Luận văn: Biện pháp tăng cường quản lý quyền sử dụng đất

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp tăng cường quản lý quyền sử dụng đất hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Quản lý nhà nước về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Phương hướng tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

3.1.1. Tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai tại địa phương

Tiếp tục cụ thể hóa các điều khoản của Luật Đất đai, các văn bản của Trung Ương và của tỉnh phục vụ cho quá trình quản lý, sử dụng đất. Sở TN&MT tham mưu xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành các quy định chi tiết liên quan đến lĩnh vực đất đai; đồng thời, rà soát, đề xuất, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực.

Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành về đất đai đúng tiến độ, kịp thời và chất lượng; phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong rà soát, tổng hợp những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, để kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

3.1.2. Nâng cao chất lượng công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Luận văn: Biện pháp tăng cường quản lý quyền sử dụng đất

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nâng cao chất lượng, hiệu lực pháp lý và tính khả thi cao.

Nghiên cứu, rà soát phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai của kỳ trước theo Luật Đất đai đã quy định để xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đối với diện tích đất được phân bổ cho các nhu cầu sử dụng và phần đất phải chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất theo kế hoạch sử dụng đất; đồng thời xác định nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành để đưa ra phương án quy hoạch khả thi.

Căn cứ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 07/10/2019 và các chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ, UBND thành phố Cà Mau khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện, trình phê duyệt, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, thống nhất và khả thi; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp xã, huyện và các đối tượng sử dụng đất; rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật, để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất; chủ động lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và đăng ký Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất với Sở TN&MT, để tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua, làm căn cứ thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, đảm bảo khả thi.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, để các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn của huyện, thành phố Cà Mau thấy được tầm quan trọng của Kế hoạch sử dụng đất và chủ động đăng ký công trình, dự án.

UBND thành phố cần nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về lập Kế hoạch sử dụng đất như: Các công trình, dự án đưa vào Kế hoạch sử dụng đất, UBND cấp huyện phải đảm bảo nguyên tắc Kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; phải được ghi vốn và có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các công trình, dự án khi đưa vào Kế hoạch sử dụng đất, UBND thành phố phải kiểm tra, rà soát cụ thể đến từng vị trí khu đất trên bản đồ địa chính.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Viết Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công

3.1.3. Quản lý tốt công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luận văn: Biện pháp tăng cường quản lý quyền sử dụng đất

Đẩy nhanh công tác cấp GCNQSDĐ; cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân vùng đã chuyển dịch từ những năm trước đây nhưng đến nay chưa kịp thời cập nhật, chỉnh lý, cấp đổi giấy chứng nhận. Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Cà Mau tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp, đổi GCNQSDĐ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Đặc biệt cấp Giấy chứng nhận lần đầu; trọng tâm là đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn, đất nông, lâm nghiệp trong các lâm ngư trường đã bàn giao về địa phương để giao lại cho dân theo Nghị định số 181/2004/NĐ CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ (nay là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014) theo hướng cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người sử dụng đất; rà soát trình tự, thủ tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới để đảm bảo chủ đầu tư dự án phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và hoàn thành trách nhiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trước khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại các khu vực thuộc dự án theo đúng quy định của pháp luật về phát triển đô thị, đất đai và nhà ở; thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân là đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định; kiên quyết loại bỏ các điều kiện pháp luật không quy định mà địa phương quy định trong công tác cấp Giấy chứng nhận. Kết hợp việc cấp, đổi Giấy chứng nhận với việc hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; kịp thời cập nhật biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với những khu vực chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (đặc biệt là khu vực đã chuyển dịch từ lúa sang nuôi tôm); thực hiện nghiêm quy trình đăng ký, cập nhật biến động về sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính tại VPĐKĐĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Cà Mau và UBND cấp xã.

Sở TN&MT phối hợp với UBND thành phố Cà Mau rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hồ sơ đã tiếp nhận nhưng chậm giải quyết; các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao cho người được cấp; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để hoàn thành giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất ven sông, kênh, rạch theo quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Sở TN&MT, UBND thành phố Cà Mau tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc chỉnh lý, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại những khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển dịch từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây lâu năm khác trên địa bàn, theo Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 07/01/2019 của Sở TN&MT.

3.1.4. Kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ viên chức – người lao động trong ngành quản lý đất đai

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu văn bản quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ được giao của ngành TN&MT và căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải pháp kiện toàn bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai, nhằm đảm bảo cho công tác quản lý của ngành ngày càng được chặt chẽ và đạt hiệu quả hơn. Phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị (kể cả cấp phòng, đơn vị trực thuộc) đúng theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và xử lý trách nhiệm, trong đó không loại trừ việc chia tách, sáp nhập hoặc giải thể để giảm đầu mối theo quy định (nếu có). Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phải phù hợp với chuyên môn theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

3.1.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luận văn: Biện pháp tăng cường quản lý quyền sử dụng đất

Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở TN&MT và các sở, ngành liên quan rà soát các văn bản do UBND ban hành, quy định về luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có), qua đó đề xuất bãi bỏ các quy định không còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế, để thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Sở TN&MT chỉ đạo VPĐKĐĐ, Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ – Quan trắc TN&MT xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn các huyện chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cấp phần mềm Vilis VPĐKĐĐ đang sử dụng hiện tại; nghiên cứu tích hợp phần mềm một cửa điện tử của tỉnh với phần mềm vilis để nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và thành phố Cà Mau nói riêng.

Do vẫn còn một số trường hợp đường truyền dữ liệu không ổn định, bị mất kết nối, thông tin không được truyền nhận kịp thời nên vẫn còn hồ sơ trễ hẹn. Hiện VPĐKĐĐ tỉnh đang xây dựng phương án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký và cơ quan thuế. Mô hình này sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của đơn vị thông qua việc giảm thời gian xử lý hồ sơ của cả 2 cơ quan, hỗ trợ VPĐKĐĐ nhận thông báo nghĩa vụ tài chính nhanh chóng từ cơ quan thuế, tra cứu được tình hình hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế, quản lý tình hình nhận, trả, xử lý hồ sơ. Khi nhận được thông báo thuế mọi thông tin về thông báo thuế (như tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân…), hoàn thành nghĩa vụ tài chính, số tiền người nộp thuế đã nộp sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu mà không phải cập nhật lại. Dữ liệu về nghĩa vụ tài chính được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của ngành tài nguyên môi trường.

3.2. Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Luận văn: Biện pháp tăng cường quản lý quyền sử dụng đất

3.2.1. Tổ chức thực thi văn bản quy phạm pháp luật và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật đến người dân về trách nhiệm và quyền lợi của họ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Một là, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Cà Mau thực hiện phổ biến chương trình, kế hoạch thi hành VBQPPL và tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần cơ bản của VBQPPL đất đai đến các đối tượng trực tiếp phải thi hành. Việc phổ biến tinh thần và nội dung của VBQPPL bằng tài liệu được biên soạn, bằng các phương tiện thông tin đại chúng, bằng việc phổ biến trực tiếp…

Hai là, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Cà Mau thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thi hành VBQPPL đang tổ chức thi hành để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn. Sau một thời gian thi hành thì tiến hành công tác sơ kết, tổng kết việc tổ chức thi hành VBQPPL.

Ba là, trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, phải theo dõi việc thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện những khó khăn, bất hợp lý của việc thi hành VBQPPL để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Bốn là, để tổ chức thi hành pháp luật tốt phải xây dựng lực lượng và cơ sở vật chất vững mạnh để đảm bảo cho việc tổ chức thi hành pháp luật.

Năm là, họat động tuyên truyền pháp luật về cấp GCNQSDĐ cần được phối, kết hợp với các nội dung tuyên truyền pháp luật ở các lĩnh vực khác. Sở TN&MT, UBND thành phố Cà Mau thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai đến các tổ chức, người dân, với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu hoặc thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là công tác quản lý cấp GCNQSDĐ.

3.2.2. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến cấp GCNQSDĐ Luận văn: Biện pháp tăng cường quản lý quyền sử dụng đất

Thủ tục vẫn còn rườm rà là một trong những rào cản lớn nhất để thực hiện tốt công tác cấp GCNQSDĐ. Đây là yếu tố quan tâm hàng đầu của người dân khi liên hệ với cơ quan thực hiện đăng ký cấp GCNQSDĐ. Thông qua đó, họ thể hiện mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan, tổ chức.

Cần tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai nhất là đối với thủ tục hành chính cấp GCNQSDĐ. Chú trọng việc rà soát và tham mưu rút ngắn thời gian thực hiện cấp GCNQSDĐ nhanh nhất có thể. Ngoài ra, Sở cần nhanh chóng cập nhật danh mục các thủ tục mới được công bố và danh mục các thủ tục bị bãi bỏ trong cấp GCNQSDĐ để người dân kịp thời nắm bắt và thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ.

Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, VPĐKĐĐ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện; bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai; xử lý nghiêm các công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Thống nhất quy chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị có liên quan trong công tác cấp GCNQSDĐ: Việc thống nhất quy định về thời gian thực hiện các phần công việc trong cấp GCNQSDĐ là rất quan trọng. Bởi vì, mỗi cơ quan sẽ có những quy định khác nhau về thực hiện giải quyết các hồ sơ, dẫn đến sự không trùng khớp về thời gian hoàn thành các giai đoạn cấp GCNQSDĐ. Trong việc xây dựng quy chế phối hợp phải tính cả thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết. Tránh tình trạng hồ sơ không được chuyển đúng hạn hoặc hồ sơ vừa đến thì đã trễ thời gian quy định, ảnh hưởng rất lớn đến việc trả kết quả đúng hẹn cho người dân.

3.2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay, việc ứng dụng các phần mềm trong hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ của các cơ quan hành chính là thật sự rất cần thiết. Bởi nó mang lại nhiều lợi ích thiết thực như: giúp cơ quan kiểm soát chặt chẽ các hồ sơ từ khi tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đến lưu trữ; tiết kiệm thời gian và kinh phí trong việc chuyển hồ sơ;…

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau có thể tham khảo các phần mềm về cấp GCNQSDĐ của các tỉnh khác như: Phần mềm ELIS (quản lý in ấn hồ sơ địa chính, luân chuyển hồ sơ cấp tỉnh phục vụ in ký cấp GCN) của tỉnh Bắc Ninh; phần mềm ứng dụng GIS hỗ trợ cấp GCNQSDĐ của tỉnh Bình Dương;…để tham mưu cho Sở TN&MT trình UBND tỉnh về việc ứng dụng, nâng cấp các phần mềm trong cấp GCNQSDĐ.

Ngoài ra, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Cà Mau có thể nghiên cứu và tham mưu VPĐKĐĐ tỉnh triển khai Hệ thống thông tin đất đai – VNPT iLIS. Phần mềm có nhiều ưu điểm như: Hỗ trợ một cách mạnh mẽ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai theo hướng sử dụng các công nghệ mới tiên tiến, thích ứng với sự phát triển của Chính phủ điện tử; Phù hợp với tổ chức VPĐKĐĐ một cấp, tăng cường hiệu quả của cán bộ địa chính cấp xã, tạo mối liên kết giữa cấp xã, huyện, tỉnh, Trung ương;….Các chức năng chính của phần mềm: Quản lý cơ sở dữ liệu địa chính (Đăng ký cấp GCNQSDĐ, chỉnh lý biến động đất đai, quản lý cơ sở dữ liệu không gian, quản lý, tạo lập sổ sách về lĩnh vực đất đai như sổ mục kê, sổ địa chính, sổ theo dõi biến động, số cấp giấy chứng nhận….); Quản lý cơ sở dữ liệu giá đất; Quản lý cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quản lý cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê; Cổng thông tin đất đai Ilis webportal.

Sau khi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thực hiện kết nối, liên thông phần mềm nội bộ Vilis với phần mềm Một cửa điện tử, Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Cà Mau tiến hành thống nhất các quy trình cập nhật, thực hiện hồ sơ cho hộ gia đình, cá nhân theo hướng cắt giảm các bước thực hiện trung gian và rút ngắn thời gian thực hiện.

Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Cà Mau chỉ đạo Tổ Kỹ thuật – Thông tin kịp thời cập nhật các biến động đăng ký đất đai trên địa bàn để toàn thể kỹ thuật viên, nhân viên thẩm định nắm và thực hiện hồ sơ đúng theo quy định, tránh sai sót trong chỉnh lý và cung cấp thông tin về thửa đất.

3.2.4. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực ngành Luận văn: Biện pháp tăng cường quản lý quyền sử dụng đất

Kiện toàn bộ máy và đội ngũ nhân lực làm công tác quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu, nhằm đảm bảo công tác của ngành ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; việc sắp xếp, bố trí công chức, viên chức, người lao động phải phù hợp với chuyên môn theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

Tiếp tục kiện toàn Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Cà Mau về: Cơ cấu tổ chức, chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật và kinh phí hoạt động.

Nâng cao năng lực trình độ cán bộ địa chính xã và viên chức-người lao động thuộc Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Cà Mau. Trong hoạt động của bất kỳ cơ quan, tổ chức hành chính nào (nhất là những bộ phận trực tiếp làm việc với người dân, doanh nghiệp) cũng đòi hỏi gắt rao về thái độ phục vụ và chuyên môn vững chắc. Bởi những người làm việc tại các bộ phận này chính là bộ mặt của cơ quan; họ quyết định mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc với cơ quan. Cho nên VPĐKĐĐ tỉnh cần phối hợp với UBND các xã, phường để thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã, cũng như viên chức-người lao động trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp tại UBND các xã, phường và Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Cà Mau. Các hình thức có thể tham khảo như: mở các lớp tập huấn ngắn hạn, cử đi học bổ sung kiến thức theo chuyên đề,…

3.2.5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai Luận văn: Biện pháp tăng cường quản lý quyền sử dụng đất

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai: Sở TN&MT, UBND thành phố Cà Mau có trách nhiệm chỉ đạo thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát hiện kịp thời những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và có biện pháp tháo gỡ khó khăn đối với từng trường hợp cụ thể, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền các cấp. Đồng thời, kiên quyết xử lý đối với tổ chức cố tình vi phạm pháp luật đất đai, thu hồi những diện tích đã giao, đã cho thuê nhưng chủ đầu tư không triển khai, triển khai không đúng tiến độ, chủ đầu tư không có năng lực thực hiện dự án. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, đặc biệt là đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp; xử lý dứt điểm tình trạng để đất hoang hóa, lãng phí; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc quản lý đất đai; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.

Giải quyết dứt điểm những tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai: Các sở, ngành, UBND các cấp có trách nhiệm giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tồn đọng, kéo dài và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; tập trung trước hết cho những khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai; hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết đơn yêu cầu, khiếu nại, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng đất dẫn tới tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Đảm bảo pháp luật đất đai được thực hiện nghiêm, hạn chế tiêu cực và vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về đất đai tại địa phương; phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đất đai; thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ.

3.3 Kiến nghị Luận văn: Biện pháp tăng cường quản lý quyền sử dụng đất

Đối với UBND tỉnh:

Một là, trên cơ sở kết quả rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai của VPĐKĐĐ, Sở TN&MT nên tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó tập trung vào việc cắt giảm thời gian giải quyết; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đề xuất bãi bỏ những thành phần hồ sơ không cần thiết; thực hiện công khai các thông tin về đất đai trên trang Thông tin điện tử của Sở.

Hai là, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trên các phương tiện thông tin, đại chúng bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, tạo sự thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia.

Ba là, thực hiện tốt quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử; xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính; đồng thời xử lý nghiêm công chức, viên chức và người lao động của đơn vị nếu có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Bốn là, kiến nghị Bộ TN&MT xem xét, cho ý kiến xử lý các trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ ông (bà) nhưng hồ sơ đăng ký đất đai trước đây không ghi cụ thể thành viên của hộ có chung quyền sử dụng đất; bãi bỏ quy định trong trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa, nhưng khi có nhu cầu muốn nhận chuyển nhượng, tặng cho thêm một phần diện tích của thửa đất liền kề để hợp với thửa đất đang sử dụng thì buộc thửa đất mới phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì mới đủ điều kiện được thực hiện tách thửa đồng thời với việc hợp thửa theo quy định tại khoản 3, Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; quy định cụ thể thời gian thực hiện xác nhận tại UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thời gian thực hiện xác nhận tại UBND cấp xã nơi có đất và sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 theo hướng thực hiện thủ tục xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trước khi đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường

Kiến nghị Sở TN&MT phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông, Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính sớm kết nối phần mềm VILIS vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Trong thời gian chưa kết nối, kiến nghị Sở TN&MT đề xuất phương án Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ đầu vào, theo dõi quá trình xử lý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, xuất biên lai thu phí, lệ phí và đính kèm kết quả lên hệ thống thông tin một cửa điện tử để quản lý, kiểm soát.

Đối với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh

Để việc liên thông cơ sở dữ liệu giữa VPĐKĐĐ tỉnh và Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Cà Mau được đảm bảo thông suốt, cần phải đầu tư thuê bao hệ thống cáp quang với dung lượng đủ lớn.

Nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông tin dữ liệu đất đai, trong thời gian tới VPĐKĐĐ cần có những trao đổi và tiến hành phân quyền sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính cho Phòng TN&MT thành phố Cà Mau cũng như địa chính các xã, phường (có giới hạn). Từ đó, cán bộ Phòng TN&MT thành phố Cà Mau, địa chính xã, phường có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu để khai thác thông tin phục vụ yêu cầu quản lý đất đai ở địa phương.

Tiểu kết chương 3

Chương 3 đã tổng hợp các phương hướng và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về cấp GCNQSDĐ trên địa bàn thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Những giải pháp và kiến nghị được đưa ra trên cơ sở những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về cấp GCNQSDĐ tại thành phố Cà Mau.

KẾT LUẬN

Trên đây là những nghiên cứu của học viên về đề tài “Quản lý nhà nước về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau”. Thông qua nghiên cứu này, một lần nữa học viên muốn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý nhà nước về cấp GCNQSDĐ đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn các đô thị. Trong thời gian qua, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau với vai trò là đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, đơn vị đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ. Dự kiến đến năm 2020, thành phố Cà Mau sẽ trở thành đô thị loại 1 và là một trong những đô thị vệ tinh của thành phố Cần Thơ. Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và những tiến triển khả quan như hiện tại, công tác quản lý nhà nước về cấp GCNQSDĐ tại thành phố Cà Mau sẽ trở nên chặt chẽ và hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, để công tác quản lý nhà nước về cấp GCNQSDĐ trên địa bàn thành phố đạt kết quả tốt hơn nữa, các cấp ngành cần tập trung giải quyết những hạn chế, khó khăn còn tồn đọng; thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra sát sao hơn nữa đối với việc cấp GCNQSDĐ trên địa bàn thành phố. Trong đó, những thay đổi nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục trong cấp GCNQSDĐ được xem là mũi giáo tiên phong. Luận văn: Biện pháp tăng cường quản lý quyền sử dụng đất

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Quản lý cấp chứng nhận sử dụng đất tại TP Cà Mau

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x