Luận văn: Giải pháp đảm bảo công chứng các văn phòng ở HN

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp đảm bảo công chứng các văn phòng ở HN hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Thực hiện pháp luật về công chứng – từ thực tiễn các Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Quan điểm bảo đảm thực hiện pháp luật về công chứng

3.1.1. Thực hiện pháp luật phải nhanh chóng, kịp thời và đúng pháp luật

Tính kịp thời trong thực hiện pháp luật công chứng đòi hỏi các hợp đồng, các giao dịch dân sự mà theo quy định của pháp luật phải thực hiện công chứng. Các cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng đều phải được công chứng trong thời hạn pháp luật quy định đối với từng loại hợp đồng, từng loại giao dịch cụ thể, hạn chế tối đa tình trạng kéo dài thời gian thực hiện công chứng hoặc đòi hỏi nhiều loại giấy tờ khác. Việc thực hiện pháp luật công chứng kịp thời đầy đủ vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Tuy nhiên, tính kịp thời trong thực hiện pháp luật công chứng chỉ có thể đạt được khi người dân có ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công chứng, đồng thời các công chứng viên khi thực hiện công chứng cũng phải nâng cao ý thức, trách nhiệm và hướng dẫn giải thích cho người đến yêu cầu công chứng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi thực hiện yêu cầu công chứng hợp đồng và các loại giao dịch khác.

3.1.2. Thực hiện pháp luật công chứng phải gắn với cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chứng viên có đủ phẩm chất và năng lực. Hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả phù hợp với thể chế kinh tế quốc tế, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ngoài sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan Nhà nước trong các lĩnh vực, năng lực thực tế của chính quyền địa phương còn phải có một số công cụ hỗ trợ khác trong đó cải cách hành chính được đề cập với vai trò là điều kiện thiết yếu để quá trình thực hiện pháp luật về công chứng đạt được mục tiêu mong muốn. Xác định được vai trò quan trọng của cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về công chứng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quán triệt các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo tinh thần Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”.

Tiếp tục làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính các cấp.Phân cấp cụ thể giữa Trung ương và địa phương, giữa tỉnh với huyện.Xác định tiêu chí và sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính ở địa phương, thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Đây là nhiệm vụ chung nhưng cũng là nhiệm vụ mà tổ chức hành nghề công chứng cần quan tâm để bắt kịp xu hướng.

Như vậy, để đảm bảo thực hiện pháp luật về công chứng, chúng ta phải thực hiện và đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời phải xây dựng củng cố tổ chức bộ máy nhà nước, cũng như xây dựng và củng cố đội ngũ công chứng viên, chuyên viên nghiệp vụ với số lượng hợp lý, chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính

3.1.3. Thực hiện pháp luật về công chứng phải đặt trong mối quan hệ đối với phát triển và hội nhập quốc tế

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đang xây dựng và phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng với các nước trên thế giới và khu vực. Quan điểm và đường lối, sự lãnh đạo sáng suốt, khoa học của Đảng và Nhà nước ta. Vì nền kinh tế thị trường là nền kinh tế dựa trên sơ sở của chế độ tự do sở hữu, chế độ này đã dẫn đến cơ chế hết sức linh hoạt trong kinh doanh, đó là sự tự do kinh doanh, tự do hợp đồng, tự do cạnh tranh, tự do giá cả và định đoạt…Các quyền tự do này là điều kiện tất yếu để vận hành và phát triển nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, để đảm bảo cho nền kinh tế thị trường này phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì nhà nước ta phải có sự can thiệp thích hợp để bảo vệ công cụ của thị trường và hạn chế các tiêu cực có thể xảy ra. Vì vậy, thực hiện pháp luật về hoạt động công chứng là công cụ hữu hiệu của nhà nước để quản lý và định hướng cho sự phát triển các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại…bảo đảm sự an toàn cho các giao dịch này bằng cách hướng cho các giao dịch này phát triển trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Với chủ trương cần phải đẩy mạnh việc xã hội hóa hoạt động công chứng để đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời cho quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế và thực hiện tốt công cuộc cải cách thủ tục hành chính.

3.2. Giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật về công chứng – từ thực tiễn Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và xu thế phát triển của thời đại, việc thực hiện pháp luật về hoạt động công chứng trong cả nước nói chung và hoạt động công chứng của thành phố Hà Nội nói riêng phải được đổi mới và nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động để bắt kịp với sự phát triển của xã hội. Qua quá trình nghiên cứu thực tiễn việc thực hiện pháp luật về công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi nhận thấy để hoạt động này được tiến hành một cách bài bản chuẩn chỉ và đúng quy trình, quy định của pháp luật, cần phải triển khai, thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

3.2.1. Nhóm giải pháp chung nhằm đảm bảo thực hiện pháp luật về công chứng Luận văn: Giải pháp đảm bảo công chứng các văn phòng ở HN

3.2.1.1. Hoàn thiện pháp luật về công chứng

Từ sự đánh giá về những thành tựu cũng như những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện pháp luật về công chứng như đã trình bày ở phần trên.Việc hoàn thiện pháp luật về công chứng ở nước ta hiện nay là một yêu cầu tất yếu trong sự phát triển chung của toàn xã hội. Để pháp luật công chứng thực sự trở thành công cụ quản lý xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay, nhiệm vụ của nhà nước ta là phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công chứng theo hướng xã hội hóa hoạt động công chứng, phù hợp với chủ trương của Đảng nhà nước về đổi mới, cải cách hành chính, cải cách Tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Hệ thống hóa pháp luật công chứng, loại bỏ các quy định chồng chéo chưa cụ thể thiếu khả thi.

Cần phải thống nhất về việc quy định hiệu lực của văn bản công chứng, không có sự thống nhất giữa các luật theo quy định của pháp luật đất đai thì “Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng hoặc văn bản tặng cho quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh góp vốn bằng quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất còn luật công chứng lại quy định Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký tên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng .

Hoàn thiện quy định của pháp luật về công chứng về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong tổ chức và hoạt động công chứng chưa được cụ thể, các quy định vẫn còn chung chung, chưa rõ ràng.

Cần phải có cơ chế thanh tra kiểm tra một cách định kỳ nhằm kịp thời uốn nắn, phát hiện những sai phạm trong hoạt động công chứng. Việc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực công chứng cho đến nay chủ yếu được tiến hành theo vụ việc, khi có khiếu nại, tố cáo hoặc khi các cơ quan có thẩm quyền phát hiện ra các sai phạm thì mới thấy xuất hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó, các công chứng viên làm việc trong các văn phòng và phòng công chứng cũng cần có chế độ bảo hiểm nghề nghiệp để họ yên tâm hơn với công việc và nhiệm vụ của mình.

3.2.1.2. Hoàn thiện các chế độ, chính sách đãi ngộ cho công chứng viên Luận văn: Giải pháp đảm bảo công chứng các văn phòng ở HN

Công chứng viên là một nghề liên quan trực tiếp, thường xuyên liên tục đến quyền và nghĩa vụ dân sự, lợi ích hợp pháp của công dân và các tổ chức với chức năng chính là cung ứng dịch vụ đảm bảo an toàn pháp lý cho công dân và tổ chức trong các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại. Đồng thời công chứng còn có chức năng hỗ trợ Nhà nước trong quản lý nhà nước và bổ trợ tư pháp. Chính vì vậy, công chứng viên là chủ thể duy nhất của hoạt động công chứng cần được tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa để bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò vị thế công chứng trong đời sống xã hội. Công chứng viên giữ vị trí đặc biệt quan trọng và có tính quyết định trong hoạt động công chứng. Người công chứng viên phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác và sự chuyên sâu về nghề công chứng, có như vậy họ mới đảm nhiệm được vai trò của người cầm cân, nẩy mực cho các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại, giúp cho các giao dịch này đi đúng quỹ đạo mà pháp luật đề ra, hạn chế tới mức tối đa sự tranh chấp và thiệt hại xảy ra cho các bên tham gia giao dịch, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, khẳng định được uy tín và vị thế của nghề công chứng trong xã hội. Vì vậy, phải có chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm khích lệ, động viên cho các công chứng viên hoạt động ởcác phòng công chứng và Văn phòng công chứng.

Đối với công chứng viên làm việc ở Phòng công chứng cần nâng cao hơn nữa mức phụ cấp trách nhiệm nghề nghiệp hiện nay. Công chứng viên làm việc tại Phòng công chứng được hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề nghiệp là 15% trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng công phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Theo Quyết định số 233/2005/QĐ-TTG ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên và công chứng viên. Tuy nhiên, mức phụ cấp trách nhiệm nghề cho Công chứng viên làm việc tại Phòng công chứng còn thấp, trong khi đó trách nhiệm của công chứng viên trong việc thực hiện công chứng thì rất nặng nề. Trong khiđó,cùng là các chức danh tư pháp khác như chấp hành viên lại được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề cao hơn. Luận văn: Giải pháp đảm bảo công chứng các văn phòng ở HN

Như vậy, để pháp luật công chứng thực sự đi vào cuộc sống, để thu hút đội ngũ công chứng viên có phẩm chất, năng lực, tận tụy, có trách nhiệm với công việc, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động công chứng.

Để tạo động lực cho các công chứng viênhoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tại Phòng công chứng, thiết nghĩ nhà nước cần tăng mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề cho các công chứng viên. Có thể nói rằng chế độ chính sách đối với công chứng viên vẫn còn nhiều vấn đề bất hợp lý, chưa bảo đảm cuộc sống tối thiểu của công chứng viên. Cũng bởi những bất hợp lý này mà rất nhiều công chứng viên chưa hăng say, nhiệt tình trong công việc được giao.

Đối với công chứng viên làm việc tại các Văn phòng công chứng cần quy định rõ mức bảo hiểm trách nhiệm do rủi ro nghề nghiệp bởi vấn đề này không còn mới và cũng không chỉ xem xét riêng lĩnh vực công chứng, ở nhiều nước, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, không chỉ bảo vệ tốt quyền lợi của khách hàng, của người có liên quan mà còn giúp người hành nghề công chứng yên tâm hơn khi làm việc, bởi đây là công việc đòi hỏi tính chịu trách nhiệm cao và rủi ro khi làm việc. Do đó, đối với các tổ chức hành nghề công chứng (cả tư nhân và nhà nước) thì việc quan tâm đến phụ cấp trách nhiệm nghề nghiệp đối với công chứng viên là điều cần thiết. Vì với đặc thù công việc như vậy, trách nhiệm của công chứng viên rất lớn, trong khi đó nếu không may có những sự cố, hay rủi ro nghề nghiệp thì rất khó khan cho họ. Bởi vì, Luật công chứng năm 2014 đã quy định, phải bồi thường thiệt hại do lỗi mà công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng gây ra cho người yêu cầu công chứng.

Tiếp đến là chế độ, chính sách cho các công chứng viên cũng cần phải được đảm bảo một cách tốt nhất. Quy định là các Văn phòng công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình.Tuy nhiên, trên thực tế, việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên chưa được các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện một cách đầy đủ, đúng theo quy định.Chỉ có rất ít tổ chức thực hiện tốt nghĩa vụ này.Chính vì vậy, rất cần sự quan tâm, sát sao hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng, từ các văn phòng công chứng đối với việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên để họ yên tâm và tận tụy hơn với công việc của mình. Để quản lý tốt các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà

Nội thì các cơ quan chức năng cần tăng cường khâu kiểm tra, rà soát các điều kiện, tiêu chí để cho các văn phòng công chứng đủ điều kiện hoạt độngnhư: thủ tục pháp lý, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên, trình độ bằng cấp và các chế độ phuc lợi cho nhân viên. Cần phải nghiêm túc xử lý các tổ chức hành nghề công chứng không đáp ứng đủ các yêu cầu, tiêu chí như quy định và có chế tài cụ thể trong trường hợp nghĩa vụ trên không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng. Làm tốt được điều này sẽ có tác dụng rất lớn trong việc đảm bảo niềm tin đối với các công chứng viên đang làm việc, với người dân, tổ chức khi tham gia các dịch vụ công chứng tại các văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội. nhiều nước, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không chỉ bảo vệ tốt quyền lợi của khách hàng, của người có liên quan mà còn giúp người hành nghề yên tâm hơn trong ngành nghề có nhiều bất trắc.Đặc biệt, đối với các tổ chức hành nghề công chứng, việc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên là một điều cần thiết. Giả sử hợp đồng chuyển nhượng bất động sản đã được công chứng nhưng nội dung đó trái pháp luật mà công chứng viên không phát hiện được (có thể do sơ suất hoặc do nhận thức pháp luật còn hạn chế) thì theo Luật, văn phòng công chứng có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho khách hàng. Còn đối với văn phòng công chứng đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên, khoản bồi thường này sẽ do công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm chi trả.

Khoản 2 Điều 37 Luật Công chứng đã quy định rất rõ ràng “Tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên hành nghề tại tổ chức mình. Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày mua bảo hiểm hoặc kể từ ngày thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm, tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm thông báo và gửi bản sao hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng thay đổi, gia hạn hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên cho Sở Tư pháp”. Do vậy, phải hiểu việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là bắt buộc đối với các Văn phòng công chứng. Theo Luật kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm bắt buộc chỉ áp dụng đối với một số loại bảo hiểm, nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội và cũng chỉ mới quy định loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc đối với hoạt động tư vấn pháp luật mà chưa quy định bắt buộc đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên. Cũng vì chưa có những hướng dẫn cụ thể nên các tổ chức hành nghề công chứng, các Sở Tư pháp và kể cả doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đều gặp không ít khó khăn trong việc triển khai mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên.

Cả nước hiện vẫn còn hàng trăm tổ chức hành nghề công chứng chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên. Đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước về công chứng cần có những hướng dẫn kịp thời việc mua bảo hiểm nghề nghiệp công chứng nhằm bảo đảm an toàn cho công chứng viên khi hành nghề và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Chức danh công chứng viên là chức danh tư pháp tương đương với chức danh tư pháp khác như Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư vàđiều kiện bổ nhiệm chức danh này tương tự nhau. Tuy nhiên, việc miễn đào tạo và tập sự hành nghề chỉ đặt ra đối với chức danh công chứng viên.Quy định như vậy là bất bình đẳng và hạ thấp nghề công chứng tạo ra tâm lý trong xã hội là hành nghề công chứng quá dễ dàng, ai cũng có thể làm được.Vì vậy, cần phải có những quy định phù hợp.

3.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể đối với thành phố Hà Nội Luận văn: Giải pháp đảm bảo công chứng các văn phòng ở HN

3.2.2.1. Nâng cao trình độ năng lực đội ngũ công chứng viên

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên theo hướng chuyên nghiệp hóa. Công chứng viên không chỉ là người đào tạo cơ bản về pháp luật, về nghề công chứng, tinh thông nghề nghiệp, giàu kinh nghiệm mà còn phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp (trung thực, vô tư, khách quan, liêm khiết, nhiệt tình, trách nhiệm…), đồng thời họ phải có kiến thức về ngoại ngữ, tin học để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu phát triển của xã hội đối với hoạt động công chứng. Công chứng là nghề liên quan trực tiếp, thường xuyên, liên tục đến quyền và nghĩa vụ dân sự, lợi ích hợp pháp của công dân và các tổ chức với chức năng chính là cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn pháp lý cho công dân và tổ chức trong các giao dịch dân sự, kinh tế thương mại. Đồng thời công chứng còn có chức năng hỗ trợ Nhà nước trong quản lý nhà nước và Bổ trợ tư pháp. Chính vì vậy, công chứng viên là chủ thể duy nhất của hoạt động công chứng cần được tiêu chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa để đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động nâng cao vai trò và vị thế công chứng trong đời sống xã hội.

Từ thực tiễn hoạt động công chứng, cũng như theo các quy định của pháp luật về công chứng, chúng ta thấy rằng, công chứng là hoạt động đòi hỏi tính thống nhất, tính chuyên nghiệp, tính chính xác cao với mục đích là đảm bảo tính xác thực, hợp pháp, tạo ra sự an toàn pháp lý cho các hợp đồng giao dịch. Để làm được điều này công chứng viên cần được thường xuyên trau dồi và nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, tăng cường sự trao đổi thông tin kinh nghiệm giữa các công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện pháp luật về công chứng Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cần tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên và chuyên viên nghiệp vụ đang hành nghề công chứng trong phạm vi thành phố theo đúng quy định tại Thông tư số 06/2015/TT-BTT ngày 15/06/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng. Mặt khác, cần phải coi công việc này là hoạt động thường xuyên, liên tục để thông qua đó, công chứng viên có điều kiện tìm hiểu sâu hơn không chỉ về nghiệp vụ, thao tác thuần túy mang tính kỹ thuật của một cá nhân hành nghề công chứng, mà phải là người am tường, hiểu thấu đáo và luôn cập nhật sự thay đổi của pháp luật về lĩnh vực này. Có như vậy công chứng viên mới thích ứng được với yêu cầu và đòi hỏi của nghề công chứng trong thời kỳ đổi mới.

Để chuẩn hóa đội ngũ công chứng viên phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ Quốc tế, cần bám sát định hướng của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch vững mạnh. Do đó,đểnâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên theo hướng chuyên nghiệp hóa cần phải xây dựng kế hoạch, chiến lược đào tạo toàn diện, đảm bảo chất lượng đồng bộ giữa đào tạo cơ bản, đào tạo nghề và đào tạo lại, chú trọng đào tạo nguồn công chứng viên và đào tạo lại đối với công chứng viên.

Xây dựng quy tắc đạo đức hành nghề công chứng của công chứng viên.Đảm bảo các nguyên tắc bổ nhiệm công chứng viên, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc bổ nhiệm, quy trình bổ nhiệm chặt chẽ.Quy định chế độ tập sự hành nghề công chứng.Áp dụng chế độ thi tuyển công chứng viên, chế độ cấp chứng chỉ hành nghề đối với công chứng viên.

Tăng cường mở rộng giao lưu, tiếp xúc giữa công chứng viên trên toàn quốc. Thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để đáp ứng được những vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

3.2.2.2. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật về công chứng đối với các cá nhân, tổ chức trong xã hội Luận văn: Giải pháp đảm bảo công chứng các văn phòng ở HN

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm mục đích thiết lập ý thức pháp luật dưới dạng lòng tin, thói quen, và yếu tố tích cực trong thực hiện pháp luật của tất cả mọi người. Quản lý nhà nước bằng pháp luật, đòi hỏi phải triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật, huy động lực lượng của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin, đại chúng tham gia các đợt vận động thiết lập trật tự, kỷ cương và các hoạt động thường xuyên xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong cơ quan nhà nước và trong xã hội. Sinh thời, V.I.Lênin từng chỉ rõ: “Tuyên truyền là cần thiết và chúng ta không nên sợ phải lặp đi lặp lại…và nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã quá chú nhiều hơn gấp trăm lần nữa”. Việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân là việc làm hết sức cần thiết, trong việc thực hiện pháp luật về công chứng nhằm hình thành và nâng cao kiến thức pháp luật cũng chính là tiền đề để thực hiện pháp luật về công chứng nhằm hình thành và nâng cao kiến thức pháp luật và thói quen sử dụng pháp luật của người dân, là tiền đề để thực hiện áp dụng pháp luật về công chứng trong thực tiễn cuộc sống. Bởi vì, sau khi Nhà nước đã có hệ thống pháp luật thì việc làm cấp thiết được đặt ra là phải làm gì để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, có tác dụng thiết thực, chấm dứt tình trạng lộn xộn, tùy tiện không có trật tự, không giữ đúng kỷ cương, phép nước. Cần tạo nếp cho mọi người sống và làm việc theo pháp luật, tôn trọng pháp luật nói chung và pháp luật trong hoạt động công chứng nói riêng.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm xóa nạn “mù luật” trong dân chúng. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công chứng là cầu nối để đưa pháp luật công chứng vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của công chứng.

Để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công chứng đòi hỏi phải tiến hành các biện pháp sau:

Một là,Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công chứng phải ngày một quy mô, bải bản và chất lượng. Muốn vậy, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cần phải xác định xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ báo cáo viên pháp luật thực sự có năng lực và phẩm chất chính trị tốt. Đây là chủ thể cơ bản và quan trọng nhất quyết định đến chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.Chủ thể có kiến thức pháp lý vững chắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, quá trình chuyển tải kiến thức pháp lý sẽ thuận lợi. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên pháp luật đã được tổ chức thành một hệ thống báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp quận, huyện (Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp thành phố và quận huyện).

Hai là,Đẩy mạnh, tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật công chứng cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào lĩnh vực công chứng cần chỉ đạo việc tổ chức in ấn, phát hành tờ rơi có nội dung tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số để hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận thông tin về lĩnh vực này; duy trì tốt việc đăng tin, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài phát thanh – Truyền hình thành phố và báo Hà Nội.

Ba là, Sử dụng và phát huy có hiệu quả các hình thức tuyên truyền phù hợp (như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo trí, phát thanh, truyền hình, đặc biệt hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền bằng chính hoạt động tư vấn công chứng của công chứng viên…) với các nội dung ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ. Thông qua đó mọi thông tin về công chứng đặc biệt là trình tự thủ tục công chứng, quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu công chứng và công chứng viên, các loại phí, ý nghĩa, vai trò của công chứng đối với đời sống xã hội…đến được với từng người dân, từng cộng đồng dân cư, từng tổ chức xã hội hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công chứng để bảo vệ an toàn cho các giao dịch dân sự, kinh tế thương mại…

Bốn là,Trên cơ sở yêu cầu của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở thành phố Hà Nội, các cấp ủy Đảng và chính quyền phải đầu tư thêm ngân sách cho việc xây dựng cả loại hình báo chí, phát huy tốt thế mạnh trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật.Đài truyền hình, truyền thanh phải tăng thời lượng phát sóng và nội dung tuyên truyền phong phú.Tạo mọi điều kiện cho người dân nắm bắt thông tin tin và tìm hiểu pháp luật. Chủ động trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng khuyến khích việc tham gia, góp ý kiến của mọi tổ chức, cá nhân dân, báo chí, dư luận vào các hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Hỗ trợ các trung tâm tư vấn, trợ giúp pháp lý, tăng cường giao lưu, thảo luận, trao đổi, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa cơ quan nhà nước và người dân, tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện việc công chứng các loại hợp đồng, giao dịch từ đó nắm bắt thực tiễn, thực trạng để từng bước bổ sung, hoàn thiện pháp luật về công chứng.

Thường xuyên mở các hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động công chứng với sự tham gia của các tổ chức hành nghề công chứng. Các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, ngân hàng và các tổ chức tín dụng nhằm giúp các cơ quan, tổ chức kịp thời cập nhật các quy định của pháp luật liên quan, phục vụ tốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các cấp Đảng ủy, chính quyền, mặt trận, các ngành chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường, chủ động các biện pháp, hình thức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về công chứng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Có thể nói rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công chứng có vai trò to lớn trong việc xây dựng ý thức pháp luật trong nhân dân. Cho nên việc tăng cường hiểu biết về dịch vụ công chứng, khuyến khích hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công chứng như một công cụ, biện pháp để tự bảo vệ khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại nhằm nâng cao dân trí pháp lý, ý thức pháp luật và văn hóa pháp luật của mọi các nhân, tổ chức trong xã hội, góp phần tăng cường và phòng ngừa có hiệu quả các tranh chấp và vi phạm pháp luật trong giao lưu dân sự.

3.2.2.3. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa về công chứng Luận văn: Giải pháp đảm bảo công chứng các văn phòng ở HN

Ngày 20 tháng 06 năm 2014, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Công chứng, với chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng. Đây là một quyết định hết sức đúng đắn, tạo điều kiện cho việc phát triển tổ chức và hoạt động công chứng theo hướng chuyên nghiệp hóa và trở thành một trong những dịch vụ công có vai trò tăng cường sự bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng giao dịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thu hút đầu tư nước ngoài, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ của hoạt động công chứng trong khu vực và trên thế giới.

Xã hội hóa công chứng góp phần đắc lực cho công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Đảng và nhà nước ta khắc phục bệnh hách dịch quan liêu, cửa quyền gây phiền hà cho người dân, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, phát huy tính chủ động sáng tạo, tích cực của công chứng viên, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo điều kiện cho người dân có quyền lựa chọn công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho mình.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phải tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về việc cơ cấu lại các tổ chức hành nghề công chứng cho phù hợp với mỗi quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đồng thời cần quy hoạch theolộ trình việc thành lập và phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020. Để thực hiện được mục tiêu đó phải thực hiện một số vấn đề sau:

Một là, huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia phát triển tổ chức hành nghề công chứng, tạo điều kiện cho các đối tượng có bằng cử nhân luật tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên.Khuyến khích những người thuộc diện miễn đào tạo nghề có nguyện vọng làm hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân có đủ tiêu chuẩn quy định thành lập các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hai là, có chính sách ưu đãi về thuế, xây dựng trụ sở, ưu đãi thuế đối với tổ chức hành nghề công chứng mới thành lập và hoạt động tại các địa bàn khó khăn trên thành phố Hà Nội. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng và kết hợp với việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng giao dịch từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã sang cho các tổ chức hành nghề công chứng.

Phát triển mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng rộng khắp trên địa bàn thành phố theo một quy hoạch thống nhất, xây dựng các tổ chức hành nghề công chứng có tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về chất lượng dịch vụ công chứng phục vụ đắc lực cho công cuộc cải cách tư pháp, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

3.2.2.4. Bảo đảm điều kiện vật chất, trang thiết bị cho các Văn phòng công chứng

Để nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật về công chứng ở thành phố Hà Nội, các văn phòng công chứng cần tăng nguồn lực tài chính đầu tư bảo đảm trụ sở làm việc khang trang, hiện đại, phòng tiếp công dân rộng rãi, có phòng lưu trữ hồ sơ riêng và các trang thiết bị làm việc như máy tính, máy phô tô, máy in hiện đại nhằm đảm bảo cho việc thực hiện công chứng. Cụ thể việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch và lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan, đăng tải và thực hiện hoạt động công chứng tại Văn phòng công chứng phục vụ cho việc xây dựng hệ thống thông tin, kho dữ liệu điện tử về quản lý công chứng, Từng bước tin học hóa các quy trình phục vụ công dân khi thực hiện các yêu cầu công chứng được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác.

3.2.2.5. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trong thực hiện pháp luật về công chứng Luận văn: Giải pháp đảm bảo công chứng các văn phòng ở HN

Công chứng là hoạt động đòi hỏi tính xác thực rất cao, bởi mục đích của công chứng là đảm bảo tính xác thực của hợp đồng, giao dịch. Tính chính xác trong một hợp đồng, giao dịch được công chứng bao gồm xác thực về thời gian, địa điểm, tư cách chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch, nội dung thỏa thuận…Đây chính là những yếu tố hết sức quan trọng quyết định giá trị của văn bản công chứng. Có thể thấy, hoạt động công chứng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của từng cá nhân, tổ chức.Vì vậy, phải tăng cường công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động công chứng.

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng, thành phố Hà Nội cần khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về các hợp đồng, giao dịch. Ban hành quy định về lưu trữ hồ sơ công chứng.Theo Khoản 3 Điều 5 Luật công chứng quy định “Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh trừ trường hợp bị Tòa án tuyên vô hiệu” .Vì vậy, việc bảo đảm, lưu trữ và khai thác hồ sơ công chứng phải được quy định theo trình tự nghiêm ngặt. Luật Công chứng quy định: tổ chức hành nghề công chứng tự lưu trữ văn bản công chứng do tổ chức mình thực hiện sau thời gian ít nhất 20 năm (Điều 64 Luật Công chứng năm 2014).

Thực hiện các biện pháp liên thông giữa các tổ chức hành nghề công chứng với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp thành phố, cấp quận, huyện.

Nghiên cứu, phát triển xây dựng cơ sở giữ liệu công chứng chung giữa các tổ chức hành nghề công chứng để tăng cường tính chuyên nghiệp, hiệu quả, và an toàn của các hoạt động công chứng.

Thiết lập mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức tín dụng và các tổ chức hành nghề công chứng.

Tuyên truyền cho người dân lựa chọn giải pháp công chứng khi giao kết các hợp đồng, giao dịch để bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch phòng ngừa rủi ro và vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Tư pháp Hà Nội, của Thanh tra thành phố Hà Nội đối với hoạt động công chứng. Thanh tra kiểm tra là một hoạt động không thể thiếu được trong quản lý nhà nước. Vì vậy, trong quá trình thực hiện pháp luật về công chứng, công tác thanh tra, kiểm tra của thành phố đối với hoạt động công chứng là vô cùng quan trọng. Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cần tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra định kỳ và đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm tại các tổ chức hành nghề công chứng. xử lý kịp thời và đúng pháp luật các vi phạm pháp luật về công chứng.

Tăng cường cơ sở vật chất, có chính sách đãi ngộ cho lực lượng làm công tác thanh tra chuyên ngành Tư pháp, nghiên cứu, bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn về từng lĩnh vực cụ thể như: công chứng, luật sư, giám định…cho phòng Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan tổ chức trong việc giám sát hoạt động công chứng đề cao vai trò, trách nhiệm của công chứng viên, của tổ chức hành nghề công chứng trong hoạt động công chứng. Phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với những tổ chức các nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng.

Thiết lập mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về công chứng, chính quyển cơ sở nơi có bất động sản, tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan tổ chức có liên quan để hình thành cơ chế cung cấp và xử lý kịp thời thông tin đa chiều trong hoạt động công chứng. Hỗ trợ các tổ chức hành nghề công chứng phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, của tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Thực trạng việc phát triển các văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua cho thấy sự phát triển quá nóng mà không được tổ chức một cách bài bản, khoa học nên dẫn đến nhiều bất cập. Vì vậy, để có thể thiết lập được một mạng lưới các văn phòng công chứng một cách khoa học, đáp ứng tốt yêu cầu của người dân trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội thì rất cần sự tham mưu tích cực của lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội. Từ đó, để thấy được rằng sự phát triển các Văn phòng công chứng đã đem lại những tiện ích nhất định cho người dân sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những tiện ích ấy được thể hiện thong qua việc người dân được thụ hưởng những dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất, thuận tiện nhất từ các dịch vụ công chứng.Việc thiết lập các văn phòng công chứng cũng cần phải hài hòa với số lượng dân cư và khoảng cách giữa các Văn phòng.tránh tình trạng có quận, huyện thì có rất nhiều Văn phòng công chứng nhưng cũng có những quận huyện lại chỉ có một hoặc hai Văn phòng công chứng như vậy sẽ không thuận tiện cho người dân khi tham gia giao dịch. Luận văn: Giải pháp đảm bảo công chứng các văn phòng ở HN

Việc phát triển kinh tế ở mỗi quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội là không giống nhau, dân số phát triển cũng vậy.Cho nên việc ra quyết định để thành lập mới một văn phòng công chứng đòi hỏi phải dựa trên nhiều yếu tố để tạo sự phù hợp. Việc ra đời nhiều Văn phòng công chứng đòi hỏi đội ngũ nhân viên làm việc trong các văn phòng cũng phải được đào tạo kỹ, đào tạo chuyên sâu các vấn đề về chuyên môn. Việc này hiện nay ở rất nhiều các văn phòng công chứng đang là vấn đề bất cập nhất.

Để khắc phục được những vấn đề nêu trên, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cần có đề án phát triển các văn phòng công chứng. Đề án sẽ đề cập bài bản dựa trên các, tiêu chí, quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp cũng cần rà soát đội ngũ nhân viên tại các văn phòng công chứng, thống kê trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của các công chứng viên, các nhân viên để đánh giá năng lực chuyên môn, từ đó có những định hướng phát triển đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn cho họ.

Các văn phòng công chứng cũng cần tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhân viên, công chứng viên về tinh thần trách nhiệm, về ý thức pháp luật trong quá trình tác nghiệp để quá trình tham gia hoạt động công chứng, thực hiện các giao dịch được chuyên nghiệp và đúng quy trình.

Tiểu kết chương 3

Đảm bảo thực hiện tốt việc thực hiện pháp luật về công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội, yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan là phải xác định được các vấn đề còn tồn tại trong thực tiễn thực hiện pháp luật về hoạt động công chứng, gắn với việc phát triển kinh tế – xã hội ở thành phố Hà Nội.

Cùng với với việc quán triệt tốt các quan điểm trong thực hiện pháp luật về công chứng ở thành phố Hà Nội là việc thực hiện đồng bộ, khả thi các nhóm giải pháp gồm: nhóm giải pháp chung và nhóm giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện pháp luật về công chứng ở thành phố Hà Nội.

Xác định được quan điểm cơ bản cần quán triệt và thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ khắc phục được những hạn chế, bất cập trong thực hiện pháp luật về công chứng ở thành phố Hà Nội.

KẾT LUẬN

Thực hiện pháp luật về công chứng là một quá trình hoạt động có mục đich làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật. Công chứng hợp đồng giao dịch là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp, tạo cho văn bản công chứng có giá trị chứng cứ và giá trị thi hành; góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại…Hoạt động công chứng phải dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật. Vì vậy, thực hiện pháp luật về công chứng là cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng, góp phần ổn định trật tự – xã hội tăng cường sự tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật về công chứng với các nội dung cơ bản là: thực hiện các quy định của pháp luật về dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình…có liên quan đến hoạt động công chứng, thủ tục công chứng hợp đồng giao dịch.

Việc thực hiện pháp luật về công chứng ở thành phố Hà Nội trong thời gian qua bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định như: sự bất cập một số quy định về công chứng, dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, nhà ở…, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong hoạt động công chứng còn chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; chất lượng và số lượng công chứng viên và nhân viên nghiệp vụ của các tổ chức hành nghề công chứng còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được một cách tốt nhất các yêu cầu đặt ra; sự hạn chế và nhận thức pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng của một bộ phận, cơ quan và người dân.

Những tồn tại và hạn chế của thực hiện pháp luật về công chứng ở thành phố Hà Nội xuất phát từ một số nguyên nhân cơ bản là: Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa được đẩy mạnh ngang tầm nghiệp vụ; một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận nhân dân chưa nhận thức rõ tầm quan trọng, lợi ích của công chứng đối với việc chứng nhận các hợp đồng, giao dịch; chưa thực hiện được chủ chương xã hội hóa hoạt động công chứng; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về công chứng được tăng cường nhưng còn hình thức, chưa đi vào chiều sâu.

Để khắc phụ những hạn chế trên, cần phải có những giải pháp đồng bộ và khả thi. Cụ thể như sau: Hoàn thiện các quy phạm pháp luật về công chứng; hoàn thiện các quy phạm pháp luật về đất đai, về nhà ở, về dân sự và các quy phạm pháp luật khác có liên quan tới việc công chứng. Thực hiện tốt các giải pháp; nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về công chứng; thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội; bảo đảm điều kiện vật chất, trang thiết bị cho Phòng công chứng; tăng cường công tác quản lý của Nhà nước trong hoạt động công chứng…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần vào việc nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về công chứng ở thành phố Hà Nội và chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng theo tinh thần cải cách Tư pháp của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mục đích của chủ trương này là nâng cao chất lượng của hoạt động công chứng – một loại hình dịch vụ công nhằmphục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghiên cứu đề tài luận văn về Thực hiện pháp luật về công chứng – Từ thực tiễn các Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tác giả mong muốn sẽ góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện pháp luật công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội.Trên cơ sở những vấn đề lý luận cũng như thực trạng của hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận văn đã từng bước luận giải những vấn đề có tính căn bản, cụ thể về thực trạng của hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cho hoạt động này được hiêu quả và thiết thực hơn.

Bên cạnh đó, để việc bảo đảm thực hiện pháp luật về công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội tuân thủ theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm đạt hiệu quả cao nhất, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các Cơ quan, đoàn thể, sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong thời gian tới việc thực hiện pháp luật về công chứng ở thành phố Hà Nội cần đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân và của toàn xã hội. Để làm được điều đó, các Phòng và Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội cần phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thờikhắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật về công chứng để hoạt động của các tổ chức này được đảm bảo đúng pháp luật, dịch vụ thuận tiện và chuyên nghiệp hơn, phù hợp với sự phát triển của xã hội nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng. Luận văn: Giải pháp đảm bảo công chứng các văn phòng ở HN

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY   

===>>> Luận văn: Thực hiện pháp luật công chứng Văn phòng ở Hà Nội

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x