực để các chi nhánh chủ động khai thác và mở rộng quy mô (có thể đặt thêm PGD).

Chuẩn bị các nguồn lực và tận dụng những lợi thế của cổ đông chiến lược nước ngoài để phát triển nhóm khách hàng cá nhân & tổ chức nước ngoài. kết hợp với đối tác chiến lược SMBC để phát triển thị trường tại các nước mà SMBC có chi nhánh như Hồng Kông, Singapore, Thái Lan… Đối với khách hàng tổ chức nước ngoài, quy trình thẩm định mở tài khoản giao dịch thường qua nhiều bước và mất nhiều thời gian, do đó PSI sẽ tiến hành xây dựng quy tình tiếp cận với các khách hàng này rất cụ thể. Đối với khách hàng cá nhân nước ngoài, PSI sẽ tiếp thị các nhà đầu tư hiện đang làm việc tại Việt Nam và các nhà đầu tư tại các nước có quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, thông qua việc thực hiện roadshow tại các nước có tiềm năng.

Chính sách khách hàng có thực hiện được hay không tùy thuộc vào kết quả của việc kết hợp và sử dụng nhiều chính sách khác nhau, mỗi chính sách đó sẽ đóng vai trò nhất định nhưng có mối quan hệ với nhau. Một chính sách khách hàng cần phải bao gồm:

 • Có chính sách giá cả hấp dẫn, bởi lẽ trong môi trường cạnh tranh quyết liệt như hiện nay thì mức phí môi giới của công ty phải được áp dụng một cách linh hoạt. Mức phí đưa ra phải phù hợp với từng đối tượng khách hàng, từng thời điểm cụ thể nhằm vừa duy trì được môi quan hệ lâu dài với khách hàng vừa thu hút được thêm khách hàng mới. Để thực hiện điều này, công ty có thể tiến hành phân tổ khách hàng theo những tiêu thức nhất định. Ví dụ: đối với các khách hàng lớn, thường xuyên có số dư tài khoản và có những giao dịch lớn, công ty có thể áp dụng mức phí thấp hơn so với mức phí hiện nay. Còn đối với các khách hàng mới, lần đầu đến với công ty, vì hiểu biết của họ về công ty, về thị trường chứng khoán còn hạn chế, nên việc hướng dẫn họ làm quen với công ty, với thị trường chứng khoán là hết sức quan trọng. Công ty có thể cung cấp cho họ những tài liệu cơ bản về công ty, về thị trường chứng khoán. Hơn thế nữa, để tạo niềm tin cho khách hàng, nhân viên công ty có thể hướng dẫn họ cụ thể về việc theo dõi bảng điện tử, thủ tục mở tài khoản, quy trình giao dịch… Khách hàng mới sẽ là cầu nối giữa công ty chứng khoán với khách hàng tiềm năng tạo được hình ảnh tốt đẹp đối với các nhà đầu tư. Khách hàng mới hài lòng về công ty bao nhiêu thì lợi thế của công ty cũng tăng lên bấy nhiêu.
 • Chính sách giá cả ưu đãi khách hàng sẽ củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa công ty với khách hàng, giữa công ty với các nhà đầu tư, nâng cao uy tín và danh tiếng của công ty trên thị trường.
 • Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, cải tiến quy trình nghiệp vụ để thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng và phát triển của khách hàng. Điều này đòi hỏi công ty phải nghiên cứu, học hỏi và cải tiến các dịch vụ hỗ trợ cho nghiệp vụ chính như cho vay cầm cố chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, thông báo kết quả khớp lệnh qua điện thoại (Call center)… đồng thời xem xét và triển khai cung cấp các dịch vụ mới như: cung cấp thông tin miễn phí và cập nhật nhất, giao dịch qua mạng Internet…
 • Chủ động tìm kiếm khách hàng là một hoạt động không thể thiếu nhằm mở rộng và nâng cao số lượng khách hàng đến với mình. Chính sách này không những nhằm vào các nhà đầu tư trong nước, các nhà đầu tư cá nhân mà còn nhằm cả vào các nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức.

Như phân tích thực trạng trên, một nguyên nhân dẫn đến thị phần môi giới cũng như doanh thu môi giới trong thời gian qua của PSI còn quá thấp so với các công ty chứng khoán khác là chưa thu hút được nhiều khách hàng tổ chức, đặc biệt là các khách hàng tổ chức nước ngoài. Do đó vấn đề mấu chốt đối với công ty trong thời gian tới là tìm kiếm và phát triển khách hàng là tổ chức nước ngoài. Điều đó đòi hỏi công ty ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới, chất lượng phần mềm giao dịch, phải có chính sách quảng bá thương hiệu cũng như mở rộng hoạt động marketing-tiếp thị phù hợp để thu hút khách hàng nước ngoài về mở tài khoản và giao dịch tại công ty. Khi số lượng các công ty chứng khoán ngày càng nhiều lên, nhân viên môi giới của công ty không thể ngồi chờ cơ may là khách hàng chủ động gọi điện tới hoặc đích thân đi tới công ty mà mở tài khoản. Khi đó, khách hàng sẽ lựa chọn công ty và người môi giới nào xứng đáng hơn để họ gửi gắm tài sản của mình, và khi đó người môi giới phải tích cực thể hiện mình. Vì vậy, chủ động tìm kiếm khách hàng là hoạt động không thể thiếu nhằm mở rộng và nâng cao số lượng khách hàng đến với công ty và tăng được thị phần của công ty trên thị trường.

Thực hiện chính sách này, công ty có thể tiếp cận khách hàng theo những phương pháp sau đây:

 • Nhân viên môi giới tận dụng những mối quan hệ của mình, những người quen của mình để giới thiệu và bán sản phẩm. Ưu điểm của phương pháp này là hai bên đã hiểu biết nhau ở một mức độ nhất định về khả năng tài chính cũng như tư cách đạo đức, năng lực chuyên môn của đối tác. Nếu người môi giới tạo được sự tín nhiệm ban đầu cho khách hàng chắc chắn họ sẽ được những khách quen này giới thiệu cho những khách hàng khác. Nếu công ty có một đội ngũ nhân viên môi giới đông đảo, thâm nhập sâu vào cộng đồng dân cư và theo đó có một chế độ thù lao khuyến khích hơn thì sẽ nhanh chóng nâng cao được cơ sở khách hàng.
 • Tổ chức những cuộc thuyết trình hay hôị thảo, giới thiệu những loại sản phẩm nhất định. ở nhiều nước, phương pháp này dễ được chấp nhận tại những khu vực có tỉ lệ người về hưu đông vì họ là những người vừa có thu nhập lại vừa có thời gian để lắng nghe các buổi thuyết trình. Từ góc độ của người môi giới thì phương pháp này đem lại cho người thuyết trình (nếu thành công) những ấn tượng tốt nhanh hơn nhiều so với những phương pháp khác.

Bảo đảm phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo chính là một nghệ thuật giữ khách hiệu quả nhất. Thái độ của nhân viên có thể tạo nên hình ảnh của công ty trong khách hàng. Vì vậy, phong cách giao tiếp và tác phong làm việc của nhân viên môi giới sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả của việc thu hút khách hàng. Ngoài ra, nhân viên còn phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận không để mắc sai sót, tránh nhầm lẫn tạo sự an tâm, tin tưởng tuyệt đối từ phía khách hàng.

Tổ chức hội nghị khách hàng một cách định kỳ bởi vì hội nghị khách hàng sẽ là nơi gặp gỡ, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các nhà đầu tư với nhau, giữa các nhà đầu tư với công ty và hơn thế nữa, hội nghị khách hàng sẽ có lợi cho cả hai bên khách hàng và công ty; cụ thể:

Về phía khách hàng: Trước hết họ sẽ cung cấp những văn bản pháp lý mới nhất liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, được hướng dẫn thực hiện đúng theo pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, tránh được những sai phạm không đáng có khi tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tiếp đến, họ có thể được tham khảo những bài phát triển, đánh giá của các chuyên gia trong công ty về tình hình thị trường chứng khoán, tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết. Cái lợi mà khách hàng có được chính là ở chỗ: dựa trên các thông tin có được họ tự biết điều gì nên và không nên làm, đầu tư nhu thế nào trong thời gian tới để đạt hiệu quả cao nhất.

Về phía công ty: Hội nghị khách hàng là một dịp tốt để tăng cường mối quan hệ với nhà đầu tư, là một dịp để các nhà đầu tư tìm hiểu kỹ hơn về công ty thông qua các loại hình dịch vụ mà công ty đang cung cấp cho họ. Hội nghị khách hàng giúp cho công ty tiếp cận, tìm hiểu cặn cẽ hơn nhu cầu và thu nhận thông tin ngược chiều từ phía các nhà đầu tư và công chúng. Hơn nữa, thông qua hội nghị khách hàng, công ty còn cho khách hàng thấy họ là tâm điểm của mọi hoạt động kinh doanh của mình, là mối quan tâm hàng đầu của mình để từ đó khách hàng có niềm tin vững chắc vào công ty.

3.5.2.3 Kế hoạch hóa hoạt động Marketing-Tiếp thị Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Nhằm đáp ứng mục tiêu mở rộng thị phần cũng như nâng cao uy tín của mình, psi cần phải phát triển mạnh kế hoạch hóa hoạt động marketing, đẩy mạnh công tác tiếp thị cũng như xây dựng những nội dung cụ thể để có thể thực hiện tốt hoạt động này.

Thứ nhất: Công ty phải xác định được mục tiêu hoạt động này, mục tiêu đó sẽ phải phục vụ cho mục tiêu của hoạt động này, mục tiêu đó sẽ phải phục vụ cho mục tiêu chung của công ty trong tương lai cụ thể là nhằm vào các khách hàng tiềm năng thu hút được ngày càng nhiều khách hàng càng tốt. Khách hàng này không chỉ là các nhà đầu tư cá nhân mà còn là nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ hai: Công ty cần tiến hành phân đoạn thị trường. ở đây, đoạn thị trường được hiểu là một nhóm các nhà đầu tư có phản ứng như nhau đối với cùng một tập hợp kích thích của marketing và phân đoạn thị trường là quá trình phân chia của khách hàng thành nhóm trên cơ sở những điểm khác biệt về nhu cầu, về tính cách hay về hành vi. Như vậy, về thực chất việc phân đoạn thị trường là phân chia theo tiêu thức nhất định thị trường tổng thể quy mô lớn, không đồng nhất, muôn hình muôn vẻ về nhu cầu thành các nhóm (đoạn, khúc) nhỏ hơn đồng nhất về nhu cầu.

Thứ ba: Công ty tiến hành lựa chọn thị trường mục tiêu dựa vào kết quả phân tích môi trường kinh doanh, nhiệm vụ mà công ty muốn đạt tới. Thực chất của việc lựa chọn thị trường mục tiêu là lựa chọn những nhóm khách hàng tiềm năng mà công ty sẽ phục vụ với các dịch vụ nhất định. Những thị trường mục tiêu được lựa chọn có thể là một hay một số đoạn thị trường chính hay toàn bộ thị trường.

Thứ tư: công ty cần phải đề ra chương trình hành động và dự định về ngân sách. Một chương trình hành động cho toàn bộ kế hoạch marketing của công ty là cần thiết để đảm bảo rằng kế hoạch này sẽ được thực hiện dưới sự kiểm soát và điều chỉnh của các nhà quản trị marketing.

Việc sử dụng đồng bộ và nghiên cứu các bước trên sẽ góp phần giúp công ty ngày càng hoàn thiện hơn trong hoạt động kinh doanh của công ty nói chung và hoạt động môi giới chứng khoán nói riêng cũng như củng cố vị trí của công ty trên thị trường.

Bên cạnh việc kế hoạch hóa hoạt động marketing của công ty cần đẩy mạnh công tác tiếp thị thông qua các buổi tổ chức hội nghị khách hàng hay các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Công tác tiếp thị đòi hỏi thời gian, công sức và chi phí khá tốn kém. Việc bố trí thời gian khoa học, hợp lý là hết sức quan trọng và nhân viên không được tỏ ra tiếc công sức khi muốn gây dựng lại quan hệ, vấn đề chi phí cũng phải tỏ ra hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

Cán bộ làm công tác tiếp thị, tiếp thị, tiếp xúc khách hàng hết sức quan trọng. Cần lựa chọn và tin tưởng giao trong số những cán bộ có khả năng nhất. Tựu chung lại, đây vừa là phát ngôn, vừa là đại diện quyền lợi của công ty, do đó phải hết sức cẩn trọng và có trách nhiệm cao.

Phương thức tiếp thị phải vừa là trực tiếp vừa là gián tiếp, phải có sự giúp đỡ của cấp trên, cấp chủ quản dựa vào các mối quan hệ thâm tình. Điều cần thiết là tạo được hình ảnh đẹp về công ty, gây được thiện cảm với phía đối tác và giữ được chữ tín với khách hàng.

3.5.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Trong hoạt động môi giới chứng khoán, nhân tố con người chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, quyết định sự thành công và hiệu quả của hoạt động môi giới chứng khoán ở công ty chứng khoán. Công ty cần xây dựng các phương án đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, từng bước hình thành đội ngũ nhân viên môi giới có chuyên môn sâu, giỏi về nghiệp vụ, kỹ thuật. Trong lúc tích cực tạo ra những điều kiện để từng bước tiếp cận với những chuẩn mực quốc tế, chương trình đào tạo nhân viên môi giới cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chứng khoán và TTCK.

Loại kiến thức này cần thiết để người môi giới bên cạnh việc hoàn thành chức năng của mình, còn có thể trở thành người đào tạo cho khách hàng. Để trở thành cố vấn tài chính cho khách hàng mà đại bộ phận là ít hiểu biết về lĩnh vực này, người môi giới cần nắm chắc được những kiến thức cơ bản này. Hơn thế nữa, để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nhà môi giới phải không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ của mình đặc biệt là các kiến thức chuyên sâu về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 • Trang bị kiến thức về các kỹ năng nghiệp vụ.

Thực hiện định hướng trở thành công ty chứng khoán có tầm cỡ, đạt thị phần cao và tăng trưởng cạnh tranh trong hoạt động môi giới chứng khoán nói riêng và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty nói chung thì yếu tố quan trọng là phụ thuộc vào khả năng sử dụng và khai thác các kỹ năng của một nhà môi giới chứng khoán. Để trang bị tri thức hoàn hảo các kỹ năng nghiệp vụ môi giới chứng khoán cho nhân viên môi giới, công ty cần phải quan tâm đến một số công việc cụ thể đối với từng kỹ năng như sau:

 • Kỹ năng truyền đạt thông tin:

Theo các chuyên gia tâm lý thì tới 93% sự thành công trong việc truyền đạt thông tin là bằng âm điệu trong giọng nói, bằng sự nhấn mạnh những ngôn từ được sử dụng, bằng tốc độ nói và cử chỉ của người nói. Và 90% sự phản kháng từ phía khách hàng nảy sinh từ phía khách hàng nhận thức rằng người môi giới đơn thuần chỉ là người bán hàng, có mục tiêu thu tiền từ khách hàng; khách hàng thì người môi giới đã không truyền đạt được rõ ràng những điều cần thiết; và cho dù người môi giới có thể truyền đạt rất rõ ràng, vẫn có thể không thiết lập được với sự đồng cảm sâu sắc và tin cậy với khách hàng. Để đạt được điều đó, người môi giới một mặt có “tâm” (tinh thần tận tụy vì khách hàng), đồng thời lại phải có kỹ thuật biểu lộ thiện chí đó. Thiếu một trong hai điều kiện này đều có thể dẫn đến thất bại. Muốn khắc phục tình trạng này, nhà môi giới cần phải hết sức lưu ý những kỹ thuật truyền đạt thông tin nhằm đem lại cho khách hàng sự thỏa mãn tốt nhất, những kỹ thuật này có thể bao gồm:

 • Thái độ quan tâm của nhà môi giới đối với khách hàng: trong công việc của mình, nhà môi giới luôn phải nhận thức được rằng khách hàng chính là người quyết định sự tồn vong đối với bản thân nhà môi giới từ đó ý thức được tầm quan trọng của khách hàng mà có thái độ quan tâm thỏa đáng. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, chiếm ưu thế trong việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ, nhà môi giới luôn phải đặt khách hàng lên hàng đầu và doanh thu là thứ hai nhằm tạo lòng tin và góp phần giúp khách hàng cảm nhận rằng đây có phải là cố vấn tài chính mà họ mong muốn hay không.
 • Truyền đạt qua điện thoại: sẽ có rất nhiều cuộc tiếp xúc ban đầu giữa khách hàng và nhà môi giới được tiến hành thông qua điện thoại. Phương tiện giao tiếp này sẽ đề cao tầm quan trọng về giọng nói của nhà môi giới. Vì vậy, trong quá trình giao tiếp qua điện thoại, nhằm tạo ra ấn tượng tốt cho người nghe, nhà môi giới cần phải quan tâm đến lời mở đầu có hiểu quả, sử dụng những ngữ điệu thích hợp trong giọng nói, điều chỉnh tốc độ và nói rõ ràng…
 • Tạo lập sự tín nhiệm và lòng tin: nhà môi giới cần phải nắm giữ được những kỹ thuật giao tiếp khiến cho khách hàng cảm nhận được ở mình một sự hòa hợp, đồng cảm từ đó dẫn đến sự tin cậy từ phía khách hàng đối với môi giới. Khi chiếm được lòng tin từ khách hàng, các nhà môi giới coi như đã nắm chắc được sự thành công trong tay. Khi niềm tin của khách hàng tăng lên, điều đó cũng có nghĩa là uy tín của nhà môi giới được khẳng định, lời nói của nhà môi giới sẽ có giá trị hơn từ đó nâng cao hiệu quả của quá trình truyền đạt thông tin tới khách hàng.

Kỹ năng tìm kiếm khách hàng:

Để thu hút khách hàng và cung cấp các dịch vụ cho khách hàng tiềm năng, nhà môi giới phải không ngừng mở rộng khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới. Khi có lượng khách hàng mới và không ngừng tăng lên. Điều này cũng có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của công ty chứng khoán. Do vậy, nhà môi giới phải không ngừng tăng lên, nhà môi giới sẽ tăng thu nhập và qua đó uy tín cá nhân cũng được tăng lên. Điều này cũng có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của công ty chứng khoán, do vậy, nhà môi giới phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để tăng giá trị của chính bản thân họ cũng như tăng hiệu quả tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng đầu tư vào chứng khoán.

Kỹ năng khai thác thông tin:

Một trong những nguyên tắc trong hành nghề môi giới chứng khoán là phải hiểu khách hàng tức là nắm được các nhu cầu tài chính, các nguồn lực và cả mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng. Hiểu cách nghĩ và ra quyết định đầu tư của khách hàng cũng như những tình cảm bên trong có thể ảnh hưởng tới phản ứng của họ đối với mối quan hệ giúp đỡ khiến bạn có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của họ. Việc thu thập thông tin không chỉ đem lại cho nhà môi giới tất cả các thông tin từ khách hàng mà còn giúp cho việc tăng khối lượng tài sản được quản lý, làm tăng sự trung thành của khách hàng và kịp thời đưa ra một số giải pháp trước khi bán hàng, trước khi thực hiện một cuộc gọi điện bán hàng đầu tiên,

Để quy trình thu thập thông tin có hiệu quả, nhà môi giới nên đạt được các mục tiêu như: khai thác cho được những mục tiêu tài chính của khách hàng và các thông số cho từng mục tiêu; thiết lập sự hòa hợp và tạo ra hình ảnh về một nhà môi giới nhà nghề trong tâm trí khách hàng; tìm ra ngôn ngữ riêng của khách hàng, các thông tin tâm lý, các tiêu thức mua và các chiến lược động lực, xây dựng một cam kết đạt được các mục tiêu tài chính của khách hàng với nhà môi giới; tăng tỉ lệ phần trăm tài sản của khách hàng dưới sự quản lý của nhà môi giới cho đầu tư.

Tóm lại, có một yếu tố chung nhất và quan trọng nhất để trở thành một nhà môi giới giỏi đó là: “hiểu được khách hàng cần gì và bản thân mình muốn biết gì từ khách hàng”. Đây chính là chìa khóa dẫn tới thành công. Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Kỹ năng bán hàng:

Kỹ năng bán hàng là một khâu rất quan trọng trong quá trình nhà môi giới cung cấp sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng. Để tăng doanh thu bán hàng, nhà môi giới cần phải tuân thủ theo quy trình bán hàng cơ bản sau:

 • Phần mở đầu: Trong bước này, nhà môi giới chuẩn bị cho buổi thuyết trình bằng cách xem xét lại nhu cầu của khách hàng và kiểm tra lại sự hiểu biết của mình về tình huống cũng mong muốn của khách hàng và kiểm tra lại sự hiểu biết của mình về tình huống cũng như mong muốn của khách hàng để giải quyết nhu cầu, vấn đề và sự mong muốn đó.
 • Phần chính của thuyết trình: Phần này nhà môi giới đưa ra giải pháp cho vấn đề của khách hàng và giải thích những đặc điểm, những ưu điểm và những lợi ích thích hợp của sản phẩm hay dịch vụ. Trước khi bước vào thuyết trình, nhà môi giới cần nhận thức về người mua thực sự am hiểu và người mua thiếu am hiểu; người mua cần biết chi tiết và người mua cần biết khái quát; thuyết trình ngắn gọn và đơn giản.
 • Trong quá trình thuyết trình nên đưa ra cho khách hàng những dữ liệu căn bản về sản phẩm dịch vụ như: tên sản phẩm dịch vụ, mức độ an toàn, mức độ tăng trưởng vốn, thông tin cổ tức… nhằm mang lại cho khách hàng sự hiểu biết và nắm bắt kịp thời những thông tin về sản phẩm dịch vụ để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn đem lại lợi ích cho khách hàng và tăng uy tín cũng như thu nhập cho nhà môi giới.

Cá nhân hóa bản thuyết trình: Bản thuyết trình càng được chuẩn bị kỹ lưỡng càng chứng tỏ được sự am hiểu nghiệp vụ và sự quan tâm của nhà môi giới tới những nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Đạt được sự cam kết, nhận lệnh đặt hàng, kết thúc giao dịch: Với tư cách là một người hành nghề bán hàng tài chính, lý do tồn tại duy nhất của nhà môi giới là giúp khách hàng giải quyết một vấn đề hay đáp ứng một nhu cầu. Tuy nhiên, mục đích này chỉ được thực hiện khi hoàn tất được quá trình này nhà môi giới bán được sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

Tóm lại, từ phần trình bày trên ta có thể thấy ngay cả trong một thị trường có sự phát triển phong phú, đa dạng của hàng hóa và một nền tảng dân trí tương đối đồng đều về lĩnh vực này, để thành công trong công việc của mình và tăng mức cạnh tranh, nhà môi giới chứng khoán cần phải có những kỹ năng cần thiết. Bốn kỹ năng cơ bản được khái quát hóa trên đây được các nhà môi giới nắm vững và sử dụng thuần thục, hài hòa trong suốt quá trình hành nghề của mình. Việc sử dụng thành thục các kỹ năng sẽ nâng cao trình độ chuyên môn của nhà môi giới từ đó chiếm được lòng tin của khách hàng, nâng cao uy tín của công ty góp phần làm tăng thêm hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

3.5.2.5 Tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật

Hệ thống CNTT đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của các Công ty chứng khoán. Tại Việt Nam khi giao dịch trực tuyến đang trở nên phổ biến, việc đầu tư một hệ thống CNTT mạnh đang trở thành sống còn với mọi Công ty chứng khoán. Hiện nay, Công ty đã hoàn thiện việc đầu tư hạ tầng mạng và hệ thống Core Securities bằng phần mềm lõi chứng khoán hiện đại của Tập đoàn Tong Yang (Hàn Quốc). Việc đầu tư này đã giải quyết được cơ bản yêu cầu quản lý hệ thống và nghiệp vụ, tuy nhiên Công ty sẽ tiếp tục đầu tư lớn hơn nữa trong những năm tới để đảm bảo có được hệ thống CNTT mạnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ.

Hạ tầng CNTT:

Thường xuyên thực hiện bảo dưỡng, cập nhật và nâng cấp hạ tầng CNTT để đảm bảo tốc độ, tính ổn định, và an ninh của toàn hệ thống. Đây là một yếu tố quan trọng đảm bảo cho giao dịch trực tuyến thành công. Hệ thống giao dịch trực tuyến không thể vận hành tốt nếu tốc độ thấp, độ ổn định của hệ thống không cao hoặc bị hacker tấn công dẫn đến sai lệch số liệu giao dịch của khách hàng hoặc tê liệt hệ thống giao dịch. Đồng thời, cần nâng cấp Phòng máy chủ đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro cho hệ thống máy chủ của Công ty như cháy nổ, mất điện…

Phần mềm:

Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống phần mềm, đặc biệt hệ thống Core Securities đảm bảo quản lý tập trung dữ liệu khách hàng, tăng cường hiệu quả, chất lượng giao dịch trực tuyến. Cung cấp các dịch vụ tài chính hiện đại dựa trên phần mềm lõi, hoàn thiện và khai thác các tính năng mà phần mềm này có thể mang lại như: cầm cố, ứng trước, giao dịch bảo chứng, quyền chọn, bão lãnh….

Công ty cần có phương án dự phòng, kế hoạch sẵn sàng ứng phó với tình trạng bị xâm nhập bất hợp pháp, bị mất liên lạc trong khi giao dịch cũng như trong trường hợp khẩn cấp.

3.5.2.6 Nâng cao chất lượng của hoạt động phân tích Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Nghiệp vụ Phân tích bao gồm việc xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế vĩ mô, dữ liệu về ngành và các doanh nghiệp, từ đó tiến hành phân tích để phát hành hệ thống các báo cáo phân tích.Trên thực tế chỉ có những Công ty nào có hoạt động phân tích mạnh mới có thể trở thành tổ chức tài chính lớn và tồn tại lâu dài. Tại Việt Nam, trong khi nhu cầu của thị trường về sản phẩm phân tích là rất lớn thì chỉ có các CTCK lớn mới có khả năng triển khai công tác phân tích chuyên nghiệp. Thậm chí, các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới có lực lượng phân tích về Việt Nam như Merrill Lynch, Morgan Stanley, hay HSBC cũng chỉ mới thực hiện phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích chiến lược đầu tư chứ chưa có lực lượng phân tích về ngành và phân tích Công ty Việt Nam. Việc đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu phân tich giúp cho PSI:

 • Nhanh chóng đưa thương hiệu PSI được các NĐT trong và ngoài nước biết đến.
 • Xây dựng được chiến lược đầu tư cho toàn bộ hệ thống PSI, cũng như chia sẻ với các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoạch định chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh, tăng hiệu quả trong trong đầu tư, và triển khai các dịch vụ
 • Giúp thực hiện thành công mô hình môi giới chỉ là người bán hàng, chuyên gia phân tích là người đưa ra khuyến nghị đầu tư cho khách hàng (hiện nay các chuyên viên môi giới không đủ kiến thức phân tích nhưng lại là nhà tư vấn chính cho các nhà đầu tư).
 • Định kỳ đưa các sản phẩm phân tích ra thị trường nhằm định hướng thị trường và thu hút các nhà đầu tư

Bộ phận nghiên cứu sẽ được tổ chức thành 3 nhóm chính gồm:

Nhóm nghiên cứu kinh tế vĩ mô: thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế vĩ mô để tiến hành phân tích, dự báo về diễn biến kinh tế thế giới và Việt Nam

Nhóm phân tích chiến lược: xây dựng cở sở dữ liệu chung về thị trường chứng khoán để cùng với nhóm nghiên cứu kinh tế vĩ mô đưa ra được báo cáo chiến lược định kỳ về thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhóm phân tích ngành: xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành, đặc biệt theo sát ngành Dầu khí, các Công ty lớn, hoặc những Công ty mà PSI tham gia đầu tư hoặc tư vấn. Cập nhật và đưa ra các báo cáo phân tích của ngành, doanh nghiệp và đưa ra các dự đoán xu thế. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các hiệp hội ngành nghề, các lãnh đạo doanh nghiệp phân tích để tăng cường chất lượng các báo cáo phân tích.

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, nghiệp vụ Phân tích còn có nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và triển khai Bộ chỉ số PVNIndex- là bộ chỉ số dành riêng cho các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, phản ánh các diễn biến trên thị trường chứng khoán của các đơn vị trong Tập đoàn tham gia Bộ chỉ số.

3.5.2.7 Đẩy mạnh hoạt động tư vấn Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Dựa trên nền tảng đã xây dựng được của năm 2010, trong các năm tiếp theo, PSI cần khẳng định uy tín đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị trong và ngoài ngành Dầu Khí thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt chất lượng cao nhất, cạnh tranh trên thị trường, Giai đoạn này định hướng đẩy mạnh hoạt động ra thị trường vốn quốc tế, cung cấp dịch vụ ra bên ngoài, đồng thời tìm hiểu và đưa ra các quy trình để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển đưa các Doanh nghiệp trong ngành Dầu khí có đủ điều kiện niêm yết ở thị trường chứng khoán Quốc tế (Singapore, Hàn Quốc, Hôngkông,…).

Để đảm bảo nhân sự triển khai, PSI sẽ tuyển dụng ngay các chuyên gia tư vấn hàng đầu trong nước, đã có kinh nghiệm triển khai các Hợp đồng tư vấn lớn trước đây đồng thời tuỳ theo yêu cầu cụ thể Công ty có thể liên kết với các tổ chức tư vấn, tài chính lớn như Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, PwC, Baker McKenzie… để thành lập các tổ hợp tư vấn cho các hợp đồng cụ thể nhằm khai thác tối đa năng lực nghiệp vụ và mối quan hệ quốc tế của các tổ chức này, nhằm hỗ trợ nhà đầu tư mở tài khoản tại Công ty có những thông tin đáng tin cậy khi tham gia đầu tư mua bán chứng khoán.

3.5.2.8 Các giải pháp khác

Ngoài các giải pháp chính được đề xuất ở trên, để tăng khả năng cạnh tranh giành được thị phần trên thị trường, PSI cần phải quan tâm nhiều đến các giải pháp khác như: giải pháp về tận dụng và khai thác uy tín của công ty nằm trong lợi thế của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các giải pháp về mở rộng mối quan hệ đối ngoại; các giải pháp về cung cấp thông tin; giải pháp về tin học cho công ty trong thời gian dài, xây dựng chế độ lương thưởng hợp lý …

3.6 Một số kiến nghị Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

3.6.2 Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước

Đó là các giải pháp đối với Nhà nước (Bộ Tài chính- UBCKNN) về việc hoàn thiện những quy định về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán và cách thức hoạt động môi giới chứng khoán theo chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam; đặc biệt trong tình hình hiện nay phải tái cơ cấu thị trường chứng khoán, trong đó có việc sát nhập hoặc giải thể một số công ty chứng khoán kém hiệu quả, không đảm bảo về các chỉ tiêu an toàn tài chính; cụ thể như sau:

 • Cần phải hoàn chỉnh pháp luật về hoạt động kinh doanh chứng khoán nói chung và hoạt động môi giới nói riêng nhằm tạo điều kiện phát triển và hoàn thiện hoạt động này.
 • Áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động môi giới của Việt Nam. Tạo điều kiện cho bên nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự tham gia ngày càng nhiều của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tạo tâm lý cho người đầu tư trong nước. Với kinh nghiệm và trình độ phân tích, đánh giá về triển vọng của các công ty niêm yết hơn hẳn các nhà đầu tư trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài chính là động lức để các nhà đầu tư cũ bớt lo lắng và tiếp tục mua cổ phiếu đồng thời là sức thu mua lôi kéo thêm các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Kinh nghiệm quản trị, uy tín cũng như năng lực tài chính của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt của các công ty cổ phần trong nước. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường, việc mở rộng cảnh của thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư nước ngoài là rất cần thiết.
 • Bộ Tài chính (UBCKNN) sớm nghiên cứu để xây dựng TTCK phái sinh, cho phép triển khai sản phẩm phái sinh nhằm đa dạng hoá công cụ đầu tư, phòng ngừa rủi ro, tạo thanh khoản cho thị trường, vì đây là sản phẩm tất yếu trong tiến trình phát triển thị trường tài chính.
 • Bộ Tài chính (UBCKNN) cần nghiên cứu và xây dựng các chuẩn mực kế toán quy định về doanh thu, chi phí áp dụng cho các công ty chứng khoán.
 • Bộ Tài chính cần nghiên cứu cho áp dụng phương pháp lập dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh của các công ty chứng khoán vì các quy định này hiện nay mới chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không phải là các công ty chuyên kinh doanh chứng khoán.
 • Bộ Tài chính chỉ đạo Vụ Quản lý và giám sát bảo hiểm và UBCKNN nghiên cứu loại hình bảo hiểm đầu tư chứng khoán cho các bên tham gia thị trường như nhà đầu tư, các công ty chứng khoán, TTGDCK và các bên liên quan khác và các biện pháp triển khai thực hiện. Đồng thời Bộ tài chính nghiên cứu bổ sung chính sách thuế phù hợp trong từng thời kỳ phát triển thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư và các công ty chứng khoán.
 • Ngân hàng nhà nước cần nghiên cứu những quy định về quản lý ngoại hối, liên quan đến quy định chuyển tiền vào, ra của người đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán. Một vấn đề nữa phát sinh liên quan đến dịch vụ cầm cố chứng khoán của các ngân hàng thương mại và một vài công ty chứng khoán khác cùng với tổ chức sáng lập là ngân hàng thương mại, hay tổ chức có chức năng tín dụng cung cấp cho khách hàng là nhà đầu tư cá nhân những dịch vụ cầm cố chứng khoán. Vấn đề này về lâu dài rất cần có sự phối hợp giữa UBCKNN với các cơ quan liên quan.
 • Ngoài ra, cần từng bước nới lỏng dần các quy định hạn chế sự tham gia của các đối tác nước ngoài vào thị trường để thu hút đầu tư và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, tiếp xúc với công nghệ hiện đại của ngành chứng khoán, nâng cao thế lực cạnh tranh, sớm hội nhập với sự phát triển của thị trường chứng khoán khu vực và quốc tế.
 • UBCKNN cần phân loại và có hướng xử lý các CTCK yếu kém, dựa trên các tiêu chí như vốn khả dụng/tổng nợ, mức lỗ/vốn điều lệ. Về nguyên tắc, phải có sự phân loại các CTCK, từ đó có giải pháp để buộc các CTCK phải tái cấu trúc nợ, tăng quản trị công ty, giảm danh mục đầu tư, thậm chí những CTCK yếu kém có thể sẽ phải theo hướng mua bán sáp nhập hoặc có thể sẽ rút bớt nghiệp vụ nếu không tuân thủ các quy định về các chỉ tiêu an toàn tài chính tại Thông tư 226 ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính
 • Bên cạnh sự quyết liệt từ phía cơ quan quản lý-UBCKNN trong lành mạnh hóa hoạt động khối CTCK, đẩy mạnh tái cơ cấu, khuyến khích CTCK sáp nhập, thì các cơ quan quản lý cũng cần có sự đồng cảm chia sẻ đối với các CTCK khi bối cảnh TTCK hiện đang gặp nhiều khó khăn.

3.6.3 Kiến nghị đối với công ty chứng khoán Dầu khí Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

Kể từ 01/08/2011, Thông tư 74 của Bộ Tài chính sẽ chính thức có hiệu lực và cùng với dự thảo giao dịch ký quỹ, sẽ hợp thức hóa hoạt động dịch vụ tài chính của các công ty chứng khoán hiện nay.Tuy nhiên, các quy định theo thông tư 74 về danh mục, tỷ lệ ký quỹ, lãi suất áp dụng, đánh giá khách hàng sẽ khiến hoạt động này bị giới hạn ở một số khách hàng nhất định. Vì vậy, để có thể đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới, trong thời gian tới, PSI sẽ triển khai các giải pháp như sau:

 • Xây dựng quy trình giao dịch ký quỹ dựa trên nền tảng hiện tại theo đúng Quy định của UBCKNN để thu hút khách hàng mới và khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm được hợp thức hóa theo các văn bản pháp quy.
 • Sản phẩm & dịch vụ: Các sản phẩm và dịch vụ PSI cung cấp tương đương 90% các dịch vụ của một số các Công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường (PSI chưa triển khai một số sản phẩm chưa được UBCKNN cho phép). Sớm nghiên cứu các sản phẩm phái sinh để có thể kịp thời cung cấp cho khách hàng khi có sự cho phép của UBCKNN.
 • Đối tượng khách hàng mục tiêu: Tiếp tục tập trung phát triển và duy trì giao dịch của nhóm những khách hàng có có giá trị tài sản và giá trị giao dịch trung bình lớn do nhóm khách hàng này đem lại phần lớn doanh thu cho Công ty. Tận dụng những lợi thế của một đơn vị trong ngành Dầu khí và cổ đông chiến lược nước ngoài cũng như những qui định mới của thông tư 74 để phát triển nhóm khách hàng cá nhân & tổ chức trong ngành và nước ngoài, đặc biệt là các quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài (mỗi khách hàng được phép mở 1 tài khoản ở một công ty chứng khoán).
 • Giải pháp về cơ chế, chính sách: PSI tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ liên quan để phù hợp với thị trường và thông tư 74 của Bộ Tài chính.
 • Giải pháp về quản trị rủi ro: Bên cạnh việc phát triển doanh thu & tăng trưởng thị phần thì một vấn đề rất quan trọng để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của PSI đó là quản trị rủi ro, phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn của doanh nghiệp, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động môi giới chứng khoán làm thiệt hại về kinh tế cũng như uy tín của Công ty.
 • Giải pháp về lập dự phòng: cần trích lập dự phòng và xử lý rủi ro theo các tiêu chuẩn quốc tế: Hiện trạng thị trường chứng khoán đang ở trong gia đoạn suy giảm mạnh đã tạo ra các biến động rất lớn về giá trị chứng khoán đã đầu tư. Các tỉ lệ trích lập dự phòng thanh toán, dự phòng giảm giá, dự phòng tài chính hiện tại đã có tác dụng rất tốt cho an toàn tài chính của công ty chứng khoán và cũng gần với các khuyến cáo chuẩn mực của Thế giới. Bảng tỷ lệ trích lập dự phòng tổn thất rủi ro sau đây đã đang áp dụng tại PSI sẽ minh họa rõ:

Bảng 3.2 Bảng tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro

Tuy nhiên trong thực tại khi giảm giá chứng khoán quá nhanh và thị trường mất thanh khoản thì nếu đợi đến 31/12 mới trích lập rủi ro giảm giá chứng khoán thì sẽ rất nguy hiểm cho danh mục đầu tư chứng khoán. Tác giả đề xuất công ty CP chứng khoán Dầu khí tự chủ động tính toán các khoản phải trích lập dự phòng giảm giá trên từng chứng khoán hàng tháng, quý (kế toán quản trị) và có các mức giới hạn tối đa giảm giá có thể chấp nhận được để đề phòng trường hợp công ty chứng khoán mất khả năng thanh toán và hậu quả nghiêm trọng với tài chính của Công ty.

Giải pháp về chế độ lương thưởng hợp lý nhằm khuyến khích và thu hút nhân viên làm nghiệp vụ môi giới phát triển khách hàng, làm họ yên tâm và có động lực trong công tác, hết mình vì sự phát triển của công ty.

KẾT LUẬN

Nghề môi giới chứng khoán xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 16 và cho đến nay đã phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới tại các TTCK phát triển. Tuy nhiên TTCK Việt Nam chỉ mới đi vào hoạt động từ những năm 2000 trở lại đây, do đó còn rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động. Từ bức tranh thực trạng về hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty PSI, một điển hình cụ thể trên TTCK Việt Nam có thể thấy: mặc dù đã có dáng dấp ban đầu của một lĩnh vực kinh doanh hiện đại, song về căn bản hoạt động môi giới chứng khoán còn rất thô sơ, chưa thể theo kịp với thời đại. Trong điều kiện hàng hóa còn ít cả về số lượng và chất lượng, khách hàng còn chưa đông, CTCK còn non trẻ, kinh nghiệm, kỹ năng còn mỏng và hoạt động trong một khuôn khổ pháp lý còn nhiều bất cập. Song, cùng với sự phát triển của thị trường thì cơ cấu tổ chức, điều kiện vật chất – kỹ thuật, cũng như kỹ năng hành nghề của CTCK và đội ngũ nhân viên môi giới cần được nâng cấp đề hoạt động môi giới chứng khoán có thể đảm đương được những chức năng đích thực và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của TTCK Việt Nam. Nếu không sớm được hoàn thiện, môi giới chứng khoán sẽ là khâu yếu nhất trực tiếp dẫn đến nhưng sai phạm do cố tình hoặc thiếu năng lực, gây sụp đổ lòng tin từ phía các nhà đầu tư trên thị trường.

Bước vào năm 2011toàn cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng đang trên đà suy giảm nghiêm trọng. Chính phủ và Quốc hội đã phải điều chỉnh tỉ lệ tăng trưởng GDP của đất nước thấp xuống đồng nghĩa với việc ngân sách phát triển kinh tế bị cắt giảm tuy nhiên Chính phủ đã đang có nghị quyết 11 về chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, dự báo năm 2011 sẽ còn tiếp tục khó khăn. Thị trường chứng khoán đã thể hiện ra những sự suy giảm đó thông qua bất ổn của thị trường, sức cầu yếu ớt, nguồn cung tín dụng bị thắt chặt, cạnh tranh gay gắt, nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt rút vốn khỏi thị trường chứng khoán

Qua thời gian nghiên cứu nội dung về thị trường chứng khoán, hoạt động môi giới chứng khoán với thực trạng về hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty CP chứng khoán Dầu khí luận văn đã đạt được các kết quả sau:

Làm rõ hơn cơ sở lý luận về thị trường chứng khoán, hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán trên cơ sở vận dụng các Chuẩn mực quốc tế về thị trường chứng khoán.

Từ thực trạng về hoạt động môi giới chứng khoán tại một số công ty chứng khoán và Công ty CP chứng khoán Dầu khí , Luận văn đã trình bày và phân tích một cách khái quát, dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Do đó việc đánh giá trực trạng đã đảm bảo sự logic và mang tính khả thi. Bên cạch đó Luận văn cũng đã chỉ ra được những thành tựu và hạn chế của hoạt động môi giới chứng khoán tại các công ty chứng khoán và Công ty CP chứng khoán Dầu khí. Đặc biệt Luận văn đã đi sâu phân tích, so sánh, đánh giá các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty CP chứng khoán Dầu khí, qua đó có các kiến nghị phù hợp với thực tiễn hoạt động môi giới chứng khoán của PSI và cũng rất cần thiết cho các công ty chứng khoán khác khi xem xét các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động MGCK.

Trên cơ sở phân tích sự cần thiết yêu cầu hoàn thiện hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty CP chứng khoán Dầu khí, Luận văn đã kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại các công ty chứng khoán và Công ty CP chứng khoán Dầu khí, đồng thời Luận văn đã đề xuất, kiến nghị các điều kiện thực hiện các giải pháp.

Những kiến nghị nêu trên giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về thị trường chứng khoán Việt Nam, về nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại Việt Nam . Tuy nhiên, do tính chất phức tạp và mới mẻ của đề tài nghiên cứu, sự phong phú và đa dạng của các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh trong quá trình nghiên cứu hoạt động môi giới chứng khoán tại các công ty chứng khoán và Công ty chứng khoán Dầu khí cùng với kiến thức và với kinh nghiệm của tác giả còn hạn chế Luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót, tồn tại. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của các nhà khoa học và bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn nữa. Luận văn: Giải pháp nâng cao môi giới chứng khoáng của Cty PSI

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Luận văn: Nâng cao hoạt động chứng khoán tại Cty Dầu khí

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x